De Belgische standaard

116971 0
07 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13k5m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

•■■ Jaaf/■ M«M7i7B4 mwxmmxx -«; Wmmp 8*}*aUw: > m*Âcd ff. X.35 lmarodes a.50 * fa 't Zand; X mad d fr* 1.75 I m*a ad«s 5.50 amitadsa %.MS Suifm 'tUaê: X maand ir. a.50 I maanden S.00 uaatdia 140 IBÊâ bondag 7 en Maandag 8 October 4$ if OPSTKL BR BBHBIR VILLA « M* GogniBe » Zbbmj* DRPARIW Kleine aankM- digiuRen 1 Q.ïbi. dm regel RECLAMER volgens overeen» komft. Wssü ms*m~*rk*iz :gë,ggSÏfcsi)Mi*ty&vgDeq?jb*fi, raBtrttaad Ya» ««? StekaUde», B? Vu da Parte» Sfe. *. tut.* Wdasrcjjtoa» £«1 fÜtfittrfi, & L fifc #dÖ, f. %.3ac5Ö. Wattes, Adv. M. &isî« tflltoZea rede uitgesproken door . Mr Dr RAAMMAKERS S. J. op de vergaderingvan " De Vredeadag der K. S. A. „ voor Nederland. INTERNATIONALE ARBITRAGE EN ONTWAPENING. j gevangenen reeds de vijf drisend bereikt, De vijfctoc, ïrc&ëaFaai verrast door den | overal werkte,in den beginne, moeilijk tegen \ maar hij herpakte zich en wierp al wat \ hem aan manschappen overbleef, ongeveer de Toesfcan^ SsriG&s aan onze Lezers BE PAUS EI DE TBEDE HOOP OP DEN OOGST, 0 VLAANDERLAND! 1 We ziiten in papiersood. W« drukken^ heden he) papier af dat ons overblijft. Onze j abonn enten gelieven dus ons te verontschuldigen indien wij allen niet kunnen bedienen en de een den andere te verwittigen. Voor ons nummer van morgen hopen we weer vlot te zijn. Het papier wordt ieder oogenblik ingewacht. e v. Be nieuwe Vooruitgang ï tachtig duizend man, in den strijd. De g tegenwerking was uitermate hevig N. O. Langemarck met het doel terug te komen in 't bezit van Poelcapelle. Niets heeft echter geholpen. De Eagelschen zijn dus op de heogte van den Oostelij ken rand van het bosch kloeke jongeling met het edel gelaat, het jj breede blanke voorhoofd omkranst met lange zwarte haarlokken. Een kogel had hem het been doorschoten, den ader dooreneden, en een groote bloed&torting verwekt. Zieltogend was hij binnengekomen ran het slagveld ; de teederste zorgen werden hem aanstonds toegediend ; nu hield de ziekenverpleegster de wacht bij den armen gekwetste... de strijd van de liefde tegen den dood. Hij w*.s gevallen, terwijl hij op schildwacht stond, in den eenzaam donkeren nacht. Hij had stappen gehoord over de baan, en 't docht hem dat schimmen wemelden ia de verte. " Qui vive? "... riep hij... Geen antwoord... De knie op den grond, het geweer aan den schouder, was hij op 't punt te vuren, toeu een schot knalde toor de ruimte. De arme jongen voelde hei geweer zijn handen ontglijden, •loeg de termen in de een luiden schreeuw : itortte hij ten gronde, en verloor het beWnstzijn. Nu sluimerde hij, onder de hoede van de liefde, ten prooi aan een hevige koorts. Somwijlen schrikte hij op, opende wijd de oogen, za£ starlinge voor zich heen, en riep met een gesmoorde stem: "Aux Armes! " 't Was het droombeeld van den akcHgen nacht die voor zijn inbeelding zweefde, en hem den kreet deed slaken, die 't alarm gegeven bad aan zijn wapenbroeders en de eorzaak geweest was van de nederlaag der Deutsche patroelje. Hij lag op het ziekenbed uitgestrekt, de ]HU» TnûF onze lezers er opmerkzaam op te maken dat er iets in 't zicht was. Onbewimpeld lieten we verstaan dat we ons, heel in 't korte aan een machtige ontplooiing van het offensief mochteu rerwachten, met het doel ] vanHouthulst geraakt. Ongetwij eld hoo- O©ï»loçt« tifctilt in eene noordoostelijke richting yan Yper | 'enwe' weldr, > ™aee» oprukken der de laatste hinderpalen uit den weg te rui. ! frfnschetro LePeD> dle"^dinge, het bosch mendie het leveren van den beslissenden | «"«rerwege bereikten. Indien dexe brok m alag bleven hinderen. Sinds eergister is dit ! onae handen valt, . dan is de Doitsche knie vooruitzicht werkelijkheid geworden.|tot Onze lezers konnen bestatigen dat de! Engelschen op een front van i3 kim. aan gevallen hebben tusschen den weg Yper- 3 muidçyoorgoedbuit Meenen tot den spoorweg Yper-Staden,met* mataaQwevooreen}hedbeyTedigenm een vleugelbeweging N. Langemarck om ) deQtoegtand#yaQDiksmuide tot Zonnede inname van Poelcapelle door omsingeling ; beke^ deDuilscherginzuike ongunstite bewerkstelligen.j geomstandigheden geplaatst dat een gehee- Dit offensief is het belangrijkste dat de j jeontruiming hunner stellingen op dit front is anxuvTMBsnoEOMinaaMMus»-)» -jv. • Na eene korte inleiding en voorlezing van enkele passages uit 's Pausen vredesbrief, ving spreker ongeveer aldus aan : Eerste voorwaarde voor een duurzamen vrede is derhalve, dat de heerschappij van het recht trede in de plaats van het brute geweld. Dat is immers het verschrikkelijke van den oorlog, dat macht gaat boven recht. Zeker, het is ontzettend en hartverscheurend, het is verschrikkelijk en diep betreurenswaard, dat naar een globale berekening,meer dan zeven miiiioen 'mannen in de kracht van * hun Ugvec op gruwzame wijze moedwillig zij a gedood, dat meer dan twaalf millioen jonge mannen in den bloei hunner jaren voor heel hun leven zijn verminkt, dat de vrucht vaa jaren arbtids, belichaamd in gebouwen en schepen en bruggen, ia kunstschatten, door de eeuwen ala kostbare kleinoodiëQ bewaard, in één oogenblik opzettelijk worden vernield, dat heele volken honger lijden en de volkskracht wordt ondermijnd, dat de schulden der Staten met honderden milliarden zijn gestegen; dat alles, en zoo veel meer nog, het is ontzettend, maar het zou te dragen zijn, als maar vasts'ond, dat ten slotte het recht zou triomfeeren, dat het hoogere, het ideeële de overwinning zou behalen en het onrecht zou gewroken worden ; doch in den oorlog segeviert niet het recht, maar de brute kracht ; niet het recht, maar de sluw« heid, de intrige, de niets en niemand ontziende wreedheid. Dat is het verschrikkelijke van den oorlog. En daarom zijn de woorden van den Paus ons uit het hart gegrepen : dat « allereerst in de plaats van de stoffelijke macht der wapenen de moreele, de zedelijke macht van het recht moet worden gesteld •. Er moet een einde kernen, niet slechts aan dezen oorlog, maar aan den oorlog, in het algemeen. Elke oorlog is een gruwel, omdat, hoe rechtvaardig de strijd ook moge zijn in sommigt gevallen aan een van beide kanten, er niet de minste waarborg is, dat de partij zal zegevieren, die het recht aan hare zijde heeft. Er « moet » een einde komen aan deze mensebonteerende bir? baarsehheid. Het recht " moet,, heersenen en dus : weg met den oorlog, en dientengevolge weg met de staande legers, weg met den zoogenaamden gewapenden vrede 1 Want als er één leuse bedriegelijk is gebleken, dan is het wel deze : " Si vis pacem, para beHum ?,. Als gij den vrede wenscht, rust u dan uit tot den oorlog. Reeds ia hut jaar 1889 zeide Leo XIII ia een totspraak tot de Kardinalen, dat die groote legers en die voortdurende uitbreiding der krijgstoerustingen onmogelijk den vrede konden waarborgen en dat zij veeleer den vr*de in gevaar brengen, en vij{ jaar later, in 1894, richtte hij een zendbrief aan alle volkeren en vorsten -der wereld, waarin hij zoo krachtig mogelijk den gewapenden vrede veroordeelt, " Reeds jaren lang, zoo zegt hij, leven wij in eene vrede, die meer schijnbaar is, dan werkelijk. Bijna alle volkeren, vervuld met wederzijdschen achterdocht, vermeerderen als om strijd hun toebereidselen tot den oorlog. De jongelingen worden op een leefij d, die nog zoo onnadenkend is, ontrukt aan de vaderlijke raadgevingen en leiding, en in de gevaren van het militaire leve» JJ«J$ HET OFFENSIEF OM YPER Naar Passchendaele De laatste inlichtingen melden een bevredigenden toestand op heel het gevechtsfront. AI de hoogten die de streek beheerschen zijn thans in 't bezit der Engelschen. Passchendaele de spil van den duitschen weerstand is ernstig bedreigd. Van aan Becelaere tot Passchendaele zitten de Engelschen op de hoogten. In Oost-Afrika zouden f de onzen slechts een duwke moeten doenom Giercken te bereiken en den duitseken bevoorradingsspoorweg van Zarren naar Diks- We hadden wel gelijk oyer drie dagen De Belgen omsingeïea Hakengé lucht, en gilde met ! Engelschen tot nog toe leverden op het ; meerrfan waarschijnlijk is, bijaldien de \ " Aux Armes I " Dan Vlaandersche fron t, eenerzijds omdat het 1 Engelschen?inde eerste dagen,nog een stoot gaat om de laatsten hoogten die ens.e {kunncnffe¥en in de lichting van West- f Uit een telegram blijkt dat de Belgischekrijgsverrichtingen m den weg stonden te j Roozebeke en Roeselaere. Dan zou heel de ; troepen na verschillende gevechten er toeveroveren, anderzijds omdat de vijand een j ij ger weg-linie van Gortemarck tot Diksmui- \ gekomen zijn de laatste duitsche stad vanontzaggelijke troepensamentrekking had debedreigd zijn en deze linie is voor de [ Oost-Afrika te omsingelen. In Makengé isgedaan ten einde het verder verloop van j Duitschers de slagader van hun verweer in j het laatste duitsehe garnizoen ingesloten,den strijd te neutraliseeren. Twee gevolg- \ >% Noorden. n f u trekkingen zijn dan ook te doan ; we hebr j We mogen betrouwen op het koppig j"eLUChtOOrlOg te nemen van Duitschland. In de laatste zes opeenvolgende ritten van Duitsche toestellen over Londen zijn in het geheel 5a dooden en 257 gekwetsten als slachtoffers gevallen. De politieke toestand in Frankrijk Malvy, gewezen minister, van verraad beschuldigd. — De Fracsche Kamer heeft gisteren een van haar woeligste zittingen beleefd. Minister P&inlevé, heeft lezing gegeven «a>n een brief door L. Daudet, bestuurder der " Action Française „ aan Poincaré geschreven en waarin Malvy, gewezen minister van h buitenland, vàn verraad wordt beschuldigd. Na een uiterst woelige zitting heeft de Kamer een dagorde van vertrouwen in de Regeering gestemd waarin er met nadruk wordt opgewezen dat alle pliehtigen zouden gestraft worden. De Russische warboel Met 766 stemmen tegen 688 heeft de volksvergadering te Petrograd zetelend, een besluit gestemd waarbij de Regeering aanzocht wordt de hulp van den middenstand niet tj verwerpen. Ze beginnen tof het verstand terug te komen. De oorlog ter zee In de verleden week verloor Engeland door torpedeering 11 schepen boven en 1 oider de 1600 ton. Frankrijk verloor 5 schepen boven en 4 onder de 1600 ton, Italie verloor slechts twee zeilschepen van 100 ton. 4J—--Îi*k 1 een luchtoffensief tegen mits de vijand die zijn sterkte in manschappen op belangrijke wijze had aangevuld niet bij machte is geweest onze krijgsverrichting te hinderen. Uit allerhande verschijnselen was het duidelijk waar te nemen dat de vijand eene uiterste poging zou wagen om ds Engelschen de jongste behaalde voordeden te ontnemen. Het feit dat vijf legerafdeelingen ten aanval geresji stonden toont genoeg aan dat de vijand het ongemeen belang van deze stellingen besefte Deze legerafdeelingen stonden in lijn van af Zannebeke tot het Polygon*boscb, 't zij op een front van 4 kim. Dit zegt alles. Tien minutes roor den gesteldea tijd van den dnitseben aanval togen de Engeîsehen ten aanval op het front van i3 kim. Hen kan zich indenken welke slachting daar heeft plaats gegrepen en welke verliezen de Dnitschen leden onder het trommelvuur dat ieder offensief voorafgaat. ben dit terrein bemeesterd. Niets, belette f.aacfe0»den van den Enjjeischoian. Hij heefi ! EeQ bij,zondere ministerraad is te Londen ons nog het'vlakke land in te stormen ver» f ,ijnproefstuk op de Somme afgelegd om blJeeugekomen om de noodige maatregeien het beste niet te verhopen in de gelijksoortige krijgsverrichting die tegenwoordig aan gang is om Yper. Te midden de helsche woeling van den! wereldoo' lo^, is dit een alleaaagsch feitje, j dat onoi gemerkt vo^rbijgaitt. Het leven van onze o *^«qs op 'i irout is doorweefd van die nederige heJde«daden, en zij zijn •r zóó ge ^ooii aan geworden dat zij met een spöthchje bestempeld zien met den grooten i nam En toe. is dige, roewvolle heldenmoed l Weleer wordt uit de jeugd die aan den Tzerstrooin den kamp voert voor de vrijheid, een nieuw geslacht geboren, De kinderen zullen met gespitste ooren en wijd opengespalkte oogen luisteren naar vaders verhaal ; toen binst de lange winteravonden, rond het knetterende haardvuur, de oude strijder van den Yzer aan zijn huïskring zal vertellen van de bange nachten, de Duitsche aanvallen, het schildwacht staan cp de voorposten, alleen ia. de duisternis, met de verantwoordelijkheid voor liet leven der makkers die slapen in de !oopgrac> ten. Eet de kinderen zullen drooi&en van die heldentijden, en in hun hert De Sclool op bel Front. Menmoed. het ware, bewonderensweer- De laatste gebeurtenissen op ?t front hebben een weinig stooring in onze scholen gebracht. Dat was onvermij delijk: Doch we hooren zoowat van alle zijden dat de leergangen terug in gang gezet worden, plkeen zie eens rond wat hij doen kan. Tijd is goud waard ; laten we dan zonder verwijl terug de handen aan 't werk slaan ; 't is nu het goede seizoen om opnieuw te beginnen ; de verlofdagen zijn voorbij. Wij herinneren dat " De School op 't front" gratis boeken, bord, schrijfbenoodigheden geeft. Leergangen van Fransch, Vlaamsch, lezen Om 7 uur werd de aanval ingezet door 1*3 schrijven (Fr. en VI. ) Rekenen,GeschieEngelsche, Australische en Nieuw-Zeeland-1 denig » Aardrijkskunde, Engelsch enz. kunsche troepen. De Engelsche troepen stormS nen«Was ingericht wop^en. Wij geven g«»en den vooruit tusschen den weg Yper-Meenea | ko000leerlingen deel van san Broodeinde tot boven Po«l- tal een wfir;ne bewondering ontstaan voor hen die » treden aan den Yzer boord, een capelle heusche fierheid .om den heidenmoed der Om 9 uren waren de eerste doelpunten vaderen, jen groote liefde voor de vrijheid, I bereikt : Polderhoek en het kasteel, 's Gra- eea edele opvatting van den plicht en de j venstafel en Molenaren hoek waren in ons Belfrerlof»o,hening, een heilige streving naar ! bezit. De kam van Tower-Hamlet, die heel karakters erkte, een onuitwisbaar gevoelen.! de streek beheerscht was veroverd. Dade- van dank »& ar held voor hen die sterven, de ? lijk daarop greep een nieuwe algemeene ! 4,, ®*TcnenZIJ dletotno& Parijs meldt : De vijand poogde ver.ngenTmw.^^^00rÏ0S öictopge1 ^Mendc liandslagen in Champagne en in nklm..„an v.« -™ \ ***** heMfeii, dnrf ik vragen het te doen J fiI^s. Alles zonder gevolg. Om Verdun geweldige artilleriebedrijvigheid. Verschil- wapens 1 i armen va«» 't houden kruien, langs ^e boorden an den heidenstrdoro. Uit de slachtonViS *an heden groeit een oogst van idealistische schoonheid voor de toekomst I Hier liggen hun lijken als zaden in 't land Hoop op den Oegst, o Vlaanderland ! e hand, en rusten, onder de f aanral plaats. Broodeinde, Reutel, Noor- St0em' oaderdom > «feboortedatnm, denhoek waren troepen liepen een kim. voor den kam van - u 1 4 ju » jm 1 u{ bi| het inzenden van hun verslae lende troepenverzamelingen werden in de Streek van het bosch van Caures uiteenge- Hamlet en drongen het dorp Poelcape le® binnen dat ze voor de helft, de kerk inbe>- \ grepen, bemcesterden. De taak was ten ] einde. Een uur na den aanval waren reeds . drie duizend krijgsgevangenen binnen en I zooeven vernemen we dat het getal krijgs- i schpten, Het Engelsch bericht uur nog niet toegekomen. E, H. DEWULF, (Colonie Scolaire Belge) Belgische Schoolkolonie, was om 10.3o Cayeux-sur-Aïer {Frankrijk) (Somme)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes