De Belgische standaard

811 0
02 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 26 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dn3zs2mh3p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

| S'17 1.8*8., Zcndag 2 en M^andag 3 December 1917 jtfiJÎ |. | mu*1 f jt.Ml ; , s.JH» I S-îl jflrfea *à» if. x-7i ; s S<SO ' s |.*8 m ( (!»*<{ •' if.a-so II *•« 4 ï4* . DE BELGISCHE STAnDAARD b^-TSTITA C M T - r /v\ ACh^^I; O^ï ** r i^T*^ R - QFSTIL ' M j 8BHBII mu '■il J* oi S» CoqmOl» ZSMMJK D# PAKSB «MMMM S Kl«lue afcakon- *f digingw : | e.«6f. *• r»fl r~. ji.imr—** RBCLAMBK •soicen» cv*rtss-&ow<t>'r MMedtverkert : M. Ë. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Vaa der Schddaa, Dr Van de Perre, Dr. J. Vau de Woestyae, Jaai Filuaert, Dr L. De Wuif, J. Simon*, 0. Wattez, Adv H. Bsels, Hilarlon Tbans i n miiimaiii iiimniiiriiiiimi n in» iwii mhhh t iinr miimnirir—~itir— E TOESTAND eo'^f rmtie der Boadgtnoolea', waar-utnjk, Engeland, Vcr-euig4e-Sia5ea, Japsu, België, Ser*ië, Gnekenland, («al, Monténégro, Rroemciiië, Cuba, ii, Siam, Gbiaa en Rualaad (roor zoo-rirUfeawoordigd zijn, «al denkelijk neiadigen. kaa&ea nat aar lijk niet *eggen welke Mes zullen genemea worden, maar nak ia zeker : geiian den ernst van oeitand, ernat die niemand ontsaapt, t «onfereatie boogst belangrijke ge*ol-ebben.afbrokkeling van Rasland en de ramp [lalië hfeft getroffeu, zullen ongetwij-teu grooten icvloed hebben op de be-lelen. Die zullen van militair stand-ait een heele wijziging teweeg knnnen {«a in den toestand. Niet zonder reden ;t mac langs aile kanten ééa leiding i ééa hoofd voor de oorlogsverrichtia-Daifschlaud dat tôt hiertoe aile voor->n wist te behalen, dank zijn eenheid : leiding van den oorlog, zal slecbts door ieifde middel kunnen verslagen worden. rit iedereen heden in 't «tille wenscht, missehieu morgen werkelijkheid zijrg kuQoen aiie« erbij winnen, eu allés er veïWezan. Een slgcmeeiie oorlogsraad il iiil geweeet. 't Is niet genoeg. We bien naar éia opperberelitcbber oia ec-mht te kunnen g^bruiken, gelijk het : EugeJaod heeft hiertegen wel eenig ■aar gtma&ii, maar dit besvraar aal van failea. Wst war-q «r weaachelijker en lijker dau een frauachen opperberel' « te lande en een enfeiacben opper-Ihebber ter zee te hebb«o ? i op ecoaocaidcK gebie-1 moet er reran-g komeu. N H?-get8taande de blokua Unitschiand -ïscb ïoort kuimtu be-raden langs neutrateu weg om Amer ka ibias dit poonje aioiteu en niemand tr graten in TÎnden, indien Amerika de 9g van den blakas op lich nam. iblokua is wellicht het geduchtate sali! we bezitten, Maar het hoeft d?ge-le worden gebraikt. Imoasra niet zoo-daor veldsiageu zal dese oorlog gc-nea worden daa wel door aitpntting. iitgchiand weet het opperbsst. Daarom le hst zijn oflensierea tegen Roemenie !?lie uit. De Truchtbaarste strekeu swa-aldas in zijn bezit. iar ook de bondgeuooten hoemi voor ie beroorrading te zorgen. Ai» we ailes irerwegen, dan moeten we bekennen tet leren bij oas tocii te duur is. We iikken orer al de voortbreugselec Tan Amerika en Aria. De meest Toortbren-i laadea lijn onze bondgsnooten. hebben te T«ei mû beroorrMhtiag 1 n en omdat iedereea wilde en moait ] un op eigen scheepsruimte was er ge- , tan alies. Brazilie, dat pas in den oor- i i getreden, toont sllen den weg. Het ! 25s.ooo ton scheepsraimte af, te wc-io daitsche schepen die gedure&de den )g in de br&ziliaansche harena aan den 1 tfîrden gelegd. disn d« conferenti'j dczen uitslag kon S i«u dat de scheepsraimte van aile bond» loten Toor geïamenhjk b«lan§loos g<> k kon verzekerd worden, dan ware een 'te stap gedaau om dea oorlog te win- i polit ek gebied h er ook een gordiaan- ; a koo >p door U hakken : webedoelen ■ •aud Het g&at cr d«ar waarlijk al te 'fin h iie'i rechuaaidig dat we ons met | ta^endige vorwiL'kclingen niet iclaten, if loch ctk recbtvaardig dat Rasland i Widerzijds, alzoc», zon handelen. Maar dit dO?t hei nu niet. Iatégé^deel. Hst rerrsadt de Eateots mît eea wapaastilstaad te wil-lea sluiiea, (sis de«e niet gealoten i» 1) en 't begint Eagei&nd in deu nek te schoppea» s Het eischt de rrijatelling van de in Enge* land geraugen genomen rerolutionnairs ? En intussohentijd, het rmasisth leger dat , geen eten naeer heeft, trekt naar hais.Er is maar eea leger dat nog zijn plicht getreuw l blijft, t.w. het leger van generaal Tcher-bateheff, dat aansluit bij het Roemeensch leger. Dit maggelukkig heeteu, want tijde- | lijk wordt de bedreigmg tegen het r««-| meenseh leger daardoor is afgeweerd. Ea inmiddels zullen de bondgenooten Ras* land misschien weer tôt rede kannen bren-gen. Hoe ? Dat hoeft Toora'.nu niet uitge- Ilegd. Intusschentijd draait de oorlog maar eeawig *oort en merkbare veranderiog is i er niet te bespeuren. 't Is oreral zoowat stilgerallen : om Kamerijk (en dat is on* gelukkig) en inltahë waar het bij kanon-s gwchut blijft (ea dat is gtiakkig). I 't Belaug van den «orlog ligt veeleer ? achterwaarts, in de poliiieke middens ran i Frankrijk. De schandalen nemen met den • dag een dreigender beteekenis aan en ge-^ zien den huidigen gemoedstoestand van l'tfransche volk, — waar ran een staalte is i gebleken in de laatste kaoaerzitticg ni. toen s Barris een echtrskwisitoriam tegen dea ge->, wezen minister Malrj uitsprak, baratte het i volk in de tnbuaea in haadgeklap lc-s, — sal Clemenceau rap afdoend moeten optre-den,willen we geen verwikkeliogen beleven die door Duïtssblaad met vrea^de en door ons met spijt zoaden versomsa wordea. REÇUT DOOR ZEE 't Gaat met sommige dagbiadea, lijk met somm?ge metischen: ze roepen het hardst, ea maken het grootste îawaai en gebaar, als ze gcea bewijzen bij te bren-gen hebben. 't Gaat ook met somm?ge "tdagblad«n lijk met sommige menschen : ze keeren onbe-schaami kazak als se blaawe sshenen opge-ioopen hebben. Juist alsof er niets gebeurd ware! Zulke menschen oogaien bij val bij de oncoozelsars, maar rerachting bij heh die een klaren ksjk in \ apelletje hebben. « * * 3j Zon mea mogea vragea aaa den « XXe Siècle », waarom hij altijd maar aan, rond het ministerie-»raagstuk draait, en waarom hij, ieder maal eenige afkeurende brievea in z:jn (> courrier" aanlanden,zeem en zaif gebruikt... dea staart intrekt, en als een kleinc jongen die rammel beeft gekregen, j krijt : " ik heb het aiet gedaan of geseid... 't was de kat van den... bakker 1 Zou men naar de bewijsen van gzija ba-wering mogen vragen : dat baiten vier of vijf uitzondaringen, de belangen des lands geleid moeten worden daor eatra-parlemea-tarisshe m aan eu ? | Zija de pariemeatsleden dan te dam f.., | , 't Moeten compétente mannen zijn, segt ga, ? specialisten ia 't vakl — Waarom dan werd l er aan 't hoofd van 't ministerie van her- • opbouw, door uw medewarking — ta ; dixisti — een advokaat gesteldfl... Nieawe manaen, coajpéteate lai ! Al wel | ea goed, aU die maanea zoader eenige | neveubedoeliag, eukel en aiieen zich met I de dingen ophouden, die tusschen de grea- : sea vaa hun ministerie iiggen, Maar we seg- 1 gen voluit, dat we op voorbaîîd ons betrou-1 won niet schenken aan die zoogezaide «oompatentea » wier naam sinds eenigea ' tijd overal geflaisterd wordt. i Wij hondan het voor ras?, dat alleen het Belgisch Voik daaro*er te bssiias^n heeft. — qhicqaid dix t XX 3 S èsle — Wij willea van geen autocratie, geleid door eenige patricien, 't Is al te bespottelijk voor autocratie ea centralisatie van staaia-mackt, in 't haraas te spriagea, als aile iaa-den kêvnren dat ze den oorlag vaeren ter wille der deaaosratia. * # » Wij hoaden «as stellig bij 't gedasht dat nimmer een mlnisterieele wijziging dient te gebearea, als er gean tegenstrijdig programmas tegen elkander komen te staan, •n hat enkel gaat om kwestie van parso-uen. V INDEX. Het asmleeren va n het Duitsch. \ Moeten wij oaze saldaten uacraden ook het Daiseh te leeren of moeleu we de kennis dier taal als nutteloos aanziea voor de toe-komst ? Yele joEgens, welke sieh bestemdea voor handel en nijverkeid, hebbea destijds tea ai in sien de bc-ginsalen dier taal aangeleerd en zij stellen zic'u de vrasg moeten wij ong vclmeken, zal zij ons nog dieastig zijn. Het Ministerie van Kazistea ea Wefia-schappea heeft leergaagea van Ylaamsch, Fr&nsch, Eugckch, Spaanscb, Italiaansch Rnsaisch ingericht eu heeft het Duitsch aitgealotea. Zullen wij dit aansien als een aandaidiog ea op groad daarvan het Duitsch ▼erbaanen ? Ik meen vaa neen; dat ee&e officieela iarichtiag, zooaLs bet Ministerie, in deie oorlogsomstandlgheden het aanleerea dier taal niet aaamoedige is eenigsins te ferkla-ren Daaruit ttsidtfn dat h*l Mioistsrie die keacis als nutteloos aausiet, ware te ver gedreven. Ik persoonlijk zou het op aiij niet durven neoien een ontkennend actwoord te g«ven aan ieaaaad die oordeelt, dat hem sulks la-ter zou van pas komen. Ik bestatig dat niemand tôt hiertoe, uitdrukkdijk 't Duitsch heeft veroordeeld : in ds gevaogeniskampen van Hoiland en Daitaichland, in hat basette België werdea leergangea ingericht, ook ia de Fraasche ea Eagelsche ondermij<gesticîî-ten versekerde aieu mij ; het Daitsch komt nog immer op onze officinale onderwijspîro-gransma's voor. Steuuende daarop, duif ik beslaitea dat het nuttig ea aoodig is dat ook oeze sol-daten op het froat zich volaiaken in die taal willen se later niet tan aabtar staaa. Men mag deaken wat men wil over aaze toekomstige bandais- en nijverheidsbetrck-kingeu mat Dnitschlaad, 4da ding stast ▼ast : hat duitsshe valk aal vaa het wareld-toonoal ai«t vardwanaa sija aa dczen oorlog aa kat kaa a as ia aiats vaarait helpps aawataad te sija vaa ketgeea ia Daitsah-iaad gadaaa aa gasakravaa wardt Wa moetsa gawapend zija voar dea strijd der todkeaast aa daaraoa kaa aaaer wij ka«-nea hoe beter. Ik maak geen aanapraak op bljzoadara bavoegdheid omjdit vraagstak ta behaadekn; mij a doel was enkel eene vraag te stellen, die mij dikwijls gesteld werd, met de hoop dat bevoegde mannen oas eens kiaar zon-den Kggea : wat oaze jongens te doen hebben. Ik, voor mija deel, besluit, enkel uitgaaade van 't geen eiders gedaan wordt, dat ook ouse soldatea vaa het froot cattig het Dnitsch zouden aanleerca. Kwamen wij door een onderlinge gedachten-wisseling tôt een klaar besluit, dan sooden wij het niet eokel bij woorden laten, maar ook naar praktische middelen uitsien, om nevens de andere vakken die wij oaderwijzen, ook het Daitsah te voegeo. F.Y.D.M. Fru«eh-Ksgils6à Froat PABIJS 3o Nor. i5 aur. — Attillerie-•trijd ia Argoans, ia Champagne, waar da vljand aaaviel om Chambrettes maar afge-slagenwerd.i LONDEN 3o Nav. i5 aar. — Duitsahs verkenaiagaa die poogdan onze liaias te ba-aaderaa W. fiavrelle werden afgeslagen. Dan aaaht door was da artilleriestrijd zeel kavig Z, W. eu W. Kamerijk, alsook • Ypar. Hollaid za> zijn «ozijdigheid yerdedigen In de Kamer heeft M. Cort vsn der Lin den belangrijke verfelariagen afgelegd W« willea hofgenaamd niet in den oorlog tre-dea, zegde hij, tenzij wij er toc 'oredwongea zullen zijn door een achetais van zijae on< f sijdigheid. We vreesan geen oyermacht en zullen ona plicht weten te doen » In Duitsch-Oost-Afrika j lij Mfflffl 2900 Krij^nu^iu Eergister werd de duitache kolonel Tafel, I die aa het prevecbt van Makeage, t. Z. W. I iagevlucht was, mat heel zijn maeht, 't zij ^ a5oo maatroepea.. door Eagfllseh^Belgischi \ legeraiaehteo geraagea geaomea. Een daf van febeden In de Vereenifde Staten | Op 39 November, hebben, op voowchrifl vais Président Wilson, aile fabricken en aijverheidsgestichtea s'il gRkiafd, om diea dag aan 't gebed voor de overwionieg te ï wijden. Zelf de Benrs vats New-York was ; g?slotcn. De russische Maximalisten onderhaadelen met Duitschlat?d- Lt:» ioe «n Trotsky hebben eea bitoog tôt ^ aile Bondgenooten osa hen te vragen dade-s lijk de vredesbespreHage-a te beginnen, î gezondea, xooaiet zal Rasla'id ahonderlijk | met Duitscbland ondarha'ndelen. :i De dooi' de Mgitaaalisfen aangestelde | oppsrgeneraal Kryleoko heeft berel gege-ven den huidigen opperbevelhebber gevau-gen ta zetten. la dsn Duitschen Rijkadag heeft de kac- Iwlier von Hertlicg gezegd dat Dnitscblsad bareid is de oaderhandeli^gaa met Rusland ta begionea. Parij» maldt : Groota artilleria strijd N. Chamin des Datnaa. M&oadonia. — D« artill«rie-«trijd was havig om Doiraa, op de Caraa, N. Mona-stir. Eaa daitsah detaahameat werd afga-slagen, Wij sekotea drie balgaarsahe tae« stellen aeer. Rome maldt : Da artillaria-strijd waad-da kavig daor op kaal kat froat. De Duîtschers vallen aan om Kamerijk LONDEN meldi : Dcztui morgen hebben d■£ Duitachars "met groote troapenaaacbtea aan^eïaîlea ran af Cfê»tcœur tôt Magaièra (om Kamerijk). Da gs?echtea en iegenaan' vallea duurden dag dosr. Om Mœuvres en t boHch Bourlon was de atrijd bij^onder bitier, Z. Magaières kon de vîjaud onze Iinie biunendriagen de Vacquerie ea het dorp Vauïacourt bezettea. Tegen den avond her-overden wij deze twee plaatsea. Het geveoht duurt aan. Wij wierpea 180 bommex om Kamerijk en op de atatie ran Roeselare i I « HOE LÀN6 NOG...? • Hoelarg ^aat die erweîischte oorlog nog durea ?l 't Is de vrasg ?an den jas als hij opstaat, en 't ia zijn vraag tôt hij slapaa gaat. Welnu, 'k heb van gcè paart veraa-aaen wanneer de oorlog gaat eindigan, aa... 't kaagt van au af dit einde ta bespoedigea, | i I J | Welsu, jas, mijn vriead, kaavarra aUat ; gij m-Ht de tiea gebodea Gods ? 't Is eaa dia met u ia de loopgrachten ligt, en die qr I genoeg van heefc — door wiens schald ?.» ; — daar langer te moeten icblijvea 1 die a s d ie vraag atelt ! Is een vloekwoord Dog aw morgen-; a^ondgebed ? Verslaapt ge de mis op da i eaaige Zondagen dia ge vrij hebt? B&soa-j delt ge nog tiwe ait 1 en aw lickaaaa meteaa ' door aile vuiien praat en daad ? ! ; Komt eerst toi it.ktar en laaft lijk ket ka-? taamt, dan moogt ge hopea, aerder naait 1 T. Z. S. ] VRAAG gttuld aaa de Kajenlil j IMTfOO&D ua du H. liilitar. i5 Ociober 1917. — Yraag gesteld aau den H.Miuisier vaa Oorlog. 1. — Vraag. lu de 3s Cie «au het 3e Jagers ta . voct, Ye L.A. numaroieerde men siek ge* ; wooalijk ia 't Vlaaaisch. Op zekeren dag ' ontataat er nieeuiagveraakil msschen Lait. Van Lierda en Korporaal S «tels : de aarsta | bewereitd dat men zich in 't Ylxamaek mag | numeroteerea. Adjudant Watrin verwaet idaarom aan korporaal Smets, haat gesteakt te hebbea onder da ntansakappan, deerdat kij da raaanen in 'tFranseh gelijk had ge-geran.| Aan Smets, vragend te mogaa optredea •et getuigea, om eerstccs ta bewijzea dat kij niât ia 't Fransah gtaprekaa kad, twaa* dans dat kij gaan kaat gaateekt kad, werd dat andarkaa* gawaigard. Hij ward ietageadeel aadarrraagd aver flaminganiisme. Spijis de lafrijke beweerdiag vaa daa Kommandant ovvr den korporaal, is hij gastraft ea aaar dé reabilitatie-Câe der Ye L A' gazondea, Zoa de he«r Miaister, ever ket kaager varmalda fait, daa korperaal S mata voar dea krljgsiaad zijae vardadigbag wfllaa ? latea veordraga», in het bijzija van dedeor | ham aaa ta daiden getaigen ? Antwoord. De feiten die aanleidiog gagaven hebben tôt de tuchtstraf aan korp. Smets, vaa de | 3e Komd. van het 3e reg. Jagers te vœt. ? behoorea niet tôt de bevoegdheid van den : krijgsraad. 2. — Vraag. Zou da heer Minister zoo goed lijn mij op de volgende vraag te antwoorden ; Hebben de oversten het recht door de brankardiers militair werk te doen ver-richten ? Zoo niet, soa de heer Minister daarvaa willea kennis gevea aaa de overheid der 6e

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes