De Belgische standaard

752 0
30 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2qn66/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ftjaar N'tôQ.&ej •si > H "~SZ Vrijdag 30 November 1917 1 H ■ ^gaasm \ «oiif ri H I fft faMfttea* 'EN, »tlni fe.M|P -ni.. ' M® H I (MteM 1.79 ["v Xtëi 9olé*t*x ! V il t làa# t 1 \ owtad fïc X.7H | (,»*£ud#St $•'■'<* I y ■ tritn 't lM»é i s iter 1 ad fr. «.jo I BM.ad*8 |J»o SMtMfeS S48 3fel -L 13 *»$<*» ■ DE BELGISCHE STAnDAARD OPiSTIL sa SBHSI1 vhaa « Ma Ooquill» aBBB1]X DB FAJSH8 ,>VUM0 Kleius atnkoB' aigiuïttt ! 9.MB1' de Wf®' rbclaubb rolgeu» ov*rcts-&osn^> ^ T vv 8 - A A R T MAC"ht ffc» 'MyUmerkert : M. E. Be,paire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schaidea, Dr Vau de Perre, Dr. J. V« d, Woestyne, Jual P^ert, Dr L. De Wulf, , Sirnooe, G. W.tte,, Ad. H. Baels, Hilton Than. DE TOEKOMST UMÈSi Sociale Beweaino —0-— III HET VJSRLEDEN België werd in oeû kort tijdverloop let-terlijk overstroomâ door christenn social inpiellingen Tau aMe soort. Veel werd ei geieverd en in aile takken van 't sooiaii îeren, in aile ledematen van 't sociale orga nisme. A Eerst ontstond de Moerenbond : Hi begresp beat de twes hoofdvereischten vai aile katholieke sociale organisatie : i. Eenvoadig, daideiijk programma ; a. §nwrikbare katholiciteit Tan begin selen ; 3. Onafhankelijke organisatie op groni van de ekonomische inrichtiag vai het te orgauiseeren *ak, Wat belette dut fceel de Belgische boeren staod tôt organisatie kwam in dien éénei m*chtig?m Baerenbond ? Hc al lo giout particulari&m der social weikers iu sommige pro*i^ciëa of arrondis s#msnten. (Zoo : Weat-Vlaatideren, Luxem burg. Al te afionderl'lke nr^-ninalie rai Wat deëd de Boérenbond grove foutei begaan tegenover andere beroepsgroepei ait andere ttandenl i. Zijn gémis aan komm»r met de ep Lossing ran fe?sl bet maatschappelijl vraagstuk ; 3. Zijn gémis saa toenalering met an dere middecstan^sgroepen. B Uit de gelijktijdige werking der Lui ker congressen en dsr « Rerum Nataium beweging » «intatead de krachtige trooruit gang oitiSffr Werklieden organisatie. Zi he fi T«el te dasken aau de T«rstaadig# lei-dir g *au esK echU-v b*.ofcSmaa l<jk Pa'f Rs 4?n ea. deu oïibaaiiuchU^en, rus>eloo se» ierer /aa de christrue werklisdeu-pra pa»ait£iïteu. lu deie bewegi^f toch voelen we bea wat er oas, kattroï^ke Btl-rec, octbrak, on ce?;? war«i modël-r,1,^"îsi3aiîe îa esa te ste ken-. a) Eigen kiad, schooa kiad, Wat esi I last om ietwat central satie te krij^ta in di I bewtfgiog. Wat meedwil en dgenzianfghei< I bij sommige sociale werkcrs die er sliei Q Terscheidene orga&isatie-priDciepsa op na I hieldea en onrerbiddelijk eiacht-n dat hui I de ojntraliseering werd OTergelatea Denki I maar aan den strijd tuSâchea zoogenaamd* democratische en evcn zoogerfaamde katho lieke werklieden-Tereenigingen van Lntk : de centrifugische beweging Tan Aatwerper eo bijzonderiijk Brussel(Kogel8traat) enz.i b) Het gémis «an K*th*liek• fciologi-uh« hegrippen bij delnrichters vsn plaat« sélijïe Vefwscigea ; çj Qti «t t<s groo'fî kn®mer om de tocia> lis/ùsehe laktiek en methoden te dwsrs Ho m<aa êoar al te haastige inricbuog t«i ^nt'«sfbar'i groepeer ??"*», met demagogv scte ea a1 te aeutralen geest ; d) Alg'.^eele miske van den boni é's in de cari.«e&-î socUls lear de verschil lstea.'sorgay;«atiëa soa dieuea te Ter bicdet Wat iaafste pruot aang«at moeten w< be)s<înnea dat E. P Rutten in d< I Us tste ^j«v".n *1 dï.tà wat mu./el«jk wss ou I b« î v<:^n3«rii d t*> brésjen. I G De Midder< land~or>faiiisatie (K'ei?-«'•t ? 't '8-u- ' s h* '><"<,ca;'t»9Argar'*8auej fit. '!■ ,'t • « — -te biHtiagnebbeodn I ï«' m overgeiaie»/ Sij kwamen tôt gccn I m, aCtfeaiiS toi geeise erKStige, sociologi-I iche eenbeids beweging. | Kardinaal Mercier deed in den laatsten tijd eene werking ontstaan die misschien stilaau tôt berredigende uitslagen had kun-nen gerakea. Op deseu weg lagen vele stroakelsteenen : j i. De onrerstandige jaloerschheid der belanghebbenden tegenover de uitslagen der andere standsorganisatiëo; a. De slechtbedoelde inmenging Tan aile Tijandelijke elementen, die met den middenstand niets gemeens had-den en met aile middelen het bestuur 1 g Tan pasgeboren middenstandsinrich' tingen in handen namen om se betcr te kuanen verwurgea ; j 3. De Tolslrekte onverschilligheid waarmede sociale werkers ontluiken-de middenstandsrcreenigingen beje-genden.* * Om en rond die stands-organisatie vinden we b België politieke mutaUteits- tn soci- * | aie Terzekerings-inrichtingen, Terbonden 1 ! van stuiiekriDgen,matigheidsbonden, docu- | mentatie-bureelen, waarin ieder op sijn ' | cent je met veel zelfopofferiag het «ijne bij-1 ] droeg maar ionder eetiheidsgedachte en schier «oader ernstige toeuadering met de s centrale katholieko beweging. " ij Eu dan zei mea, en dan schreef meu : " ê België is het land der sociale proefaemin- 1 i * * 1. al» crAtid m illl î beoordeeling niets aanmoedigend en wel I i een greintje humor. II Wat krach t- en geldTerspilling bracht ■ dit ailes niet meé ! " ] Wat een geraar sommige of aile katho-15 lieke Tereenigingen op een dwaalspoor te : sien loopen en het werk van jaren op een " j sisser te sien uitdraaien. | Wrlhoe in een land waai sooveel werk-" ierer ge*ouden wordt, waar de christen ' geest nog ï6 j diep iu 't volk ïit, waar de " beperkie uitgestrekthsid de toeuadering zoo i gemakkelijk maakty ?ou men niet tôt de " cantralisaïie kunnen geraken die 't zelfde r kaîholieke sap door het I den boom en aile de takkeu ^sn den socïalea stam zou kun- * < nesi jagen ? Ja, da* KAN t Ja, dat MOET ! ^ Ja, dat weïe voor ons een . deel van den WEDEROPBOUW van een schooner Bdgië, j • i ' * • » • • d • H0E . dat oc s dunkens KAN, verklaren I we in een volgend artikel. I. L. ' "KUNST OPDENWZËr j ; De vereeniging " Kunst op den Yzer"— '• L'Art au Front"— richt in De Panne een reeks voordrachten — Vlaamsche en Fran-gch — in, in de zaal ran De Belg. Steun, Zeelaan 58. t< De eerste «al gegeren worden den i Dec. om 5 uur. door den heer De Bangine, over: ' ; •• Les poètes Franf ais du front belge " ea zal besiaan uit lesingen van gedichten, op. geluisterd door uitToering van muiikala < werken van Joseph Moiamaerts. ' | Den volgendea Maandag, 3 Dec., op ' . 't seifde nur, zal E. H. Karel Elebaers, " ' aalmoezenier, ons oaderhoudeo over : * " Idéalisas en Realism in ôorl#gstijd." Waarschijnlijk worden dan ook muiiek-" o stukken uitgevoerd. ■ | Den 9 Dscembsr, voordracht van Marcel \ Wyseur : « Les Cloches de Flandre », lezing ! i uit een nieuwen dichtbundei. î ' Den io December, lezing van den gevier-i den dichter P. Hilarion Thans uit vroegere bundeis en huidig werk. i Asdere lesisgen zullen later aangekon-: digd worden De fltnke dichter in 't fransch Louis Boumal, zai waarschijnlijk ds Fran-\ sche reeks slaiteu, en ailes laat verhopea ' dat onze geniale Verschaeve hetselfde doet voor 't Vlaamuch \ Oologs tijdingen Franjeà-EBgelseà Frnt PARUS a8 Nor. i5 uur. In de streek van St. Quentin hebben wij twee handsla-gen afgeweerd. •ose patroeljea brachten gevangenen op W. Tahure en in de streek van Samogneux verijdeldea wij een ▼ijande-lijken handslag. lu 't gevecht Z. Jurinaourt ? op si dezer heeft de vijand bloedige verlie-| zen geleden. We hebben krijgsgeTan-genen genomen en 13 machinegeweren en î 4oo geweren buit gemaakt. i L«NDEN 28 Nor. 1S uur. — De artille-f rie werkte bedrljTig ia de streek om Boar-| Ion (Kamerijk). ôeen meldenswaardige ge-l vechten werden geleverd. Om Yper duuit Ide artillcriestrijd aan. De ItaliaaaBChe weerataud il 1 't ls au reeds sestien da|en lang dat de l Italiacea met «en heldcumoed zonderweer-I gade den vijand tcgenhoudsn tussaheu de | Pia*e en de Brenta. Op hederi blijft het ) «eker te wezen dat het pîeit voor oaf « | bondgeuooten gewonnen is. De tossehca-1^—•• cnEowlMhi'" zalzîch | doen geroelen. In die iâ dagen vcrloor de | vijand meer dan 3o,ooo maa aan dooden. De warboel in Ruslaod | Rusland door sijn berocrten losgebroken. Burgers, werklieden, boeren vechten tegen een. Er zijn echter moorderijen gebeurd te ' Kazar, Moscou, Petrograd en in aile steden. Intusâcheu gaat de afbrokkeiing van het I russiïche ri>k door. Uïranie heeft zijn ï» | oaafàaiikel'jiheid uitgerdepan. t Da Kozafcâea sabeïca er ov«r&l door tegen j de Maximaliâten. Meu geraakt er niet ffijâ \ uit. I j | De confereutie der Boadgeiiooteii te Parijs 1 Ze wordt hed«n geepend en zal duren tôt | Zaterdag. Aile bondgeïîooten zullen er ver- i£ tegreawoordigd sija door hunne bijzoîiderste ] , maanen. Japan zal vertegenwoordigt zijn j door sijn gesaaten van Louden «n Parijs, ; w&t aanduidt dat het werkdadig ingrijpea ■ ran Japan besproken zal worden. België is ; ITertegenwoordigd door Minister de Brcqac- ; tille. Iliuw j PARIJS msidt : Grootg artillerie-bcerij- ■ | vigheid N. de Aisae, in Argonae en ap den ; j rechter Maasaerer. ? I MACEDONIE : Kalaie dag, aitgaaamea | ( in den seotor van Voiras, waar de artillerie ] •trijd hedg warsl doorgevoerd-j ] Ben bulgaarseh tlisgtaig werd neerge- « ; schoten boven Monastir. j ROME meldt : Op de hoogTlakte vaa | < Asitgo, alsmede op de Midden Piave alleen ^ artillerie-strijd te melden. Oûs gesebut | heeft vijaadelijke troepen-versamelingen s uiteengeschoten. \ LONDEN meldt : Op het gevechtsfront ' van Kamerijk is niets bijsonders aan te : stippen. I Twee Tijandelijke rittea tegen onze s tel- \ lingen Z. L;ns werden 'afgeslagen. | Groote artillerie-bedrij vigheid 0. Yper. ' Onze vliegers, spijis het slecht weder, l waren heel bedrifvig. Zij hebben de duit-sche steliingen vaa op kleine hoogte gebom-bardeerd en gemitraljeerd en wierpen een duizend kilos bommea ep de statie van î Mcenett ; " S Toestand Om Kaaierïjk, lets op handen in den Eizas ? L>a siag oai Kaîaerijk woetU door ea d*a nog met een hardnekkigheii die niet was voorzien. 't Is eea teekea dat deEogelsebea meenen hun o<erwianing te kuanen uitba-ten en 't pleit niet willen stilleggen vooral-eer hun laatste woord gezegd te hebben. Ze sehijnen thans van hunne verrassing om den wonderen vooruitgsag, te sijn be-komen en na drie drie dagea beirekkelijke rust, coodig gemaakt voor 't aanvoeren van reserven en tôt het inrichten der wege-ais, hebben ze de omsingeling vaa Kamerijk hernomen. De Duitschers die het belang van de «tel-ling van Bourlon en Msaavrss besefien,doen tegenaanval op tegenaanval, maar onze bondgenoot I«at het niet schieten, verruiœt zelf zijne winst. Het gevangen-namen van 5oo maa op het oogenblik dat de vijand aile huîptroepen in den sis g brengt om het minste striepke groad te betwisten, toorst genoeg aan welke schrikkelijke strijd daar inoet woeden, Alhoewel de doorbraak voor 't oogen-blik niet is in te ziea, [zou zulks wel kua-u«3u fe«ch!cden ca ;een zekeren tijd, bijal-diea de vijaad steeds wordt bestookt. Se : dat schijnt wel de taktiek vaa de Eogel-schen te wezen. Ze sallen hierdoor ook aile groot gevaai : van 't eigeclijke Fransch front afhouden ' en naar aile deskundige meenisgen luiden, zou het er wel ia 't korte kunnen stuiven, in den Elzas. Nies zonder verwonieriag immers, be-statigt men dat de duitgche keurtroepen van von Below van het italiaa^sch oorlogS' toouecl sija verdwenen. Waar zijn die naarioe ? Aaag ii ;a Duiischland vrede zoekt ea die vrede wil steuaen op den oorlogstoestand, îs het hoogst wsaracbiju-lijk dat voa Hiûdenbarg beproeven zal het ; door de Franschan besette Eisas-gebied weer te hero?eren. Aldus zou de Eateate ; op -icea eîikeic veroreriog «an groaâgebied ia Europa kaaaea bogos. 1 Hier echter, zullen de Duitschers, onge» twijfeld bet vel van den beer verkoopen vooraleer hij geschoten is. .'«îs-' *&cnrr~*f*?r- -r tr ^li nin ^ m 11 i^wij ¥ AN EN VOOR | ONZE BOLBATEB. D« Antwarpsoba Daivei Al de aportmea sullen waarschijnlijk aetgraot genoegea ysraeœe 1 d«t|Laiteaaat-vliager Jan OligsUgtrs de wdbakende Tlieger en oad-sportlicfhebber als geneien ait een omar Teldhospitalen gekomen is. Mij had «en nogal erge val gedaan en werd gekwetst in '1 gasthuis gebracht in begin van Pfovembar. Nu is hij gaaf en ge> lond op siekverlot. Wij wessehen hem hertclijk geluk met zijne zoo prompte gene-«ing en hopsn dat hij in 't korte weer zal toonen dat de Aatwerpsche dai?el een beetje daar is. j Tar inname tan Jerusalem De Eogelschen, waarbij ook eenige regi-menten Fransohen sija, staan thaa« op 5 klm. van de H Stad af. Deze opmarsch krijgt thans weer een bijsoudere beteekenis en roept in 't geheu-gen de kruistochten door de kristene vol-keren ondernomen om de H, Stad van het juk der Muselmannen te verlossen. Niet zonder fierfacid herinnerea we ons i thaï»s dat de Belges in den Icop der eeuweo schiitercnd hebb«a bij^edragen om als ware zonen der kristeaheid Jérusalem, te ver-j lossen. \ 't Zij a de B-!g^a dûs d?a esrsten krais-[ tocht onderbamen. Godfried ran Bouillon î was de eersts om met zijn leger de maren f van Jérusalem te bekhmmen. Belg was ook \ Eastacke, braeder en luitenaat van God-I fried ; Belg Boadewijn, die koning Tan j Jerasalem werd gekroond. ; | Later was het Robrecbt Tan Ylaanderea S en Lethalda ea Eagelbert ' die op i5 Juli \ 1099 bet vaaadel van Kristus plantten op Ide maren van de H. Stad. Bdgen al die aaderen, dit de eeuwen door, naar Jerasalem toge», maar ar niet meer gerochten, haperend in Klein-Asia en ! er stervend voor hua Sod. Ha, men wist | nog te strijden voor idealen in dien tijd ! f Later nog was het Boudewijn de Negen» I de, graaf van Vlaanderea en Henegouwen, I die op weg naar Jerusmle >1 slechts Kon* ' statticopei kon bereiken, zich er keiaer | deed kroaen en een zeksren tijd het vaan-• dd der krlsteahsid o?er de Halte Maaa (deed beerschen in 'ihartje der Musulman-sche wereld. ? Na, zijn de Belgcn er niet bij. Jammer . gecoeg. 't Had een waardige voortzetiing II geweest van de traditie tan edeimoedig ge- Iloof die ons land steeds heeft bezield. Spraak is er geweest een detaehement j Beigen aan 't léger ?aa Allenby toe te voe-î gta, maar 't ontwerp had geen gevolg. Teringlijdors a f Met den oorlog heeft de teringziekten een | schiikkelijkë uitbmding genomea, In 't bezette België is de sîijgeude verhouding l ontzettend. \ Vcér dea oorlog stierven er te Brussel slechts i34 pergolaaaa teriugop 100,000, -, na zijn de twee dei iien der e «riijdens aan : de tet'ing te wyteu. < Te Beriijxi stierren vcér dep. oorlog 134 ; iawoner*. aaa tensg op 100,000 Nu is dit getal ver' ierdubbti . Esn 'zeker bewijs van i de iucbd die heerscut iu ds le^ensmiddeien. i Te Londtn en te Parijs heeft mem ook een | schrikktïijke toenemisg vau teriaggevallen 1 waargenomen. ©pmerkelijkis het dat de statistieken der leger-iiekten een klein procent teringlijdera aacgfcvea ia verg«lijkiag vau de andere | aiaktan. s j_ . ■ çr^j-y. _ x. Jrn_ ENGELSCHE INDBUKKEN 21 Ntptmbsr iff/jr Er is waarschijnlijk giia Staatman in de Britsche eilanden, die sle«hter aangesehro-vea stond bij het algemeen publiek, en mttr geducht en verfoeid door zijne politieke tegenstre?#rs (en ban getal was "Jegie"!) dan de huidige Eerste Minister, M D.Uoyd George, ïdôr den oorlog. Dat was overigeas best begrijpelijk, en misschen ook niet hee-lemaal ocgewettigd : zijn budget veor 1909 beratte namelijk een belastingstelsel, oat met leede oogen aanzien werd door aile ; grondeigecaars, aanleiding gaf tôt saherp gebekel en bittere misaoegdheid, «en heele wrijving teweeggebracht tusschen de Lords ; en het Lagerhuis, en een ernstige politieke krisis voor gevolg had. 'i Ligt niet in mija , bedoeling oude koeien uit de sloot te halen, en zoo ik het verleden hier eventjes oprakel, is het enkel om er op te wijzen dat Lloyd ' George eigeniijk in geen geur van heiligheid stond, en dat, voor een heele spanne tijds,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes