De Belgische standaard

339 0
09 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 01 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010f1w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3** Jaar--1^27 584 Vrijdag 9 Februari 1-917 ' àSOSÏilSSÏSPSUS Solda tan: S «»*nd fr. us ftouLuxtoi 8-5° tmtnâea î-75 [Mol told&ten In 't lund : |auMod fr. 1.75 à—«Pdffl 3-5° l*aanden 5*5 Butten 't laad : t DMiand ir. a.50 tmaMdea 5.M gBMBdC» 7-5® DE BELGISCHE STAnAARD OPSTEL B M BEHEER VILLA « Ma. Coquille•» Zekdijk DE PANNE Kieiae atckon-dieiogen : 0.25 f. de regel •K RECLAMEN : Tolgens overeen-komst. .Ji-M ... Vf, . ;>/ , - , . • _ \ £ .$J-' ' - = ". . - / Vaste Opxtellers : M. E. Belpaire, L. Duykers> P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez. Vlaamsche Studenten en Activisten&Passivisten Ik herlees met fierheid en liefde de warme woorden van den sludentenvriend Pater Calbrecht : « Ylaanderen willen we redden, Vlaanderen willen we vrij, Ylaanderen blij en heerlijk zonder iemands steun vanwaar hij ook kome, door ons eigene kracht en Goda huip ». Doordrijven op eigen kracht zonder vreemde bemoeiing zal ons ongetwijfeld, asekerst vrijwaren tegen aile reactie door iedere ininenging losgerukt ; zal een stand-punt vestigen waarrond gemakkelijkst uit-eenloopende gedachten terug zullen samen-acholen. Dit eischt onze vlaamsche beweging en daarom betreuren wij elke voortvarende beginselsplitsing en verfoeien wij elke benaming om die verdeeldheid dieper en lang-duriger los te stoken. Moet dus het historietje herbeginnen : Nederlansch, Vlaamsch, Vlaming, Flamingant, Democraat.... en nu, activist en pas-sivist, in tijden van nood als enkel door-dacht, positief werk geëischt wordt? Wij Vlaamsche studenten, wij zullen dat karweitje niet Iaten woekeren tôt op het front. Neen 1 Zoo de oudere broers daar winst of belang bij zoeken. Wij niet ! Ons kamp blijft étin engeene kracht is er teveel. Het was eene zwaicheid in onze studen-tenbeweging te vaak voort te gaan op woor-den, te strijden voor woorden of personen zonder in ons, eerst, een overtuigden grond te leggen , dieu we zelf doordachten en zelf doorvoelden ; het was een verzwakking ge-worden, onder de eerenamen van flamingant, sociaal, katholiek, te vaaK. onbedacht een imminuteitstitel te %inden, die den naam met de daad vergistte. Daarom schuwen wij aile soortgelijKe sto paardjes 1 Verheugend mag iK verZeKeren dat in geen arbeidsveld, beter dan in het vlaamsch \ a n het front, eendracht blijft onder ons, udenten, in wil, overtuiging en streven. ju it besluit ik, in 't samenspre en met de meesl overtuigde werfters alhier, uit samennomsten waar kei-Koppen hunne gedachten wisselden. Wij verbannen dit goochelen met woorden, omdat in de sentimentaliteit der bena-mingen gemaEKelijK de verrechtvaardiging van lamlendigheid en een deKtnantel voor werReloosheid gezocht worden ; omdat diK-wijls in de sentimentaliteit der benaminâ en onder hare beschutting, menige onrijpe voortvarendheid het recht zocht en den waan vindt te spreKcn in naam van « gansch het Vlaam9che VoÎK », in naam van « Vlaanderen » zonder uitzondering ; omdat dijcwijls de sentimentaliteit der benaming oorzaaK wordt van meer negatief dan opbouwend werK. Die benaming, hetzij activist, hetzij pas-sivist, spreeKt dus niet in onzen naam, en heeft liet recht niet ons le scharen achter haar vaandel. Onsjeugdig gemoed en jonge geestdrift, 2ullen we niet verwarren in woordspelingen, Zullen we niet op hol ja-gen voor ledige doordravendheid van be-titelingen.Wij vereeren en eerbiedigen de rijpelijK overwogen, en Kundig doorgedreven daad tôt benadering van ons vlaamsch ideaal, omdat wij zelf immer daadvaardig staan en blijven. & ij bi sluiten met Pater Calbrecht : ALLEN, allen hebben we toch dien warmen rustloozen hartetdop voor Vlaanderen, de gebalde vuist tegenover de jandcn onzer beweging en den onbui^z. en wil dargene te veroveren voor hetwclK zooveel rein bloed vergoten, zuoveel jongere levons weg-gemaai i, zooveel idemende Krach;eu gedood, zooveel hoop vernietigd werd.» YJa imsch-overtuigde 'studenten, voorzulKe daadvaardighei i blijve.i wij borg ! J. ROM. VAN EN VOOR ONZE SOLDA TEN * Solo Slim Miel Dhondt speelde er een met een derde van Schuppen Aas en zes van de tien, Koe-ken Aas en heer en Klaver Aas en heer. Medespelers : Rospoort Adolf, Versichel R. en Herman Jantje allen vanC 275, ioecomp. Arthur Ketsman won er 00* eene met een achtste van Schuppen Aas, een derde van Herlen Aas met de achten de negen. Medespelers : Adolf Buysse, H. Mus en Ras-schaert, allen van C 42, 2e comp. Amerika's macht Indien de Vereenigde-Staten in oorlog moesten komen, wel macht zouden ze in lijn Kunnen stellen Op 't land feucne. ze niets uitrichten. Er bestaat om zeggens geen leger. Amper een honderdduizendtal man landweer, die 't wapenhanteeren dan nog verleerd hebben. El'se Ameria'aan tôt 45 jaar ^an nochtans opgeroepen worden, en dan runnen veertien miilioen burgers onder de wapens «omen, maar 'l Zou jaren duren eer ze zouden ge-drild zijn. We zien het thans in de straf-expedilie tegen Mexi 0, die van armoede naar huis is moeten terug* eeren. Het eigen-lij-e soldaat-zijn is in de Ver.-Staten een ambacht lij* een ander. Ze worden ge leed, gevoed, très.' en 97.50 fr. ten minste in de maand en fcrij en een pensioen. Het le er is een korps om de £emeenschappelij e be-lan en en de goede orde te vrijwaren. Op zee is het echter iets anders. De Ver-eeni de Staten hadden voor den oorlo; een vloot bestaande uit 42 pantserschepen, 10 ^epantserde ? ruisers, i5 patroeljeer-kruisers, 48 destroyers, 8 torpedoja ers en 27 onder-zeeërs. Totale tonnenmaat: 878.213 ton. (En eland beschi'ate over 2.224.865 ton, Duitschland i.o54-ooo ton.) De Vereent;de-Staten kwamen op den derden ran'. Er zijn te enwoordi ■ no<* een derti tal schepen — waaronder verscheidene pantser ruisers —in aanmaaît. Verschillen-de daarvan moesten be in 1916 reeds ? e-reed zijn. Ameri-a zou de eerste zeemacht na Enjeland, worden. De vrouwen in den oorlog. In Fran''rijs wer> en de vrouwen in de munitiefabi'iL en, hebben er al de pra? tijden der mannen reeds overîeêrfd en gin" en jn sta^in;'. Ze besturen de trams in de groote steden, doen den handel, worden bedienden in banVen en instellin en van allen aard. Thans hebben ze den hoo sten trap betor-den : ze zitten in het ministerie van oorlor, waar op bevel van Lyautey zii bi na aile diensten zullen waar nemen. In En eland i ri], t de vrouwenbewe;inj een zelfde evolu-tie. Hier drijft meo de zaa5? noj veel verder en men vindt er vrouwen die sto ers zi,n op de treinen. No» eenige maanden oorlog en ze dalen in de mi n. Dan is de zege ze'ser! De graanoogst en de handel van Frankrijk Revenend op een opbrengst van elf tôt i? ^wintalen per hectaar wordt een oogst voor-ien van 53 miilioen ïiwintalen voor de 11a-aarsvrucht en tien miilioen c wintalen voor de lentevrucht. Fran' rij' verbrui t van 80 tôt 85 miilioen wintalen raan. Dit kan een edacht-even van wateenonder*eeër-oorlo onder enade ou tewecgbren en. In 1916 werden voor meer dan i5milliard waren in evoerd, te en 11 milliard in 1915. De uitvoer bedroeg 5 milliard le en 3 milliard voor 1915. Gefabriceerde produkten werden tcn bedra e van 3.587.000.000 fr. le en 2.34ij000.00t) frank voor 1910 uit-fevoerd. De Toestand De aniire Mralen tegen DoiiscMand. Wilson deed een uitdrukkelijk beroep op aile neutralen opdat ze zijn voorbeeld : af-breken met Duitschland, zouden navolgen. Door deze daad zou de vrede kunnen bespoe-digd worden. 't Is drie dagen geleden en geen enkel neutraal land is het standpunt van Wilson bijgetreden. Zeker, ze kunnen redens hebben om anders de zaken te be-oordeelen, maar het doet Yreemd aan dat allen die wachtende waren naar het gebaar van den voorzitter der Vereenigde-Staten, thans moeten wachten op een ander gebaar dat het gevolg zal wezen en dat zich in deze vraag omschrijft : « Wat zal Duitschland doen » ? Zwitserland. is van oordeel dat het de Vereenigde-Staten niet navolgen kan.Spanje, Brazilie, Chili, keuren Wilson goed maar vergenoegen zich echter, deze goedkeuring in een protest tegen de Duitschc melboden van oorlog-voeren te omlijnen. Van Holland, Zweden, Noorwegen en Denemarken is er nog geen nieuws. Wel gewaagt men van instemming, maar een uitdrukkelijk vooruit-komen van deze landen is nergens te be-speuren, hetgeen dubbel vreemd aandoet, waar wij de pers in die landen met klem Duitschland zien veroordeelen. Het pleit in geenen deele voor de eer der menschheid en der beschaving. Het feit dat in de klaarheid van het gepleegde onrecht, de toeschouwers van gisteren, slachtoffers van he^en, geen standpunt weten te kiezen wanneer de grootste natie der wereld hen voorlicht,is verbijsterend voor het eergevoel van de velen die, met uitdaging, betrok-ken worden in het konflikt. Duitschland bedreigt aile neutralen hun vrijheid van handelen te ontrooven of te ver-nietigen, hun ontwikkeling te belemmeren en de uitgedaagden durven het niet aan, niet openlijk tegen op te treden. Men wachtte op Wilson. Nu wacht men op Duitschland. Het Kan misschien voor-zichtig doorzicht aanduiden, maar deze houding is toch niet de openhartigste. Wat Duitschland doen zal, blijft een vraagteejcen. De lezingen van de duitsche radio's laten én eene verslagenheid én eene grootewoede veronderstellen. Het laatsteeen noodzakelijk gevolg van het eersle. Maar zal het die woede uitwerken ? Zoo ja, dan zullen aile neutralen ertoe verplicht zijn een zelfde standpunt als Wilson in nemen ; zoo neen dan zal het bij de afbreuK met de Ver. Staten gebleven zijn, hetgeen voor de ande-ren niet schitterend zou wezen om hun durf te bewijzen. In beide gevallen Komt het ons ten goede, vermits we ofwel de heele wereld tegen Duitschland zullen gekant ofwel de bedrei-ging van de duikbooten-oorlog zonder ge-nade, en bijgevolg een gevoelig verlies op zee, zullen geweerd hebben. ONS KERSTGESCHENK De Panne (3e Lijst) L. Heyvaert, aalm., R. A. L. fr. 10.00 Oplieger 10.00 Huis Blomme (Charcuterie) 10.00 H. Lixmer 25.00 Heer en Vrouw Eereboudt 20.00 Onleesbaar 10.00 Oud-Studenten der Brusselsche Hoogesthooi 20.00 Copil fo.oo Sergent, A. Raport, NaamlooS, Onleesbaar, Onleesbaar, Handjaen, Major, Furtu, Léonard, Quilot, J. Wenckers, Delaere, Proost, Hoop, Ghequiere hulpdoKler, Bartrez, Onleesbaar, De Haene, Onleesbaar, Willocq, Mevr. Hauron, TycV, Marc. Pelgrim, Lamarche, Angerhieux, Naamloos, Mevr. Olinger, Naamloos, Familie Tavernier van Yper, DancVan Liebt, Van Houtte, Vandervogelen, Onleesbaar, De Leuze, Amirble, Le-bleu, Geenuc er, Michel, Ch. Cauters Delvore, J. Colie, Onleesbaar, Bri-cault, elk 5 fr. 220.00 Onleesbaar, Naamloos, Naamloos, Naamloos, Onleesbaar, De Lannoy, elk 3 fr. 18.00 Naamloos, Onleesbaar, Janssens, Naamloos, luitenant François, Naamloos, Stevens, Onleesbaar, luitenant R. Standaert, Onleesbaar, Onleesbaar Longrée, Dr Branens, Mahonnet, Onleesbaar, Pierlot, Dans, Hublet, Ronde, Naamloos, Laevens, Rossey, Dierendonc , Naamloos, Vandenvee-gaete, Devleeschhouwer, Onleesbaar Bruynoghe, Onbevend, Dobbels, Phi-logene, Naamloos, P. Velghe, Mevr. Van Gaeren, R. Butteae, Cappon, Dehaes, De Coninct, H. Clemont, Legein, Huysseune, Van Sluys, Van-derMies, Onleesbaar, Mevr. Jooris, Ketsuil, A. Debock, Macloy, elk 2 fr. 96.00 Korporaal, Tuyon, De Jonghe, Onleesbaar, sergent Dubois, Naamloos, Naamloos, Naamloos, Naamloos Onleesbaar, De Meyere, SchQcaert, Naamloos, Berguin, Vercouîfie, cen horlogiema er, Franquet, Baelde, Verstraete, Cappoen, Demeyere, Bor-re, Bossuyt, Ryc mans, el 1 fr, 25.00 Naamloos, Deputter, Deenop, Naamloos, Onleesbaar, Onleesbaar, Govaert, Van Ac:er, Baesens, Onleesbaar, Inde»en, Stubbe, Hamot, Roose, Rackelboom, Brac' , Mostaert Parmentier, Teller, Van Hin, Ver Yzer, Velghe, DeLooze, Vercauteren elk 1 fr, 24.00 Van Royen, Naamloos, weduwe Legein, Onleesbaar, Bloevoet, Maria Acou, Onleesbaar, Laury, elko,5o 4>oo Ernest Piret i.5o Lempereur 2.5o Totaal Fr. 5o6.oo Overdracht 59,650,12 Totaal Fr. 3o,i56,i2 HERFST Wie slaat de ste en op de trom ? Met doedelza en rinkelbom de winden stormen aan, en smaKKen 't blad, van boom en blom ten grabbel Iangs de baan. De zon breekt door de wolken heen en klieft den hemel steil in tweên en stort een bleeicen glans van goud, op lossen iezelsteen en op den blarendans. 't Is uit met 't ruischend loovergroen. De laatste botten aan 't verbloôn op kaal gesnoten stronK, zal die de zon nog opendoen met bliicsemend gevon* ? Om ons zal weer de stilte zijn van winter illen inaneschijn en dagelij" schen nood. En diep in ons, de scherpe pijn te iijden lot den dood 2 5-1 o-' 16. Fritz Francken Ooplogs tijdîngert AMBTELIJKE BERICHTEN Belgisck front, — 7 Febr. 20 uur. — Om Ramscapelle, Diksmuide en naar Steen-straete wederzijdsche artillerie-bedrijvig-heid. Bij Het Sas geweldige bommenslrijd,' Fransch front. — 7 Febr. i5 uur. — In Lorreinen, na een hevige beschieting hebben de Dnitschers een uitsprong onzer lijnen aangevallen bij Erbemenil. De vijand werd uit de gedeelten loopgraven gedrevën die hij had kunnen bemeesteren. Wij pleeg-den handslagen in het bosch Parroy, o,p den Rechter-Maasoever. De artillerie-strijd was hevig. Luitenant Huertaux heeft zijn 2oen tegen-' strever, Adjudanten Casale en Moudon elk hun vijfden neergeschoten. Duitsche vlie-gers wierpen verschillende bommen op., Duinkerke. Andere fron en niets bijzonders te mel-dcn. Generaàl Lyautey op 't Belgisch front Generaal Lyautey, minister van oorlog van Frankrijk heeft enkele dagen op 't belgiscb; front verloefd. Hij werd door den Koninff' en den stafoverste generaal Ruquoy ontvan-gcn. De Koni'ag heeft hem het Leopoldsorde en het oorlogskruis toegekend. Zsebrugge gebombardeerd Engelsche watervliegtuigen hebben de ha-ven van Brugge overvlogen en bommen ge-worpen op de vloot torpedojagers in de haven gemeerd. Hangaars zijn brand gesto-ken geweest. Na de afbreuk met Duitschland De bevoorrading van België Uit jongste berichten blijkt dat de bevoor*:' rading van België geen gevaar loopt. De Times verneemt dat Holland, Zwitserland en de Scandinavische landen het werk' Tan het Relief zullen overnemen, dat thans geplaatst is onder de bescherming van; Koning Alfonso van Spanje. Duitschland zal niet terugschrikken De duitsche minister van buitenlandsché zaken heeft verklaard dat de daad van Wilson in geenen deele verandering brengen zal in de houding van .Duitschland. De duik« booten-oorlog zal voortgezet worden. xi De toestand Het is het statu quo gebleven. In d«g Vereenigde-Staten werkt men koortsachtig tôt het bereiden van den oorlog. De andere neutralen hebben alleenlijk geprotesteerd. De torpedeeringen. Eer"*isteren werden vijf, gistervier stoom-schepen getorpedeerd. Holland heeft bij de duitsche regeering om uitleg over de torpe-deering van de boot Gamma aangedrongen. Te Liverpool zijn verschillende Ameri-kaansche schepen toegeicomen. Ze werden in de torpedeerzône niet verontrust. laaatste Uup -- t m .■ M. ——Tff——— ' De Toestand op 8 Februari 8 uur PARUS meldt artillerie strijd om Verdun en patroeije gevechten oostelijk Soissons. LONDEN meldt de bezetting van.liet dorp Grandcourt (Somme) dat de vijand moest ontruimen. Eenige gevangenen. De artillerie strijd om Yper wordt hevig doorgevoerd. In 't zichl van Brest heeft de Fransche stoomsloep « Cabra » een duitschen onder-zeeër in den grond geschoten. Het gevecht duurde drie kwart.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes