De Belgische standaard

473 0
19 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2rc29/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land «wagaaaaBasggwj^iiM nn ■—i ■■■ihbwmwbwmw»™ ——b—e—wbim—n— « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. •Ftp.iBtiiu.rd.er : P. ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. Vaste Opstellers : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Dr Prof. DAELS P. Bertrand VAN DER SCHELDEN, iuul FILLIAERT, Firmin DEPREZ. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel, — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Volharding. Meer dan zes maanden duurt de oor-log.Veletranen hebben gevloeid, vele har-ten hebben gebloed, vele geliefden zijn gevallen onder 't staal of 't lood zijn heengegaan voor altijd. De Moedergrond is zat gezopen aan 't bloed van hare eigene kinders. En toch, neen!! We klagen niet, we morren niet, we laten den moed niet zinken. Wel voelen wij, als mensch, al het leed dat ons onderdrukt ; maar we 1 blijven fier staan, kloek en manhaftig, en kijken, ja, blijmoedig de toekomst in. Hoe schoon, dit eenvoudig woord van een eenvoudigen boerenjongen... afge-mat en afgebeuld komen ze af uit de loopgrachten ; 't was er koud en nat, en zijn makker had hij naast hem zien val-len.... «Neen, voor geen tweehonderd frank, kroop ik daar nog in ; maar nog wel voor het Vaderland !» — En zij die een donzig pluimbed hadden, en nu op een dorschvloer liggen in een doorscho-ten schuur, die aten wat hun lustte, en nu eten wat ze krijgen, « 't is voor 't vaderland! » Heil U, edele jongens ! Blijit uwen adel getrouw! Vele offers, veel bloed heeft het Vaderland ons reeds gevraagd; maar steeds zijn we bereid nieuwe offers te brengen aan 't Vaderland, en nôg wil-len wij ons bloed vergieten voor onze Vrijheid. Geen vuur en geen geweld, — geen dood—ontzien we, maar wel den sla-venband!... en dien haten ive !!! Den nek willen we niet buigen onder vreemde dwingelandij maar koppig en fier onzen vrijen gang gaan. Wij willen onzen haard en ons land vrij ! Vrij waren we, vrij blijven we, vrij sterven we ! ! ! H. St. ■gtfrr^TT-vwrm-Ti 11 ■ ■■■ 11 -irmn 1 m-— . ■ ..m.- HULDE AAN ONZE Vlaamsche Jongens. Welhoe! ons fiere leden plooien voor 't juk des Adelaars ! Ons schoonste vrijheidsbloemen gooien op 't roofpad eens barbaars ! Ons vrijheid offren en onze erve.... ons woord.... ons vrije diet.... Neen, nooit ! De Vlaming weet van sterven, van zielverkoopen.... niet ! Hebt gij 't gehoord, in 't zegedondren van 't Luiksche vestingsschroot, hoe 't wondren werkte — wondren van roem en heldendood.... gehoord — in duizend duizend stemmen t almachtig krijgsgeschreeuw : « Valt aan!... zij zullen hem niet temmen den lier en Vlaamschen Leeuw ! » ? Hebt gij 't gezien, hoe koen zij wisten den roover, voet vôôr voet, de minste grondstrook te betwisten met 't reinste van hun bloed.... gezien — in de ijzelijkste slachting, in 't heetste strijdgebots, dien blik vol kalme doodsverachting, dien pallen vrijmanstrots ? :'Dut zijn geen menschen meer,'tz-ijn leeuwen" riep ijzend de Adelaar.... Dat woord uw glorie blijft voor de eeuwen, 0 vrome heldenschaar ! Lijk leeuwen vochten steeds uw vaadren, en wonnen Vlaandren vrij !.... hun kroostvloeit'tzelfde bloed in de aadren; dat leeuwenkroost — zijt gij ! Gegroet dan allen, broeders, helden, ons bloed, ons levenskracht ! De wereld zal uw lof vermelden tôt 't verste nageslacht ! Maar boven 't lof lied der historié zal stijgen 't zegelied : "Vrijheid won in u victorie, nooit sterft het Vlaamsche diet!" V. P. Brief uit Oostende. De zes duizend inwoners die in Oostende ge-bleven zijn, wachten met geduld de toekomsti-ge intrede af van de bondgenooten en de held-haftige Belgen en Engelschen zullen er op fees-telijke wijze verwelkomd worden. De Duitschers zullen zeker te Oostende moei-lijk hun taks op de afwezigen kunnen toepas-sen, want de 4/5 der bevolking heeft de badstad verlaten. Gelukkig voor degenen die gebleven zijn; want, hoewel ze zonder nieuws zijn over hun-ne familie in Frankrijk of Engeland gevlucht, ze troosten zich bij de gedachte dat zonder die algemeene vlucht, de hongersnood sinds lang reeds in Oostende zou geheerscht hebben daar de stad slechts karig door de Amerikaan-sche coramissie bevoorraad wordt. Spijts de duurte van het leven vindt men toch nog een beetje van ailes : boter tegen 4,50 fr. de kilo, kaas idem, vijgen tegen 2,50 frs., chocolade tegen 2 fr. Het vleesch wordt schaarsch maar daar is er nog voor veertien dagen. Het arme volk voedt zich met het vleesch van talrijke gekwetste of afgebeulde paarden die van den Yser komen. Men krijgt slechts 250 gr. brood per persoon en per dag. Het is zwart, met hooi en stroo ge-mengd en schier oneetbaar. Men eet er bijna geen 00k. Mr Mr. Devriese en Moreau zijn naar Holland vertrokken voor eenige weken om zich met de bevoorrading bezig tehouden, maar ze zijn nog niet weergekeerd. Mr Camerlynck, deken van Oostende gaat in de omliggende dor-pen voedsel zoeken en hij slaagt erin negen keeren op tien. Men weet niet wat er zonder hem van de arme bevolking zou geworden. Laatst was hij erin geslaagd na veel moeite eene zekere hoe-veelheid aardappelen te verzamelen om aan de armen goedkoope eetmalen op te dienen. Maar de Kommendatur eischtte ailes op.Dezeschan-dige handelwijze is meer dan een keer gebeurd. Een zekere Bauwens van Steene is gefusil-jeerd geworden omdat hij een geweer verbor-gen had, en twee anderen daar ze leute hadden omdat de Duitschers hunne dooden slecht be-graven. Een priester, M. Lefere is aangehou-den en men spreekt van hem te fusiljeeren. De torens van Mariakerke en Middelkerke zijnge-sprongen.De Duitschers hebben de huizen geplundejd o. a. dat van Mr. Borrey, Ooststraat en van Mr. Van derMeulen, S*, jorisstraat, Heel de mannelijke bevolking van Middel-kerke moest weggaan en verblijft nu in Oostende. Enkel de vrouwen en kinderen mochten blijven, maar ze hebben meestal hunnen man ver-gezeld.Al de inwoners der Zuidlaan hebben hunne huizen moeten verlaten, maar nà enkele dagen zijn ze mogen weerkeeren. De talr ijke kinderen van Brussel en elders, verzorgd in het nieuw Sanatorium van Mariakerke baden, hebben hun gesticht moeten verlaten en zijn gelukkig in Brussel weergekeerd onder het geleide van hun moedigen bestuur-der, Dr Delcroix. De Duitsche consul, oud-bestierder van een werkhuis, en die volop den Duitschen inval in België afgekeurd had, verblijft nog altijd in den Haag met zijne familie. Op Kestdag, hebben de Duitschers de S4 Pie-terskerk opgeëischt om een protestantschen dienst te doen. Bij gémis aan gas en petrol moet men kaar-sen bezigen om te verlichten. Kolen zijn zeld-zaam. En zonder vuur en licht moet men wel vroeggaan slapen, en laat opstaan. 's Nachts is het, jammer genoeg, 00k nietstil om reden van het voortdurend gerij, daar de Duitschers îiefst hun vervoer 's nachts doen. Geen dag gaat voorbij of menhoort het kanon, den eenen keer alZeebrugge, een andermaal al Westende. Oostende wacht met betrouwen de eindver-lossing af ! De Wïsselhandel in Holland. We komen te vernemen dat deze onzer landsgenooten die begeeren in het bezCtte deel van België terug te keeren langs Holland, zich aan groote moeilijkheden blootstellen indien zij Engelsch of fransch geld op zak dragen. Dit geld is dikwijls geheel eenvoudig aan de belgische grensdoorde duitschers aangesla-gen. In Holland zelf is 't moeilijk en 00k na-deelîg dit geld uit te wisselen. Het is dus geraadzaam en voorzichtig vooraleer Engeland te verlaten zich van geld te voorzien dat men in Londen of in de bijzonderste steden van Engeland goedkoop kan wisselen. Duitsche Tronies I. DE KEIZER. Hij heet Willem. In 't vlaamsch zouden ze hem Gieljom noemen. Oieljom, immers, spreekt men uit met een spot en een min-achtend lippentrekken. Gieljom, immers, is de naam, dien men geeft aan een hans-worst uit een circus, aan een clown in een gezelschap van zotten. Want Gieljom is dit in hooge mate, het extra-specimen van deze kategorie menschen, de hoogste persoonlijkheid van den nar. Gieljom denkt, lijk aile dwazen, dat hij 't verstand in pachte heeft ; deswegens zijn al zijne daden kluchtig, want iets doen met meening van verstand is het tegenoverge-stelde uitmeten van iets dat men verricht met vernuft. Ieder nar heeft zijn specialiteit. Gieljom heeft de zijne in de akeligheid van de wa-pens. Een nar, op den duur is geen mensch meer, maar een werktuig van zijn specialiteit. Zijne menschelijke waardigheid vergaat in de materie van zijn ambt. Hij is slaaf van hetgeen hij voortbracht. Gieljom is dezen regel niet ontkomen. 't Is hij niet die de wapens hanteert maar 't zijn dé wa-pens die hem hanteeren. Het kanon heeft zijn verstand ingeslikt ! Het staal is geworden zijn wil. Hij leeft niet voor zijn volk, hij strijdt niet voor zijn volk, hij oorlogt niet voor de verheifing van zijn volk, maar zijn volk doet hij leven, strijden en sterven voor hem, doet hij oorlogen voor zijne verheifing. Hij droomde, misschien, de hoog-moed voor zijn land, maar de hoogmoed kreeghemzelf te pakken.Hij is geworden een slaafsch werktuig van de hooveerdigheid-En omdat de hooveerdigheid slechts illusie is, om de wille dat hooveerdigheid geen daad is, geen feit is, maar alleenlijk de in-beelding meêbrengt van iets dat boven-menschelijk is en dus onwaar, is Gieljom geworden een brokje huichelaar ! Geen hui-chelaar die ^ijn spel kan verduiken, neen, want zulke huîch.elâ#r is meester van zijn verstand, en Gieljom heeft het zijne verlo-ren, is deswegens geworden een naâpend hujchelaar en zal bijgevolge veracht en ver-sto.oten worden door eikendeen. Een huichelaar, die huichelen kan ten zijnen voordeele, ongemerkt en zeker, is een buitengewoon mensch, een soort van genie. Gieljom is er maar een plaasteren afgietsel van, de ziel mankeert hem immers, daarom is hij gedoemd tôt verschop-ping.In zijn uitwendigheid 00k, toont hij de sporen van zijn onderwerping aan zijn vak. Zijn verdoken « lk » is geworden de opent-lijke uitstalling van zijne liefhebberij. Hij lief hebbert in kanonnen en kruit, in bloed en vuur. Het uitzicht van zijn persoon is er een allerakeligste weersplete van. Ik jken hem niet persoonlijk, maar ik kan hem genoeg doorgronden in zijne menig-vuldige portretjten. Ip al zijne houdingen is hij fier, trotseh, uitdagend. Genoeg om, in zijn gedacht, de wereld te verslaan.Een heerscher wil aanbeden worden, 't is daarom dat hij altijd, recht op en stijf als een plank " poseert ". Een standbeeld van macht ! Gelukkig dat het maar een "beeld" is ! Men zou zeggen dat zijn rugge gegroeid is naar 't model van een ingezwolgen sa-bel. Hij meent uitdrukking te geven aan zijn wezen. Stug, hooghartig, schrikverwek kend. Als ge 't ziet dan zegt ge bij u zel-ven " Brr..." Maar ge lac,ht om de gemaakt-heid van dit doen. 't Is niet natuurlijk, 't is " gezocht " en gezochte dingen vervelen e»-- doen la-chen ! Hij kijkt altijd overhoeks, uit de hoogte, juist een houding om hem, ongemerkt, langs achter, een stamp onder zijn broek te geven. In zijn waanzin, immers, verliest hij de kant van 't gevoel uit het 00g. Hij krult zijn snor als twee bajonnet-ten die hem tôt in de oogen steken. Zijn mensch-zijn, is grootdoenerij. Zijn inner-lijk wezen, een verbasterd uiterlijk. Precies een kind ! Hij meende de man te worden van den oorlog. De oorlog heeft hem tôt zijn kind gemaakt. Der Kaiser ? Een tragieke clown, N. P. Bericliten. Op geheel de strijdlijn, waren de kansen ons voordeelig. Engelsche vliegers hebben hevig Oostende gebombardeerd ; en Fransche vliegers hebben het Duitsche vliegplein beschadigd te Ghistel. Ten Zuiden Yper, na een wild gevecht van twee dagen lang, zijn de Engelschen meester van eene reeks loopgrachten. Veurne is weerom beschoten geweest ; ongelukkiglijk heeft men er eenige slachtoffers te betreuren. Tusschen de Oise en Aisne, bij Bailly, heeft ons artilleriegeschot goed gewerkt. Rond Reims, zijn we vooruitgegaan in de richting van Loivre. In Champagne van tenNoord-Westen Perthes tôt tenNoordenBeausé-jour zijn we drie kilometers vooruitgegaan, we hebben de vijandelijke loopgrachten ingenomen, en hebben honderden gevangenen gemaakt, waaronder 5 officieren. TenNoord-Westen Pont-à-flousson, in het bosch Le Prêtre, hebben we Duitsche verschansingen ingenomen. In 't Karpathengebergte te Svipnik, hebben de Russen de gedu-rige aanvallen der Oostenrijkers afgeweerd. Te Haut-San hebben ze zelfs 1000 gevangenen genomen, en 5 mitrailleuzen en 1 kanon buit gemaakt. De Duitschers hebben Myto-Kozio-Moka aangevallen, maar zijn met groote verliezen achteruitgeslagen. Door een tegenaanval te Wolkoz hebben onze troepen den vijand uit zijn versterkingen gejaagd. Groote Oostenrijkste machten zijn op weg naar Nadvornai en Bukovine Oorlog in de lucht. Fransche vliegers hebben zich tôt boven Straatsburg gewaagd zonder er nochtans bommen te werpen, maar zij hebben de groote hangars van Habsheim en de militaire ten-ten tusschen Nullheim en Nurenburg gebombardeerd.De fransche posten werken regelmatig in het district van Thann. Verscheidene Duitschers hebben boven Belfort gevlogen zonder nochtans te durven aanvallen : want de Verbondenen hebben ze verjaagd. EEN BELGISCHE VL1EGER boven KEULEN. Volgens een telegram uit Duitschland, zou een Belgische ylieger boven Keulen gevlogen hebben waar hij bommen heeft laten vallen op het militaire kamp van Deutz. Op de kathedraal had de vijand mittraljeu-zen geplaatst van waar hij den viieger be-schoot. Diplomatische Oorlog. Duitsch Verstand. (Vervolg.) De diplomatie mag wel doorgaan voor een der hooge uitdrukkingen der geestesschran-derheid van een land... Reeds in een eerste schrijven wees ik erop, hoe Duitschlands plannen deerlijk mislukten tegenover de Italiaansche fijnheid. Door hoogmoed verblind, daar het de brutale macht bezat, was 't gedacht niet eens in zijn ver-stane gedrongen dat het door Italie bij 't vuur zou worden gezet en in den steek gelaten. Eerste onbedachtzaamheid ; echter de laat-ste niet! Inzondersedert 'tjaar zeventighad het Duitsch landsbestuur zijn slavenvolk ge-sterkt en gestaald, om, lijk ik zei — op een gegeven commando den geweldigcn slag te slaan. Frankrijk moest het den doodsteek geven, en 00k Rusland in onmacht slaan. Niet alleen, zou het zoo Frankrijks rijkdom inpal-men, maar 00k de oude Germaansche wereld van naKarelde Groote's tijd in zijn vollen luister kunnen herstellen. Doelmatig was 't immers, sinds lang, in de Over-Rijnsche Hoo-gescholen aangeleerd: dat Burgondië met heel Lotharius ' oud grondgebied vanrechts-wege naar Duitschland moest terugkeeren. Eens dien genadeklop aan Frankrijk en Rusland toegebracht, kon het, zonder veel moeite het verwaand gedacht, dat hem in 't hoofd schuilde, uitwerken : Engeland te verplelleren en £00 de wereldheerschappij in handen te krijgen, Daarom eerst, moest België overweldigd en de kust overmeesterd worden van Holland en Dene*arken... Zoo — inzonder door het bezit van Antwerpen « Ce pistolet chargé au cœur de l'Angleterre » lijk Napoléon het noemde — moest Engeland noodzakelij-ker wijze op zijn eiland, verkwijnen en ver-gaan.Reeds in Bismarck's tijd had Pruisen aan Denemarken met behulp van Oostenrijk een geweldigen slag toegebracht, Voor be^ looning, kreeg 't lompe Oostenrijk de duch-tige klopping van Sodowa waardoor het 't geschonken stuk — een Judasgift — weer ontnomen werd, en bekwam 't eerlooze Pruizen heel de brok Schleswig-Holstein en het machtige Kielkanaal. Duitschland won wat het wou alsdan, maar Bismarck bestond, een gewetenlooze vos, rt is waar, opgevoed met het grondbe-ginsel dat aile middel goed is om 't Gerrnaan-: sche rijk grooter en machtiger te maken. Doch, hij was sluw en slim ; hij kende de menschen in een wenk, en door een enkel woord of gebaar, en deed er meê wat hij wilde. Voor hij eene kabs waagde, kon hij door allerlei verwikkelingen,nu eens Oostenrijk aan den keten leggen, dan eens Italie en Frankrijk. En toch, spijts al zijn s.pitsvondigheid,had de rappe Staatsman niet opgemerkt dat hij voor zijn opvolgers en heel de Duitsche di-plomatenkliek een testament naliet van eer-loosheid, grcotheidswaan en rooverij. Hij had 00k niet berekend, dat, zoo hij met gewetenlooze sluwheid en geweld het Duitsche schipgevaarte op de wateren der zegepraal had doen varen, die last wellicht te zwaar zou zijn voor anderen, die zeker, zijn behendigheid zouden missen en enkel zijn woeste onbeschoftheid zouden behouden om 't opgegeven hoovaardig ontwerp, tôt het einde, uit te voeren. Want neen, sinds Bismarck, heeft Duitschland geen Bismarcken meer gekend.'t Bracht enkel ruwe diplomaten voort, die steeds in de meening dwaalderi dat er meer te winnen viel met vuistslagen op tafel, dan met rijpe berekening. Eerste politieke zonde. Hij moet toch de wagrheid van het spreekwoord beter bedacht hebben «violenta non dvpantb geweld, ge-dreven en opgezweept door hoovaardige, veroveringsdroomen, duurt niet eeuwig, 't maakt een volk zot en dwaas, en eens beukt het zich dood tegen de bhjvende rots van het verstand. Eene tweede zonde was 't voor hem, de onnoemelijke dwaasheid te begaan, het yçr-bond met Rusland te verbreken, om er een ander — wij zagen op welke wijze en met welk gevolg — met Italie te sluiten. Hij had het heden goed doorgrond. maar de toekomst niet genoeg doorpeild. Thans boet Duitschland zijn zonden uit, en die, inzonder, zijner heeren koningen en diplomaten.P. Bertrand van der Schelden, 't Vervolgt, Leve Koning Albert ! lste Jaar. — N° 15 "" Vijf centiemen het nummer Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Februari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes