De Belgische standaard

522 0
21 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55611/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

. ii ii i 1" V 'n"' f\ ri" —' -r-""" , >"■■1 ii■„., / y-r^TO R AC M T o ^ ^ ri i J 7".'-' "* SUchtëV-fôestuu^Jf* !1 >«" Xldefons P«ôter( |miI£li£2TS?Riiï a— Fmt s< <Mh t t BM I mu S sn«' MW <» t ; ». t si*. a «t s m*' Boite» 'S lUK- K mata. f, 8-5-. a ùnœdon s-ot aaafcRdea ?-5 K KBDACTIB * «n illIIUTIATII i ruu *A?a C igutU*» Zeedijk * Df? P.* SB - •i Kieinî uukoadi-t,ings« v j5 f. é d#regtl KecÀ*mea ; vol- gen» ove :ea>* kemst. Vaste Mcdewerkers : M. M. Btljmère, L. Dnykêrs, P, ^ertraf\d Van der Schetden, /> Va% A* Perra, Dr J. Ym de Wmtyr- , jumi FiUia» , D' L. De Wolf, J. Sin «*, 0. Walt*z. Rijp m Groen. Or. te jongees ia da l«opgrash*t*o ei icde ïanton»sœ*ir»teiî, in «die ar«.u vai vervltag, ^rijpen naar aile bofkea c schriftsn «lia hua onder da hand&a rai len. « Zsg Sus... bebt £3 nieta ta le*cn ? — En er h een die ten boek vergataj heefî... een boek met printjas, en daa wij «Usa in dis saak kindercn zija, wi es de soldat en allemsal, l«asn gesrr boeken meî preatjes. M&sr foei I onder die boaken sija e vuile... diege metgeen nijptang souo aanraken. Boeken die oa^ar moraal of zadalij oogpuut fouden v<:rdienen naar d dîsiafsctic ofte « o-îismettitîf » f gasn, boeken dis ons jongens v*r»if tig ■ Als ç ; ia fc c reserravivre » » e-' duos plata of pâ c «antreft dia aiet go»v rie t, ge wsrpt se wag, ga wilt a ci; vergifitifcea eu uw ssdeiijk lsven, verstaadelijk ie^ea dst wiil gc dus wkt g«va&î vas Tsrjiîtipîsgblooii^Ile . JongeaSj ia de gérai emsusa xitte: er mac lien die daar gekomen sija omdal ze ook ailes lasea dat ban onder de bandée. vicl : — in de wcreld sitten er vehr m t r ua ooren diep in de ellende, ge-«cheiden van hun vrouw die «e vroeg«i «oj gosraa jagea, uia4«t s« bvxi- n #z~ 1c*:b bebbciii wa*s een maa in le@rt da> « zijne vronw bedriegen » en kieder-sp^l is ,n een « foutje » dat gaaw ber-8tcld is.... omdat se een boek g^leseij hebbea ?aa oagciionde vrija^ic me; aliéna* 'g vronwen,... anderen liggen i iaex hotp :*&! met «lechte siekten, «f mît g e-kaMkte gesoedheid: omdat se boekau geiesen hebbea met vas dis " prictjcs " w«ar halihaakte Trouwen op achandigQ wijse iagetaekand staan. — Boosdoeners aijn die ichrijvers : se verdieaden aan de salg gehangea te worden, ala opstokars dar tsaatscbappi|t als foistgcekcra in een gelukkig huilée sin, aïs openbare Targiftigers van de acdel'jkbeid. JoLgcfil, *tc v^rken, we wroct«n, wre acfcrijTsn en wrijven roor- atr geluk : iatien we tegen die bsaken *ijo, 't ia omdat as u willen in 't oogeluk dumpa-len : uw ci'uwagierigbeid/is segge on#e> sosie nieu#agieïighcid*oldoen .Mîm . wat biijit daa ^over ? Hivirelen h bbf Woe iigtî tianec Rewtav r'l om.iat i ■- al te ▼io :g »an de Ttrbudcn vruchtdcralecbte dra^ p ts ..-së'.c. hsbb n De H. Kerk, vieaa gatiouvire kiadtreo gij Jtijt, verbiedt u op stwsf van sohde ctz- ocgtMoaâc i j ;uw«gierigbeid te vol-doen.Ze sija dus plichtig voor Qod en het gcweten de soldaten die sulke dargelijke boeken koopen, lesea of voortrravea. Gseft dus geen geld om vergif te <roopen en sorgt wel dat ge uw evenm nach met vergiftigd. Mtt een aîn se} boek of bco-cbuarv»avijf- -t int» ? c • tien -.n kuot ge dus e'în u*. ' aia^k t» or r >ukki?' maken, *ij '» vu *n an latnîlietedçTi coen ia . U. rrp , » -ïo-r, g ïaise a jonji» lit „ ioï «slfmoofcd bteugen. ^eïsieîigt dua ea bestrijdt der>;elij^« boeken wslsu gij a onîmo*£ ; ê .i w- ar er^ens eenoksbeachaamderik, solkdanige ptintea uit boeken gescheurd, aan den m .or rang tcb-'-uit c, ». a<*t i ■ roa awe bande: wassebee.... «a cegt bij n seif : ik heb eeae goede daad reiricht, Tcei kwïaua heb ia beiet. : Jongeas voidoet uwe aieawsgierijheid, 1.1. s. da g?ttigheid om nattige kaaais-> sea op te doegi, om g«*onde UtUïâtau? •ta lezea di« h«t haït en daa geeat vol-doet4 om uw« atu Hën îooïï te settan. x* Aan ? i .i wel soldâtes, wordt 1 a op?a*p galsm tôt het ^sraprei-. deu rao goede lesing ; tôt het onder-steuaen der beekerijea dia beateaa ia ^ vael bataljoaa. Waar g«i een awer lic?e ., makkeis viadt mat ong-goade littera-, tuu , rermaant «s ameekt hem roor sija j eigao geluk de lesit g ta atakan. Daa aijt ga groot, da werkt ge mede I'ycoa* de visrheffîoj «sn ons Tolk. 'A- i ii Mssaaww^es«auunMaik9 \ Het Griekach Konedlaspel 0e aîsimaskeriag m ÏOBiag Koosiastijo We teerdea at««éa dat Griekenlaod, in de •' ^udhaid, hii b"-u r*r kaldan ea dar wljssn Jwae. 'i Ker tijo, m&%t holdig maetsa dia . hfâ)d«a f die vijïc- ia hua gï«vëa isich oifdraaien vfta rpijt «a «ctuuat? om ket . TerïaderHjke en deœme Qriek«nlaad Tan : hedea. Der Tadleres & :rheid is ver te soa» fefiu. Buiteia eeu jgcdsdte Tan 't Qriakachtf svolk datxich nog «ationaal bs»?uat genoegl ' gevoelde cm zish loi te acheurea van het ■ ?suij»?r%a nu glaiper< * gt ioe van eea osech-1 . -iva kc&ing, laat het cfficteëlc, het hoogej Oricker la 1 gjeh r-og • a TcïblJndciî doo* de haudali q t»îs k* isg, die alt«aa het a&® duitichs ^baaden le - s,en ran lija laïid bsuagt. Wia er noe ean twijfd had kuaaaa op aaheuden «al, door do joagate gebeurte-iiihsaa, st5«leœaRi tgoochold jawseat stija. —: la 'topsabaaf heefiKcnatA ?ija «taadpuat $ekoeea voar Duissehï 4, met de Boadjfe-noatea atin te 7&U«a ea s« te belasiercu. Voor «es «caorn^ing van sija matrozemleser j heeft hij het uti isaprokea dat alla oaheilen, I die op Qriekeaiaad sija ceerfakomsK, te wijtea zi]n a«o de Bateate. « Uw oojea wgenee, heelt hif gese^d, uw harten hleedan, mnar §g «ijt «t? kouiag trouw g bicv«a a:<î uw gr«otheld wil. » i Kaq hst tiuicheltcbfig- r g<-39gd wsrdea eaM taeeî beie^digteâ veor de Entanle, wanceer ' wij weten dat KoDStacfijn in 't duikertjs? ritarda «n poeid* om en a ia des ru* te sUm-j' ps?(. Hij heaît xlch aeîf ostiaMkerd, dasrbij > verœosde&a epwgnkead dat we faeta van au ' ?eort£&2 al» vifs d noebtes b «choawsr». 1 H«t ia dan iest hsel ba^iijpelijK dat de ' si mmieç i dt Ecttate-landan, allée behalve 1 a^judifed is. Te ait< r omdat de betrekkingaa 1 knjypt warea matbet paa gevermde 1 L#.o.ibsoa taitiaitTig. c Nu aus se ioawiag baddea woeliegsa r plaa'a.^a opeel^k tesed do Boadguaoutea "rares "te jt. . * De a:aatiege!an van voorzorg tQa daa ook r C rdet uitgeblevea. De Frauacke admirgal^ Dastige de Foumet heali «en tT7«e hoaderd 1 matfosen aaa wtd geaet cm de orde ia Athe- V aan ta haudhavea ea aile gezaatscbappeja tegen aasalagaa ta bevailigea. ' Gîen grootere draagwjgdte moet aaa dit entsehepiogafeit srebecht worden, omdat de d tioLdgenooteB zieb ala plaa gestell hebbea I» MCvh ia • 'j t se i het officteele ci 0l ». s - ;î. Grickeai* i niet te maagan, • <j maar r«u dit feittaag nigeleid dat we Taolu no vooruan, ©sa door 't cfficieele Grickea-j •* • ci .v r :pceteeaeaaalle& iatsa i»vpp.,a. SOLDATES, t scht is de lospgracbtaa p] > DE BELG SCKE 8TA8DAARS > aan aile Militaire Verkoopers. ^ aaMMW^il y DÛ VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Sola-Sfra ; Ees Solo-Slim, de aerate die ia onze sons paf nie gewcGnea wori4, werd giatcr«n bs haald door Lecmanr, met ssn 11* va: Khve Jl%», met HtrtaQ Ans ea Hetr. De œsdftsp lers warea : Edmond Ctaes, Vinck ea Joz Bisschop, allea vatà B. 206, 4/1. Het Beiglscb Spearweioutoriaal Belgifi haeft aaar Ruslasd tach.ig trein lokomotieven gezondan om gittdcr op d< Ru»aleche «poorwegan gebraikt te worden Waarlijk eea kmsttosr 1 Viasmscbe Studiekrlag B 206 II BatL D ie œ&â'jdea 1 te te osa goeatçalevcn drle maanden... en welka lente. De c-orlogs v jrklaring had de hstfstwiuden dean waaiai over cuse zielca en onz« hariea, es hat daa aea aeheen te dooves, het woord, de k!aal sebeea ait te atervaa op de vrœ^er soo be gscaterde lippen onzar joagecs. De wisseliE gen der aerste maandea haddsa dit ailei verwinterd ea atervacd gclaten met ce: swaam waahopig lijdas bij oao&ojelijk lsate opr spen. Be nu ia de lants d%ar, de lesta ! Da wia< ter, was hij lacg an wacboopvol, ia wegga-achoven ea de maaoden van beatervan ei iijdaa kebbea «ea leste hsEbracht m«t ni«u-we kracht veor aieaw«r l«ven ; rte kriig, het opvolgen vaa hosdsrden schouwspel^n mai levsndc beeldça, to&iz, g«l«, zwart, he*.ft hun vial* mear ver^erkelijkt, bun oor-dee teriipî en hun woerd geacfeerpt. En ds 5«2te ia gekomea, ds harleviag onder den vorm van ean v-elb«ieveod«n Vlaamschsr. Smdiekring. Op d«a vooravoad van den Gulden Sporea-ia£ van dees jaar geborea heeft hij vaa dea cngisne zich weesrdig gctoond. la sang en woord en achrift la hij meer ?e - orden daa eea g»wOn« e«galm oaser rr ïe«vergadering»n, en fia daden der leden, hua dean en feaadelea ap 't iraot geven aaa iïua woord iets bijzeadara hailig*rechtzin-aig, vaat-waar. N»«r aile dom^inen vaa 't leven atrekt (ich haana werkzisacuhaid : gaschiad«nis, atlerkaade, opvoedkuude, kijkjea opge-aerkt door eea vaat oog, aaz. eaz. Weikea ala die vaa J. Romboaîa, G. Voc s :a aaderaa, baachrijviKgen ala die van So-aers, vsrkalea ala dia der g«br««d :ra Cota-lena, kijkjea ala die van Da Faepe, zeda-eaaaa ai» die van Straetmaoa en Carneliaaez ;b*. eas., dat alli^a bekroond door bcerlijke voordea vaa Maj. E. Belpaira, overlicht !oer voerdracht ea *a«g vaa J. Piattean, Aatrtcga, Gjrlè, ens. ans., sija bewijzen van] le lente die na*ir dea aoaiér helt, ia onweer-loudbare aitapattlag vaa voile leefnaarhsid. Ea e,a froatbUdje er bij, met titel : Klokke Roeland » eea atormgelui die ron-[o»me het siagen uitwerpt ia dau kri&g oortgebr&cht, die lcvaaagetaigtnia wordt en ekerheid dat winter°b«dreiging is gewekea oor immer. Ea vast gaan oase joa^saa dea iagealagea ?cg op aaar haa einddoeJ, vrank en vrij ist de dood voor hea, oabevrecad e^ onbe-jmmerd omdat zij weten dat een lichg-m ie aterft ee a sera ia ia het leven vaa ha. «oht m^ar e--n aieou vti waard ie ««i , "ige iec.tf.zo. e sai a<ja voor het cioei • )or ûuii ged^cat aagC'j«a.;d, eea e^awi e itcbloeaem van de oaaïerfelijke waarheid.j 0. C. | Kaar eeiaa Inistârpsst Esa aacbte manwchijn giijdt over 't wil overstroomde iaud- Hl«r glint aea ledigt atadooa, daar xwemt «eae rat. Ik aleater heen en wasr over het plankea-^eltje, nevena dea aardea schaasmnur. 1 U nacht ia kil, de wiad biaaat door ea door. * lia kleeren. îc 'k Zte de gehelmde kcprsn osier wgch» tes «n ds glitstsresdEi pustsn hanasn ba)o> netten achter d-s ijzerea eebildplatew. Vôor « cner-imai»y i.uil*i^£ ais i ren h msi en een am^l loopplankakea aaar j dea iuiatfrpoat. Dsar, achter e n paar zaka-. kena grond, wt&t ik twee namea liffaa, „ met het oog op dea vijacd ea den viager r op den baan van 't geladsn geweev... 'K Ws del voort ea 'k zwerve rond ia de f locpgr&cht. Drcpg koalt bij wijlea een ge> weerscaot en ftijdig sist ean kogei over taij heen. Op een hoopje plaaken en dooresa gewor-p*a kepsra zitten vijf, ees maoaea, kraag omhdog, meenge^urkt, te k joten en de wiad R jaagt geaatera uit hu i pijpcn. Ut eua aol i»t dea st ke»muur, komt een hacd die 't geweer omknelt, dar eea andere, daa ga ach eea mati, kroipend, z ch rech-tend. Daar sta&t hij, laadt sija wapsa en ha^gt het ovar d* achouder, dea iopp gioa* dâwaarts oui 't ghnunm te belettca.Hij atspt het wegvltje op naar de iulaterpostea. * Alleen op patroelje, vriead ? » « Naee ! « « Op ronde ? » Hij baigt zija hcofd naar mij ea ateakt aijn wifaviagar ait.heteekeeiavol. < 'k Ga... op soek naa? eea paar atakkea* chocolade » € Naar dsn posis-d'écouie ? » « Jj I Lowieka ia daar ep wacht met zija spekkenwlakel ia zijn koapeak. | J, OLBRECHTS. \ Snipperling. Ik b^u ees? bszopx g*, a brengen aat het « CimU-b-Y MHiiMn Esri-i / Victorev,wa.ar valea onser brave jos^en» ■ut-tan sa hu» ndtltnoedig cifer voor hu^ Va iar-land. Het deed me deugd te zien dat -1 de « ; aven goed werden oc^erhoudea ea ver-aierâ warsn tnst *en net kruia I Wat zu len ban ou Jars ?etfo at zija, waacs?r ze na den oorlr g, het graf husser moedigo joepeli; gan zoo achoon onderhouden suliea zien ; cioch ik heb msj afgevraagd of ze wel zallea ver-staaa hetgaea hun wiai» veraierdl. Spijtis iat de achrijver vaa St. Adon hier soms niet z\i, hij bou bief kar.-aew laïea : « Ci-fcft D ama, t é à Bo ,:,erke (ia 't Walealaa bij Dixîandt) mort au champ d'honneur of poar 1% patrie > en verachillige anderen. Op de; achte: rond vaa 't ktrkhoi a iat •r ee voeteiak ia ciment d»t eea aff«k.- otte of gcbroke&e kolom draagt ala sinnebedd ea ter verhe«rlijkia r van zooveel te joog gtoro-keao Icveaa.Het voctatak draagt op d« voor-KfiBt «Aux braves soldats morts poar lagatrie» en aaa de drie andere kantea (voor de Via-mlagen) hetselfde. 't Zijn toch onze Viaam-sche joagena, die 80% vaa 't voat?ôlk aitmaken, dia hua levea voor 't Vader'aad GQk gavea. Of sija die geea herdeokiag waardig.Ea dit moaament komt van de leger* afdeeliag ea zal welhaaat vervaogea wordea uO&r eea nog mearder. Zon cr, Heeren, geea vlaamsch woordekea op mogea staan ? N. Laatste Tiidingen over den Oorlog BELQISCH FRONT 19 Okt. 20 uur. — la de streek van Dikitiiu.de en van Steemtraete nieta bij -sondera te melden. Op de Somme Parifg 19 Okt. 15 uur. — Noordelijk de Somme h< >ben o se troepen sich fersterki in Suilly-Saillisfl. T genaac-vallen werden afgeslagen. Wij bshielden al onse winsten. Onse vliegers mitrailjesrden in marseb sij»de troep :n ia de streek van f Hache». Adjudant Darme schoot sijn veertiea-den tegenstrever neer. Een ander tuig werd neergeschoten. SALONIKI-FRONT Saloniki 19 Okt. i5 uur. — Om het Dvlran-mter werden Bulgaarscbe aan-jvaïka afgsslagco la de Dobropolje-ge-ber§ten woeden de gevecbten aaa. De Saiviache troepsa hebben het dorp Brod ingenomen. Vijftig krijgggevangetcn werden gemaakt. De toestand in Griekenland. Nade iaatste gebeurtsnisse3 hebbea d-mioiahrs uren la ç beraadslaagj. De konieg 1 is te Aibenen aaa^ekomaa waar hij een lang c onderi a i had mat dea E .igelsofeii gesaat. i tusachent.: J ia ma aiec -t fraaaca matre- ^ saa det acbemen t aaischeept. \ t [Égîau 20 Oct 8 inr! j S ' -p OP DE SOMME Parfis 20 Okt. 7 uur.— Vruchteloos )oogdea de Duitschers aaavallend op te reden Oostelijk Sailly-Saillisel. Wij t'. ichoten aile aanvallen uiteen. Wij de- di den vorderin<eQ Zuilelijk de Somme tuaschen Biachts en Mamnmtte. Hat getal krij^sgevargenen bedraagt 350 man. Londen 20 Okt. 5 uur. — Het regent overvloedig. Wij vorderden om War-lencourt.0p 't Saloniki-Front Saloniki 20 Okt. 5 uur. — De Servie a ?or !r n ea b^ikten den SjkoU top. ITAUAANSCH FRONT ROME 20 0'ïtober su. — Op da Pasaubio volgea de &an»&lleg on teg«aa&avaU«n «ich op. Wij maaktan twee kaaons buit. Elders artillerie atrijd. RUSSISCH FRONT PETROGRA >E 20 O t. 5 uar. —- Nooide* lijk Kisseliae, Ot (< iljk S'/iniouki, en ia de "tretk Domi woeiea de geveehten. ROEMEENSCH FRONT U'i Boekarest m !dt mea dat da ge^sc tea hrrig door^ceden op het Traraylveaiaeh Front. De Fransche hoo?ere cfficieren zijn Ulsa re '.ds voor de verBchillsadn ssetora in* îredeeld. De Fraascàe leeniog Pa*ijs 20 (}c'ober 7 uur. Deze week verden 29 milioen in goud ter « Ban-}ue de France » gestort. Verleëen wee slechts iômili en. iet totaal beloop van gestort goud )eloopt tôt heden 60 milioen. De schaarscÈte ia Daiîscliland Nuy , 20 Octobiir, 6 uur. — Het e «d» ppeien-rantsoea ia op 700 grammea per waoon gsateld, asdett 17 Ocîober. 0e Nisuwe Oproep Dokter Veretcke ?&a De Pause, is bur-trlilb Sfsceeshfer bfinoemd voor hat Hol ia Beroep der|laatate oproeplag van 't laoda enat. t« JTaar-M' 841 492] Zat.rdag 21 October Éaii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes