De Belgische standaard

264 0
10 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55k2c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- * ' Jaar - N 29 5S5 Zaterdàe- 10 F1Q17 s~ ■ 1. ' msm,r.ïïTFPB!' t. — J" VaûT Sold&tt *t jatttid fi". ï ït. ^«ïtodsn '■ 1. s«**Dden fii ' B — ;e m et soldAte - in'tland: S sfc*od 'f-1 i|i|4r' ■ 5 —- le Bmten 'tlan If-3 allas tv'sn S' I oModen 7 l.x DE BELGISCHE STAnDAARD ^ -^fT ^ "V^ IIM *1.1 j- ^ ^rriTTRA C H T o^^Kr /nArtr^ Sfciçhtc^-fôest JtJpd^p : XJdefofts Peete IOPSTEL B N behees VILLA I« Ma Coquille * 2bedijk de panne Kieitse aankoa-digin?en : 0.2Sf.deregel RECLAMEN : ▼oîgens overeen-komst.t ~ m w ch S * 4. ■ Vaste Opstellers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Pere, Dr J. Van de Woestyne , Juul Filliaert, Dr L. De Wolf J. Simons O Wafw 'rt - imun—m TVser-ifsz:-M^*»«j&»asii»S€s«KaBéa'i-Na'M ie IvzehzaHseH en |H _ . — J™ m II. = De kiokken van dit Land- Wie zich schoon in de ïiele weet, draa de een helder gelaat ; wie ijn kracht van I oî» ' en van lenden kent, slaat forsig zi n slert eel in daden-geweld en wie schoon en forsig ■dt medeen, galmt vrij si]n lied met een stei me die draagt. ■Wat is voor èenlingen, is ook voor é volk, maar èenlingen zetten dan hun helde schoonheid en forsige kracht biieen tôt éi °P geluid in't zinnebeeld van hun macht. ■ De torens zijn beelden van macht, — h Jijf en de lenden van 't volk, — de klokk* ^e! if.n beelden van schoonheid, — de ziel V£ .en een ras. .stç ^ ffiGeen forsiger volk dan het onre, — h heeft wortel in de eeuwen,—geen machtigi ook — 't bleef îoo li k het was bij de g £ bo»rte- • s Is Vlaanderen daarom niet het land v£ f-L» de torens en 't land van de kiokken ? Ktn . j de mPe torens van de' Yzer — het lijf v: aar dit volk hier ; de kiokken daarin — de zi u}j_ van ons wezen. de Het volk was er forsig, gebeeldhouwd ■elt, kracht : de landreuk in't li f en 't land boelseerli k, de ^eeadem om 't hoofd en < _ nee is het afscherpend geweld ; dies wart Je co,-*nB er- hockig geplant, vierkantig < iwaar, als boomcii.Oppervvaari uit, de naa 1 de die rank endte rilde de ruimten instak de ïeewinden i n sniîdend en siijpen h 5Go steen. Met vok was er schoon, schoon in't gela: schoon in-de ziele : onvervreemd van eeuw verkf toen tjjden en menschen begonnen wenteling van 't leven en vruchtbaarhe )fr. vonden, van toen, alt^d eender éénzelf tHjs- ras, afronding Krijgend naarmate het vc derde in : roei. Door 't eeuwi< polijst scliept Kunstenaar't beeld van =, n droome (rp . — Schoon in de -iele, altijd geweest, alti sla' gçbleven, nooit Kende 't verjonging, ome Gp_ het nooit veroudering Kende. Ter jongf een- blschaving : geloovig, en 't sap bleef stee ooze wassen, wisselend werKen, in 't merg v jjg, dftzelfden tjoKKigen slam. ''tVok, 't had een lijf en 't hadeene sie even schoon allebei. 18. . fEn die ziele- zat, vaste, ten hooge in - torens van 't iijf. Ze zat hooge. Daarom ine> raeer helder. B)e KloKKen van de'Yzer. — I? t ende zoô goed. 't Vol had ze gedoopt met d I.00K", naam van 't eigene en 't aardige dat zat ons bloed. ^ te morgen, in de avond, te middag, 1 , verkendende streeK in 't geluid van de klc den, Kei| ru'mten doorKlonken, doorti . sten, doorbeierden, doordaverend- do< bonsden. làaVt O, die Kiokken : ln e", f Lombartzijde, — de wijde — » tampte in dubbele tempo's, het land ni dend ter beevaart, in de dagen der mirai leuze V rouwe, gevischt uit de zee, staai uinst versiei'd de kerke, midden getuigde hare §el0°ide schuiten en reesems krukken, bl heer- kende van het gebruik ; p0l «van St Joris — den hoorn — die c vangrijk idanKte in de dagen van Mei ileten van den heilige het borstbeeld geharr k bc- stond in de witte kerke en menschen erg net'- gen, processiegewijze de weeke door,te ( over- nen tegen den distel ; won- n, Van ^amscaPPe^ — den appel : h • vvaS kfnk was 200 rond en zoo Kaatsend als dffltisen ie-blozende vrucht — die 't land 01 ■>(.) ^00, 'a 11 kim-bam-van fluweelig gestr 2) De, ^ de imeindige avondenwij srnekteu de crt o ! — ne 1 11 ii'°k!^' alà zoetiglieiJ. Ivvitius •u. -t- 4en.{oren er zuV als kl. kk --cleider ; van Pervyse — de lijze — de vrouwe stem in het koor van eeus volks levensjube kontrast, in de omlijsting dier stem : e( toren die log helde voorover, als een tweei Pisa-gewrochL, met boven heel platte galr gaten waar zilverig de stemme doortrilde 't bedied van den overgang in botsen< scheidin, der beide geslachten die éen bli ven maar kennen den hoeksteen der bei( karakters ; an van Diksmuide — de luide uit 't Zuidt re — die de streek doorbomde in krachtig« >n zwaai en hoogtij vierde, ten tijde der vroi li,ke dagen, als de koppels der blozenc landliên, ten dans gingen van heinde en va verre, naar de stad van boter eu melk ; d ;n dàn al bommen verkondde haar toorn oi de tijden die wentelen wilden naar uitheen schen praal en vreeindeu-genot, wijl stil et in 't witte begijnhof, de zedige begijnei "r gezamenlijk baden, voor 't behoud van he e" Vlaanderen in zijn dracht en zijn wezen ; Van Nieupoort, ten slotte — de roepi in der gouwe — die hooge in den bloktort te daveren hing, dat de stad er van schudc m en de streek er van lunderde, gezwaa e' door het stampen van zes forsche mannei en ten tijde vankermisde slag van den klep in gebonsd op het brons van den zinderendf 18 wand, de galmgaten uitvlood als 'n bo< Ie van trouw aan gewoonten van lier en :n geloof van de vaderen, verzinnebeeld in ( /"I 1 w XTXUCUX/i • LITC7 t :n oinmeffano-va«> •— o ' 1- stad had gered over eeuwen, ten tijde va t Turpijn. et 01 die kiokken van de' Yzer, bediçht c bed/und door het volk, op de mate der si it, gen en begrepen medeen in 't bedied vî 3n haar klanken als de uiling van 't aardige ( de 't eigene ran zijn ras. id Waar ijn ze belonden ? Vernield of vermorzeld, gesmolten in h ir~ vuur van den haat : gevalien slachtoifers vi en hoogmoed en waanzin, verloren voor eeuwi n- Geslagen, geplet, verhaickeld, gedood verstrooid is het volk dat: lat beevaartte en bad, dat danste en spron ite dat vroom en dat droef en dat blij was : haar stemmen de streeke doorvaarden ; an Vermorzeld de ziel en weg is het lichaai het leven vervloot in het vuur en het bloe 'e' De streek van den Yzer ligt heelem; dood.... nù. de JUUL FILLIAERT. te zc ( Z KUNSTKRONIEK Een Rem brand, te Kortrijk ontdel lVe naar Berlijn « o verge bracht. » >k- nt- We lezen in een Weener Tijdschrift, ( 3r. der den naam van Gustav Gluck : « Een Kunststuk der allerzeldzaam waardek mtde Kunstschatten van de 0 ^|e rij sche hoofdstad te verrijken. Er is i )Q_ niets minder gewag te maken dan van i cu_ nieuwen Rembrand , het prachtig porl 1(je van Rembrand moeder. Een Pruisi reserve-officier heeft in een huis van K( ;n rijk, in België, bij toeval een klein me terstuk ontdekt. Dit i&nststuK brachthij naar Berlijn. Het doek werd door ajg knnstwerker aangekocht voor een kunstv t zamelaar van Weenen, M. Oscar Bondy.^ dit kunstwerk werden in aile Musea's k lie pijen bewaard. Het doet ons genoegen zulk SunststuKin ons bezit is geraakt.» aar Ze gaan er zachtjes over ! Zoo maar kunstwerk stelen om het in de duits kunstverzamelingen te stellen 1 Echt duits rer- eel. — to" LEEST EN VERSPREIDT «QE BELûîSCHE STANDAAR1 n- VAN EN VOOR ONZE somM Tœi* le " n. Lof aan onzsgeinterneerden ; : Ter gelegenheid van zijn vertrek uit he le kamp voor Belgische genterneerden te Haï j- derwyck, heeft luitenan Van Linden-Tol e le aan gehouden vol end< lofspraak op onz «einterneerden uit le brngen : ;n « Ik mag verklaren dit, gedurende mee ■n dan één jaar, binst hetvelk ik het bevelov< )_ het kamp had, het mij atijd aangenaam we [e dit te vervullen. Ik heb i leeren waardeere n als een verstandig en wdopgevoed volk. G [e hebt u altijd voorbeeldij gedragen. Uw g< n drag zal bij mij steeds .n aangename herii j_ nering blijven. » [e Deze woorden mogenwel aangehaald wa: i, vre de Duitschers hooien verklaren dat c si Belgische geïnterneerlen in Ilolland h^ slechtste voorbeeld gavçn. ;r :n 16 id i; el :n le 't le . - 10 11 Dit artikel werd door de censui voorloopig voorbehouden. 1-m < BSB» ao^ostssKmxsKamtta OopJogs tlldîrtcrerr AMBTEDHETÉlircîITEN— De Duitschers vaîlen aan om Diksmuide 8 Febr. 20 uur. — In den nacht van 7 tôt 8 dezer hebben de Duitschers nog-maals gepoogd in de belgische stellingen te dringen. Zu trachten onze posten aan te vallen Zuidelijk Diksmuide. Ontvangen op een levendig geweer- en rnitraljeuze vuur werden de aanvallers neergemaaid. De over-levenden gaven zich over. Wij namen ook eenige krijgsgevangenen. Talrijke lijken lagen voor onze stellingen en we haalden een officier binnen onze lijnen. Het duitsch vliegp!em van Mariakerke gebombardeerd In den nacht van 6 tôt 7 dezer heeft een der fransche escadrillen het duitsch vlieg-plein van Mariakerke bij Oostende gebombardeerd.Ongewijzigde toestand op het fransch front 8 Febr. i5 uur. — Grenaden gevechten en artillerie strijd om Verdun. Patroelje s'cher-mutselitigen bij Avocourt (waar wij eene (jairoeije gevangen namen) en in den Elzas. Na de afbreuk met Duitschland Er is cm n,. -.vs dat meidenswaard is. Ameri a wacii'l, Duitschland wacht en de Neutralen wachten. De Ameri aansche Ge-zant te Berlijn heeft op heden no^ de duit-sche hoofdstad niet verlaten. De bevoorrading van Bel ië wordt thans verze1 e-rd door Spanje. De onderhandelin-en hebben dus uitsla ? eliad. De andere neutralen hebben alleenlijk 1 eprotesteerd. De torpedeeringen sedert 1 Febr. Gister werden 21 handelsschepen (totale maat 54.600 ton) getorpedeerd. Daaronder zijn : 1 Fransch, i3 Engelsche, 1 Russisch, 1 Italiaansch, 1 Zweedsch, 1 Spaarisch en drie Noorsche. Sedert 1 Februari werden niet minder dan 53 schepen gezon en. In Januari 1917 werden er 118 schepen gezon en. Eerste zitting van liet "koning albert-fonds" Het « Koning Albert-Fonds » heeft te Pa-rijs zijn eerste zittin. gehouden, onder lei-dingvan Minister Berreyer, die voor?itteris. De minister zej?de.dat oq lie.deo_rn.ir»slpas YzerstreeK alleen. Het eerste werK van het fonds moet zijn de voorloopige heropbou-wing dezer huizen. Alexis Mois en Goff inet, generalen der bur-gerwacht, werden beheerders benoemd- De Toestand op 9 Februari 8 uur PARUS meldt in de streek zuidelijls de Somme hevi;e artillerie strijd; in Ar^onne plee den wij een handsla « en namen een twintigtal evan enen. Niets anders te mel-den.Burgerlijke mobilisatie in Frankrijk Ter Kamer is een wetsbesluit neer^elegd waarbi' van de re eerin ■' het recht van op-eiscliin van de nijverheidshuizen en van de wer Kracliten tôt 60 jaar unnen op?evor-derd worden voor 's lands belang. Er zal eerst een oproep tôt de vrijwillijers gedaan worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes