De Belgische standaard

238 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 April. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 15 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fq0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l8te Jaar. — N° 40 Dinsdag 13 en Woensdag 14 April 1915. De Belqische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STANOAARQ » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDctaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. 1 Yoor de niet-soldaten— in 't land 3.50 fr. ; bUiten 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer wtrdm gtvraagd, wordt dt abonnements-prijs minder. Bestuurcler : ILDEFONS PEETERS. /ASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mêdedeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen :,3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. KONINKLIJKE REDE. Ter gelegenheid van de inlijving van Prins Leopold in 't leger hield de Koning volgende toespraak voor het regiment : OFFICIEREN, ONDEROFFIGIEREN, SOLDATEN, Ik heb u heden vereenigd om u mijn jongen Zoon vôôr te stellen. Zoo ik het 12e linie-regiment verkozen heb opdat mijn Zoon er tôt de wapens opgeleid worde, is hetomdatdit regiment zich onder alie de andere heeft onder-scheiden door zijne dapperheid geduren-de den verleden veldtocht. Ik houd er aan, vôôr u, de schitteren-de wapenfeiten van het 12e linie-regiment aan te halen. Het is zijn tweede bataljon, onder het bevel van den dapperen majoor Collyns, die het eerste onder het vuur is. Op 4 Augustus verdedigt dit bataljon kracht-dadig de brug van Visé. Den 5"1 Au us-tus, wordt het 32e linie-regiment hevig in 't gevecht gebracht, tusschen Evegnée en Barchon, terwijl het Ie bataljon van het 12e in de ornstreken van Sart-Tilman strijdt. Het 12e linie speeit eenen belangrijken roi bij den tweeden uitval der bezetting van Antwerpen. Op IIe" en 12" September, voert het een schitterenden aanval uit op Haecht en Over de Vaart, en trekt zich slechts op hooger bevel terug, terwijl het de achterhoedederdivisie vormt. Gedurende de belegering van Antwerpen, verleent het zijne medewerking tôt de verdediging van den 4" sector en wordt in een hevig gevecht gewikkeld in de omstreken van Breendonck, op 28e" en 29" September, en tôt die van het bruggenhoofd van Blaesveld van af 30e" September tôt 3e" October. Bij den terugtocht uit Antwerpen vormt het de achterhoede der divisie, en brengt, op 8en October, bezuiden Loke-ren, de vijandelijke krachten, die den af-tocht van het leger dreigen af te snijden, tôt staan. Maar het is in den slag van den Yzer, het is te Dixmude bij het verdedigen van het meest bedreigde punt onzer stel-ling, dat het 12e linie-regiment al zijne waarde moest doen gelden. Op xgen October bezet het het bruggenhoofd van Dixmuide en beschermt het den terugtocht der 5e divisie, langs de bruggen der stad. Den 2oen October is het aan eene uiterst geweldigebeschie-ting onderhevig ; de kolonel Jacques, eene eerste maal gekweist, blijft het bevel voeren. Wij komen hier aan eene hichelijke phase der verdediging van Dixmuide. De strijd woedde inzonderheid gedurende den nacht van 20e0 tôt 2ien ; hevi-ge aanvallen uii Beerst, broken op de stevigheid der liniën van het 12e. Den 2 ien October wordt de beschieting gewel-diger ; de dappere kolonel Jacques, steeds te midden zijner troepen om ze aan te wakkeren, eene tweede maal ge-kwetst, blijft op zijnen post en geeft al-zoo aan allen een heerlijk voorbeeld van zijne getrouwheid aan den plicht. In den avond van 21" door het 11e linie vervangèn, herneemt het 12e zijne stellingen in het bruggenhoofd gedurende den nacht van 23e" op 24e" October. Het gevecht gedurende den 24" was een der hevigâte vangansch den slag aan den Yzer. Gedurende dezen merkwaardigen dag, stuit het Xe bataljon, die zich links onder de bevelen van den dapperen majoor Van Rolleghem beviudt door zijnen krachtda-digèn wederstand 11 aanvallen, terwijl het 2e bataljon die zich aan de rechterzij-bevindt, 15 aanvallen der Duitschers te-rugslaat.Gedurende den nacht van 24e" tôt 25°° en den daarop volgenden dag, bleefde beschieting voortduren en hadden steeds nieuwe aanvallen piaats. Gedurende den nacht van 25cn tôt 26e" slaagde een vijandelijk bataljon erin in Dixmude binnen te dringen en Caeskerke te bereiken ; alhoewel gekeerd, blijft het 12e op zijnen post en het vijandelijk bataljon wordt door onze reserve vernietigd. Wanneer eindelijk den 26, in den avond, het 12e linie afgelost wordt, heeft het bij de verdediging van Dixmuide het derde zijner getalsterkte verloren, maar het heeft al zijne stellingen behouden en gedurende 120 uren zijne loopgrachten bezet, hetgeen mag worden beschôuwd als eene der merkwaardigste gebeurte-nissen van den oorlog. ! Den 30 October werd opnieuw oproep j gedaan tôt de toewijding van het 12e om het centrum van ons front te verdedigen. • Het lost voor Pervyse de uitgeputte gre-j nadiers af en slaat verscheidene aanvallen af. Het is daar dat de dappere majoor Collyns ernstig gewond werd. Na den slag van den Yzer en tôt heden, waakt het 12e linie, dat nu in den sector van Pervyse, dan in dien van Oostkerke geplaatst wordt, zorgvuldig op het be-houd onzer stellingen, en laat zich niet ontmoedigen door het slechte weder noch door de beschieting en stuwt vooruit tel-kenmale de omstandigheden hettoelaten. Ziedaar de schitterende wapenfeiten van het 12e linie. Het zijn deze wapenfeiten die aan dit keurkorps als belooning het eereteeken voor zijn vaandel verworven hebben. Met mijn Zoon in het gevolg van uw regiment te plaatsen, ben Ik gelukkig u een blijk mijner volkomen vertrouwen te geven. De Vorsten moeten te vroeger tijde in de leerschool van den plicht worden op-gevoed en er bestaatgeenebetere dan een leger zooals het onze, dat op heldhaftige wijze de natie belichaamt. Mijn Zoon beschouwt het als eene eer het uniform onzer dappere soldaten te drageu. Hij zal trotsch zijn deel uit te maken van een regiment wiens daden van moed en vantoewijdingaan het Vaderland eene roemrijke bladzijde van onze vaderland-sche geschiedenis uitmaken. Waren tegenwoordig benevens hare Majestcit de Koningin : .Zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins Alcxander de Teck; de Baron de Broqueville, Minister van Oorlog ; de generaal-majoor Jacquet, commandant der 3e legerdivisie ; de kolonel Jacques, commandant der 3e brigade; de kolonel Van Rolleghem, commandant van het regiment. Duitsche Vredesvoorwaarden. Duitschland heeft aan aile hoop van zege-praal vaarwel gezegd. Dezer digen zelfs zou de vijand het Amerikaansch gouvernement laten weten hebben dat hij van gedacht is vrede te maken met de Verbondenen. De vredesvoorstellen van Duitschland zou-den de volgende zijn : De statu quo, de toestand zooals hij was vôôr den oorlog, zou behouden blijven ; Geene enkele vergrooting van grondgebied zou toegestaan worden aan gelijk welk oorlogvoerend volk ; Bclgië «m ontruimd worden, maar geen sehade-vergoeding bekomen ; Duitschland zou Kongo aankoopen voor eene re-dclijke geldsom ; De koloniale bozitlingen der oorlogvoerende Staten zouden gewijzigd worden in Afrika ; Groot-Britanje en de andere naties zouden eene overeenkomst tcckcnen ten doel hebbende de zeeën vrij te verklaren. en het recht le crkcnnen aile koaph-mdelsschepen te mogen aanvallen. Onze vredesvoorwaarde is : Duitschland vernederd. Tegen Servie. Men bericht dat een groot getal Albaneezen (men spreekt van de 40.000 mannen) gewapend en verzameld zijn in de streek van Elbassan en Tirana. Zij zijn aangevoerd en aangevuld door Turk'en en Duitschers. Hun voorraad in wapens en kruit is groot. Deze benden, door hunne macht en hunne inrichting te vrezen.nernen het zich voor Servie langs het Zuid-Westen aan te vailen, zooals de Bulgaarsche comiteedjis het aangevalien hebben langs het Zuid-Oosten. 300 vrijwilligers uit Qriek&nSand te Marseille. Den 6 April zijn 340 vrijwilligers uit De-deaga tch te Marseille aangekomen met het schip " Memphis ". Stand houden. II. In eeuwige letteren van bloed en vuur staat het geschreven aan de overzij de van den Yzer : « Hier rukte een barba-renleger voorbij. » Met verfijnde onbeschaamdheid hebben zij onzen veestapel weggevoerd, onze velden verwoest, onze huizen geplun-derd, onze kunstschatten gestolen, heele voile wijken uitgebrand, onze kerken bezoedeld, onze prachtgebouwen stuk-geschoten.Met grijnzende wreedheid hebben zij hulpelooze kinderen om hais gebracht, weerlooze meisjes en vrouwen verkracht, bekende volksvrienden als gijzelaars weggevoerd,onschuldige gfijsaards bloe-dig gehoond, eerwaarde priesters ge-marteld, ongewapende burgers gefusil-leerd.Het Duitsche leger heeft dat satans-werk verricht in koelen bloede, volgens rijp beraamd plan. De Duitsche soldaten hebben dat gedaan met medeweten, met goedkeuring, op bevel, onder toezicht van hun officieren. Het Duitsche leger is daarin dus ten voile schuldig ; dat Duitsche leger moet achteruitgeslagen worden, het moet en zal ons Vaderland uit. Dat Duitsche leger moet ten gronde. Het Duitsche leger is een deel van het Duitsche volk, het is de gewapende ver-tegenwoordiging, de verpersoonlijking van het Duitsche volk. Duitsch leger en Duitsch volk zijn on-afscheidbaar.Het Duitsche volk is derhalve verlaagd voor het menschdom, het is onteerd voor aile tijdcn. Tegenover de verwaande, eerlooze, barbaarsche Duitschelanders staat het kleine, dappere, eergetrouwe, Bel-gisch leger. Het staat pal, onvervaard, onoverwon-nen, onoverwinbaar. Het vaderland moet vrij 1 De Belgen blijven stand houden ! * * De Duitsche overweldiging kwam over ons land als een alvernielende stortvloed waarvoor vluchtte al wie vluchten kon. In allerijl werd het onontbeerlijke bij-eengeraapt, soms kon de huisraad mee worden gevoerd op overladen wagens, meestal kon amper wat kleergoed worden meegenomen in hand- of halsdoek. Met blatend vee, met schreiende kinderen, met kreunende zieken verlieten zij hun huis, hun dorp, hun land. Voortaandaklooze stakkerds, brachten zij, na afmattende tochten, slaaplooze nachten door, en steeds verder joeg hen het dreigend gevaar het on bekende in. Naderhand werden zij onthaald in gastvrije landen ; daar ondanks al de troostende hulp die hen geboden wordt, blijven zij droomen van hun blije huis-gezin, van hun lieve geboortestreek. Het heimwee beklemt hen het hart, maar geduldig zullen zij hun droevig lot dragen tôt op den dag waarop de bar-baar uit het land zal gedreven, waarop de laffe aanrander machteloos zal ge-slagen zijn. En onze soldaten zullen hun geliefden in 't verre ballingschap gedachtig zijn, zij zullen zich blijven herinneren het schrijnende wee van den langen, erbar-melijken stoet der Belgische vluchtelingen.Met dat beeld voor de oogen, zal de moed van ons kranig leger onwrikbaar blijven, zal het Belgisch leger stand houden.* * * Om velerlei redenen moesten velen achterblijven in den lande. Zij leven thans onder Duitsche bezetting. Niet overal durven de moffen zich nog al^ Laatste Berichten. Westelijk Front. België — Bij Driegrachten zijn 01 gaan en hebben een brughoofd gepla een ander punt aanvallend optraden. Frankrijk. — Al onze winsten in te Eparges hebben we behouden. De Duitschers, hadden op dit laatst de 33e reserve-afdeeling opgesteld, op vervangen door de 10e werkdadige a: Is deze afdeeling die Eparges verloren In het bosch van Mort-Mare hebben ^ In Lorreinen, is een halve compag ten geweest bij Bezange-la-Grande en Oosteiijk Front. Tusschen Calureria en Lodwinow ( reeksen loopgrachten ingenomen. Dit gevangenen en acht mitraljeuzen. In de Karpathen is de vijand op In de jichting van Rostoki heeft de gedaan die zonder gevolg bleven, mas gekost. In de vallei van Yszok, zijn onze troc wadend, vijf kilometers vooruitgegaan ize Belgische troepen vooruitge-atst, wijl de Duitsche troepen op Meuse en Moselle, aan de Orne en ; punt sedert einde Februari heel einde Maart werd ze, uitgeput, fdeeling van het 5e legerkorps. 't heeft. ve nieuwe loopgrachten ~gewonnen. nie (125 man) Duitschers ingeslo-heeft haar moeten overgeven. Niemen-front) hebben we twee kostte den Duitschers 600 krijgs- heel het front achteruitgedrevcn. vijand verschillige tegenaanvallen ir hem 1000 krijgsgevangen hebben îpen, door de meterhooge sneeuw meedoogenlooze woestelingen gedragen, trachten zelfs voorkomend te zijn ; even-wel overal knellen de hatelijke regle-menten en strafbepalingen, overal gaan de krijgsopeischingen voort, overal ligt de handel stil, overal wordt het dage-lijksch rantsoen strenger, overal dreigt de hongersnood. Met verkropt gemoed verduren de thuisgebleven B elgen den bij tenden hoon ; de hooghartige Yreemdehng, de oor-logszuchtige Pruis, de tergende over-weldiger vrij te zien rondloopen, het hoofd te zien opsteken, heer en meester te zien spelen. Ja, zij weten zich machteloos en moeten buigen voor de onmeedoogende be-dreigingen en in bangen angst vragen zij zich af hoelang nog de dwingelandij op hen zal drukken, maar hun hoop op betere dagen, op dagen van herwonnen vrijheid, op dagen van roe-rend wederzien en vereend blijven, die hoop blijft onverzwakt. Hun hart zegt het hun : weldra zullen hunne zonen, zullen hunne mannen zegepralend we-derkeeren.Zij zullen niet teleurgesteld worden : van achteruitwijken onzer strijdlinie kan geen sprake meer zijn, wat wij behouden hebben, staan we ten geenen prijze meer af, 00k wat nog ongeschonden blijft door de duitsche bezetting zal bevrijd worden. Het Belgisch leger zal zijn duren plicht kwijten tôt het einde toe, het zal stand houden. J. B. Oorlogsnieuws. WESTELIJK FRONT. In ons laatste overzicht hadden we wel gelijk j aan een offensief optreden van de Bondgenoo-ten op dit front te gelooven. De laatste officielle oorlogsmeldingen geven inderdaad reeds te kennen dat zulk offensief in het domein der waarschijnlijkheden ligt. Sprak het fransch communiqué onsgister niet van"offensieve ver-kenningen " in Meuse en Moselle, Verdun, Eparges en Woëvre, dezer laatste dagen aange-vangen en met welgelukken doorgedreven ? Waar maanden lang ailesstilstand was en men in afwachting leefde voor de verdere te gebeu-ren oorlogsfeiten, zoodanig dat twee honderd meters vooruitgang eene heele winst beteeken-de, komt het laatste nieuws ons toe als eene veropenbaring van nieuwe durvende krachten. Immers op het Zuidergedeelte van het front worden sedert 4 April deze offensieve verken-ningen met zulken goeden uitsîag bekroond, dat men wel mag aannemen dat de algemeene aanvallende beweging nog slechts een zaak van dagen is. Ailes schijnt in gereedheid gebracht om dit aanvallen krachtdadig te steunen, en uit de reeds bekomen uitslagen blijkt duidelijkgenoeg dat, bij den moed en de wilskracht der Ver-bondene troepen, de voorraad van munitie en artillerie niet mangelt. In eene week tijds mochten we in dit Zuid-gedeelte van 't front een middelmatige vooruitgang boeken van 2 kilometers in de diepte. Het beteekenisvolste feit is wel de inneming van de hoogvlakte van Eparges, die in eene ontzaglijke versterkte piaats was herschapen. Meermaals meldden ons de communiqués dat de Duitschers deze hoogvlakte tegen wil en dank zouden verdedigen.gezien hare voortreffe-lijke en belangrijke strategische ligging en laatstmaal verklaarde de Duitsche bevelhebber nog, dat om deze hoogvlakte te behouden, hij niet zou aarzelen loo,ooo mannen te slachtof-feren.Het is met een weinigje minder gegaan ! De hoogvlakte viel in ons bezit en de Duitschers verloren er 3o,ooo man. Welke gevolgen uit de doorbraak,of alleenlijk uit een aanhoudend en staag drukken op de Duitsche Unies langs daar, kunnen voortsprui-ten, hebben we in ons laatste overzicht genoeg aangetoond om er nog eens op weer te komen. Zeggen we enkel dat in verhouding daarrnee, onze Belgische troepen sedert eenigen tijd eene groote werkkracht aan den dag leggen, om aile hulpzending van troepen naar het bedreigde Zuiderfront onmogelijk te maken. Deze werkkracht deed een Hollandsch blad reeds zeggen, dat een doorbraak,door ons gedaan,op hetYzer-front bewerkste li^d was ! Het :s wat rap gezeid.màar dat het komen zal, is zeker ! BOMMEN OP DE PANNE. Zondag om 6 1/2 uur 's avonds zijn drie Duitsche vliegmachienen, komende uit zee over de Panne en Adinkerke gevlogen. Niet-tegenstaande een hevig gesc' ut hebben ze toch een vijftal bommen geworpen op den steenwegvan Adinkerke, langs den steenweg van Veurne en rond Coxyde m de duinen. Resultaat: geen schâ en geene ongelukken. VEURNE GEBOMBARDEERD. Veurne is Zondag weerom gebombardeerd geweest. 16 obussen werden geworpen. Verschillige burgers en soldaten werden ge-kwetst. 's Avonds kwarnen de drie Duitsche vliegers dieboven de Panne en Adinkerke hadden gezweefd, 00k over Veurne en lieten er verschillige bommen vailen. 5 per^onen werden gedood en eenvijltiental gekwetst. Maandag rond 12 uur 's middags floten d«, obussen er weer op. Van de 21 die er vielen, zijn er I5 ontploft. Qriekenland en de Oorlog. De correspondent van de « Triburla » te Athenen, heeft een interview gehad met den Koning van Griekenland. Deze verklaarde dat een doeltreffende aanval in de Dardanellen noodzakelijk Griekénland in de bres zou doen springen met al zijn land- en zeekrachten, ten voordeeleder Verbondenen. Oostenrijk en de Vrede. De » Osservatore Romano » ontkent het loopende gerucht als zbu Oostènrijk de tus-schenkomst gevraagd hebben van den Heili-gen Stoel om vredesvoorwaarden te bekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes