De Belgische standaard

635 0
03 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7659c6sr9z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l8te Jaar. � N� 8 Vijf centiemen het nummer Woensdag 3 en Donderdag 4Feb. 1915 VILLA Voor alle medcdeelingen zich wenden tot : MA COQUILLE, ZEEDIJK. DE PANNE. tandaar Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. � Reklamen : 0,40 fh de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Van heden af verschijnt de �Belgische Standaard� driemaal te week. VAN Z. H. Pans Benedictus XV. Z. H. Benedictus XV, smartelijk ge- troffen door het aanschouwen van den oorlogsgruwel, die jeugdige levens ver- woest, huisgezinnen en steden in rouw dompelt en bloeiende naties ten gronde richt; overwegende, dat God de Heer, die " geneest door te slaan en behoudt door te vergeven ", zich laat vermurwen door de gebeden van berouwvolle en ne- derige harten; wakkert geestelijkheid en volk aan werken te verrichten van boete- doening voor de zonden, om Gods recht- vaardige straf af te weren; en bepaalt dat, in geheel de katholieke wereld, tot God nederige smeekbeden zullen worden opgezonden, ten einde van Zijn barmartigheid den zoozeer verlangden vrede te verkrijgen. Te dien einde schrijft Zijne Heiligheid voor, dat in elke metropolitane, kathe- drale, parochiale en reguliere kerk van Europaopden7denFebruari a.s.,Zondag Sexadgisma, en in de bisdommen buiten JEuropaQp2l Maart, Passie-Zondag, de volgende bijzondere godsdienstoefenu�- gen plaats hebben : Des morgens, na de conventueele of parochiale H. Mis^zalhet Allerheiligste Sacrament plechtig worden uitgesteld en, na de bewierook�ng, zal gezongen worden psalm L: ,,Miserere mei, Deus", gevolgd door den antiphoon: ,,Da pacem Domine, in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi tu, Deus noster", met het vers: ,,Fiat pax in vir- tute tua", het resp.: ,,Et abundantia in turribus tuis" en de oratie voor den vre- de: ,,Deus a quo sancta desideria" enz. Het Allerheiligste zal den geheelen dag blijven uitgesteld tei openbare aan- bidding; het is wenschelijk, dat ook de kinderen voor zooverre mogelijk, daaraan deelnemen. Desavondszal,voordat het Allerheilig- ste wordt weggesloten, de rozenkrans wor- den gebeden en vervolgens � gemeen- schappelijk � het gebed, door Z. H. saamgesteld ter verkrijging van den vrede. Daarna volgt het zingen der Litanie van Alle Heiligen, volgens de regelen bij de expositie van het veertig-uren-gebed (Romeinsch Rituaal 1913). Onmiddelijk na de litanie wordt gezongen: ,,Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeter- num irascaris nobis" met de verzen en oraties, die gebeden plegen te worden na de processie in quacum que tribulalione met de oratie voor den vrede: �Deus a quo sancta desideria" enz. De plechtig- heid zal gesloten worden door de bene- dictie met het Allerheiligste more solito. 'Opdat God de Heei Zijn genade des te overvloediger doe neerdalen, spoort de H. Vader de geloovigen aan bij deze ge- legenheid het sacrament der Biecht te ontvangen en tot de H. Tafel te naderen, en verleent hij aan al degenen, die, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, des morgens of des avonds de godsdienst- ' oefening zullen hebben bijgewoond, of- wel eenigen tijd voor het ter aanbidding uitgestelde Allerheiligste Sacrament ge- beden zullen hebben, een vollen aflaat. Uit het Vatikaan 10 Januari 1915. PIETRO kardinaal GASPARRI, staatssecretaris. Gebed voorgeschreven door Z H.Paus Benediktus XV om den vrede te verkrij- gen, (letterlijke en officieele tekst -^-ver- taald uit het Italiaansch � zooals de ,,Osservatore Romano" dien achter het oovenstaand decreet afdrukt:) Onsteld over de verschrikkingen van een oorlog, waarin volken en landen wor- den medegesleept, nemen wij, o Jesus, tot Uw liefdevol Hart^ als tot ons laatste redmiddel, onze toevlucht. Van U, God der barmartigheden, bidden en smeeken wij het einde af der vreeselijke ramp. Tot U, o Vredevorst, zenden wij ons ge- bed op voor den vrede, waarnaar wij zoo vurig verlangen. Uit uw Goddelijk Hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen, opdat alle tweedracht zou worden weggenomen en onder de men- schen alleen de liefde zou heersenen; terwijl Gij op aarde vertoefdet, hebt Gij het teederste medelijden getoond met de ellenden der menschen. O, moge uw Hart ook geroerd worden in deze ure,zoo vreeselijk voor ons door noodlottige uitingen van haat, door verschrikkelijke slachtingen. Heb medelijden met zooveel moeders, die sidderen voor het lot hunner zonen, met zooveel gezinnen, die van hun hoofd beroofd zijn; heb medelijden met het on- gelukkige Europa, waarover zulk een verwoesting is neergekomen. Beziel re- geerders en volken met zachtmoedige gevoelens, maak een einde aan de ver- deeldheid, die de volken uiteenrijt ; en geef, dat de menschen elkaar den kus der vrede schenken, Gij/ die hen tot broeders gemaakt hebt met den prijs van Uw bloed. En gelijk Gij eens de smeek- bede van den apostel Petrus; ,, Red ons, o Heer, want wij vergaan!" genadighjk beantwoord, hebt door de woeste zee te doen bedaren, zoo verhoor heden goed- gunstig onze vertrouwvolle gebeden, door het aanschijn der wereld te vernieu- wen �n ons de rust en den vrede weer te geven. En Gij, o allerheiligste Maagd, help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen, bescherm ons, red ons. Amen. -.*.> i' il�n' rrrim*'i,TnF^*r-,*rt:>-'**�v* Soldaten herinnert U Luik, Haelen, den Yser! as&assi�aw YLAAMSCHE DRIELUIK, III. WEMAERE. Uprrebant dudum improbi me �ernere nudum. 't Is doodstil op het bloedig veld waar zooveel (dooden, het lijf verscheurd, daar liggen op den killen [grond ; als varings knal op knal wie strijden durft .[komt nooden, en moordend staalgestuk daar losbarst in het [rond. Een wijl... en't roert en poert ind'onderaard- [sche grachten, 't Bevel klinkt kort : de bayonnet! Geen man [kijkt uit. 't Bevel klinkt weer. Vergeefs. De strijders [zuchten, wachter)... Hel lundert van geschot, het zoeft van staal- Jjgefluit. Geen man. Maar 't doet: een enkle trotst den [dikken regen der kogelvlaag, een kerel felmetleeuwenblik. Verwoed stormt hij vooruit alleen .. den [vijand tegen en schiet, 't is schot 't is raak ; de duitschen [vallen tik pp tik. Hij naarst tot v��r hun schans; ze vluchten [in hun lagen. Daaruit! tiert hij, en zaait er rechts en slinks {de dood. E�n boef, roept men, die honderd man durft [dagen! en plots springt wat nog leeft uit d'engen [eerdeschoot. Een kogel dringt verraads den held door lijf [en leden; hij schiet den lafaard neer en roept : daar [hebt g'uw loon. Een hagelbui van staal hem treft en.... dood- [gestreden hij staat en blijft daar stervend staan, on- sterflijk schoon. Verstomd aanschouwt de vijand 't lijf daar [zooveel krachten en heldenmoed in stak, voorwaar der strijders [bloem. Met eerbied dragfen zij dit lijkin hunne grach- -mAi'. . [ten. Die strijder voert een naam van ouden vlaam- schen roem. en dood, zoo spreekt hij nog:(i)"ze schrikten [al te gare de lafaards die m'ooit zagen 't wapen bloot in [d'liand, ik draag den heldenaam van Willem Werre- maere; van Vlaandrer.s heldenbloed bleef ik den eed [gestand." H. Norda. 1.) Ze schikten al te gare enz. is de vrije vertaling van het latijnsch randschrift op het zweerd van den Gentschen held Willem Wenemaere, heden nog op zijn latoenen grafzerk te zien : herrebant dudum improti me cernere nudum. Oorlogsniews. In de streekvan Nieuwpoort komt de vijandelijke artillerie wederom in werking : eenige batterijen worden echter tot stilzwijgen gebracht. Mid- delkerke en Slype worden door de engelsche oorlogschepen geweldjg gebombardeerd. Duinkerke is voor de 2" maal 's nachts gebombardeerd geweest door 6 vliegers, gedurende meer dan eene halve uur. henigehuizen beschadigd. Bij Cuinchy, in de streek van Ar- ras slaan de Engelsche troepen een aanval af van 3 duitsche bataljons. Het leger van yon Kluck wendt nog immer geweldige popingen aan om over de Aisne te rukken. Bij de brug van Venkel en bij Moulin des Raches (ten oosten Venizel) zagen zij hunne plannen beurtelings in duigen vallen. In Argpnne,bij Fontaine-Madame, hebben wij aan het leger van den Kroonprins 200 m. grond moeten afr staan. Groote verliezen langs beide kanten. In Hoog-Elzas wijken wij geen duim achteruit, nietegenstaande de obussea 420, waarmede de vijand Thann beschiet. Stilte op de andere punten van het westelijk legerfront of enkele artille- riegevechten, waarin wij meestal de bovenhand behouden. Duitsche onderzee�rs hebben dicht bij L.e Havre en in de Ierlandsche zee 4 Engelsche koopvaardijschepen doorboord. Tak0ra3.ru enlcharia zijn kunnen gered worden. Lia

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes