De Belgische standaard

298 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 09 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tx3513vx9r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

AMmStUMTM Ve« Soldât»# i nutad fr. iM a mtudn a,50 S maandca 1,75 -p— Hitt Seida&re i* 't lstad. I m*«e<! fr. 1,75 9 mfc*adeu 3,50 3 m»and«a s, ccÇ«» Etait*» 't land: z œ*s®d fr, as|o 9 p,ee 3 nassndcn 7,50 '■ <F — * ;:i sptt»l i shair Villa " M* Coquill» ZeedJjk B* PANN* | Xleine aankoa-jh diglnges : 8? 0,951. deregél RKOLAMKM WOlgOJSB OTOr- eenkomst •'<53*fe sSa4f^efktM S £13 MU iSaJ^afraj i| Kj Btatânuad Vas é»*1 idtdâni ftar fan de P«Wj Bf. le tas da Woafityeeji laa>. Fliiiaertj Si 8». 0a Wolf, I? 0,- Wsttessj M, Bae£&$ MOa^ie® s'.-tans _ _ ^ Befolkisg en Gi oiiùgebïed VAN Onbezet België. Met zekeï-èeid kan «Us jais te oppervlakte va», eab i-set Bsljjië pict {regartu worden. Zij la dagelijka ond-srhedg «as de wijaigin-g«B «ie 't verleop van d«n oorlog nîè-brengt. Siads 1914 werd Oabezet België ▼ergroet sset het gedêsslte dat wij ia 1916 ea 1917 (gedureaëe het eageluch-bdgigck effanaief) vgroverden ; masr m 1918 (duitsch offenaief vas April) vermisderd mtii het ge-débité dat w® alsdan verlor^a. Onbez@t Bdgië atrekt zïch ait owr twes bssîauriijke arrondiaaementen van Wsat» Vlaasdsren, ni, : Vcurftg Dikgmuid? en Ype-r, Slechtâ csa gcdar»î?.e dezer beide arroi!<iijiaei@esten ia viij. H>S arra&âieg^ œzzt Ypar m est 6i.o56 hsctaren opper-▼lakte m * ii 43 ge»taeçsta®i Veurne-Diks-naiie fce ft «eu eppervlakts ràn 62 78? heciarsn m teit 55 gcmesisten. Op 1 Jali 1916 waren er oagsïe'rr 65 gc meer-ten dezer beide arroîiëiateœftsiea die in Oafeezst Bilgië lagea, w&|rva£H 3g tôt hni arroadiasemsat Viuree-DikaBJuids ea 26 tôt hît arrondiaaemant Ypçr t&ebeboordiS. Yaa de 39 gemeenten van 't srronéisie-msat Veurne-Dikamuide, ttlda het kaoton Veurne er a4, Nieapoort 10 en Dike aide 5, Van s»e 26 gsmeeaten raa 't arrondiaee-jwsnt Yoer teida het kantoa Yper er 3, Elrerdicgh» 9, Me«assn 6, Psptriaghe 3 «ta Roaabragge 5. In 1918 reriorea wij, ged«rende het offfjas'fifj d* gea»as?-ters Draaonire, Kenaa*!, Nieawkerke 9a PIogg*t««rt 0» hedea «oa Oûbs££ t Baîgië das a&g 60 fes-eraten tdlea. Iîi îheorle soadea a!!s ?rsj« trsaaeeatca vas Oabeast België a!a anbev^oocbsar ko-gea agascsoaurd wordea, ^ereaita aij «lie», door de datîacha xware' m iaiMdeinaUge i artillerie oader ?aur kaan«» «eiïoraea wer-de», maar ia workclijkheid ai;-ï «1 drza éorpm beweoad. la aeaig« dorp#û, hew) su gaaach Yeraietigd, leeft d@ bsvoikisg aog ia de ksHera. Op 1 Jaii 1915 wares. op aijn miast esa derde der gamesntea raoh<streeks •n gaatadlg bedreigd. In Octeber 1914 waa.de bsralkirg fe-schat op i5o o»o iawoaera. Een jaiat getal kan eehtar niât epf egeran wordea termits er toen daiaeaden vlaoh!«li»gen ia d««9 ttreak verbie^ea. Sisiadiea haddsn er aitwi)kinfea plaata ef rel-m rerlifltea ait vrîj«a wil de airs^k, Op i5 Nofejn^e? 1917 gs*fl «ea Tolks-optailiug de To!g«ade aitsisgaa : Oabszcî BslgiS tsIJa aag «eae beralkiag vaa 72 225 sWsb, ^aar?aa 32,431 in het grï8si'ss«îas5nt Vearna-U'ksiaa.kç) (14 537 persoiien van het maanelîjk sa 17,894 p«i-soaea vaa het rroa^lîjk geslaoht, toebehoo-rend toî 8.268 hatagesinasn) sa 39,794 in ; 'MirroadiaasBseat Yper (17,801 peraaaen t van het Bianaelijk ea 21,993 persoaea Tan j * het ?roaw®lijk geaiacht, îosbehoar-md tôt i 9,454 haiagesinaen). Er dient opgem^rkt dat ds *olkaopt«lliag aleohfs gedaaa werd ia 33 g^meenten van 't arraadiaseneat Vear&e Oiksmaide ea 18 gemeeatea ?aa 't arroadfasesseat Yper. Deae verœiadering waa b&oNsakdijk te wijten asa de MilicielichtiBjrea, de TrijwiS' li*e diststaeraiagan, het w»r> 700^ kindera in d« aokoalloloniee «a* Fi-«io.kriik ea sitwijkingea raa veracbiHeode ge-na^entea ia Joli 1917 (Eufe'aob fffaïisief) Iags. *0%e de »orlu£egsbearteoi$8<$n ?an April 1918 la de bevolkiag ia saacal zeer Termia«ierd. Uitwijkiagca kadde^ pSaals vsoraaBaeiijk in 't arrondissement Yper an ▼crachillende dorpea ran dit arrondiaaemcat, f j dorpea nos bewocal ia Maart 1918, vielan ïa 's vijsada handea. Daiseudea iu^rosters | ssiju aSdas heaagsga.&a IAls toeî'chîifiç ,a»g biar&aa tssfsvoegd dat België eea oppcrviakte basfs raa 39,4^1 ▼krkanie kiioa^st®r of 2,945 io4 hectaran, 2,63* gamee&ten telt m«t 7 800,000 inwo* nera (op 1 Oogst 1914)- België heeft 00k | een koleaie : de Belgiache Cocge met f 2.365,000 vierkttnta kilometir oppsrvlukte ^ («Ion 80 maal BsSgië's aitfsatrcktheid) en 20 miilioea inwsnera. Als®adis h$t grems-g?>bkd raa Baerla-Hartog, dat op Ned«r-landaohea groad ligt ea eea bevo!k:ug he«ft ▼aa I2o3 iawonera. Iodien Daitschlaad bijaa h@el Bdgië be-| set, Bslgië beiet istfigaadssl bijaa 200,000 viarkaate kilometer daitsoh kolonisal besit | in 0#st-Afrika. DE TOESTAND j Het algemeen ! Dnitsch Offensief tegen Parys. Het laafste franacb ambteiiik bericht meldt oaa dat de Duitvehera aiaaers warea eea groot offesaiaf tea Zaidea vaa Muatéi-dier ia te zettea jaiat op 't oogeablik dat oaa tageaoffaaaief in deze atraak lesbrak. H bben wa door dit ofieasût het daitachs \ plan haalemaal ia de war gealagea, toch s rnoeten wa bekeaaan dat door de groote 1 «phoopiag van daitsche troepen ia dezsa : s cicr,wij oamiddeJlilk slat in ataat geweect . sîja osa offensief te des» doerdragea. De ■ sfrijd iâ daar op een dcod paut gitkomrn, l naar het ingrijpea van oase reservea op \ daa Imittïïkngd van het çe?ecfeîsfroat, î asaft door het feit aejf van de daitachs î Éjaaeïmen achikkiagsa niet al de "raebteïï ■ Canaan sfw^rpeadie mea erran v»rwaobtte Msa Msoat op die wtjse dan 00k de aan-' fioudeaie drakkiag vas des vijand op 0na • ^iddaafreut en ep d«n reehtervleagel ait* s t*gfen. Alhoswe) geatrœmd, ia bat dnitsch» offeasisf op dezs bêids plaataea door oas teg«aoffea8i%f aist hiielsmaal kanasa ver-aietigd wordsa, De vîjaad haeft, bijzondtr-lijfe op dea reehten kagel, sija d^ak^iirg koaaea voortaettaa, wat veor gavoig heeft febtd dat hij de Matx rivier op twee plaataea ia overgea^oken, ea nog drie kifo-raçtfrs ia de richtsas van Ccmp^ègae kon vooraitkomen. Oie vooraitgang had plaata op dea westaiijken «ever dar Oise. Door dien Toornitgang werdea otze atellingen op den oeatelijken oever der Oiae ia 't ge-vaar gebrscht lange aohtar bsacbotea te wordea. Oaa dit gavaar te vosrkemsa haeft ge»eraai Foch aija liaie op dea Oostsiijkea oerer wat aohterwaarta gebrachî. De liaie loopt th&as iaags Bailly Tracy-le- Val en Nampcel-Aisne. We hebbea daa het Carie• poatbesch oa'raimd, dat oaze stellfogea te Nourdea Compiè^ae dekte Maar de fraaaohe kgerstai heeft oagetwijfeld befer geoardeeld C»mp'ègae door eea rcchte liaie te verdedi-gea.Het verlica vaa groadgebied ko»t aiet b pansasrktag ala mea hierdoor eea atra* tegiaoh j uat vaa hat ?gr«otste belang kan beboadea. Echter, en hier ligt renzekere aaawijzirg dtt de vijaad sij» Biadpegiag ia bsgoBaea, h^t £al'sch cff*usï«f dat zieb moeat oatwik-kelea !a«g» tteide vleogela, ia aiet kaanea ▼erhiaderd word«sn op oazea reohter«leagel gelijk het 't gerat ia gaweeat op oaaea lia-kervleagel. Ook moeten we ainds giateren een aterke poging vstî im vijgad boeken taseohea de Aiàaa en bet boici vsa Vsilsra GâtUîê $ Dè grootate drakkiag wordi waargan^mm taiscbaa Cutry Dammiers Dde bsiia dsrpan liages îfcasahaa da b®î sobea van Got©p'è|r8 <sa Vilkri Gatterêis. E<- is daar «ea gang vaa eea vljf tal kiloB®et§rs. 't la laaga deasn ^ang da de vijaod wil doorbrekec, om door ornaiv getiag, het boscb vaa Viîlsïs ea Gomp:èfD« te ioea vallea, wijl hij door «en veokt atreekache drakkiag laags de Oise, dei ▼al vaa d«j« Isafate atad wil verhgsatsa Ea de tïÎ va'-? Gompiijaa mst het inaeœs? ▼aa h^t boseb vaa Villera ssoet d«a vijsa^ in zija ^atlaobt, dsa weg openea amai Parijs. Wa saogea ^ai gaasesafen dst d< algeaaeiae saaval tepa Parijs aegonaen ig G«laklig dat wij, op oase^ ait«rsî«ï rachtsrvleag^l, si. roa-4 C' âtsaa-Thïsrry niet aîiesn den vtjaad in bed^.ang hoaden m«a? sslfa wicataa var^eaeslijtes, die oj eea gtgsfaa oo enblik tegsa den vijao-zoo^eo kaauea aitgfgpeeld ^rord^a V6*r 4e saata? fasschea Ment^idi%r N yan bsgoa, waa het algemeea çe?oeleï) dat dd tijaîid aof oter eea 4ot&I diîisitj moest bescblkkrrj Hat offecaisf tessebsm Moadldier N yon w-r^d iagezet mat i5 Aiii aUs On&er Montdidier had de vijaMd sast scbaitScg, eea iotal diriaiîs aaaaegabracbt. De vijftiea aaders ditisi«s saîien oagetwij f«ld f«plaatst gewaeat zija ia daa afotf■» Aisrse — Beseh vaa Viliers 1 De aanval zoa «as Parijs voor sind- et hoofddeel hsbbaa, varssits ds Tijaad a! zi;u r«s«r?ea heeft 4om iogrijpea. Hat la dss de beslissaada aiag diea we btUrea. Toi na toe varioopt hij cp «aa voor 00s ha«! bevredigeade wijzc, Op oasea liakarvleagel is dg vijaad tôt staaa gebraobt. Op ors tmddâoft'oat, waar Coa»piègae ligt, mgg caea dea dabschea vooraitgang sis beésroo-gea aaazi'.a. Kaa hij hier ggea ai .«* reeenea ia daa strijd werpsa daa mege^j we ©es aaa «ea v«st!tggiag vaa 't froai verwaohten «a 00 oazea r«chter*laogi5 (Zaidelijk de Aisac) kon de vijand giater geea vo?t grond wienea. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Landbouwverlorem in Frankrijk De aoHatea die han gewoon verlot bij eea laudboawer veriangen doer te brsrg?6 om dez« aaa zijn werk te helpea ea aizou wat geld te vsrdieaea mogen eea h«rb^r< giagabewija vragea aaa : Den He*r Be-tsiuurder van den dienst van het Land bouwwerft 4, Place Frédéric - Sauvage, Sainte-Adresse (B I.) Kr wordt aaa de asidatea aaageraden des datant waarop ze zallea mogaa ia variai gaaa alsook daa atiel weièe zij veôr den oorlog aitoefea«iea te doeu keaaen. Mea k»a sich ook wesdea tôt E. H P. Schinck, Aalmoezenier, Z i44- SoEo-Siim. Oozen Bargemeeater vaa Soclleghem koml eeae moeie Solo Sllm te apelen, met eet ▼ierde van Pikken aaa en vijf anders ea ttt ▼ierde vaa klaverea saa. Gtj moeat eeas ge ziea hebben boe hij 't geld binaenalaimd; io zijn halssakje, en bec sijus iegapstreveri lo&rden, bijzsader oaaea aîeawea aerporea Pocck, ea de ondere J«a Key en Loaia û Keerskaaplaater allea vaa Z. 312 5de Knie 700000 Amerikacers in Frankrijk M Baker, miniater <?aa oorlog vosr di Vtr^oaigde Statec, heeft «aa de Frau-aehi Afpijuacbe Jagera, die tbar s ia Amerika eei roaârsia doen, verkkard «at op hsiea mee; daa 700 daizead Aeaerikacers a»ar Fraak rijk vertrokkea ztja. Eea faalf mtliioea mai zoaden op 't froot reeda hua ateke ataaa, 1 f I l-lvisp I |M Offfflgieftosc&ee j ea Cbâtetn-Tbtey ; De vijand over de Matz terug-geslagsoPARIJS 13 Juni, 15 uur, — Tus-schen Montdidier en Antheuil blee; de vijand stil. Op onzen rechtervleu-gel hebben wij den vijand op dec rechteroever van de Matzriviei teruggeworpen en heroverden de hoogte van Croix Ricard en Meli-cocq. Ken honderdtal ferijgsgevan-gfenen bleven in onze handen. Het gevecht woedt voort op het [ front Aisnebosch van Villers. De i viïarjd koa de laagte oostelijk Lave-; ronne bereiken en voet vatten in Cœuvres en Saint Pierre-Aigle Een j schri <kelij sert aanval op het front I Bouresches-bosch van Bellezy werd door de Ameri*anen totaal verijdeld Geweldige strijd zuideiilk de Aisoe Parijs 14 juni 7 uur. Gedurende den dag-, hebben de duitschers ge-weldig aangevallen tusschen Cot r-celles en Mery Oîider het moord-dadig vuur der franschen kon de vijand onze stellingen niet bereiken en moest in wanorde zich op zijn vertrekslinie terugtrekken. Hij leed schrikkelijke verliezen. We hebbeu gedurende deze krijgsvericbtingen een aanzienlijken buit genomen waartusschen tien kanons waarvan 4 van zwaar kaliber.. Tusschen OISE en AISNE ver-liep de dag kalm. Zuidelijk de AISNK zetten de duitschers hun drukking voort tusschen de rivier en het bosch \an Villers.Op het grootste gedeelte van het front teruggeworpen kon hij noch-tans voet vatten in 't dorp Laversine. Al hun pogingen om uit Cœuvres vooruit te ruk^en bleven vruchte-loos. In den namiddag bleef de *ijand stil. N Corcj werd de vijand die een oogenblik onze linie had binnenge-drongen teruggeworpen. Wij hand-haafden onze linie. Op het front van REIMS levendige artilleriestrijd naar Champlat en La Pompelle ENGELSCH FRONT LONDEN 14 Juni 7 uur. — Wij pleegden een handslag nabij Merris en brachten 40 krijgsgevangenen met 6 mitraljeuzen op. BELGISCH FRONT 13 Juni, 20 uur — In deu nachl Ivan den 11 tôt den 12 hebben wij gedurende een patroeljegevecht in dt streek van Nieupoort eenige Vrijgs Igevangenen opgebracht. . Oestenrîjkscbe pantserschepen génital I Uit woidï g*ivï t^ee kl«î' f ne itaiiaacaehe torpeéojafera op da Ds!m& f tiaohe koat, een ooatearijdsch eakad^r hsb f ban aangevallen. Twee groete onstenrilkacbi ' alagaohepen werden gezonken. v Over Kunst. I Tsrwijl Visas, je-j het oog - Jet ge-t daan kre|'ess esn ktte^knodig tijdschrift te aiîcbtas, h ket eaîs gro«p fliaké jjoegs Wa-le,n gelakt het e§rste aamnasr vgw ?ulk eea orgaao ip 't liebt te D*ar ligt het voor mij ; a Les Cahiers de Juin - , met ala 0» <««• UeJ î»».s dat «;al wait hedeakeiljk kon kir \ VIsaMid-'î. édren : « Pabliéi «a fi' t poa? îs Défensâ et i'IUaatratiaa de la ttaçae F-reçsîss ea Belg'qaB ». Doch wat de H!t ï«?i5rs ;a£s*doar b«?doe).«K, wordt ait-gei»^d do©? eea J menstg^visrden ooder heîi, diohter Loais Bancal la sjsa bij fixage : * Ea margô d'une dis^iplioQ t, «es ssott vac profrasa-arti iel, zegt àij : <s Ea tant qs« B5s;;es et parcs que uaa« croyons enssî firmament à lVx'stecce d'aae Pairie coustitoéa é'iolérêts i-t de ?ra-didsnti à la Flaadre et à le Wal lonie qs'à la réaibé daaa h dea-sïne ia-teiiectael, philosophique et ertfatiqae d'ua géaiç flamand ai ..j'ur. séstie frarçais, nous ae poufo 3 pas <aoaa déaintéf»saér du saou-vesa»î uàe reaaisaa o qai oxaite aujourd'hui les lettres flamandes Au contraire, ces lettrea noaa lea rs?endiquona comme ua d^s îitrea ds gisus de la Bslgiqae dbai ii serait cri-saiail et r;.dicais #? dépouiller. » Hier des gcea sp-aak vaa miskeasiag dar Vlsssascbe sischea ef van het ' ?ch£ op esgeo ontwikkeling, yooaîs vroeger van wege de beracate « vulgarisateurs ». Iu-tegeadeel voile «rkeauinf vaa het Vls>ia»sch i^eaai ea sympethis voor de beweging. Isdar aussaser sai overigsns, vaa de baad vaa Fraise Saisis van Aatwerpen, #eoe fero-niek ©7§r Nederlandeche istterkunde be-▼attsa.Dexe kroaiek bsapreskt voor 't eersta auaxcaBr « P«Hi«ts? », vaa Feiix Tiœsaer-ms s. Dat de ergste vijaadea van de Vlsam^ schs belaogen aist bij ds Waiec, maar bij de verfraasshtea te setàen zija, valt aiet meer ts b&wijz«n, m«ar de tegecweordige oorlog hefft vesl bijgebrscbt «m da oogea d?r Walsn teepsaaa over de verkeerde toe-stand.an in safcss V'aasaiche voikaopiciding, ovsr as ùûoëz&knhjkhsid esaer bervorratag, zooalahet haa tsvens kiaar werè welk een achat vaa §eeste!ijke ea sedeiijke kracht braak lag bij orne atoare Viaaiaîche jon-geaa Js, meaigmaal boorden wij edele WaaUche jengaitagen het betreuren dat zij aiet ala huaaa Viaamache br.> dera, aevena de? b:fboota vaa hua kathjelick geloof, hst bege- suomiré ideed vaa voj^aïoewij^iDg hatfdec, «Sat deze iaatstca b<ssic!<« De barde scbootvaa oatbswag ^s soa dikwijii eea verscholea waidsad. Mochtea de Vla-rntcgsa assit rergeîea dat zij in verdrak-kieg aa aakkeaaing huane atevigate kracht aatten ! Mochtea sij ia ds mart^lie vaa oaa l*ad, oader ^en tegeawsordigea ocrlog, de broa aahachonwen van latsre grootheid en allerhandeu vooTapoed ! Dicb ik bea raa œija ondsiwerp afge-àwaald — ia ?chija ten »iastc, want de kusat is aibjd de bloem vas 't leven, en niets wat dsn .msnscb beter sn gelakkiger kan ssa.kea is ?ati kleine beteekeais voor hare opblodiag. De ondernemiag der Waalache jenferen opeaî als esn Msi vaa poésie» Esrst de eigealijke versea : twee oDuitgegavea ge-dichtsn van Charles Vanlerherghe. bslde zeer schosu, eea stuk vaa ecsae Fransche dicht-srrs. GécU Périn, een ganach tr<*ffsad Epitaphe -a? Ed«as»4 Bais«fret, vier ge-^ichtea in vrîje '«rs^a van Marcel Pxquot o?»r La Joie d'Aimer, vol zwi«r ea j?ng-dige kracht, Euthanasie vaa André Grouas. Daa het preza°ge4ceite : 't artikel van Louis Boumal, geachreven met lijn gewoae ' «M JMUT - 11 91R^> UM^JJXLÙILII "T1 Zaterdag i& Juni lilê^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes