De Belgische standaard

248 0
12 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 11 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v69862cs0r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

e| | gde Jaar — Nr 3 Si | JIHIIMIfl • ; i C. : fur smdat»* h. jj| ypui.- ■* S"1 r« | BM» 9H :•» " |D>» ^ *J ; Nkf 3, ■ H* 't ***> r. i m»* & t'ï- f£ :i Vffl»: 4» ■ S" ir 1 S- rf : fin*»; 'tum* a «»wsâ i.s- : |'alM§^3& g* J f t^Ueâsa I- • M » 1 DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTEL ca BBHBE ! I Vm* | utia v 1 S*«di<-k f| Dg PAS® e2 *c,h Sltia», Jumias giagaa <s,3S «te rsgst, 8 Esîtemea < i B bseï ovsr® ■ ' ▼ ▼ ▼ V —Tcjl D B ^ ^ n ' B A A R T "ATaç-r-^^ "*** SfcichteP~Bestuupd€^>B?"~~ — TlHefnnç P^pJ ^ a v a »«bun.i v«>> j». 0.&.IJ01 n# Vi>» a. n# s ï?*« >i< T» r n* lV*M J 0. lï'/xfte Krokodillentranen —o— Wat worden er in sommigeDuitsc gezinde bladen uit neutrale lande tegenwoordig krokodillentranen g weend over dien wreeden oorlog c nict eindigen wil ! En sommige b] den gaan zoo ver dat ze waarlijk t lachelijk worden. Zoo lazen we e heel artikel met opschrift: Lcv wij In Barûarijc ? Opschrift dat v< der in den te, st omwerkt wordt te « Leven we dan in een wereld v fcran zinnigen en kannibalen, piaats van in een christelijke ma: schappij ? » Wat meent ge dat er betreurdwor ior dit artikel ? Iiet volslagen gerr aan eerlij heid en trouw, die duu bezworen traktaten doet verscheur als vodjes papier, en de machtspre1 « Nood «eut geen gebod » als ma: staf van al ziiii daden doet geldei Of de wreedheid waarmede duize den sch uldeioozes lachtoffers tôt zoi geworpen worden aan een onv€ zaadbare wraa zucht? De ba baarschheid met dewel e weerloo burgers worden vermoord, zwak vrouwen geschoffetrd en gepijnig onmondige fciuderen gemartel gansche dorpen en steden patg brand, onschatbare kunstgewrocht< verwoest en weergalooze boeserij« ia brand gestoxen ? Of is er hier spr kevan die methodische verarmir van gansch een land ; of van 't wraa roepend uithongeren van ontwape: de fcrijgers in zie^tebroeiende geva genkamp a ? Of van 't in slaverr wegvoeren van een gansche volk ? O zoo ge dat den-t, dan dwaalt g Al die gruweîen waren niet t machte een zoo heftig protest uit loKken. Lie gruweîen scho&ten on; tranen-met-tuiten-weeners wak uit hun zaiig dutje ; maar 't schouv spel was te ascelig : en ze àropen bil berend weg dieper onder de dekei om niets te zien en niets te hoorer Neen, ai dat gejammer ontsta; thans, omdat de Entente-staaîsliede niet gretig d: verradershand grijpe welkeUuitschland hun toestee t.Hc is'ttochmogelijïl Uuitscbiand hee al zoo lang gestreden dat het uitg< put geraaivt ; het voelt zijn laatsl krachten c.oodbloeden ; het voorzi< dat het wcldra zijn prooi zal moete lossen. En tûans wiilen ae ver bondi ne mogendheden met goedsmoec toestemmen in al 't gepleegde 01 recht 1 Wat barbaren toch 1 'k Weet niet of onze pers goed haï delt met dergeli^e aanvailen schoi derophalend stom te zwijgen. L volkeren der onzijdige landen, voo: namelijk die weke min of meer pr< Duitsch getint zijn, slikken al te g< makkelij^ de Duitsche pil : beslissin op 't slagveld is voortaan onmog< li]k. Eens dat die gedachte in 't hooJ zit, i onit men van zeifs tôt het b) siuit : aai geziei. 't verdir oorlo^ voeren toi geen uit&lag leidt, waa] omvoortgaan niet nu.teioos bloe< vergieten. 1/aarttgen moeten we stellea on; opvattmg : ae beslissing wordt ze .ï gevondex op de slagvelden, e Duits^hland zal ait, te zijr.er schad< eerstdaags undervinden. Thans vrec mauen, ware hei onrecht îaten zeg( vieren ; al het gestorte bloed wai Wf &f« Arwçravn Vf A S A*VB wt wwv* j f nutteloos vergoten ; al de geweer tranen waren vruchteloos gevloe :We moeten bewijzen.immer en w< îbevéijzen, onvermoeibaar, dat ] h. recht aan onze zijde is, en dat het j :n> wraa k te recht moethersteld worc •e_, en vrede, duurzame vrede mogt! lie is. a- \ En ondertusschen weze de razer ic-; van de vijandelijke pers en van en ; sommige neutrale sleepdragers, c en ; een red n te meer tôt volhardend 1 ;r-|trouwen : zoo raa^ t enscheldt rr »t :7 maar, wanneer men inwendig z< an^bang is. De vijand voelt hoe de s inflen vuist der Verbondenen hem lat it- zaam maar ze^er de keel toenijpt : i zijn schreeûwen, al zijn tegenspar ^ len zal niet baten : het gewraakte ( tis recht moet hersteld, de geleden sel r. ' de moet vergoed, de toefcomst m< verzekerd. En vooral de teergevoelige pe tt-?manncn die 't rooken van dat Du i? schebloed niet feunnen verdrag< Q,;en 't weeklagen van dat Duitsc ;n doodsgereutel niet kunnen hoor< ;r. weten we ook een troost : dat ze I x- ken naar de brandende puinen v 2e schuldelooze steden, luisteren m •iC 't jammeren van vermoorde kindi d; sens en vrouwen, philosopheei d( over 't wegvoeren van duizenden e- duizenden siaven. Dan zullen ze m ;n schien, in 't diepste diep van h ;n harte, ontdek en datwe waarli jk a. wer elijk reeds dertig maanden lev tg in een tijd van barbaarschheid, it- een gruwbare periode van vuur bloed en vernieling ; en dat we n- zoo'n gruwbare periode zullen b iij ven leven tôt dat, vojgens de wo< den van Z. H de Paus * vrede e j gerechtigheid maL*aar zullen omh )ij zen ». te j A, V. V, i misi9aiaai*333&zBeec!3sssBrt-mMm n nrarr viT.p-m KUNSTKRONIEK. 0e bijvsil van de TestooQsteiiiig te Mad j D* tsntooscîdler» hebbsa ia 't slgami fosde sakssgadaiin» Tôt heâes rljs ToUgei wssrkea Tgrkocht gewesst : Am den Konlag ?se Soanje : t, De K( n Taa Uptoa Gre-y " „ Uptos Grty " ^ ^ E. Clans, do 6ts > G lsoui „ Boomea " àe Vi«.AîB»chsj Ksas " ; M. W«îk«fi ) ,4A?0D.C8cteieaïgrisg is Oi,k8®ade " van CiS Ç aau de Ku«sïkfiE^ Madrid „ Strat ;t xtt Lier " taa Opsdcasr ; aas âes gr*«f n Roaa^oaé» „ Ëiaoeszicbt " vaa A. Glas ;-;aaa GdHa, Bssgitchaa Coîsfol „ Miieu i lslNsi!ey" vaa Ch. Houbaii ; saa M. As !_?,(Gebed voor BsSgie " v&a J, Jaussèn» ; s I^H. Vilcbes t«fee schildsrijea van Ch. Miel Aiex, Matcettc ▼bïtocht .twsc watgrve gcaîsaerijes ; H. Roanar eea ttekanJc l" 4I Kattea " ; V. Gasoal net utesa „ Oc 'e Vrouwijs it Dlksaaida „ Hîst huis i dsa reebier Dyle " ; A BaertsQBî!, )- atesî» : « Krosabootsloat II », « Mecheii î- bafijaliof » ; De BroycSer, twee *ti«en ; «] g ioasasd » ra « Kuitur *; J. C les, vier sîs« î-ÎMskboî, vi r ssse : « Gesiraade «cbuii :d • « Ov'sttsode », « Vi?ou«v*sefessSd > un « K«m » ; DsidCslboriBs, é^s ets : « Oe Gr ; r_ Raai tfc Bru^e»j Vtitmriao, ita et# : «Oi L * ' e Au^saaeirde » ; ea Paoia«, een s' ^ ViECfie ». * Dr hss!ébcu'«?cr V. Rûu«»s*u verkoi ï twse •werkeL : « De «scho » «o « opeecart e beid»; A, Pa«em%fe8 : «Ds iag;e?iag» :r Wisssert : ma ïuedalic.. . n EU»og3 vtuû&u betasid. » 'J ' SOL&ATEN, eteent in «e loopfirachtes e « SE 8EL6ISCHE tTAMDAARB », i VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN ;er h iet, — »e"| De Aanbiddera [en' ijj» van God Mars begicaes, duekt me, j'a tooetje lager te >peien op de piseo. Ii •• begia Tan den huidigtn oorlog wsresa wapeos net groen omkrasst, soo trok n e dcof Akan om « I a ville Lumièïe » van tu >ns - licht bincea ee»ige maanden en ook van hi 3e" kracht te bsreovea en... in bezit te nem ten ga Qie| alieen 't Praiaiach Militariame f :er daar in merg en lisen vaa doortrokken, mi ta-^ ook de klnderen en thtâslautsa van 't ultj [g- ' strekie rijk, dat mes Daitscbland noeml. al ; treasen vas dat rijk moeaten nosdxakel te- ? aitiïebreid worden, de grenspalen verset )n_ | Albion In 't bijzonder te kaotten en wslvas ia- s Tr6^e en voorspoed a&n te brangea docr jet | afenapraak makesde gemeeate. Duiiachiaa 2.1., die wsl aan Bismarck's woords « 't Recht aaa de aterkste », maar eict s r.a" va a Moltke dacbtes, die gebesl aadera be§ -1'" eeîca &ns toegedaaa.Zoo \f#rbîindt voorspe :n> dsa meîisch ! Nu heeft den oorlog soo ongavecr 3 ji 'B' geiiaurd, âoeb eer die sommera verstreà U" sljn, zal Dnlsschland nog wel andere nol an moeten kraken, wani de eersta goede staf iar gazet. Duttscbland biedt deo vrede aa ?r- Iajmsrs, 't noodgeaebrû der kîsdaren, en boûgar lijdsn, ovsrtrelt 't syapeagsàkiter « en met roesa overladea wapaiimak&eïs ! V ta- zoo cSaar 't bssc-f vaa zwakbeid niet te zie un « D® Tij 3. » en ^ 3,680 klm. Papier en Het is vooi akmand een geheim, dat ai in t£genstaasds d« dringesde nood«r@ndiihed lij- rap te haedelen die admisiistrKtie-bnrte] >r- HOghospen papier verbraiken zuiver en pîeziss, uit code» electar en uit tijdreïdf el- 't Is bij ohu eveîiRli in Frankrijk secs pla van bdang. Eéa eckela Ft&sscbc kffraiéaalit-f ne Bâdert 't begia van don oorlog niet mis d 368,000 boreelatukkea atgeleverd. Vooî ti«s legeral(ieelii3i®a maakt dat zames djria milUoea 680 daizend 6lu^fe«; rid voor veerîig legeraîdeîIiEgssË (dus het groi jsa ste gedaelte van 't Fraasch léger) vcsrti )dc millioes, zevea bondard twintig duise: aiukken.Ieder atuk meg g«middeld op 5 gr> •fjt gewicht geacSat worden. Dst maaki drie z^ventig duîzfttid zta bonderd liloa ^arbrai op p&pief. ijk isdes blaâ ma et gemiddeld 25 centimet« oa; Wasnser men eu alla bkdaa neveis s een z itjs 1 es?gea zt-.u men een lengte van 3,660 kl de papier bemken. Gsnosg om ails frooten « ; bsdskkea. '«a Esa bcetje min pepier en een bseije me 1er - isitiatiefee practiaohen geest gû 't zou v as ; b&tsr gaan. tel. I ^De Engplsehe,.. waterdrinkers, g«1 ;d«f Mes segt nog&S geîaecaUjk dat de E fc3 gslscSsnssa latft van spek fin cisrea en wat rec Ua moes, maar de apieub ia wat bij 't he icb gegrepen voor wat betreft het drickec. Van April tôt Oktober 1914 werden ei b > mis der à&tx tarse en îwisUg miilioea vat ' »i hier «s 7Q milUoen Uters albohal-iBboude^1 Da dranken verbruikt. Met den oorlog zi ms eeuige bondderdduizenden mannen t ide Eagelmd Tcrbutad ea 't... water drink :ë : listfî er das ook onder geleden, maar < tbuiBfeblsven E gdscbao hebbea toch o< :ht gfttoaed dat ze " er niet Isapulgaa " al ia Sg' oorlog. Immers van April tôt Ociober 19 en &ooî John Bull zestien milllosa vatea bier t : 46 millioes liters albohoi-inhoudeads dranki sSoer sija kcelgat. m i Ds Belgiacbe soldaat met aile veeriie "" dageîi lijn watei-St. Disiétje mag daarvu zija... belm aleemen. a •• mhh.hii aatt 1 -iPhn 1 n iiiTBrani"TiirriT~innpiTMri-BfinMimiiyii ■m—nrra DE TOESTANC r De Laalsie Ronde. Wiji mea nog allerwegen van vrede spree begint de laatste ronde vas den strijd. on Wsat geen van beide pariijen kaa thi l't op een velledife zegepraai axnepraak mal de en geen vaa beide pariijea, al wordt de vri lea door allen met verîasgen te gcœoet gezi lar zal zietî varnederen, de een voor den aod ur de k£ia te buigs®. Daarbij de nog niet h en. stgldà onrecbtvaardi^hfiid tçgea Bclgie m gtae, oe;ecbtvaardlgheid die in ds laai ssr weken aog grie^esder wsrd gema&kt door »a«> wreede wegvoerlug van burgeîs, ia voor < De ea voor de heeie strijdende wereld gens Ijkiora Ouitschiaaâ's tracbien saar den vr om|£le oagedaaa te beachouK'ea, Waat si jrt.fdegeneg die Bysipatbisaeren met zoo* dai!off®iijk« sigentcbappeii van feêt Daitat dje f velK, erke^nen, dat in de atelaslmatlg p : | pleegde voortzstUug van dit oarscbt, ûuits .aallaad zija eig«n noodlot binasnhaalde en w-1 sicb asn vastketeade. )ed| Weiisïfaar voor is der achnld ia vergiffet '( maar daa moet earst bekectenia gescbie( m\<zu ia gm&l vaa diefdtai ses rsatitutie. :eû| Willsss niilei-a zal Duitschiaad âaar gQ^ge^^ongcn worden, 't tij door ds wap« , (g î 't zij door gija eigea volk. Q j i " Aia wij met e aige sympathie de briei ^ie-l9Z?a, die bi] sommige geineavelde Du [Sr sebere of bij Uveada gevasgenes zijn gçv; ^;e den, àaa moeten wij erkes&sn dat de oci. a p miilioasen oaM-t ??ijasdea reeda tefen borat stuikt " sch&ijft H. A. Vacheil in " Û&iiy Nèwa". f Ea vferVetijk is hat zoo. Men hoeft mt de Bcutmls bjadss, die vaa gees vljanciecb bôeg»£ïsarad tegen Ouitacbja&d kunnen ï st> scftuldigd worden, te leass om dasielijk d sn â&'drniK op te doen dat oass vijandaa d ®E j vrede b&geeren uit nosd. Doch acfiuSd beki ait t ces en aistasd doen vaa macftt, aidas gst îjf» • ge&i* aflsg^end van zlju -Eioderwaardigh% ag daï mostee we nu tocte *aa Duîsachlaad c | verhepes dswiji bet 'i ttippuat vaa ziia mu hee!6 berei&i:. Heî seemî hsel wai aan dat S gEî verrai bst gevolg moet zija vaa rfsz | toeetand isaar ziefc 05dsigc.vaa kaa het n | aiet es manten ws ook niât verwscïsîea. x. ! Wij vaa oassn safât dbakea niet soszi ^. op den viede dan «3I op het apaedig siat enlgftfl vsa den ©orîog door eea besiiasss \ segepîâal van onzeatwege. m ] Dat de oorlog militai? op eea dood pu m zou gekokan zijg, »t is te zeggen dat krijj verrichtiagea ailerhande geen §00 gsos weraederiaesn onde oerlaêzfeaart n es fenan - -t 9 -a > teweegbrengea als neodig sija om de es n of atdere partij al« zegetierecd î« cessn door-gaas, meeaen v?s gesaaîiûa.. De geierale st&ven van bsiie partijsK ^sîta :& tco-ea ^ het beter ! De vredes-bswegiag âeeft eea îtactia ge* ia3 schapen die aile verwee: tôt ds hoogate î;SQ spanaing heeft opgevoerd ea waai van fie uit-ade wsrka«ls niet lang meer aitblijvec kunnen. eH> 0?eraJ wordt gevoeld ®a ic eommige feria» are gen wordt gewetea, dat T»jj aan den Tcor-er. avond ataan van grootere militaire g«beur-be. ieniasen wn nog zija voorgKkom«,'n. Er sija ate redeneo te me®aen dat het Duitsche c pp^r-da bevei begrijpt, in bat vocjjaar, gev*aï <e jjjt kuaaea loopen van eea errstiga militaire eg, ramp, wat tea groote dgels het vredgeastobod ede uitlegt. Iadiea dit weïksiijk icsiasn kca dan -Ifs ware de " isilitaire preetiga " toeb gered ! e$] OaitschlaDd voelt het ormesr opkomea, ;he dreifead ca bgntaal. Dit te v»rm:jden ia aija ge. doel, dit eerai te ûosn losb^stea is het oeze. sh- Departijea wapeasn sich vaa kop tôt îeea. er Orar ea wees werkt de oorlogsnijverbsid koortaachtig VGOr da caker.de krachtent-lia, plooiïag dis den vrede zal besîteacn. Len T«ee roaden : de m&cste? schap van Dultachiand en het in ev^swicat brengen toe van des toesta&d zijn afgebokst geweest, 1 u ne, kaa de iaatste ronds begia nea. "" Onze Leeszaien og de »=*(o«§»o)— ' MiâBàelljlLsch Verslag Decembôr 1915. vM la dea ieatsten tijd zija oase Laeasalsa met een a a nui boekea vffrijkt geworden. Nîet alleéMîjis is g«zo?gd gewssat voor de ea aanvnSiia^uiîapanf jsgaiectuar (îoowe)F»sn« eche s»!8 Vls&mscht), masr ia iadsre lerssaai ÎS" werdes Insggîljka Tacfcaiache- en Stadis-boekra en V&kboekea geateid, s!sm«de vtr-schillleBdsTijsschrïfîe t ter ieziag gslegd. Voar esn nog degalijker isdssiing ea aan« ^ vulSieg wordt in de earsfe dagon gezorgd. Da btjvai van' oasa leessàlen Éfijgtmat den ^ la Mea laop ?an de maan;! Decenibsr ^«r-lo„ den aaagsïraagd : Ici li-, Leaszaal: BEVEREN-OP-VZER. dô| Vlaamsche boekea 399. Frsnschs bocken 380 Biiefkaarlsa : 13?6 nti ;SJ Leeszaal : BULSCAMP. ■ > \7î Aa»f.rtnk,., ^A.t?ac.ia. ClQfy l j* _ _ .. a _ t t Laatste Tijdingen over den Oorlog W W M. | V| ï I i à' 1 ■J BELQI8GH FRONT ' r 10 Jan. 20 uur. — In de streek van Dik$muid6 kad een hevigeartilleriestrijd piaats sie tôt dea avo-ad aanduurde. De ! bommen-stïijd l&&s Het Sas waa seet f gewsldig. Ocgesijilgcle teestaod op t Franscb M | Parijs iO Ja% lô uur. — Kalire nackt op 't freat. Pi toestand in den Balkan. Gïiekeoland moet in de 48 oren vol-ledig ar twoord en harstelling gavén op en vgoï al hetgaea hst tegea oas nais-deed. Het moet iusgdijks onzss eiachen ïnwilligen, er is ecbfcsr geen besluit te trekken. | An Rosmeoie sijs de Russ«n en Roe-meoe» op de Sereth en de Putaa aan ^en ala?? met de Duitschers. Het Roemeenscb parlement gaat uit-[«»• * V * VA MVAA VWI iinistsritele krisss in Spanja. GraafRomasoaes g®f gister het ge-zamenlijk oatslag vaa bet mioia'enp, Da koaing heeft het cist »a>ivaerd en Romaoones hseft h®t o-itÉlag ingetrok-ken.Pe Toestand op 11 ?an. 1 uur Parfja maldt allsea artillerie et ij 4, Lo; =len eea plattselijke aanval O. B^surnoot H^msl, waarbij een gedeélte vg«.ndslijîte Eaopgracht iogenomen werd en 140 krij sgevangen ge-msakt. RitteK werdeti ui^evoerd op ?er-«cbiilende plaattea.Om Yptr hevig ariilleris-gascbnt.Mlaister Briand vergescl I van daa bal^i-achen mlsister Beyena, besîc aac. den Gazant van de VsreeDigds States te Perys, ia raam van aile Boadgecaotan, ds Dota o^srha^digd als aatwoord op dsze vas Wilsaa. Belgifi beeft er een bed&£kiûgs..ota voot Amerika aan torge^oegd. sota zal Vrfl« dag ktabaar gemaakt wordea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes