De Belgische standaard

628 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p26pz52h4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J** J&HF '''SJ 1 S{C72 Dinsdag 2 y Mei I g 17 iMK&KRHO; I wowm» F*Sf âk£4&ï&îi jJ K KKNS* 1M | i à.i» H jjmàs&Se® iMSi ' afcttV/aiBfc I\\ m*t s*îënbmî ':■) tunim&li | ( îfita&S S?i z$% y 1 BtàèS^tS g.&« r|j I KisEliîS S=s| ; 3 *£««<«< UvsiUa fê Isa* J |j I taajsd fr, s»gs | 8 sa®a&£ea S«sc | I ass^#«?if M° *1 *S 3L#,; . DE BELGISCHE STAnDAARD 0 F S T £ L x ai 8 a H S B * vïïxa « Jêa Gùq&iU* » Esssti* s?g ? ti?08 fiisiïs wtafcai-digïSg» t ffi ».? S f,4* «£ *' ESCL.i-MES «(.'•gc&t ' W'â- "i.* "l"™& fc'uurde»^ f®«® Ç5® © ê @ f r«t(i K§d»mrJun i M. B. Bftlpsdre, L. Ôayisér», P. Bertrand Y*n te Scheidea, Dr Van 4e Pctre, Dr. J. Van 4e Woegtyue, lual MUiaart, Dr L. De Woif, J. Simon*, 0. Wattez, Adr. H. Bsék, Sbkrbn Thaua. .* r - . *r ._,.^A. ,^■y.■^-•^}^?^rrr- >~-^r g- ,7:&xï<WB3£tEÊH2&t&^vartatgas re^œracga7g&i^s«£^reg^A*'s«a»g«acg3^«3«*333gsgmrt£gt^^ ~~ Bffl»iBMBM"aHM«Bfia»s«Ka«Siia»aaaiaa9easKi Naar't Land der verwoesting ~t§o§»» I Belgisch front - Greil. « Wiè soratijds een reisje noar Brussd wou doen », zeî het oud liedje, « difi zou Vt hem bitter bekkgen. » — Dat kan zc-Kerlijk niet îoegepast worden op de mooie 4 reis, waarop de gulhartige. colonel Génie, hoofd der Fransche Missie bij het Belgisch Groot Hoofilkwartier, de Belgische dagbla-den had Hitgenoodigd : om met heni en on-der zijn geleide de onlangs herwonnen en zoo wreed-'/erwoeste streek te gaan bezoe-ken en bezichtigen. Eea zonnige zomersche dag gelijk er nog geen was geweest. We sporen naar Duinkerke, Kales op weg naar Gompiègne, van waar we morgen uit-zetten moeten naar de streek der verwoes-ting die de Duitschers, spijts hunnen wil hebben moeten verlaten en opgeven. Langs weerszijden de spoorbaan overal groenend Iand : uitgestrekte tarwévelden en malsche weiden ; 't is het Iand en het volk van Vlaanderen dat hier leeft. Te midden der velden kruipen de huizekens uit den grond, met rood-pannen daken en witte of gele gevels. Eq, t' enden de witte zandwe-gels die laaien onder de klimmende zonne, rijzen de kerktorens boven het alomontwa-kendë leven : Loon, Burburg, Grevelingen, Marck. Ei ! Herkent ge ze nog die Vlaam-scha torens in hun Viaamsche kleed ? In de spoorhallen staan oude vischwijfjes en sta-tiebedienden Yiaamsch te spreken onder mekaar, i Burburg voorbij, Zuidwaards en t'enden de groene velden die doomen onder de bla-kenende zon, in 'n halven nevel loopt 'n lange bergketen. De lieuvelen naderen, te Fethum, en schijnen op ons te willen aanstormen, we rijden een eindje in den donkeren, en, op eeos, zitten we in de geheuvelde landen : bergen en dalen, links en rechts, de huize- ; kens staan er schaarscher gezaaid, zoo groen ' is 't Iand niet meer. i Geen menschen te zien tenzij, terwijl een . dorpstoren voorbijschuift, een oudje Ieu-1 nend op 'a stok, dat den vierduivel staat ; lia te kijken, of 'n groepje kinderen, jon- ? gens eu meisjes die hand in hand, stil de \ bergheuvelkcns opwandelen Te Cajfiers weerom 'n ander landschap. | We zitten volop ira de steengroeven, en rij- \ den 'n langen tijd iusschen hoogs rotsmu- 1 ren. Gedurig-aan verandert het schouwspel. | Ginder ligt nu de zee. Er boven, en dakend eraan, praalt de schoonste blauwe hemel. Hooger op verandert de hemel al met eens van kleur : hij ia wit en met blauwe strie-pen doortrokken, hij klimpt, blijft hangen boven getappijte heuvelen en zakt op den grond in de verte. Boulogne ! 't Is aan 't regenen gegaan. De staties die we thans, door 'n fel bebosch-te en helder-Pcht-groene streek voorbijspo-ren, gelijken Zwitsersche zomerhuisjes. Overal, reilde rijzige berkeboomen in vol-len bloei. En plots snellen we door 'n streek met arme nederige huizekens, waarbij de hutte-keus van Vlaanderen nog rijke buizen zijr,; weelderige natuur nochtans, maar gémis aan handwerk. Onze trein stoomt maar altijd door, en de streek verandert vcort gedurig, gelijk een cinéma spel. Frankrijk en de H. Stoel In de dipiomatieke middcns gelooft men meer ea meer dat de dipiomatieke betrek- ' kiiigea heraan zullea geknoopt wordea. _ { VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Fransche Oorlogsuitgavên ? Voor den derden trimesfer van 1917 ; heeft de Fraascha miniater van Geldwezen niet min dan 9 milliard en half ^evraagd. ; oorlog slokt daarvan 8 milliard op. Sin'is 1 Oogst 1914 tôt 3o September x917 Cdu3 met de nieuwe kredieten) heeft Frankrijk niet min dan 90 milliard verteerd, ' waarvan 67 milliard aan oorlogsuitgaven ' besteed werden. Men vraagt zich af hoe en I door wie, al die oorlogsscbulden, r.a den ] strijd zallen betaald worden ! Om een gedacht te hebben van wat een \ leger zooal verbruikt weze het genoeg te . weten dat het Fransch leger maandelijks ^ twee en vijftig duizend stuks vee noodig | heeft, dagelijks een millioen kilogr. hooi, • maandelijks twintig millioen kilos naphte, [ enz. » 't Ware werkelijk belangrijk te weten t wat België zooal verbruikt heeft geduren- \ de den oorlog. Kunnen we die cijfers niet £ krijgen ? | De Duitsche moraal ; Uittreksel uit een dagboekje van een | duitsch oorlogsgev angene : « Den dag dat ik de statie van... voorbij-1 stoomde, 't was op 28 Maart 1917, heb ik ; volgend toooeeltje bijgewoond. Jonge sol- i daten van de klassen 1917 en 1918 in be- J stemmiag voor 't front, wierpen hunne | wapens weg, vertrappelden ze en weiger- \ den te vertrekken. Drie honderd onder hen } werden vast gezet. Tôt op i5 Maart werden we bewaakt dsor den iandsturm, ma?f op dien dag, is deze 00k vertrokken naar 't front ea we kregen onvermogende sol-daten voor bswakers. Er waren er eenar- ; mige, eenoogen. Ze verklaarden aan al wie 't hooren wilde dat zij den oorlog als ver-loren beschouwden. Niemand van hen ge-loofde nog aan een duifsche zegepraal. » Dat is wel eea stellige bekentenis van de duitsche moedeloosheid die zoowel het leger als de burgerlijke bevolking heeft aangegrepen. ( I Brief uit parijs 22 Mei. I Deze week wordt voor de eerste maal de verordening der dagen zonder vleesch toe-gepast. Twee dagen in de week dat de vleeschwiakcls zullen gesloten zijn. In de kerketi heeft men afgekondigd dat de in-voering van twee dagen zonder vleesch in ' het begin der week, de katholieken niet, ontslaat van de vleeschderving den Yrijdag, ! maar tôt de vleeschderving op vigiliedagen niet moet onderhouden worden. Dit maakt j dus voor de katholieken drie dagen ia de ' week dat zij vleesch derven. Ware katholieken zullen zich niet aan die verplich-tingen jegens Kerk en Vaderland onttrek- ' ken. Maar een deel der bevolking kent geene j verplichtingen, en jammer genoeg dit deel is aanzienlijk in eene stad gelijk ) Parijs. Sommige bladfn hebben heftig geprotea- } (eerd t«gen de zweigzucht van personen die dadeli;k ailes in 't werk stellen, alser maat- -regelen getrofFen worden om zich aan aile ) verplichting te onttrekken. Gisteren, Maandag en heden Dinsdag zou men dus hebben vleesch te derven. Den Zon- " iag, v66r het noen was, kon mea ia geea ) ïnkele beenhouwerij een stuk vleesch meer \ sekomen. Iedereen kocht wat hij kon om ! ' f • ^oorraad te hebben voor de dagen dat men j feen vleesch moet derven, of liever voor de 1 dagen, dat men geea vleesch in de winkels kan koopen. 5 Waartoe dient het maatr'egelen voor te schrijven, als het uitwerksel gansch anders is dan wat men verwacht had. Het is genoeg dat iets verboden wordt of dadelijk voelt de zwelger een geweldigentrek om zijne vraaizucht te gaan voldoen. Nog nooit hebben de pasteibakkers zooveel ,,pateê-kens", taartjes en koekjes verkocht, als thans. Zij 00k sluiten twee dagen in de week, en mogen zelfs nog geen meel meer gebruiken voor hunne pastijen en koekjes, f Waarmee deze nu geinaakt worden is hun geheim ; maar het schijnt, dat ze nu zells lichter en beter zijn omdat er geen meel meer in is, doch integendeel meer eieren, | boter en melk, waar, die zeer duur ver- . kocht wordt. j De prijzen der taartjes werden verhoogd • omdat ze nu beter zijn, en de gulzige we- ; reld heeft er zich op geworpen, gelijk de f vliegen op een klontje suiker. 's Zondags ) voormiddags en 's Donderdags wordea de pasteiwinkels letterlijk ingenomen, en aog altijd ziet men hier en daar bordjes,waarop j de verkooper uitgenoodigd wordt provicies te koopen,daar de taartjes zoo gemaakt|zijn, | zeggea die bcrdjes, dat ze kunnen bewaard ! wordea. Het inzicht der regeering was, toen ze ; dagen zonder vleesch ea zoader pasteige- * bak iavoerde, de menschea te gewennen \ aan soberder levpn, en spaarzaam zijn, omdat er dagen van gebrek ea ontbering ; zouden kunnen komen. Ea dit schijnt men in sommige middens niet te willen begrijpen. Het ongeluk is, schreef eea blad, dat ; sommige zwelgers te veel geld hebbea ea 't slecht voorbeeld komt vaa dezea. Een : geïilustreerdLblad stelde twee nieuwemodi- ! •che damesjes voor, in een pastei-winkel pateetjes aan 't verorberen. « Ongelooflijk, zegt de eene, hoe licht en | zoet die nieuwe taartjes zijn ; men kan 6r l gemakkelijk twee dozijnen van eten. » En zoo gaat het leven hier, en dat leven springt in'toog van al dezendie niet te veel hebben. In de grootstad weten sommige menschen ? nog niet, dat het oorlog is, ea zullea het . mïsschien nooit weten. De bladen hebben ; goed te verwittigen, de feesturen hebben goed maatregelen te treffea ; als het over-1 latea wordt aan de willekeur der menigte | dan zijn er velen, die niet kunnen of niet ; willen gehoorzamen. Sommigen roepen dat nu voor vele dingen: kolen, melk en vleesch ; onder andere, gelijk voor suiker, men de kaart zou moeten învoerea, dat mea melk ea eierea e» boter door de pasteibakkers aiet mag laten verkwisten voor de zwelgers der wereld, waar men den buik voor god-heid heeft ; maar men schijnt aan dat roepen althans nog niet veel belang te hechten. Men gaat voort te laten dien aan de de-genen, die geld hebben, en enkel dezen die er geen hebben, werken in 't belang van 't vaderland, dat zekere levensmiddelen moet besparen voor de verdediging, voor de voe-ding van ouderlingen, ziekea ea kiaderen, die melk, eieren en suiker noodig hebben, yoor de talrijke gekwesten in de hospitalen. A.lleen de kaart is doeltreffend, dit ziet men met het suiker ; doch men schijnt bang te zijn de vrijheid van sommige menschen in te krimpen, waar het de gulzigheid be-treft.Moge men het maar niet eens beklagea. Vaa al de maatregelea te treffea iaoorlogs- 1 tijd zija deze voor de voedingskwestie zeker ] de belangrijkste. De buik, om het maar j sens ronduit realistisch te zeggen, speelt eene jroote roi in den loop der groote gebeurte- É aissea, oorlog ea revelutie, daa d^ kop, die < a zulke beroerde tijdea velen schijnen te 1 îebben verlorea. Wouter. ( liJetlîTLfjcm BELGISCH FRONT 27 Mei, 20 uur. — In de scctors van Bamscappelle en Diksmuide, groote artille-ric-bedrijvigheid. Gister werd een duitsch aanvalletje bij Steenstraete afgeslagen. Een duitsch gekwetste bleef in onze handen. FRANSCH FRONT 27 Mei, uur. —Een duitsche aanvals-poging N. den molenvan Lalïaux mislukte. De artillerie-strijd was gevveldig Z. Norroy en Moronvillers. Wij schoten vier duitsche tuigen neer. Schitterende voornitgang der Italianen 22,419 krijgsgevangenen in 12 dagen Op de Kastvlakte duurt het gevecht ver-woed aan. De Italianen zijn op heel het ge-vechtsfront vooruitgegaan. Bloedig wordt gestreden om de hoogîen te bemeestrreo. Het tegenweren der Oostenrijkers had geea gevolg. Sedert i4 tôt 25 Mei hebben de Italiauen 22,419 krijgsgevangenen gemaakt. De luchtoorlog. Bombardement van Zeebrugge en St. Denys—Westrem. 16 Duitsche toestellen aan de Engelsche kust. Een engelsche escadrille heeft in de laat-ste dagen Zeebrugge en St. Denys-Westrem gebombardeerd, 's anderendaags overvjoog een duitsche escadrille van 16 toestellen de kust van Engeland en werp honderden bom-men. Een stad werd bijzonderlijk erg ge-troffen. 76 personen werden gedood en 174 gekwest. De bommen vielen midden der volksbe-weging. Drie Duitsche toestellen werden in zee neergescRoten. De oorlogsdoeleinden der Entente. De Koning vaa Italië heeft aan Wilson getelegrafeerd dat hij voor wat betreft de oorlogsdoeleinden hij akkoord gaat met Amerika. Na al de verkîar'ngen van deze laatste dagen wordt nu gemeîdt dat Wilson in 't korte de oorlogsdoeleinden vaa de Bondge-nooten, zal openbaar makeq. Deze oorlogsdoeleinden zullen blijven : Schadevergoeding aan België, Servië en Frankrijk. EIzas-Lot-haringen aan Frankrijk terug en Trentino aan Italië. Koîonel Goethals aan 't hoofd der Amerikaansche vîoot. Uit New-York wordt gemeld dat Koîonel Goethals, door Wilson aan 't hoofd geplaatst werd van het barek tôt het bouwen van een nieuwe koopvaardij vîoot vaa drie milli-oea ton. Weet men dat Koîonel Goethals, de man van het Panama-Kanaal een uitge-weken Vlaming is van Oost-Vlaanderen ? llup De Toestand op 28 Meî 8 uur PABIJS meldt : De vijand viel tweemaal lan in Champagne (Teton). Hij kon een aogenblik onze linie binnendringea maar sverd teruggeworpen. Een der de aan val op le ,, Casque" werd uiteeageschotea. BOME meldt : Op de Karstvlakte heb-aea wij oaze wiastea uitgebreid. Wij be--eiktea dea spoorweg vaa Monfalcoae naar [)uiao. Eea batterij viel ia oaze haadea. ^Om GORIZIAenCOSTAGVESZZA woedt le strijd hardnekkig door. Om SLAVA reroverden wij tweehoogten. Totaal kriigs-jevangenen 1200 man. Brief uit Holland. Zierikzee. — Frontbrieven. — Van 't Land.- — Een P.S. (VERVOLC.j Ge gaat dan, nog slaapdronken, aan uw . venster staan, en ziet dan in de zuklweste-lijke richting breede, geweldigezoekslralen, t flitsea, ziet lichtbollea oj^fonteinen, stralen ; aïs buiteiigewooiï schitter-sterrcn, ziet soms vervaarlijke stralen opslaan uit dea eiader, hoort dan't wreeder kaaongeloei. | Ge weet dan dat er ginder ver, aan de | Viaamsche kust, werk van vernieling en i dood plaats grijpt. Ge weet dat bevriende i vliegers het nare zeeschuimersnest dat ous ; prachîig Zeebrugge geworden is, aantasten en trachten te vernielen. Ge krijgt dan eea { klein beeld van den oorlog, dat uw ver-beelding groeiea laat : ea dan dei kt ge, ia zoo'n tormenten strijden nu sinds jaar en dag onze jongens, oaze zoons, onze vrienden. ; Maar ik wil van dat onderwerp afstap-pen. 1k wil U niet vertellen hoe,. een week ; terug, een verdwaalde, roekçlooze vlieger [ bommen liet vallen op 't oude, mooie Zie-' rekzee, en daar dien rampzaligen nacht drie menschen doodde en tientallen huizen îot een afzichfelijke puin maakte. Ik wil U niet vertellen hoe hier geregeld kinderen uit ; België aan ko men, have'oos, mager aïs ( scharminkels, krank, verwilderd. Ik wil U al die ellende sparen, want wat is dit hier in vergelijking met de droeve tooneelen die ; daar dagelijks bij U plaats grijpen ! à Ik wil U blijde dingen vertellen. Eu ik j zoek'r in mijn geest. En vind niets. Over den !bottenden Mei had ik het reeds. Maar ver-der ontdek ik geen schaduw van blijde tijding. Dat wil evenwel niet zeggen dat wij hier zitten te zeuren en te kniezen! Ailes bebal-> ve 1 De stemming blijft goed. De hoop lecft. , Het vertrouwen groeit. En daartoe wei ken 1 niet weinig mede de tijdingen die we van U zelf krijgen : de brieven van 't front ! Als ge wist wat een vreugde het is als de brieven komen van den IJzer ! Dan komt er e^n klaarte in de huizen waar geen Meizoane het bij haalt I 0; die opbeurende, heerlijke, wonderlijke brieven van 't front ! Jongens, jongens I wat gaat er van U een opwekking uit, een bezieling en geestdrift. Wat zija i we U dankbaar voor elk velle»je, elk regel-| tje, elk woordjj nieuws ! Want we hooren, buiten die brieven, en de schaarsche, lakonische officieele mede-deelingen al heel weinig van U, Dat ont-breekt werkelijk : tijdingen van den IJzer, verhalen fuit het frontleven onzer dapperen, We leven zoo graag met 'U mede. We zouden zoo graag vernemen Uw lust en Uw leed, uw doen en uw laten.... Maar dat zal waarschijnlijk niet mogen ! De vrees dat strategische bewegirigen zouden verklapt worden zal daar wel de oorzaak van zijn. We vinden het wel jammer, envragen : zou 't dan toch niet kunnen ? Is onze belang- stelling uit den booze ? en bukken in- tusschen onderdanig het hoofd. Kan ik U plezier doen met een paar tijdingen uit ons Iand ? De groote vraag blijft deze der voedingsmiddelen natuurlijk ! Duur-te en schaarschie zijn schering en ir.slag. Over de priizen zal ik maar niets schrijven. Het is steeds de zelfde; eeatonige litanie. Ze zijn duizelingswekkend hoog, zelfs voor sommige broodnoodige ^toffen. Er wordt daarenboven door gewetenlooze personen schaadalig gewoekerd. Oadervoeding, zwak-te, uitputting, ziekte zijn de treurige Sfevol-gen. Aan tering sterven velen. De hospitalen steken vol. En de rechtbankea hebben meer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes