De Belgische standaard

1748 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n873r84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

revw MISfclIIjïmSI j s«?ë5î»»3 «' «si «4 »» Ï.8S » «tfifeSi# fcp |M*ic-':v® 5,31 Ktô «aï4â*ei» fc i .'«. ■ tassât-- ~ '■'-■ »*«?.<» ■■'*■■ | «*.«««? ii^: ttafim 'IÎ3B& i S asaaa-; îr. $.*><> t HUWe&S& ï GO | ne**â*£i M-' 0PSTEL 3 H S E H E E S vitr a « jSf« {Je$3iile 3 JfcîîX]* îiS ;-&31S£ &isi« m. ni es-dijiascss ; Q.SBfMe.r*g*J RECLAMES i ; voJgs< 4 îrssrc?-*-i esssi* . fe*fc âîtdewrkert : M. & Belpalfs, L. Duyfcers, P. Bertrand Vaa île? geheïdea, Dr Van à® Perre, Dr. J. Van de Woestyne, JattI Filiisert, Dr L. ïh Wolf, J. Siiaoas, 0. Wattez, Ad*. H. Baels, Hiiarioa Thtna, il un i5. •J5f5r~TTJS'5*;:'-*XîZX-. &4ttMMXSiï î -iK* HF TOFCTANf) I/JL* lUL^jmiW " Het stàn dpïïn îd^rFngil se h tu Ik sprak heden met een Engelschujan vai sanzien, die, gezien zijn rang in het legrei «en beetje moel afweten van de gebeurte' nissen. Het tijdelijk oponthoud in het Wesleliji ofFensief kwam natuurlijk eersî, te berde er daar hij wtl zag dat ik een beetie sceptiel was betrefFende de ontwikkeling van eer verder ofFensief, lachte hij kalmpjes weg «Gij lieden zijt toch ongeduldige menschen ! Ik weet dat een objecîief beoordeelen dei gebeurtenissen voor 't oogenblik niet heele-maal bevrediging geeft, raaar u hoeft alleer na te gaan welke reusachtige voorsprong op de Duitschers wij in de laatste maander genomen hebben om overtuigd te wezen dal we het begonnen pleit, niet onbeslist kunnen en mogen laten, Herinnert u slechti wat men al durfdedrukken, wanneer oogen-schijnlijk he' laatste ofFensief op de Somme had uitgewoe^jfcWe waren niet opgewassen tegen den vijaifl»n zouden het misschier nooit vermogen'^Jœ macht tôt overm&cht om te scheppen l^^aar dan hebben we steeds doorgevochteu, taai, hardnekkig, maanden lang. Het gevolg kent ge. We beukten de dnitsche linie in van Lens tôt Peronne, na Hindenburg genoodzaakt te hebben zijn beruchten aftocht aan te gaan. Nu beuken we tegen deze uherste weerstandlinie aan en u bèseft toch dat een doorbreken van deze linie niet op twee dagen kan bekomen worden. Taai zullen we blijveii doorwerken, weken lang als 't noodig is, maar tôt de vijand tôt wijken zijt; toevlucht moet nemen. Ge gelooft toch in onze over-macht vau maternai ? Dat zal de laatste fcin-derpaal vei b?. i.jzei n; rn a.! e '• -i ona den tijd laten. Het is anders niet ernstig hel einde van den oorlog te voorspdlen op deti huldigen staat van zaken voortgaande, de înzet is te groot en men kan niet ailes voor-zien. Wat heden niet gebeurt, zal morgen gebeuren. Wij zitten niet genepen, lijk de Duitschers ! » Me docht dat die Engelschman no g zoo kwalijk niet redeneerde,.. voor iemand die op geen tijd ziet, De benoeming van generaal Pétaisi Generaal Petain, met de Cast?lnau,de h- îd van Verdun, is bij dekreet toi Overste ^ rau den algeraeenen ataf den Minister van oorlog toegevoegd. \ , uit den weg te ruimen dat Generaal Petain de leiding van den oorlog op beatuurli k gebied in handen neemt. Hij wordt ook raadgever van de Rrg'jf ri^g, bedienmg, die maarschalk Joffre reeds waar-nam.Intussclientijd duurt de artilleiie-strijd op het fransche gevechtsfroa.; heviger dan » , „ r rtrirvffTiryr' wirv iHWI-T' , ' œtti&sESBtiBKSSszxir; ' ooit aan, en gaat gepaard met -plaatselijke > ofFfnsieven, gelijk deze van gister in Cham-I pa3fnc, die voor doel hebben een volgend - I ofFensief in zijn begin te vergemakkelijken ^ en in zijn verloop te steunen. m jr Een nieuw operatieveld e- ^ van Sarrail In Macedonie, is het generaal Sarrail tôt k heden niet mogelijk geweest het ofFensief te n beginnen waarvan de gelukkige gevolgen ^ beslissend zouden kunnen werken op den n einduitslag van den oorlog : ni. de onder-' werpiog van Buîgarië en de afsnijciing van ' Turkeye. Waaraan het ligt ? Grootendeels r aan het verraad van Konstantijn, die steeds 3" oas in den rug dreigt. Maar 't Macedonisch n grondgebied loslaten, zal Sarrail niet. Dit P blijkt uit vele gegevens o.m. uit volgende, n die van prakt.ischen aard is en van voor-uitzicht getuigt. De bevoorrading van Gene-l~ raal Sarrails leger is heel moeilijk en diens-ls volgens zorgi Sarrail zelf voor zijn bevoor-l" rading. Hij heeft namelijk doorzijn troepen !e patatten doen planten met de macht ! Te 11 Laraoughlov zjin honderd hectaren, in de n Vardarstreek twintig Ha,, om Koritza 8o Ha., enom Kastoria 5o Ha. vol geplant. Bij e die officieele aareiappelvelden moet men " voegen de afzonderlijke tujntjes die op bevel e van Sarrail door iedere legereenheid aange-legd zijn geweest. Wanneer het ofFensief zal beginnen, zal '8 Sarrail de moeilijkheid van levensbevoorra- e ding opgelost hebben. En datwil nu ook al n ietszeggea Tenware datin deze warmesrre- n ken de aardappelen te zeere zouden sebieten 1 n lt VAN IEM VOOR ONZE SOLDATEN n "mrmrrrv - )v:r 1 Metera voor onze Vlaamsche Jongens n Ik heb een tijdje geledeneen stukje inge-stuurd oin erop te wijzen hoe het werk der oorlogsmeters, ingericht door Mw Hulle-e broeck, stelselmarig werd tegengewerkt en haast stop gezet. Ik weet niet of het ver-scheen,waiit de B. Standaard bereikt. me te onregelmatig. Thans kanik meldendat aan dat ellendig geknoei een einde werd gesteld. Minister deBroqueviile gaf,nahevig prétest, il bevel aan de desbetrefFende censuur al de brieven op naam van Mevronw Hullebroeck door te laten. Eii het gevolg ervan was, dat dewer kdadige inrichtster van het Vlaamsche werk der oorlogsmelers- in één week ruim 1200 brieven ontving ; daaronder waren i 800 aanvragen voor een meter 1 Er waren I brieven bij van onze j ongens die sedertein-. de December op de censuur lagen 111 Ik verheug me natuurlijk om het ingrij-pen van onzen hoofdminister, i i \ Auff. Van Cauwelaert. ^ • Oridrluitenanf. De Geldelijke Kulp van Amerika y Amerika heef'l de lichting van een leger van 5oo,ooo ai an gestemd. Men moetechier niet meenen dit leger van lieden tôt morgen op de slagvelden te zien verschijnen. 't Zal nog een Ujdje aanduren als de oodog maar ï intusscheutijd niet zai beshst zijn en geëin-l digd 1 De hulp van Amerika moet op een ; heel ander gebied gewaardeerd en hoogge-^ schat worden ni. op geldgebied. B^iwaîwï^sjwrjcimtt tfmvsti ilëB&KrtawsHs&s.s. lÉMi.niOnni'i n -riimiitftaMftawwg—g' e | De Vereenigde-Staten sçaieten ons i! i- milliard frank voor. Ze worden de bankier d van den oorlog, en hier'oij zal hun ingrij q pen, hoofdzakelijk blij ven. Maar dit gebiei is dan ook het belangrljkste van heel dei oorlog. la den beginne was het Frankrijk en En « \ geland die den ge'delijken last van den ooi ^ log op den nek hadden. Begin 1917 ga ,t | Frankrijk nog twee milliard aan de Entente e \ Een heele smete 1 Engeland gaf reeds mee n ï dan 24 milliards uit en gerocht allengsken j op droog zaad. De voorschotten van de Vei I eenigde-Staten, men mag het zeggen kome ; op hun uur Daarbij ,al'e voorges choten gelde n 1 zijn maar intrest-barendaan 3 1/2 fr.per hou s | derd. Voordien leende Amerika maar gel s \ aan 6 0/0. De winst aan intrest alléen voor eé h ! jaar op i5 milliard is dus meer dan 4 t ! millioen frank. i | Uit deze enkele gegevens kan menbegrij - | pen wat het beduidt de macht van 't gel< - 1 te bezitten. - I n 23ï»i<©F \ilt |*>ar»îjs e ~°— 23 April 1917 3 j Gisteren heeft Parijs de toetreding de J, Vereenigde-Staten tôt de Entente toege ,] juicht. Overal ziet men thans de Ameri . kaansche vlag tusschen de vlaggen der ver bondene Mogendheden wapperen en kleini j vlaggetjes met de bekende sterren en stre _ I pen — stars and stripes — v/orden aan ' j I volk verkocht. Iedereen draagt de Ameri , kaansche kleuren. Eerst werd de heer Sharj j afgezant der Vereenigde-Staten, in zijn wo î ning, avenue d'Eylan, afgchaald en de af i veerdiging trok met hem naar het stand { beeld van Washington op de lena-plaats ! Daar waren de strate» rondom reeds opge ï propt met volk en aan de vensters van di 5 aiistocratische kwartier wapperde de vlag 3 I van het democratische Amerika, Overa | klinkt : Leve Amerika ! Leve Wilson ! " ; De mannen der Amerikaansche ambulan r i tie stonden in kostuum bij 't standbeeld " f De militaire muziek van het 23oe regimen 1 ï speelt de Amerikaansche hymne en de be > kende zangeres van het Opera-Comique e t Mme May, zingt de strophen van The stai 1 î spangled Canner. * 3 Daarop laat Noté, onze Belgische landge ' s noot, de Marseillaise volgen, waarvan d( 0 , menigte het refrein ineezingt. Immer stijsr 1 ! het enthousiam, het kanon dondert nabi t !> . 1 i den Eiffel-toren, en de stoet stelt zich ir J t beweging naar het standbeeld van LafayetU 1 f in den tuin der Tuileries, Cour du Carrou-1 j sel, waar weerom eene betooging met rede 1 | voering en zingen der nationale hymner " { plaats grijpt. Noté wordt verzocht weersn !de Marseillaise te zingen. Thans trekt d< stoet tusschen eene ontzaglijke volksmenigt* door de Rue de Rivoli naar het Stadhuis waar hij om drie uren aankomt. Hier zijn \ de overheden talrijk aanwczig, ministers | afgezanten, militairen. Hier bevindt zicli i ook M. Brand Whitlock, de Amerikaanscht \ afgezant, die Brussel heeft verlaten, en die s zeer opgemerkt werd. fj De afgezant M. Sharp is het voorwerp [ eener grootsche betooging. Opnieuw klin-; ken de nationale hymnen van Frankrijk en van deVereenigde-Staten.Daarop volgen eene reeks redevoeringen,waarvan het onderwerp hetzelfde is, namelijk hulde aan Amerika, omdat het heeft begrepen dat de vrijheid en onafhankelijkheid der volkeren in geyaai : was, en dat het is toegetreden om den strijd ' tegen den overweidiger vau Frankrijk en : Beigië tôt de zegepraal te voeren. ! Dumaal twijfelt er niemand rneer aan, ol die zegepraal moet vroeg of laat komen, . missctnen vroegei\dan men wel denkt. ! Dit was de beteekenis van de grootsche . betoogingen voor Amerika en voor Wilson en aan welke heel Parijfi heeft deelgenomen. j WOUTER. ^ Ooplogs tl|dingen ij- 1 d BELGISCH FRONT 6Î1 1 Mei, 20 uur. — Hevige artilierie-strijd ;n. op versehillende plaatsen van ons front, bij->r- zonderlijk om Diksmuide. • af e Qeen wijziging op Z\ 't Westelljk front sr- i en Londen 1 Mei, x5 uur. — Niets bijzon-en ders te melden tenzij eenige handslagen om in- Yper, waarbij enkele-krijgsgevangenen wer- ;ld den genomen. én . t Parijs 1 Mei, i5 uur. — Wij hebben een Duitschen aanval in de streek van Barisis ij- afgeslagen.Patroeljegevechten om Hurtebise. ild In Champagne verliep de nacht betrekkelijk kalm. In het gevecht van gister namen we 4oo krijgsgevangenen. Spanje wil de onzijdigbeid ten allen prijze- In een redevoering gehouden voor twintig er duizend toehoorders, heeft Maura, de Ieider e" der behoudsgezinde partij, met nadruk ge-1- wezen dat de onzijdigheid van Spanje moet r~ behouden worden tegen ailes in. Daar het lIC • • vorig minisferie viel, omdat 't een ingrijpen , wilde, moet besloten worden dat er voor Spanje nog geen verandering te voorzien is. rop_ De 500,000 man lf. d ;r Vereenigde Staten, d- Het Senaat heeft de lichting van 5oo,ooo s. man goedgekeurd. Er wordt echter bijge-e-"voegd dat de eersîe binnenroeping maar iit geschieden zal op 1 September eerstkomende. 'g 'al Uup n- f)e Toestand op 2 Mei 8 uiir PARIJS meldt i hevige artilierie-strijd op de Chemin des Dames, naar Hurtebise en e om Courcy. 2'r In Champagne hevige artilierie-strijd op het plateau van Moronvillers. Twee heftige duitsche tegenaanvallen op dit front werden afgeslagen. Het getal krijgs-gevang^nen beloopt |520 man. Vijf kanons werden buit gemaakt. Onderluitenant-viieger Delorme schiet zijn 2ien en adjudant Luflery van de Amerikaansche escadrille zijn 9en tegenstrever 6 neer. ;n i m le De Engelsche bilan te van de maand April s» LONDEN meldt : In de maand April heb-n . ben wij, gedurende tns offensief, 19,343 i J • ,jj duitsche krijgsgevangenen genomen ; waar-ie onder 3g3 officieren : 258 kanons en obu-ie siers, waartusschen 98 kanons van zwaar kaliber ; 227 Ioopgrachtenmortieren en 47© P mitrailjeuzen werden buit gemaakt. | Een groot aantal kanonnen werden vernield 1C gevonden. p Gister was de luchtbedrijvigheid heel ; i, groot, 17 duitsche toestellen werden verbrij-d z'dd of neergeschoten. Negen oiizer vliegers ^ keerden niet te rug-, Amerika leent aan ï! Belgie 750 millioen fr. Uit Washington wordt geseind dat de ^ Amerikaansche banken aan de gBelgische K regeeriog een voorschot gedaan hebben van 7&0 miilioen frank. ^ De Vlamingen in het legei En wat ge?egd van de Vlamingen in 1 J leger ? Met de toestand van de Vlaming - en het rkarnsch in het leger in vredesti hoef ik nu niet uit te wij ri en. statistiekf vlii^schriften, studies in periodieken ends bladen(Handelsblad voornamelijk), officiel verslagen van Kamerzittingen, enz. droeg bij de bevolking een vraagstuk van gelij heid voor. ^ Ik verzend hiernaar om over de gel sterkte en verdeeling der Vlamingen in I leger bij den aanvang van den oorlog e ' juiste inkijk te hebben. Bestondnietgewes fl lijke indeeling van vlamingen en walen s het leger, toch scheen het mij dat in somn ge regimenten van de vlaamsche streken e ^ orerwegend getal vlamingeu,in andere rej e men ten die garnizoen hadden in het wale land eene meerderheid van waalgchesoldat ; bestond. \ De vrijwiiligers kwamen op en werd dikwijls op aanvraag ingelijd in de rej menten waar zij taai en stre g ne ten 01 o * wy( r » moetten. en r j Na den Yzerslag kw^er: n de vlamirtge . die tijdens de vlue-' ,an Egypte uit t provincie Antwerperi en de twee Vlaand j reii f aar Hollan î en het Noordmi vi ^ Frankrijk W3ren gestoeid, aan het front te Sotmni r» regimenten kregen een door door vlaarnsch voorkomen. Statisiifken zui\:n spreken om getuigen af te leggen in cijfers van bloed over « grootheiù van het vlaamsche ofFer in d* • strijd van Belgie's verdediging in de : ) eeuwsche oorlogscrisis. Ik bepaal mij met zeer a'gemeene geg : vens betreffende het vraagstuk aan . duiden : « « In gewonen tijd was de verhoudiug d vlamingen in het leger — officieren sii medegerekend — 67 ojo. Die evenredighe is gewassen om twee redenen : i* Tijdens den oproep van de kl3s vs 1914 waren aile waalsche gewesten in haï den van den vijand. Het grootste gedeel 4 der vlaamsche provincien was niet do< belangrijke strijdkrachten bezet en de mil tairen hebben aan den oproep der regeerin kunnen voldoen, gelijk zij ei de z ^Hijl verplichting toe hadden. '■ 2- Daar het vlaamsche gedeelte van h< land dicht bij de Hollandsche grens Kg r hadden de jongevlaaningenbijzondergema om de grens over te steken, ten einde a vrij willigers dienst te nemen in 't leger (1): | Op den dag van heden (Jan. 1917) is c ï verhouding van 67 ojo gestegen tôt 80 op l In deze omstandigheden had ik het vel § vrij om opsporingen te doen aangaande c I : volkseigenaardigheden der vlamingen i . | oorlog, en in het bijzonder op het gebie ; van vlaamsche folklore de taalwendingen e woordenrijkdom van de vlaamsche « jas gedeeltelijk — noodzakelijkerwijze is mij arbeid begrensd en onvolledig — te on | hullen. |M. L. De Naye; (/) Vrij Beigië, 19 Jan. 1917, naar ii . lichtingen uit Le Hâvre. Onze Congo in lien Oorlot Een brief van Mgr Roeleos Baudewïjnstad, den 10-1-1917 Uw schrijven van i3 Oogst 1916 is m over eenj'je dagen toegekomen. Of het mij deugd 'deed eenig nieuws I oritvatigen van U en van onze vriendet kuntgij denken. Sedert h(;t einde \d?i 191 heb ik geen het mioste nieuws ontvange notïh van famiiie, noch van vrienden u Beigië. Wij krijgen de dagbladen nog i — s» iT\ fi Doiiderdag 3 Mei i9if

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes