De Belgische standaard

506336 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Juli. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7p8tb0zj3k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f SM Jaar N 156( 1712) Zateràag 15 juli 191'/ V mmmwm iBMiâ «r, :.«â • MMB.&1® s -2® fcïS «V «.<»« mil:!-* ia '» Ua« : l Kia-2-i. 6r. ï -i'S • §4'ï l»65a&® Ê>ϧ .a««W-o4. aitea 'S lana! ; Im*s4 fir.9-3© fl I8»MM*ïS ïi«ce | mtrn*a |4& DE BELGISCHE STAHDAARD 0 F a X B L a g SIHKI'X VEÀA * 3£.e C. _z!.U m ï tm z S'sfe* f.sarïss-%ia?6» ? moL&usà seigfsss è.'-sîm.» A A*RT"1n' ATîTr'^. • *.»v.s ■w»"-'1-**'"'"*"* ' ' r i$tigfctt*»ld«$6wvPdK : y - - - ' '• ?«* M*i$*,rk.ri . M ?.. My&i, l D«yèt», F: Scrtnra* Ysa ta 8<UU«&, Dr Y&a ds *m* Dr» J. Van «• Woettpu, 'JmI KIHa*rt, Dr L, De WoH, J. «huau U. w*««i A Ba*H' *"'«««» 'to'_ Ziju er Édile miscli !' Vroeger werd ve-i gedaan aaa z'w.irttnâ* « ken van andersclenkenden ei witwasschgtt ( ran gelijkdciikeiiden Velen bcbben *t He- 4 krompen en 't dwaze daarvan ingèzig«,,kiaar | ze zijn te Ver gegaan ook in 'fjege.ot)verge- j stelde rschtiog, of hebben nfel kîaar gezîen op deénieuw te rolgén vsteg. t Gene aan geiijkdendfcsdep; te vagi werd * gegeven, onUrekkea as ru aaa de gœden ; I 't gene «an apdmdcskehden wferd te kort? gfcdaan, geyanae eu aau de boozen toe, maar ' geiijk- af andersdenkead is, verre van goed. f of slecht. Het eerste is œeesta?. schijn ; het > tweede, werkelijkheid» Het ijverea voor heï goede, het ware.het zedelijke, onlhaieu a;e overdrijvers, op een ' wapfcouwig gb mlachj>> a,gôf 2e erik-of i pïaalzuchî. '0f eenjg verborgen beîang onder ! Vermoe^den. In het doen van de boozen, "Il . . | WJ uen ze 't booze niet meer zien.Tegenover waarschuwingen nemen zij een houding aao — die zij mc.enen te zijn die van e«a rrij. ^ en wijs man— een houding waar zeulatr^ inlezen : « WeJ, dat is al flauwe praaft>> aj boosheid van diemenschen, van die ?xhi ij-vers, die makkers, 't zijn immers m< jnsc'nen geiijk a! de ar.deren, en wat belar * hesbben zij er bij het slechte te verspreid^jn, hei goe-de te vernietigen ? » We z<-#g»ja. niet dat ze daar bewust op doelen ; m Aar hura nature zelve drijtt hen daartoe, E^n geweten heeft de mensch — van d'ege-nea bij wiea het versmacht is, hebbeï» we zoo veel niet te vreezen ; ze zull^ ans «erder a.ïschrikken door hun grofêwid i diegenen bij wien het nog leeft, zijn gevaarlijker — Het geweten dan,vandsm mensch die mkdoet, verwijt hem. Hij zoekt het te stillea door hem zelf en anderen ervan trachten îe overtnigen dat zijn doen schnldeloos is» I>e knaging zoekt hij te verminderen, de or 2e met anderen te doen deelen, door anderen in 't siochte te sleurèn. 't Goede, dat hi? rondom h«m ge-beqjr«ii ziet, is een pricm in zij a hart, en ait moet het gerofid — Oojjewuste wreodiieid, miisebien, gevaarlijkts, z»-ker 1 De goeie mensch — zeggen : echt goeie is oïerbodig want enkel wat echt en waar is kan goed zijn — is erook toe gedreven het goede te doen leyeo, tôt heil sijner mede-menschen.j De booze handelt uit ikzucht, sleept mee naar 't ongeluk ; de goedehandeft uit Iiefde, voert op caar waar geluk. Beste jongens, die hnnkert naar geluk, overdenk dat toch eens. Houdt a op uw hoede tegen de boozen. Luister naar de goe-den, 't goede klokske klirikt al zoo zeîden 1 Wat goed is en wat kwaad ?—'t Autwoord zal u ge<ren uw geweten. Daar steekt nog een gezondekern in. Laat het spreken, vrij en ronduit ; luistert en handelt,.. A. De Lepeleire. jiiccaraicraortiywi^'* ■>»— I. FRONTNACHT 't ti-1 w^arbfec 't mlm sta' psa richt j... 't ellandige stroûktlen in nacht en regen. . 'k H«b kou... en 'k hoor om ralj noch ?uchit noch groet dis wenkeci zal, in 't tcbreiîa illeiwegee... G'.en ipoot d*tlichtvati maanof sterraestoet... Wat iras 't ?... Mets zwiert esr piil de wolk«n tegen I O, rie, hoe hij de ewartheid wanfeelsn doet een pool 1 en ttetft is geoster» schuw-verlegto... Ean poo» I... 't Js wederom zoo hopsloo» zwait en 'k struikeî tartenl traag, laîgs put aa staktn, dosr booga grass?n rie mijo haûden rakon. En baven 't reResdroppen klïckt er hard ern kpal vao sij die in de wallen waksD... Wetr stiî I... d»r. 't ircaneu vae mijo s'ap en hart. AmsLii VAN DYLE Op 't Vlaanderaehô front ' »E T)U1TSCHE ÂANVAl TEGEN NI6UPOORT, Het laaîste «r g< isch • ambtelijk bericht leeft ons het begin g- rneld van de bedrijvig-ieid die op 't Viaandf&sche ftont voor de ers la wt-fcea wordt ^erwacht. I l)e Duitscbers hf bben natHuriijk sinds • ager» «le oogewon#! werkmœheid op est diter het geyeebtsfront der "Vlsantirecs , iq>e''iCîi bpmerkeii» en uet het iogisch beâluit ' it g.'etrokkjen dat se in een nabijen tijd iets p ri<j mat/g zouden gedrukt worden. Maar ocaals dit gewoontç is bij den vijaad, heeft U will'jn peilen prerstens om zeker te zijn, e»-volgens otr, zoo mogelijk de bereddering an het ofJ^nsit f in aantocht te belemmeren. i De«f peiling gebeurt nu sinds enkelen ijd, dagelijks, op het belgisch front. ; 6rer al tasten de Duitschers om zeker te zijn ® ke de nieuwe sterkte van het belgisch t ,nt. Dat verklaart die dagelijksche ritten jgen onze voorposten,ritten die nu en dan, soo o. m. zuidelijk Dixtnude de kenteekenen vertoonen van een aanvallen in regel. De pogiug tôt belemmering van ouze aetie hebben de Duitschers met uiiaemende hevig» heid geplaatst tegen Nieupoort en heel den noorderlijken secîor waar de Etigelschen de plaaîs van d<i Fraoschen hadden ingenomen. Dit front heeft dikwijlï reeds verrassiogen opgeleverd çn 't was niet zonder reden dat er mocht verwacht worden dat de Duitschers hun pogieg zouden geplaatst hebben in den duinensector waar op 4 November 1914, debelgische troepen in een hinderlaag ïverden gelokt . Het moet er echter aan toegevoegd dat luttele dagen nadien den Duitschers eene zetfde poets gespeeld werd door de Franschea die de strijdlinie terugbrachten tôt vôôr Lombartzyde,en Nieupoort ruimte gaven. De Engelschen, nog niet heelemaal ver-trou wd met de streek, mcchten er. zich aan verwachten dat de Duitschers hier een po-giog zouden wagen, dxe dan 110g dit voor-deel kon b'jbrengen Nieupoort te bedreigea, Nieupoort de sleutel van de verdediging in 't noorden. Maar niemand had deze poging zoo vroegtijdig ingezien. Na een beschieting die vier en twintig uren duurde en die in hevigheid de kanori-nade van Yper overlrof ; die zich uitstrekte yan aan zee tôt aan Ramscapelle en waarin de groote stukken den hoogen toon voerden, vielen de Duitschers aan op het front gelegen tusschen de zee en den steenweg van Lom-bartzijde naar Nieupoort. Terzelfder tijde aamen ze de verkeerwegen en de dorpen, ! yer achter het front geîegen, onder vuur, soodanig dat tôt ontruiming van talrijke 1 iorpen door de krijgsoverheid moest be- ) doten worden. Het gevecht werd verwoed gevoerd op de strook gronds van af het " Hoornwerk" tôt de zee. De Engelsche artillerie kon onmoge-1 lijk den vereischten steun in 't gevecht geven, daar men met de opsteilingnog bezig was.Het aanvoeren van reserven en hulptroepen werd on mogelijk. De bruggen over den Yzer geslagen waren stukgeschoten en reserve kon alleen langs de sasseu n^ar 't gevecht trekken; maar deze plaats werd, natuurlijk, door de Duitschers, razend, onder vuur ge-houden.Bijna heel afgezonderd, hielden de Engelschen in den sector van Nieupoort tôt de Zte wauhGpig stand, maar konden oiimoge-lijk het pleit t a hunnen gur ste beslechten en moesten dan ook de verovering van de-zen sector door de Duitschers lijdzaam on-derstaan.Censuur. f.ensuur. De EftuHschtfS jraeenrien ook de stad te benadeiten langs dtn weg van Lornbartzijde maar hier kt>n Jiu'p worden gèboden tn bleef hum pogir.g stroppea halverw. ge Loni-bartzijdoNieupooTt.Van s^n zee tôt rcchtover den eu den Yuurtorepi moeten de Duitschers thans op den rechtfcpoever vau den \ zer genesteld zitten. lien gevaarlijke j>ositie om handha-ven zai het wezen, indien de Engelschen door een tegenaanval veld kunnen winnen naar Lornbartzijde en dus den vijand zij-delings vernsogen te beschieten. En dit is een noodzakelijkheid om de verdere ontwik-keling van den strijd met gunstig gevolg toe te laten, van e:n voor ONZE SOLDATES Uitgewisselde krij gsgevangenen. Een nieuwe karavaan belgische krijgsge-vangene geïnterneerden in Zwitserland is, na «itwisseling, te Lyon op 3 Juîi toege-koirtn. Het zijn : Luitenant-kolocel Semaille, de onder-officitren Menu Jule.' en Hoogvelst van het Kosgoileesch korps, Humblet 8e linie, Fran-kignouile gernadier, Albrec'nt 3e linie. De soldaten Collet, Deleersnyder van het Kon-goieesch korps, Deleye ne linie, Vandist vestingsartilleur, Evrard id, Delfosse 10e linie, Mons vestingsavtiileur, Dobbelaere 2e jagers, Tegenwoordige Duitsche macht. Generaal de la Croix geeft een verslag in Le Temps, over de macht waarover Duitsch-Iard nu nog zou bevel voeren. Hij berekent dat het groot totaal van de duitsche troepen op 1 Juni bedroeg : i3,i3o.ooo mannen.Men moet ervan af-trekken, 3,63o,ooo verloren, 2,200,000 bui-ten gevecht gesteli en i,i3o,ooo in vreem-delanden verblijvende. Hij rekent dat Duitschland 575,000 reser-vetroepen heeft om iiare verliezen te dekken en kan aanduren tôt in November aan 200 duizend mannên per maand gerekend, erin begrepen 85,000 gekwetsten die maandelijks weerkeeren in de rangen. Een ondoordringbaar pnntser Proeven werden genomen met een ondoordringbaar panfser. De uitvinder had een be-schermend vest en hoofdbekleedsel aange-trokken en een sergeant van de Nationaal Guard, schoot in de tegenwoordigheid van Amerikaansche officieren, op 20 meters af-stand, een kogel op hem af uit een bij 'i le-ger in gebruik zijnde Springfield geweer. De kogel, die eene snelheid van 900 meters per seconde had,schampte af op het pantser, zonder dit zelfs beschadigd te hebben.De uitvinder, Dr Guy Otis Brewster, van Dover New-Jersey, heeft 8 jaren aan de sa-menstelling van dit pantser, dat 3o pond weegt, gewerkt. Als ze't nu ma^rgauw aanpassen in de legers ! FOOTBALL De beker van den Yzer in C 137. 3 compagnie tegen 2 compagnie : 2—1 3 comp. ,, 1 comp. : 0—o 9 comp. ,, 4 comp. : 4—2 10 comp. ,, 3 comp, :o—o iocomp. ,, 11 comp. : 3—3 3 comp. ,, 4 comp. :-3—0 11 comp. ,, 2* comp. :4—1 k„v. Ooi^iogs fci|clm|g<8»r* BELÛiSCH • • RONTl ' Een gavecht tp aeti vvey van Oiksmuia® naar Wo 12 Juîi 20 uur — Op den weg >an Diks-rr-uide naar Woumen botste een on zer ver-kenners-detachementen op een vijandelijk detachement. Een lijfgeveclit ving aan. De Duitschers ondergingen gevoelige verliezen en iieter 3 krijgsgevangenen tusschen onze handen. Gedurende den dag werkte de artillerie van weerszijden. Duitsche pogiog Z. Lombirtzyâe lerijdeld 12 Juii i5 uur. —Een aanvalspoging van den vijand Zuidelijk Lombarizyde werd ver-ijdeld.frànsch FRONT 12 Juli j-5 uur.—Artillerie-strijd in Champagne, Aisnesector enLaffaux. Yijandelijke aanvallen Z. Juvincourt werden afgeslagen Op de Maasoevers en N. Hardaumont werden haiidslagen verijdeld. De toestaiid in Duitschland Erzberger heeft in de jongste zitting van den Rijksdag, Bethman ondervraagd wat hij eigenîijk zinnens is met België. Bethman is het antwoord schuldig gebleven. Spahn, leider van het Centrum, onder-steuud door Seheiderrao, heeft eene juiste omschrijving van de regeeringspolitiek ge-vraagd,De kroonprins is naarBerlijn geroepen. Konstantinopel gebonibardeerd Het ecgelsch admirsalschap seint dat de watervliegtuigen der Middellandsche zee gister, Konstantinopel hebben overvlogen, en een honderdtal bommen wierpen en de Gœben den duifschen kruiz^r, hebben aange-vaiL-n met bomraea. Hij zou vernietigd zijn. De Siii=feiiiers beweging ia Ierland De Yalera, kandidaat van de Sin-feiners-partij, is met 0000 ste.mmen tegen 2000 aan zijn tegenstrever Lynch, nationalist, geko-zen tôt vertegenwoordiger van East Clare. William Redmond moest vervangen worden. iae m b®>k<& U un* PARUS meldt : Kalme dag, uifgenoinen in de streek van Ailles, Panthéon en. Mo~ ronvillers waar de wederzijdsche artilleries heel bedrijyig waren. Reims kreeg een honderdtal obussen. Varsenaere, [Gbistel, Oostende en St Denys gebonibardeerd. LONDEN meldt : Een vijandelijk detachement werd W. Queant afgeslagen. Groote Iuchtbedrijvigheid. De Duitsche vliegpleinen en nmoitie-de-pots werd gebombardeerd. Gedurende ver-schillende luchtgevechten verloren de Duitschers 10 en wij 3 toestellec Onze vliegers bombardeerden de spoor-en verkeerwegen van Varssenaere, S t Denys Westrem, Ghiste! en Oos!eï>de. Groote bran-den werden ia de elektriesche centrale van Oostende opgemerkt. russisch front Kalucz, ze el van het Oostenrijksch Hoofdkwartier ing -nomen. PETROGRAD meldt : Op den Dniester en de rivier Lomnica duurt de slag aan. De vijand werd uit de stad Kalucz, zetel van het hoofdkwartier verdreven. Wij bezetten de stad. E >• 1 r o e s. n d De Oostenrijkers om Stanislau op de vlucht Het laatsîe russisch bericht meldt : De achtervolgifig van dfi vijand duurt aan op het front STANISLAU—JEMPOL— BOGÔRTCHAftËY. Te middag hebben de iegers van Generaal Theremisoff zich meester gtmaakt van de stad HALICZ en konden de voorwachten zich op den linkeroever van den DNIES FER opstellen. Met 't vallen van den avond be-reikten zij de rivier LOMNITZA. Na een kortstondig gevecht pverschreden ze de rivier en bezetten de dorpen Biouknihi en Bobina.De iegers die de vîjandelijke linie Bago-rostchy-Zoloivi ta inbeukten hebben ook liet front Passecht-Lissivka doen begeven. Twee duizend krijgsgevangenen werden g.n men. In de drie iaatste dagen steeg het getal krijgsgevangenen tôt 10.000 man » DU is eei;e verheugende gebeurtenis die wij ia oas kommentaar op den val <an Ratiez lic'o ■ voorzien. Uit dit ambtelijk bericht blijki het : Da' de oost urijksche linie niet alleeri in-geb uict is, maar dat de legers in wanorde op de vlàçhlaijng'igain. De riviei Loumnit-za ligt. ia>me)'S veertig kim. van de linie af v/aarcp het offer s: -.f is begonnen We mo-gers dus aan s m a dat om Stanislau, het heeleOj. nriib':/: froal is uiteengeschokt. Kunnen de Russe het nog eenigen tijd vol-houden dan rcogm we den achteruïtlocht van heel het Oostenrijk fie front verwachten.« * * Dit nieuws zal in Oostenrijk diepen weer-klank vinden;au voofal dat de toestaad op poiitiek gebied de e gste verwikkeliugen laat voorzien.Reeds geruimen tijd is het le merken dat gewichtige veranderingen in Oos'enrijk op han-ier? zijn ea 't feit dat de Keizer van Dui'schland het noodig schtte naar Weenen te reizen om wat order in de zaken te brengen en den jongen Oostetuijk-schen keizer te verplichten den oorlog door te zetten, kan geaoeg aantoonen dal de spanning heel erg moet zijrs. De russ'sche zege gepaard gaande met een inval in Hon-garije en 't vooruiîzicht van een ontruiming van Galicie zal oagetwijfeld diep ingrijpen. Ook in Dui(sch!and zal deze gebeurtenis haar gevoïgen hebben. De politieke saam-hoorigheid s!aat op 't uiieeavallen om reden dat verschillende Rijksdagleden de onmoge-lijkheid van een duitsche zegepraal begin-nen in tezîen; de russische overwinning zal er veel toe bijdragen om die meening nog meer aanhangers te doenvinden en misschien den Keizer verplichten een werkelijken vrede ia te zien. Laten we wachten en hopen. GOEDE- YRIENDEN. Eerste bidon. Boem. De eerste sfrgeant-major wordt doorgaans ({ eersten bidon, eersten ! oem, boem of kortweg, " den eerste ,, geaoemd. Er was een tijd dat de soepketel'werd voorgebracht in de kazerne voor al de soldaten, de eerste sergeant majoor inbegrepen. Om zijusn graad en weerdigheid kwam de eerste strgeani-majobV eerst aan den bidon. Hiervan ; '* eerst aaa den bidoa ", eerste bidoo, boem. Eerste Piot. Eerste Piot is de iste sergeant, die feite-lijk dezelfde weerdigheid bekleedt en dezelf-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie