De Belgische standaard

811 0
07 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 06 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hq3rv0f68w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

liN i fl f*>»î 9* Lr*M»< l*|tt<fe« 6Q ■ir*'^** !*• H 0 * m*m > - I Xlti ttolda u ■ m ■jgiàîî.d fr. ,, xr^wrmJKCa ■liitw 'tu s" Biptenrt fr. >Q ■(«MtKltB I awcd«s n • OPSTE 4 ** SKHBI viILÊ j I « Jf« Coçcii gnwij* | DR PAHK at-tM&r&ne % ■; Eletne lAvk jf digiag«n 0.*5i- 4* ri kbclami OVC! à I — - ^ V.: ia I * I VaM Medewerkers : M. E. Beîpulre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schaldea, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyae, Jnal Filiiaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adr, H. Baels, Hilarion Thaas Oin den Italiaanschen Attocht De ernst Tan 't oogeablik onlsnapt nie mand» We moeten th&ns-den toestand nie eenzijdig beoordeelea naar gelukkige of en geiukkige gebeurtenissea die zieh Toordoei op ééa front, maar wel in 't iieht «telle ran de aigemeenheid der krijgsrerrichiin gen die oreral aan gang zija. Op het Westelijk front hebben we, dri maandeu geleden, een ofîensief ingezet i de Vlaanders, met het duel met alleenlij de Duitsche linie eenige tientallea van kilo metefS achternit te doen plooien; maar ool om esa duttseh ofler.sief, 't zij tegea Roc menid, 't zij tegen Saioaiki, 't zij tegei Italië te vocrkomea. Deie taktiek moes coouïakelijk in 't werk gesteld om de rns sische afralligheid gocd te doen. Wel hebben we in de Vlaanders en o] de Aisne belangrijke roordeelen behaald maar he* voorgestelde doeî is niet bereik geworden. We hebben de doorbraak nie bewerkstelligd en het offensief tegen Italie îiitt voorkomen. Zij die een onaanvecht baarheid, een aiet-doorbreken tan eei rastgïiet front tegen aile» in blevea roor houcba, moeten thans ook die laatste ont gaocheling raarwel zeggea, Wat in Italii 8 voorvalt isiiet aifceatïjk een ontgoocheling fe 'U»Cf>keen les.Het heeft on* aan doorzich I jwas'igeld wanneer wij betrouwden op d I oagcbeadbaarheid ran het Iîaliaaasch front I We Kioeten thans rerweermiddelen treffei I aU't feaif verdronkea is.Ea 't zal wel oLnoo I dig wezen er nog op te wijzen dat het ge I ra'ar dat Italië bedreigt rer ran afgeweer< I is. Het zal nu, in de eerste dagen beslis I worden indien ItaliS, al of niet, den zege I viersadea optocht der Ceatralea zal kunnei I stuiten. Het Tagl:amento-front schijnt on I rseleer een tijdelijke weeratandlinie te ziji I om met zekerheid een rerder achternit I plooien un een degeiijk opstellen van eei I andere lijn te dekken. Indien deze weer I ïtand ook tijdelijk de Gentralen kao ophou I den, dan mag men aannemen dat de rain; I in zijn gerolgen bezworen 1^, maar mor« I an ook dit front onder de geweldige druk I king fan den vijand wijken rooraleer d< I andere schikkingen zijn getroffen, dan zoi I men de ergste bezwaren mogen opperen I Niet dat we aan dit rooruitzicht meer ge I loof hechten dan aan 't eerste, integendeel I maar deze gebenrlijkheid raoet icgeziei I wordeo om het herhàlen van de gebeurdt I ramp te beletten. e«l ramp is het geweest. Maar het verliei I van aonderd Tijftig daizend man en eei I dnizendtal kanonnen kan hersteld worden I iodieu de zaken biijrca zooals ze nn zijn I Diensrolgtas ia het alUraarete noodzake-I lijkhcid den verderen inval van ItaliS te I weren. Dan zoo den geweldigen indrak rai I Victoria, die het dnitache volk thana opge I drongen wôrdt, een schrikkelijke afkoeiinj I krijgea. Immers, Dnitschland kraait het o[ I tiiis .xakea dat het offensief tegen Itairi I Qën Viede zal aanbrengen De vijand heeil I kca c en vrede ingezwolgen. Hij wil der I ?fed ousdat hij er van overtargd is dat hei I we-' 'adig injrijpen ^an Ameriks, en tais-I sefe"*? s ook »aa Japan te kaarten heelem^ai I ? il doen keeren. el -vtu sou het ba a, die ^.gepraal op I deliaald tenb-a, «ndien te naaste jaat I t u îucb ne bf blissende nederlaag zou ou I ? Al? rcerate noodzakebjkheid is het dus I Italie ie rfddtn, want door zijn aardrijks-I kandiîje lig^ing is eene vcigeli|king met de I f'Jiip ran Rasland niet ^ol te houden.Eene I Qe4erlaag van Italie is een nederlaag der I Bondgenooten in 't algemeen. * t# * .x Duitschland beseft het evengoed als wi || en't zou niemand moeten verwonderen-in | dien de rifand, van nu reeds weerom m< ie- : vredesTOorstellen kwam aandraven, gelij iet i het reeds ettelijke malen is gebeurd m- ,en Die vredesfoorstellen zonden een of twt [fn der bondgenooten in 't bijzonder aanbelai in» gen ; en kan men die onteerende vredei voorstellen van de hand wijzen als me rje zeker is van xijn stuk, dit is toch niet h in SeT*' t"111 œen wankelen staat tussche ondergang en behond. !o- «ogenblik msakt Duitschland du front «oewel op militair als op politiel >e- geb>e<i- Zijn inzichten zijn niet zuirer, w en moeten ze dus verijdelen. 3it Hoe? Met geatadig aan te benkea o] lg. heel het Westelijk front, met de oorlog kans in ItaliS te doen keeren. Fransche e Engelsche troepen zijn er reeds heeng* [(j stuord. 't Is niet genoeg. De Japannei jjjf moeten volgen. • jet Painlevé en Lloyd George zijn op we, |jg naar Rome. Dit schijnt er op te duiden da it- er &eea eensgezindheid genoeg heeft ge en heerscht in. 't leger en in de politieke mid )r, dens en dat de afiocht voor een groot det lt. is te wijten geweest aan misnoegdheid e: j;g kniperij en dat de politieke lucht voor goei g^ moet gezaiverd worden. ;jj| Pal staan is voor 't oogenblik hoofd àe zaak. Spiercn en wil sterken, want de be proeringen zijn wellicht nog niet ten einde ■ Maar verheugend is het toch ditmaal mid 0 den de beproeîingen de eensgezindheid rai ,e= de Entente-hoofden te bestatigen. ,st la Memoriani Lode Weyten çn " Jeiut... mijn arm Vlaanderen as D8ze zijner laatste woorden, schetsen il ijn korte trekken heel deze diepbetreurde edel it- figuur. Reeds heel rroeg had hij zijne fris en scbe ea sterke joagelingakrachten dea Heer tV' toegewijd : hij zou missioansris worden u- Zijn driftige werkkraciit, zijn varlgheid iip zijn lerensademhijgende naar zairere lucht •t zou hij den eenigen waardigen Meeste k- schenken. Wat waartgij schooa, Lode, toei de gij in uw smachtende veriaogan naar he ou goede, uitriept ; « Rjsgium eadoruan vin n. paiitur, tt violentes rapiuat iiud l » 'e- Ook uw volk bekleedde na Jésus, eea si, ruime plaafa in uw hart ; gij bemindet uv en rolk oindat gij ze!f te re<fhtschapen waart de om het onrecht bij anderen te knanan dul cfen ; gij bemindet uw rolk omdat gij naai es de sehoonheid streefdet en het denzalfdei en weg wildet doen opgaan, gij bemindet u? n, yolk, o aidât het uw rolk, uw bloedeigei n. Vlaamsche volk was, uw soldaten warei «- | uwe duurbare « jongena » — wat «gdi te I dat woord veel in uwen naond, en ur i* I missionaris'ziel had ailes voor hea vell. e-1 De oorlog vond u edelmoedig, offervaar j vaardig, tôt ailes, tôt de grootste ofer JP bereid. Hij martelde tl in uw gemoed, doo lt€ f het onrecht dat gij zaagt gébsuren, hij ruk | te u tnade in zij a draaikolk vaa wreedhe în l den, bij snakte u eindelijk ten gronde.. et 1 maar gij waart dezelfde gebleren : Sj ; Gij waart blij het fiât 1 uit ts apreken,ei l te midden het oorlogsgewotl bleven u* " gedachten ge?estigd op uw edela lerens P î doeî. « Ifc offer mijn leren op voor mee f apostolische roepingen ». i Uw leren was driftige hartstochtelijk ge 18 ' weest, steeds op het hoogste goed gericht s. gij stierft een rnstige dood in de handen rar h dea Heer, uw Vlaanderen, uwe levenside' e | alea te bate. Het daakbare Vlaanderea za ;r 5 u niet vergetea : rust ia vrede iu haren mil den moedergrond ! W. DEPLA 1 rij 1 Belgisch Front n' i Rltten om Diksmuide ijk De beschietiog der Duitsche stel | liogen duurt aan Gr. Hkw. § No?, ao uur. — D 'ee f nacht was gekenmerkt door een herigei in" " artillerie-strijd gedurende denwelke de vij es' ! and gebruik miek van gasebussan. Naa 'en ; Diksmuide bommengarechtan. Gedurend h« heel den verleden nacht voerdea onze bal ien terijen talrijke vernietigingsruren oit op d dnitache batterijen van Beerat, Keyem e ns Eessen en nam ook de vijaadeliike werk» ek onder vuur. De vij and antwoordde met ee *e herig froren op onze Ioopgraven en oni ▼erbindingswegen. op Groete rliagersbedrijrigheid : Adjmdai gs- D»;tB«alem<«ster he«f zijn zasdan (egesstn en ver aeergeachoten. In dea nacht van 4 tôt je- woedde het artilleriegevecht geweldig o ers geheel het front; er werd, naar Diksmuid herig met bommen gerochten. e8 Verkenningen N, en Z. Diksmuide uitga 'at voerd op den oostoever aan den Y*er heb fe" ben obb inlichtingen verschaft aangaand den toeataad vaa den vijand. Onze verken se^ ning Z. Diksmuide heeft een grenadenge en ? vecht met de bezettera van een loopgraa et* I gehad. Heden was de bedrijrigheid rainde | maar we hebben stelselmatig de duitsch< I batterijen van Beerst en Eessen en de rij ,e* andelijke werken ran Diksmuide en Wou 'e* men'onder raur gehouden. tû fransch front 5 Nov. iS uur. Artillerie-strijd in Vlaan | deren en den Elzas. Etders kalmte. engelsch front 5 N»v. 16 uur. In de rittea die we giste *" ren slaagden hebben we ik krijgsfevangenei îq ! mot 4 mitrailjeuzen en a loopgraaf-morticrei »le genomen. De rijand verloar een honderdta ;s. man aan dooden. Zijn achuiJpIaatcaa werdei ,re vemietigd. N.O. Lnos kekbea we een rit g* D< pleegd en .naar Hellebeke en Reutel achotei we rijandelijke verkenningea uiteen. . Oe toektand in Italiê. er Uit Rome wordt bericht dat Generaa sn s Cadoraa zinaens is wearstaad te biedea o{ el « de Tagliameato. m Te Rome zal bedea een politieke-militair* •oeferentie |ehonden worden waaraan Pain ea levé en Gerseraal Fock ; Lloyd Gsorga ai ■w Generaal Robertson zullen deelaemen. "f. il. De politieke toestand in Prankrijb ar Le Temps meent dat da onderzoakS' :a rechter Morand, gelast met het onderzoel w betreflende het «oaiplot tegan de Republiel sn uitgaande ran da Action Françaite, gaec en gerolg aan de mak zal geraa. 't Laopt dm de op «aa si star uit 1 •w ÎAmmkmkm Uùv PARIJS meldt : Bariga artillerla*atrij( 1 " op rerschillaada plaatsea van 't Iront. Vij rS andelijke handslagsn om B«zonreaax rai» or Jukten. k* MAGEDONII : Artillerie-strijd in d ie- Vardar- en Doiraasactors. LONDEN meldt : Wij bebben onze klei ae postea lichtalijk vooruitgebracht Z.-O en Poelcapelle. lw De duitsche artilleris-tegenwerkiBg wai ia" he?ig in den seotor spoorweg Yper-Roese-ar lare. Onze artillerie werkte hevig W. Bece laere. Het slecht weder belette de luchtbe e- drijtigheid. t ; PALESTINA : De krijgsrerrichtiogei m tegen Gaza duren aaa met goed gerolg.Wtj e- blijrea ia roeliag met deu rijaad. al Het totaal krijgsgeraageaen siads het il begin de? krijgsverrichtinye.n be'oot 207 of-ficieren en 24^9 soldaten. van EN VOOR ( ONZE SOLDATEN Feest in 't 5a Jagers to Voot J* eQ Zelfs in 't voile rumoer van 't nieun ;Ç» oorlogsgewoel laten onze jagerkens d ar Vlaamsche lente niet aan kant. Op i, 4> Norember heeft de Viaamsehe Tooneelkrin lt. van^hat ie Bataljoadrie welgelukte toonee de rertooaicgea gegaren. Vlaamïch van to eu tôt teen was 't feest ea 't beleetde eea koloi rs salea bijral. en Na een dreunendea " Vlaamsche Leeuw ;Ze door hat musiekkorps uitgavoerd,bracht c tooneelkricg J»erls*e de\V*ndeling blijip nt, en Hotse-Botst, toonealspel met zang, voc r». 't voetlicht. : & Xdj. Roesen (Baas Zorg), S. Bavy (J< op crisse), 0. Vanhocf (Luitenant van Ore de beeck), A. Roothans (Adrcbaat ran 9rei beeck), G. Smaers (Notaris), roerde «. " Jocrisse de Vondeling ,, op allerbesl b- wijze uit, en " Hotse-Batse ,, werd schi; Je terend vertolkt door : n* Adj Roosen [Beckmao], Adj. Roothac e- Ciemens], Mej. Blauwroaf [RichelijnJ, J af Barbreis [Wannus| ea S. Bovy [Jan NyW er Tusachcnin zongen P. Peters " Mij tie Moedertaal ,, en " Het Liedje raa den Bei ij aardier ,, en D. Deros " De Noordzee , u- ' en *' Marleentje ,, ran Hullebroeck. De jagerkens hebben er een handje van 1 b Voor de &«ntenaaxs a- i Het eerste tiummer ran if Ik ben Rot land ,, kosteloos oorlogsblad roor de sol daten ran Gent, is rerschenen. Gentenaaja die het wiilen ontv angec, moeten maar ee: kaartje sturen aaa den opsteller : George sn Goetgebuar, korporasl, 1 Avenue des Urst a 1 line# Le Hâvre. !° Oalelgisclieiioldateiilieeril' al te Lourdes »p* VËRVOLG | Wat ook mag gezegd worden vaa orei re ■ wegende getaisîerite, ran 't orerwiaht i a- kanons, ammunitia, lerensmiddalen is ni« >n voldoende om ons belang te doen hachte [ aan de belofte eener matheiaatisch zcker Zïgepraal Waartoe dient het bijroorbeel î ore r een ontzaglijks pietroi te besehikkeo ^ , indien hij achteruit woalt ? Naar de laatste voorze|ginf?sa luideD, sa da stiijd lang zijn en hard. '• Volkoudan was reeds 't waehtwaord tijdetts dea aeratai wiater, ea 't staat na waer aaa 't dagordar volhaadea spijts slijk en saaaaw ; valkoadai !• ia kat moardead geaakat; valhoudaa apijt jd de oatkeriagen ; volhoadan ta de geeatdril j» f dar eerste dagen is verdweaea daarraa d s- • herhaalde oatgoechelingea a» ttog enkel d I trëuraig overblïjft ever zeovele telsurstellin iîe gen ; volhouden spijts al die ophefmakend dingen die op de aehterlijn worden rond .j, geatrooid en gedaan ; het aithoadea, in à afwachticg dat de vijand er het hoofd bij legge, opdat het plan worde uitgevonde u eener onweerataanbare vooruitmarseh, c g. dat 'Duitschland zieh wat democratisahe e. inrichte, naar den zin van Presideat Wil e- ,on* Het eerste vraagstak ia dus wel dit de ,n " zedelijke waarde" (mora!) vaa onze jon ij «ens. De Daitschers self, " zoo weinig bedre Et ven in zielkunde " hebben het belang inge f. zien van dît onstcffelijk raiddel ter vsetorie I en ae hebben daarom m 't donkere, maai ■■riiTnrT-TirrrniTT"Trrn-Tf--—1 n»annag«rw op groote schaal een offensief op touw ge-zef om een geduchugen glag tee te brengen aan de zedelijke waarde hunner rijaaden. • Weinu, die giftige g-asssn die uitgeblazen worden door ai le zeer gekende gazetten I ea ai te wel rerspreida boeken, trachtze te *e I ontleden : en ge zslt tôt de berinding komea Je { dat die antiradarlandsobe geroelens die ons 6 | uit Duitsehland zijn overgtwaaid, in groote ig | gehalte eene antigodsdienstige strekking d-1 berattea. 3p Hoe slim haadelen toch degenen die dit lS" giftig g»* weigeren op te halen 1 Ziet de 1 Italianan b.v. I Ze jagen God niât weg raa de ruuriijn ! Ze willen niet ; da rrede sonder de I Gad 1 Ze starea die oahailstickters naar de tel i maan die nog stonmitaiten komen uitkra-or | man over de onzijdigheid van den Staat. f Dan eersten Vrijdsg vaa 1J17 habbea 0- officieren en soldaten ran het Italiaaasek :r- leger, ten geUlle vaa twee millieen en half ;r- «ich toegewijd aan het H. Hart van Jezas* ;U En ie orerwinnaars ran Gorizia en Monta te Santo zijn ten aanval getegea met de it- beelteois vau Jésus' H. Hart op hunne borat. Dat belet niet aan die mecschen te zeggen 3g dat zij ook strijden roor de beschariag 1 j maar ze besaffea ten voile de waarde ea j de btteekenis van dit woord ea breagea ja daarom eerst en rooral hulde aan den stiah j. ter der Baschavin^, aan Oiïzen Heer Jésus-Christus. Zij ook zeggen het luide dat se strijden voor de viïjhtid der rolkerea r maar j gansch natuurlijk beginnen ze met eerst de vrijheid te atmen hunnea godsdienst te !beocfenen. Het Landsbesluur van Haver sebat naar waarde den gdukkigen in^loed ran Loardes op het gemoed onzer jongens. Het werd | reeds besch«rmer raa het werk dat de sol-" | daten stichiten bij de Grot. Het zal er eok 3S ; aan hoadaa mildea onderstaad aa hooge ** i aaamoedigisg te rerleeaen, opdat het werk I ia stand blij va ea ailbreiding nerne. Sens . f te meer|zai daardoor zijne breede oprattiag t dar zaken aan 't licht komea ea zija wel- f geleide raderlaadsliefde. | * * De Belgische kaihoiiekea en ook wel de 1 geloorigen der rerboadene landen, worden f£ï tes genoopt dea Haard te oaderstaaaea r-1 door deze dringeade redea : dat de in ; «oldaten ta Lourdes koman bidden, en dat et ■ zij al biddeude eerhersteliers sijn. In deze >n benarde tijden is ^een enkel werk zoo fe driiâgend noodig dan die boetedoeniag. 'd ^ 't Duurt i>u ai diio jaren dai we de ait-; slagen berekeaen, ea niet aliijd op eea ; treffsiijka manier. Hst oazicktbare werdt *11 aanziaa alsof het niet bestoad en deGodde-" | lijke Voersianighaid als iats dat kaa werdea m \ #r«r '(hoafd gazian. E»rat was kat de r; | oorleg aan G»d. Nu is het da eorlog soadar « ? God. 't ls eea hael aataarlijke aitwerklng ^ ; vaa de gedachten. . maar als we dea bloed-fc I stroora zisa rleeien m gedarig zwallaa, daa ie ; vragan we waar|dat ons brengen moet. Et ^ : zijn er die het zieh ia dea kop steken te 1- midden vaa dit afgrijseiijk trearspel, dat ze îe de zege zaiiea bekomea zonder God. Meenea i- zij misschiea dat ze de meesters zija der ie ) weréld 1N Ofwel wijat de geddeloosheid j* | waariaee za pralea er misschiea op dat ze >a er behoefte aaa hebbea eea sieisei op te d t bouwea dat hu» toelaat de bandea vaa het -r mcaschelijk opaicht niet «e verbrekea. I* Parce Domine, parce popalo taol... la 't aachtelijke stiile, oader den sterreake-sr asel, stijgt dit gebed raa de Grot, traag >■ aangrijpead aaar omhoog, V6or drie jaar, j in dien ijselijken aacht raa dea braad van !" Leuren, riepea wij ia dea aschregea aaast de rerkalkte murea oazer Hoogeschool tôt 'j God g m , i ba> ta i-g : S^aar, Hccr ! Oeaen r aread' ztngeu't onze sodatea te Lourdes: * ■ Jaar Nr249 80 • — m —■ Mf f mil

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes