De Belgische standaard

1156 0
03 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d50ft8fc4r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABOmilMSXÏBH Vsor Soldâtes z m**»d 1,95 fr. 1 m-*nd«s a,50 ï ?n»#cdi*fs 1.75 Nfet Soldats» la 't iasd I maand fr. 1,75 la maaadc» 3,50 imaaadca 5,25 Bnitia 't land I maand fr. 3,50 a maaeidM 5,00 S juatedgs 7,So IOpstil 11 Bifissr I ' Villa 1 ■ Ltl Charmettd j ® Zeedlik] || y DB PANNB ' €. If "K'-hv «miroB» digintrwi 1 {t' d« ttgnl [| RECLAMER }• velgen» o<rer-| «enkomat VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire. L. Duykèrs, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van'de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Jcnl Filtuerï, Dr De Wolî, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Bilanon >hang De heropbouw VAN VLA BDEEEH Hct is eea wa e veriictoif^f, êen recktraatige jub 1 or» ntn triomftocht van ons leger in het vrij wordend Vlaarsdeien. Goduank, blijft de hoop aan ons ! Doch de vrcugdc kan nochtaas de spijt en den sommer niet verbannen, wel se bjj het bedeaken dier onaf-jsichtelijkepuinen, bij het bedeoken dier verwoesting va« landouwen, en van gansche streken veraK eld in al hun^e inrichti.ng'en, oprijzen. Tevens met de gedachte aan de eilende der vernieling" daagt de vraag* saar b ulp en maatregçlen om den wil van hea die de ontginnmg1 zuîiea aa angeo, te sterken. OnmiddelijK op de stappen van hct leger, cischt de warboel van waaorde op aile gebied, de vaste hand eener ■tevige orgfanisatie Tan werjclieden, bedienden en bestuur, wdKe caar bedachte plannen en plaatselijke stu-die, de eerste mâatrerelen treffen zullen voer de mpgeli -herbouwing van land, éorpen e ? <è ;.x ' W' s bestuur is : d ,, tôt in di kieinste aangelcgeiihede* voor de groote taak* aar h>. »: leger de eerste veroveraar en bezetier is, worden de eerste wencec door hem en vsor hem gedaan. I och ieder blijve bij zijnén leest en militaire werken zijn slechis ééne speciali eit, doorgaans weinig ge-schikt voor opbouw. Het leger heeft rijn werx ; onnuttig dat het beproeve aile stielei aa» te vaagen. Ons Vlaanderen is fecn veroverd land, ook geen kolonisatieland, Het behoort aan zijne bewoners» aan zijne gemeentebesturen, aan zijne plaatselîjkc overhei. . ie men 'schen . eanen, naarou overlevering eneigen ondervi di g hun land ers hun gewest, met al wat er bij behoort, met <1 wat ïiet Ka aanbe-langen,Daarom zou het verstandig eri logisch zïjr?, dat de eerste maa? regels dat het begin van herinrichti g ter dege in handen d r bur ;erh;ke plaat-selqke overhede-, der béstur a van gemeentea en provincië;, kome. Geen manaen, die uit onbek ^aam-heid voor eenen diersst, met ioege vcndheid naar eenen anderes gezon -den worden, om huane soldij te be houden. De ijver van eigen volk op eigen streek moet de verwoesting keere , Zij m an. Waar grondiger studie en bijzondere Kundigheden vereischt wordea, daar sta men bij. Doch dan hopen wij, dat het goe-vernement er de baud degel k zal aanhaudei, dat aau ons We?/i vlaam-sc e v k, geen hiaderpale^ vaa bu_ rcei : u•. hijzoïjder van tweetalig htul, ? uiie worden in den w g ge-legc om de oukunde vas cenige hee-rc te aie. c . M e den hcropbou van Beigië, wiU wij op , r oegrippe naax voi*rSgeziutitr beieid, steunçn. J. FOM. \m EEN BEE'i'JE - KR1JGSKUNDE s r ) Er wordt in di" Duitsche pers veel !a^Araai f gcmaakl ovpr de inknrling van 't ir .nt, dit; aan de Duitschers, vi^lgens hun zeg-gen, groole voordetlen zoude oplevcrcn, ' ingeval de krijg zou mosten voortgezet ' worden. i Laten we 'nen keer een beetje cijfercn : ? Op i5 Juli 11., na de twee groote offen-sieven van den vijand, had het front eene e lengte van 56o kilometers. » Het huidige front, dat loopt langs - Eecloo, Doornijk, Valénciennes, Quesnoy, m Guise, Vouziers, Verdun, ineet 4oo kilo-n metérs. De Duitschers nu beweren dat die il lijn nog te lang is, en dat het enkel aan de zwakke bezetting — kostelijke beken-e tenis 1 — te wijten is dat hun front op ?" verscheidene plaatsen werd doorgebrokèn R. en dat ze moesten achtéruittrekkén. a Maar, zoo beweren ze verder indien we ons achter deigMaas opstelden zou onze :t lijn veel korter worden, en we zouden 0ns e verweer deeglijker kunnen inrichten. r Dat hun verweer zou degelijker zijn, is l, valsch ! En we béwijzen : Het Maasfront. r beslaat 260 kilometers in de lengte. Maar ,» denkt Duitschland dan dat de inkorting fj van i4o kilometers enkel voor hun tc-ont y alleen zou zijn? Zou ons front ook het-zelfde aantal kilometers niet inkorten ? En zou dan bij ons ook hetzelfde aantal man-e n 11 niet vrijkomen ? Meer nog. Indien de g terugtrekking geschiedde, zouden onze j» soldaten wel zorgen dat het van geen leien I dakje zou loopen. En rekent eens uit hoeveél kanonnen, krijgsgevangenen, rni- ^ traljeuzen en munitiestapels in onze handen zouden vailen. En de Amerikanen dan. Ieder maand komen er zoo maar 3oo.ooo bij en moesten deze nu eens een groot ofFensief inzetten op het front Elzas-Lotha-^ ringen dan ware het front opeens met enthoeveel kilometers verlangd. ^ Gelijk gij ziet houdt de Duitsche bewe-ring geen steek. Wat moéten de Duitschers >> toch sullen zijn ! tl )at ze hun front inkorten tôt aan Ber-lijn, we zullen er geen sikkepitjé kwaad r | om zijn. En hoe cer, lide liever ! B ! ' '' [j " ¥an en voor ri onze Soldaten r : oor oeze gekwetste soldaten Het is onbetwistbaac dat gedutende de offensiefda«en,de hospitaaldienst*. n ovet-last waten en dat daatdooc de licht- - gekwetsten het dikwijls met weinig, zelfs ; met te weinig zoeg en vetpleging moesz " ten stellen. Wij dueven vechopen dat de les gebaat heeft, en dat et geen tweede bewijsvoecing van noode is. II Doch waatom verdienen aile gekwet-. sten, zondet uitzondeting, niet eenige B verlofdagenbij hunne genezing. Waatom it moeten de zoo gezegd licht - gekwetsten van die gunst vecstoken biljven? Hunne vetdiensten vetdienen meec waacdee-x\ ting ! ^ Eecstens vooe hen zelf ; want buiten l - twijfel zijn eenige vetlofdagen het beste middel om degetijk en aangenaam uit te custen, ten einde teveeden de taak te hetvatten. Tweedens s het de beste vetlichting i en de zeketste get-uslstelling vooe oudecs '' enfamilie, zelf bij hen, hunne jongens ' eenige dagen te veezoegen en le vectcoe-; telen. J. Rom. Wspenstilstand met Tnrteije. De Itaiiaien aeien meer dan 50.001 krijgsgevaBjenen en 700 kanons, en bii milliarden a als oorloosbilit. De Italianen bezettea Feltre en Ca ^rle. B«lgisch Fronl 1 Nov. Tamelijk geweldige artilleriestrijd op gansch het front. FRANSCH FRONT PARUS 1 Nov. 15 uur. Op de Oise heftige artilleriestrijd. Ten W. Si Fergeuv heeft de vijand geweldig aangevallen, docii zonder gevolg. Wij hebben 1 1.453 krijgsgevangenen genomen. tiNQHLSCH FRONT LONDEN 1 Nov. 18 uur. Wij hebben ver-schillende welgelukte raids uitgevoerd in de omstreken van Quesnoy en nameneenige krijgs • gevangenen. Langs het Schelde-kanaal hebben onze pa-troeljen goed werk verricht. ITAL1AÎANSCH ERONT De vijand is over de Piave geworpen. Op zijne riieuwe steilingen kon hii ook onzen voor- i uitgang niet strenamen. Ons offensief ontwikkelt ^ zich in de beste voorwaarden. De Piavevallei \ is ontzet, alsook de Gs appastreek. Tôt heden namen we ruim 50.000 krijgsgevangenen en meer dan 300 kanonnen.. 's Keizers ster is aan 't dalen Eeue nieuwe Duitsche nota is toegeko-men te Washington waatin zij de vooe-waatden van wapenstilstand vecwacht, zeggende dat zij eenige gcondwettige vecandecing^ heeftaangebcacht namelijk: den Keizec het recht woedt ontzegd den ooclog te vetklaten of ovec den vrede te ondethandelen. Kantteekening naast den strijd Ij Het is begrijpelijk dat, na onzen prachtigen vooruitgang, velen ongeduldig worden bij het 1 tijdelijk stilliggan van onze lijn in Beigië.Doch, dal ze wel bedenken dat in het gesteid metho-disch doorvoereo andare factors komen te staan, die tijdelijk en in eeniger mate, ditdoor-1 voeren kunnen belemmeren. Het is klaarblijkelijk dat de krijgsverrichtin- ! gen van don taatsten tijd de Duitschers hebben ■ doen inzien dat onze vleugeibeweging geheel s hun middenfront beoogt in te sluiten, dit zal de vijand met aile de middelen, die hij nog be- ] schikbaar heeft. willen beletten* De gfoote te- \ -genwerking op het Amerikaansch front en de moeilijkheid die we ontmoeten op ons front bewijzen dit ten voile. Het blijft onbetwistbaar dat Foch meester blijft ook op het middenfront. Dit getuigt onze i voortdurende vooruitgang in de , richting van Château-Porcien. Deze drukking houdt aan en zal steeds aan-houden omdat ze ons ook de beslissing kan : brengen die we anders door onze vleugelbe-weging hadden bewerkstelligd ni : de strijd verplaatsen naar de Duitsche grens toe. We beleven er iederen dag de eerste teekens ; van. De wig die we plaatsen :tusschen Quesnoy en Doornijk wordt steeds dieper ingedreven, zoo-; danig dat we het Mourmalbosch hebben vero-| verd en tôt de Concèvaart zijn doorgedrongen, s waar de weg gebaand is naar Bergen. Komen wij ertoe die weg zôo diep in de Duitsche lijn te slaan dat wij Bergen bereiken, dan mogen wij overtuigd wezen van een duit- De wapenstilstand met Turkeye gesloten De onderharide!inge.P zijn gisteren geeindigd. De wapenstilstand is ge«loten. De bijzonderste voorwaarden zijn : 1. Vrije doortocht tôt de Zwarte Zee. 2. Bezetting der forten van de Dardanellen en Bosphorus. 3. Het uitleveren van aile krijgsgevangenen. Ernstige onlusten te Weenen en Budapest- Te Weenen eu Budapest begint het volk op-roer te maken, voornamehjk te Budapest waar de opstandelingen reedsover munities, machie-negeweren besctiikken en de statie der stad. Duizenden Soldaten met officierai aan den kop trekken naar het paieis van den Landdagen hebben het micusterie van oorlog omsii geld. De Voorzitter der nationale Vergadering heeft laten weten dat van af Donderdag 30 dezer het goevernement mets meer te besluiten heeft en dat hij voorlaan zelf 's lands bestuur in handen neeml. Niemand bekommert zich nog met het goevernement nog met het ministerie. Ten andere Andrassy heeft waarschijnlijk op dit oogenblik reeds zijn ontslag ingediend. LONDEN. Een afgevaardigde van den Oos tenrijkschen opperbevelhebber is op 30 Okt, tegen avond de vijandelijke lijuen overgetrok-ken om den wapenstilstand te bespreken met den opperbevelhebber van het Italiaansch leger. schen aftochl op Gent-Bergen. En dit ware maar een voorbode van eengrootere achteruitrekking Gelukken de Franschen in hunnen vooruitgang naar de zuiderlijke belg sebe grens, dan worden de Duitschers bedreigd in den flank en zijn ze verplicbt he;l te zoekeri in een nieuwen aftocht, met oponthoud opde Muas. Het laatste nieuws dat ons toekomt, bericht ons dat de Fransche troepen een diuwken aan 't geven zijn in de omstreken van Thielt. De taiiks zijn er aan 't walzen. De gobeurtenis, die sinds eukele dagen door de Italiaansche pers werd verwacht, is gisteren in vervuliing gegaati. De vereenigde legers n Italie zijn ten aauval getogen opjheel het front , en hebben niettegenstaande een verwoeden ; tegenstand van den vijand, de Piave overgesto-ken. De eerste uitslaj: 30.000 krijgsgevangenen en een aanzienlijk aantal kanonnen volstaat om te bewijzen dat de ztge grootscii is. - Het hervatten van den strijd. zal ook welda-di° inwerken op het verloop van den strijd hier op »ns front en meteen een grooten na-klank habben in de politieke kringen te Weenen.De Oostenrijksche bladen immers verholen het niet dat Oostenrijk door zijne uiteenbrokke- j ling niet meer opgewassen is tegen de verbon- â dene krachten, die enkel de gelegenheid heb- ij ben afgewacht om een schitterenden weer-1 wraak te nemen. Niemand in Oostenrijk ont- f \ kent nog dat het lan<i overwonaen is en voor ! ; den afgrond staat. ; Duitschland zelf, langs aile kanten tôt, verweer gedwongen. zal onmogelijk nog hulptroe-, peu zenden kunnen om den stijgende vloed te-j stremmen. | Wat zal Oostenrijk nu doen ? Da aerstkomende dagen zullen ons inlichten I is? iw f'Ilï/ Ul ■ IVOOR HE'i HnOd-liîHEClIT De zaak Caiil«ux werd gisteren voor | het Hoog-Gerecht opgeroepen. f Geh' tl de zitlijd werd in beslag geno-j men do..r het bfl z*n van de beschuidi-gingp, kie, opgemaa'kt door den procureur ù srouvé; De bescliuldigdigden waren niet tégi - voordig eu hunne avokateu zelf wer-den verplicht de zaal te verlaten bij het aflezen der akte. De stukken, vroeger gevonden in Cail-laux' brandkoffer te Florentie, bewijzen voldoende wat Gaillaux van ziu was. Een complot was gesmeed tegen den j. Voorzitter van de Republiek om alzoo het Le gouvernement osnver te werpen. Caillaux zou zelf het bestuur in handen hebben 1(1 gônomen en zich als dictator hebben uit-geroepen. Dan kon zijn • werking beginnen 3. op politiek en finantieel gebied. Op finantieel gebied was de zaak belang-rijkst. Cavallini, de man van 't geld, was reeds lang in betrekking met kledief Ab- M ... , i' bas Hilmi, duitsch agent. Door (usschen-j. komst van Bolo kreeg hij van het Duitsch jr Gouvernement verscheidene millioenen om 3- de Fransch-Italiaansche pers om te koo-pen. Caillaux wist dat én trad in onder-;n handeling met Cavallini en Bolo. Het ak-;n koord was rap gesloten. Caillaux (rok uaar Italie, waar hij onderhandelde met dè ;)t grootste dagbladeigenaars orn hunne bla-et den af te koopen. Hij zelf zou eén soort îri internationaal dagblad hebben opgericht 311 met tilei : « Rome-Parijs », dat zijne poli-el tiek zou verdedigen en voorstaan. Zijn politiek was de voigende : Afzon-^ dex'lijke vrede met de Middenrijken, Engeland laten schieten en een nieuw . verbond saamstellén tusschen Krankrijk, {_ Italie en Spanje. et Doch zijn grootheidsdroom was v3n 5h korten duur. De zaak Bolo bracht zijne bedoelingen aan 't licht én Caillaux, die juist uit Italie terugkwam, waar hij de laatste hand had gelegd aan de stichting 3r van zijn dagblad, werd te Parijs in hech-tenis genomen en in 't gevang opgesloten. Eu nu wacht hij den uitslag af van het te Proces-it»u! HJ )e der .Examens afgelegd ][ voor de Middenjury S WIJSBEQEERTE EN LETTEREN m Candidatuur > examenvoorbereidendtot.de in REGHTEN 1 ste proef Met groote onderscheiding : Julsonnet Lôon, ?" van Seraing. Met voldoening ; Suye Emile, van Anderlecht. 2de proef Met de grootste onderscheiding : Struys Paul, van Gent. Mtt groote onderscheiding : Delfesse Antoine, e" i| van Sart-Bishart. J Met onderscheiding : Michaux Marcel, van 1 Namen ; VanHalteren Charles, van Saint Josse-r" | ten-Noode. ij Met voldoening : Constant Georges, van Ixel-3r les ; Devos Josef, van Maldeghem ; Teugels \ Jean, van Mechelen. 3" EXAMEN VOORBEREIDEND TOT HET te s DOKTORAAT 5 Groep A. — Wijsbegeerte Bijkomende proef n Met onderscheiding : Ortegat Paul, van Tem- j t , 4ds Jaa:; 236 1107 Zondag'S^en Maandaf 17 7dpiber 1018

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes