De Belgische standaard

297 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6m3319sv9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

41? Jai - H13: (90 VriîHflor 1 Maa.pt. l^ii MI123BSS8H >m|S!3 ' 1 ^e»j? &ei£aS fit/: ci'fei Eia S s i iMMia» ! tt** S fi «fctfi l -jk 'tUuni ttal&é Çïe] a tsatM»* [ e-aeaiw | Baitma 'a Im ïetûtad fTo ! ë »£.6r4«B ! «aî-s^sa ; "-gr~ DE BELGISCHE STAnDAARD lA M ! ;-i a iaa G* veilla Sridijs ;! J 03 PAK5C1 Hi J..» .TWrti. r=* f-4 f Jfekïue saxSt&h. digiogca ! *• r»g ,-, ] K«- -* **fy & •,-■ «WCLAKS® figeas o^srsi feO»5t. lll^tes» S'aaSt » - .1 h - *¥ ta* 1ÛWM. : a: 4. feio.fr* 1. DntM, P. fer*»* ta *» MMa. Or ta d. m Dr. #. ta * W««jna, tal HUmM, Dr 1. II. Wol!, J. Si»-., 0. «M, M». H. tah, «»«!« ta Hd vi d vrasgs'uU België aanzocht onze vredesvoorwaarden te laten kennen. We hcbbea ia oas Entamer van gkterei àz rede?osnag vaa >Jeu duitschea R jksïtn aslier medegedseld bij dewelke dese. recht «tresks, België aanzoekt onae vrcdtsioar waarâeu te laten kenoen. Belgie is de spil vas dea oorlog g eweest België moet cok de spil via den vred wezen. Wilsea heeft, ia zlja îaatsts bood schap de vier veorwaarden gelegd, di volgeas sijn meeniag tôt grondslag kuooe: dienen om eea besprekiag voor den aig« meeaea vrede ia te leideu. la die vier vsoi waardea werd echïtr geea melding g< aiaakt vaa het Belgische vrargstnk ea wi om de redea dat Wi'soa geea redetwist ei orer wil aauraarden. Recht ea rechtvaai digheid moeUa hier ia aanmerking wordei genomen ea uitboetiog voor 't gesiicht kwaaâ. Ieder gaat hiermee akkeord Duiticb laad, bij monde vaa roa Hertliag, verklaai dat de vier groadalagea de or Wiison vooi geateld kaaaea aaageaomea worden e vraagt te»ena aaa België rredesroorwaarde voirait te zetteu, tea eiade de besprekic vaa bet vredesvraagstak op eea voliedi programma te kannen inleiden. Hij laat e ook onmiddellijk op volgen dat de audei landen der V^rboudeuen aich soutien mot tea uûsprtken iadiea ze, ja of ceen, m< Wilâoa's zieaswijie overeecsUmmen. De rest vaa sija redevoeriug is vaa alJ belaog oatbloot, het is het gekeudedrarrtj «Ter de ikzacht êtt Beudgcnootea, Ojgenblikkelijk viagea we ons af : 1 Daitschlaad tôt toeaaderiag bereid? W kaaaea de daitsche iniiehtca aiet dooi groadea, ataar het feit dat Duitschlaat! roor de eerste maal siads dea oorlegj 0 aitdiukkelijke ea openbarc wijse aaa Bs gië aigemeeae TredesTOorwaarden vrsagi om het Tredesrraagstak voll«<iig te kuLae aasp»kkec,is raa het gew'cks U heï eea tegemoetkomlLg of is het ee strik ? We moetea Bi»t roomscher zij daa d« Paai ze)f ea als de œoeduk toesisnd waarin de midde!uri]ken Terkeer«: ia biaaeaiaadsoh opsicht iaziea,algm«de i ganstige g«steltenis yan Oesiearijk, — di ia veischillsade oogpaslea op politkk tfc? reia vaa de daitsche sunswijze ia de laal stetîjdea is afgeweken,— ia orerwe|in uemea ; darvea we jaiet volstrekt bewrre daî DaUsehland geea toena^rring zo kt. Immers vaa België wordt geea afscndei iijkea vrcâe versocht. " Iadiea eea der ti geastaauders, bijrocrbeeld de Bdgisoli reg«eriag vaa Le Havre, zegt de Rijtskar s«lier, eea voorstfl wil^e iedieeea, zssde we[eeac redeiavelinç ^a&rover aiel w. igeet selfs iadiea du deelaemers in «frsle p!aai sieh aiet als verboadra kaaata beschoi wea. " Deze taal ia dea moad vaa tm dai'i che rijkskâaseiier kliakt zoo vreemd, dat we i eerste aasschija slîe redeneerieg er bij ii schieten. M«ar te en staat bet er daidelijk eo klasij Daitschisad vra»gt Bel- ë in a&«<a et bôEdgsï:ootfî3 »p irs^ea met «n afg* ïse«s voorstsl. 't Is nog de btkt t^c-ia uist va-> de schaîd Biaër '1 is er eea sîtp aaartoe, We wilîes! ^rel îoegevea G8t zaifes too de be'glsche regesrhig eea heel d«tik?.« vraags'ak is, masr soadea we bet uiet «I eea groote eer moetea bsscboaweE bet tst kracbte ea gekreakte recht .te wrekea me Daitscvland voor de voorwaardfa te plaat «en v*n eea irede dis eca \red- ^oor ei vari he'.r«c\t tan 't Waf« dt wr»»1t tsn het sîsfcbf'ffe? tfgeacvsr dta i»îsia<li" g«r. Eea tSs-is'ijk antwcôH **« België ware vébr Doiiscïhuî'd de pijabeak We hopen 1 d«t het 200 .ta! gsbmren. Brlgië heèfï fciijn vredts*o®!wsardjR ean dea P*ds bekesd gcmstkt. Duiischisnd kent se. Opsaiijk erkeati«n dat se reohtvaar-dig «ijo, durft Daitschîand nog aiet. 'tWare wellicht de geleg?aheid om Daitschlaad te dwiagea sich onbewimpeid ait te sprekea. Meer kao er voor 't oogeablik daarorei niet geaegd worden, maar eea zaak staal vast : Dt jccgsts rede v«a vea Hertliag, ▼ergelekea bij dese door hera nitgesprokec op a4 Jaaaari beteeke&t eeae fceele keate-riag. Toea was bet brataliteit, aa is hef reee s toegeveadheid. Von Iiertiing !s een wijs man ta eei geleerde. Hij schreef ia dea tijd eeawark. " Over Recht, Staatea Maatschappij " Daai zegt hij o.m. : " Wie de zedewet orartreedt, hij boetzijae schald Heeft hij aijatigeu oordeel ia orerwegisg b®giB&ea nemsL? Hopea we 't voor België ea de heeit wertld. ONZE 80LBATBB D« Middenjury voor de Studenden in Goneeskande Bij koaiakiljk bïslait wordt de miidea-jnrij voor het afaemen vais het fxamu (derde pro«f) vsa doctor ia geaeeskandt ea verldskande, eerste siîtijd raa 1918, ali velgt samecgeatcld : Voarsitter : Laitsaaa G«aera*l Mtlis ïlgsnraen opzieatr vaa dei geaondheiàsàieust van 't leger. Lcdea Fraipoat boogleera&r Laik ; Nolf P. hoog leeraar Laik ; Weekei s L. hoogleeraar Laik Daels F. hoogieîraar Gsut ; Depagc hoog leeraar Brosstl ; Dastin A. hooïleeraai Bruâssl ; Saod R. hoofleeraar Brassai Defcaisîïux G. fcotfgïeeraar Ltavea. Onze Âuto-Eanons in Rusland | Hei korps der BeSgiscke aaio-kaco&s da I gVdarende h..t Isatste Raseisoh offensisf il IGaîlicis, s ch msi laawerea dekte, maar ool later ia dea warbo^i msdsgosleept werd, ii aa vele wedcr waardighe^«a aîdaor Rnsland te Aïckaiigeî, êr. Rassisc'ie fearan ia d( Ncordelijke Yszee, kaaaea gerakea. D*a] is het korpg trerdeeïd in twee ploegea, on derêcheiéeitjk iag^scheept op twe» oorlogs i schf pea. De cerste ploeg is ia een Frasschi baven aacgelaud. Tessckea hea be^inctz'c! de wcrelabeïoem'Je Beîgisehe worstclaa Cofstaat Lf Msric, tsî; Laik. Wie h«d ooit sua salkea teragtoch'. ge dacht I ? DIT DEN ZAK " Op 22 2 18 had er ia tea vergaâeriai plaats reor eea korporaal ea drie seldatei per komp»giîi« Men 10a les gevea orer d OBtïmetUng #er loopgraîea. <l Daar warei mgtiEea tegeuwoordig gswsest mijaer kom pagaie. Eca k^em bij mij «aarregm: — " Zeg. wect gij wat appareil ea chlo rare de ciisBX wiî seggen. — *' Ja Waarom vr«agt g« slat ? — " Wei wa b*bbeE eiaar les gehad o e 4e oiitsamiiog rler ioopgrschîea e^'k he! er kie<8 ^aa versiaaa. De laiteaaat wss zo< hard als Ys<r, hij koa ge«a woon vi«*B5sch, eea hais ^root. Is het aiet spijtif d&t onze jengeos émr moetea staaa laisie ren naar officier«a die 'a taal sprekea welke de soldatea aiet verstaaa ? ,, Natuorlijk! Bericbt au? wie 'tnaogaat. Vertel'ingen VAN EEN Kanonnier I. Op Waeht t(VpRVOLG) Wij iraden tiiomfauteiijk den Termina biaaea. " Onze Pa " gewooolijk de droogsi* liep eea haad gerea aaa elkea makker,!ool «en Faaay,ea btstelie eea roade. . cognacs keas 1 Oho ! giugen* er een paar stommea op. " Wat is ar 1 deed Oass Pa verwonderd bebt |ij dasr itfs tegen ia ta breagea ? " Ea toea, «a «en kert verslag, bsgon hi het ges&mealijk Lente-offtusief der Geai lieeFdea te bfesprâkcn lot in de minst bij sonder heden. Onze Pa wist aile inoeilijfc hedea ait dea weg te raimea ea tlke opwei piag te weerleggen. Iatasschmtijd werd aog eea cognacske: btsteld, d&n een œiinchecer, weer ee: likcartj», aog eea Pilsasr... Oa«e Pa goo heter ia of baâ hij sooit aadeis ged&sc 't Was aa midderaacht a£s hij smekken aaa eea C jiatreau, er aisperig begoa ai te sien. Daar trad op eeas «le zaal biansa, ee commandant der maréchaussées eea aota boekje ia de hand : * " Het grieft mij, mijae heerea doeb i moet prcces-verbaal opmaken. " " Gooit hem baitea ! " schreeuwde Oai Pa. Beleedigd trad èt commaada&t op. Oai Pa wiide opstaan ea de wijk aemen achtei ait, mssr hij keade geeae bseaen meer e picoide dea groim op ais tea orerjas di van dea kapstok xca aeervallen. " Uw naam I " Onze Pa koa sich aog orasmijteu te oader de tafel ea roepea : " Vaa Geeadorpe I 1k heet Van Geeî dorpe ! " " Vaa Geeadorpe ! Ik weet wel betei Mijnheer N... 1 Wij zallen mekaar toc de reehtbaak verder sp rek êd. Gotdï avond, heeren ! " Ea de commandant maakte reckisga keer ! Oaze Pa iag oader è& tafel te kreanes " Wat zal on*e pa daarvaa ieggeaî " Met no£ eea gcdiscsiJgen masker pakte we Onae Pa iedtr bij eeaen arn?, en w ermee de stra^ea langs naar GusUc's woci lât hoor aog ailijd h«t gsslef ea 't g^aibb< vaa Guslje's senoeatippea over de kasseica ak, eea vod bit g bij tasscheu ots beidfi Aile hoadsrd voet wisseldea we af met ai dere makkers di« hei karweitÎBO'etEameï de laatste straat was 't eea. iastif sleuru wnat die gicg bsrgop ! We tastea Gastje's sakkec af, vond^ dea haissleatel, ea daa, Tooizichilgjes 1 dear opengedaaa. la dea gaag stoad eea kindei'ro£iaa?k< en d«ar dawden we Gastje ia, zija armi slap cr baitenhar.gead. We baddea kst s het uit te proeaîen : ^oor eea glaaea achtc «leur Yiel hei de manesckija bia^en, c tooaeeltje zoe oolijk balichtend... Ea ^01 kreeg eea vaa »es Uiiènspiegdsche iavs Hij srok het voi^narke», met 4 Oti&e Ps erin, de dear ait eu liet het herg*f de sire naar benedea, rolleu ! Ziet ge 't daar loopen orer de kasseiei eer si ï,fecht te midden van dt straat, di scheef tôt het tegen de stoep bonsde ea. om^loeh. "OuzePa" saoet hem niet b zeerd hebbpn waat hi? sliep voort als et steea. Wij kwamen achter en vonden benté tvee girdtvils die te rergpefs Gastje tra< teu WftkkfS te kïijgcn n» meiasr vcrwun d«s'i= : " Is me fia' eea soo'ijc i " Koatt die kertl oit de msap f evallen ? *' Heeren, hebt a hier zrtîa mee?" Wij protesîcerden en Gusije werd teru ingskspt en, tu-l teitaarken tn al, de amigo iagestopt. 't Daarde geen kalf nnr of we krpjre spijt, giegea vcor een rijbsdaalder onse vri^nd loekoopea, ëawdea hem weer sas bores, zettea het voitaurkea ia den gang, ea ditmaal moetea we meer gerucht hebbe gemaakt want eeae éeur gicg borea ©pe ea eece vrouwestem — die vaa Gastje saster — ritp : " Zijt gij het Gast ? " Ea Gaslje antwoordde vaa ait zija vo taurksa, kreaûead : " Ja, jal " « * s Eea rakwiad hsd dea Iaataain aitf waald en ik liep hem te;u% oatsteken. Toc niimen we eea verse he cigaret ea mij mtkker verteirla voort : u'a Aadfcniaags 's morgens satea ? allen ia dea Teraa;Bus de isîtrede vaa 0^; Pa af te wachten. Ge hebt zrker wel beeî dat 4ie coisma] daat van daags te vosea een oœgekoch vriead waâ, eo heel de historié vaa 't pr csiverbaal opgemaakt «pal ? Tegen dea noea kwam Oaie Pa bine* ea gebaarde vaa geea eentje. Hij repte ni van 't kiedervoitnarfeen assar kwam zo haast met sija grootste^i kommer rosr ds dag : " Ik heb aan oasea pa nog niets dar?< zeggen raa dat procès. Hoe zal dat aflo pen ? " " Abu ! ik heb bezea morgea dea coi mandant gesproken. Hij heeit cas al' kwijîgosc'a olâeE, maar tegea a worit t< drieclubbele aaakiacht iagediead : eerste wegers smaad asa de politie ; tweeden wegeua bet opgeveu vaa eea valscheo aaaa derdeKS, >. m aa 't poliienor nog in e draakbais ta sija gevondsa- " Oaze Pa zsg zoo blaek &la lianes <l la er das eiets saa te dosa I*'G® begrijpt wd, ik htb deies morgi de aaderea kannea vrij pieite#, om na ai eeas voor u een rerschea kaievai te ga: doen : jnist geea aangeasass karwcitje ! " 3 " Ik g af wel vi]fti<s; guldeis om >a a di 1 blok aan 't beea af te sijn i " ' Daar lietea we geea ?uur op uitgaan, ■ ipaktea Gastje op sijn woord eu onze vrie de dear ait zoo gezegd naar dea commi dant. Heî nieews b!eef aatanrîfjk aiet 1 5 dat de groote s{)oes was gsvssgd e?er j i heel d« historié. . 's A?oads ickkiiS1 soaper. 0 zô Pa ■ taaide nog cûamptgi.e op deu hoop toe, | er werd stooveei get«act dat een esel ? • een acbacht sija aeas vsffrbijpreaite, en i I Onze Pa ailes te watoa kwaaa. IAis ?an cea w<sp gtsteken stoad rech), verontwaardigd, op de daf nuchîs Hij liet schotel en beker staaa, aam hc ien stok, en sonder kond of beest te segg wss bij Ce Valait. s Nooit heeft h«j aog eea voet gexet ia s Belgi'sche Clab 1 » » 3 Dear giag de blcfoon : j " Schieten op X " s Ik liep dea wacbtm4«ster we'^kftn : *' Kaaoaniers bij de stalèeti ! " Inbreeken bsmdffmouwsn kwamea Ikerels bijeeag» sproaget», doca eer nog kaaon gelasiea wss riakeld« tegenber#! : Vslsch alarm : wij hebben groeoe vuj S pijlen met gele verward ; slatpwel I " 't Was twee nur : ait mijae wacht, mijn virteller aam afscheid al jokkea " Droom niet va*> Oo*e Pa I " J. SJKON Tufksche-Buîgaarsche iroepsn m België Uit Afê&terdam «oJt aaa_ de (Moraicg Post) gesêicd dàt om Ver-kis heelé regi-meaten buigaarscht'ea '.ni kache trjepensijn gezieo. Een turksche aigemeeae staf is te Ver-viers iogericht. De vredesond^rhandeliiigen met Roemenie Al de afgevaardigden van beide pastijen zijn sedert eergister teBukarest aacgekomen. Niemand heeft du daitsche ea oostenrijksche afgevaardigden verwelkomd. De onderhan-delingen darea aaa. De Duilschers op weg naar Petrograd De daitsehe legeis sijn Pskoff «3®orge-trokken, j5 klm. vaa Petrograd af. Te Petrograd ioopt heel de bevolking in de war, men spreekt self vau een volks-verweer tegea de duilschers Alîaman zoa te w«pea loopen i! De Turkcn beroieres Trebiionde Uit KousUatinopel wordt gemeld dat de Turkeu haa iatocht ia Trebisonde,de haven op de Zwarte Zee, in 't laad van Armenië gedean hsbbea. Msa weet dut deze pr»c'atige steiling orer twee jaai' in de banden der Rassen was ge-vallen.Dat sija ie wisselvalligheden van den ooriog. De Warboel in Rusland De Jepuscïe Gexaat trekt er 111 onder De- Gesant v&n Japan hsefî op 24 Februari Petrograd, de Rtwsiscbe heofdstaâ verlaten. Dat segt veel. el5t tuf. 0* -4 PARUS meldî : artiilerie-strijâ onaf Balte de Mtscil en om Verdun, Onse vlie-gers wierpicU 4>5eo kilos bommen op de statie vaa Mets Sablon. w c LONPEN meldt : ertilftrie-strijd op t front (JuunJc' fye-ttL* ^ ROME s&tldt : niets aaa te stippen. ^ feu* <UU wAg * jfa+vutu Sfeiâsir*~- ^eweâiQg m Belgie *'Jî Weontvatygen van regeerings wege hier-onderstaand bescheid, dat we zoo trouw mogelijk naar den ons opgestuurden FRANSCHEN TEKST he^ben vertaald. We moeten doen opmerken dat diefransche tekst vermeldt : « Traduction du texte Flamand. » Gezamenlijke protestatie der Vlaamsche Vereenlglngen te-gen het onrecht^aardig aan-matigen van het bestuur door den zoogezegden Raad van Vlaanderen. Aan den Rijkskan- selier von Hertling. Antverpen, 3o Januariigi8. HGOGMOGENDS; Wacneer België door de Daitschers werd overweldigd, beslotea aile politie!;e partijen hacne gesehillen op lij te stellen om «1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes