De Belgische standaard

650 0
19 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ff3kw58b5r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SOEDE lH SIiCHTE LEGTUOR ê i tu 3J jj»juy*nwu»f ^ujouj»» .iV. o«t vaimuA jvj-vnvinô »» > N4«?'Xï°Jfi]i|?|'w^aun « b«a ttitroenng^*°ïal ïïu^èenige d*gen geleden j versehesn, sou ik Wèl wiilsa eeoige kent-teekdfrl^kù mtkea, want de zsék is vàn te groot bekng om het bij het iu het bewuste artikcl liggend proltst te laten. De kwaal met h*ar verderfeiijke gerolgen neemt te groote onvang om ons nog verder met de makke Iijdzaamheid van enkelen terreden te stellen. Is het schand de wctten op de zedelooa-heid door de kamers gfstemd *6or den oorlog, binst den oorlog zoo brutaal onder de voeten te zien treden ; — het is nog een grooter schand te moeten bestatigen dat deze vuilnishandel in zedeloose boeken, tijdsohriften en printkaarten door deorer-heid onrechtstreeks in de hand wordt ge-werkt èa omdat, spijts aandringen, de ooren gesloten blijren voor een reohtvaardi-getoepassing der wet ; èa omdat degelijke, gezonde, veredelende lcctnnr wordt inge-hoaden, «f verboden wordt den bestem-meling opgestuurd te worden. Is het niet in-trenrig te moaten bestatigen dat Tuile boeken en tijdsohriften, ongehin-derd en met heele karrerrachten, de grens overkomen ; dat deze zedelooze druksels ultdagend en tergead uitf estald worden, en hnn vergif door 't onschuldig oog van de kleiuen in de zielen laten leken, — wijl gesoede lectuur, — — ofwei niet toegelaten wordt, ofwel gedoîmd blijft om in eea beperkten kring haar wel-doenden inrloed te kannen nitoefenen ? Het sedelijk en lichamelijk heil van ons volk ligt ons te nauw aan 't hart om dien toestand nog langer te dalden. De verant-woordeiijkheid - wordt schrikkelijk groot voor dezen,die door han ambt er toe geroe-pen werden voor het welzijn van hnn volk te arbeiden en die met gekruiste irmen den ateeds stijgenden vloed ran de zedeloosheid ii?n aaawasseo , zonder er ooit aan te denksn dat een afdijken van dien vloed hoogst noodza-kelijk wordt, willee we ors ras in de toe kotr,it, gaaf en gezond behouden Het krschtwoord « 't Is ooriog » schijnt ook voor hen het wachtwoord te wezen dat ailes moet toegelaten worden ; ailes, zelfs dat wat tegen de wetten strijdt 1 Reist onbezet Btlgië door : orcral grijnst u die vniligheid tegen, overal in de gemeeoe achterbuurtjcs kan men hoopen zedelooze prentkaarten te koopen vieden en helaas, xoovelen dragen die verdorvenheid mrê naar hnn loopgraven, waar de dood op hnn lichaam en honne ziel loert. En denkt ge dat onze veiligheidsbewa-kers eea oog je in 't util heuden om dien onnoemlijken handel tegen te gaan ? Ge zijt er wel meè! Hnn schijnt aïs een wenk gegeren te lijn de oegen te shiiten op ailes uitgenomen op onbeunllige zaken die met het gezond-blijven[ van de kracht van het land niets gemeens hebben, maar de grotte verdierste afwerpen elken burger vaa het vrij gebleven hoekje van België een « casier judiciaire » te bezorgen 1 1 De zedeloosheid door boek es print is meester van de straat. Wat doet men van hoogerhand om dit tegen te gaan ? Niets i 't Doet : Degelijke hollandsche bladen en tijdsohriften, die hoegenaamd niet pro-dnitsch lijn en die onae vlaamsche jongeas, — verwant door de taal aan onze naburen, van een onzeggelijk nnt zonden zijn, worden radikaal rerboden, mogen Oubeict-Belgie niet bereikenl We moeten ons te-vreden stellen mit de door de bevocgde (?) overheid aangewezen krant en met de karre-vraohten vuilnis die iederen dag in Oabezet-Bclgic, onder het inschikkelijk oog van aile wetmannen, afgeladen en rondgevent worden I 't Doet : ^ Oatelbare aalmoezeniers in Frankrijk I vragen naar Vlaamsche lectunr en Vlaamsche gebedenboeken voor hun soldaten en vluchteliogen. Vele seldaten in Frankrijk «chrijren om boeken voor Vlaamsch en Fransoh te leeren. Meent gij dat wij die noodsakelijkt behoefte knnnen voldoen ? Ge aijt er wel mce. Aile verzendieg van boeken die ons volk moeten verdegelijken, ons volk moeten volmaken, ons volk de noodige kennissen moeten aan de hand doen om later op treffelijke wijze door 't leven te geraken — aile snlkdanige ver-zendingen, die rechistreeks van dem uit-gever of van den boekhandelaar nitgaan worden radikaal verboden. Verbod op in-dividueele aisending, dat kan verstaan, maar versendiagen die uitgsan van hen die niets anders doen, dat gaat over zijn hont. Ea om wille van afzocderlijke gevallen, wordt den maatregel ia zijn algemeenheid torgepist 1 Eu dat men hier toch niet voornitkome met veiligheids -maatregelcn 1 * * * JUUL FILLIÀERT. INDRUK De nacht is diep vol angstigheden, de nacht in 't bloedgsweldig oord. De lucht is swanger-zwart van znchten... — een akelig gevoel van moord. Het regent nu in de ijle velden die braak er liggen zonder aiel. Een snik welt van mijn koude lippen daar waar zoo menig dappre viel... In stille smarte zwijgen de akkers verschenrd, verlaten, zat van bloed. iEi 'k voel zoo'n w«e a's ik bij naohie die slemme klacht van 'i land rermoed... 2o-ia-'i7- G. ! ii i (>ii—•- ;> fi.! loi aa -0 : Ooplogs tijdîngeri BELQISCH front i7J«n. ap uur. — Wij beschoten doel-matig verschiilende duitsche batterijen die onze steliingen in de streek van Ramsoapsl-le, Diksmuide eader vuur namen, en ook een hoe?e staande op den Yzer naar mijlpaal 17. Franseh- Kngelseh Froit PARUS, 17 Jan. i5 uur. — Duitsche e verkenniegen die poogden onze steliingen ' naar Samogneux te becaderen werden af-c geslagen. Wij drongen gister bij verrassing e diep in de duitsche linie naar " Tranchée de Colonne " (streek van Eparges). Het uit-voeriogs-detachement kon ongehinderd • terugkomen. LONDEN, 17 Jan. i5 uur. — Wij heb-" ben verleden week N. St. Qaentin een duit-) sche handslag afgsweerd. - De vredesonderhandeliegen e van Brest=Litowsk Ze zouden terug bernomen zijn, en zulks ondrr de bedreiging der Duitschars inge-val van defiaitiere afbreuk tegen Patrograd k I op te rukken en Polen in te lijven. ^ T D Finland in het verbond der k Scandinaafsche landen n In zijn troonrede, heaft de koniog van 'e Zweden verklaard dat Finland in het ver- ? bond door de Scandinaafsche landen ge Q sloten, zal opgenomen werden. , ' De zaak Caillaux le d Volksvertegenwoordiger Loustalot 't aangehouden Iedere dag brengt zijn aanheudieg met te Parijs. Gister is het den volksrertegen-n woordiger Loustalot die achter de grendeh 1. is gedraaid geweest. Loustalot zou mel , Caillaux zekere onderhandelingen in Zwit' / serlaud gevoerd hebben tegen de republiek. Het complot ia Zuid-Amerika ^ Te Parijs is eindelijk het dokument toe gekomen waaruit kan opgemaakt worden dat Caiilaux met de ?ijanden van zijn land ie in b-trekking is gekomen. la dit dokument wordt gezegd dat Caillaux een anti-engelsche politiek wilde door-voeren en dat in Daitschland er ge.n gewag mocht over gemaakt. Eëi Uitimatiiffl ni Lenine aan Roemanie Lenine heeft Roemanie een ultimatum orerhandigd waarbij dit land bsvolen wordt ia de rier e;n twintig urea,de door het Ree-meensohe leger aangehouden Russische troepen met de mondvoorraad die zij gaan halen waren, loa te laten In geval zulks niet is gebeurd verklaart Lenine den oorlog aan Roemenie. kaaiste UUP PARIJS meldt ; artilleriebedrij vigheid Z. St Qaentin en in de streek van Massiges. LONDEN meldt : Vroeg ia deza morgeu is de vijand onze linie binnengedrongen N.Epechy. In de nacht van i5 tôt 16 dezer hebben " onze vliegers de spoorlijuen om Bensdorf, 3o mijlen Z. N. Metz en de «poorweg Z. Metz gebombardeerd. ROME meldt : Gister om 7 uur, ni schrikkelijke beschietingen heeft de vijand een geweldigen aanval gepoogd Q. Caposile ten einde de do r ons op 14 januari ge-nomen stelingen te herereren. Na een gerceht van 4 uren moest de ▼ijand zijn pogiûg op;erea in onzt handen • aohterlatend 11g krijgagevangenen met 5oo geweren en ander materiaal V A N EN VOOR 3NME BOLDATEM 2 000,000 man onder de wapens Weinige dagen gaan voorbij zonder dat de eene of de andere duitsche trotsche krijgsheer grinnikend den spot drijft met hetgenc zij allen 't ondoelmatig, ondegelijk, belachelijk Amerikaansch leger noemen. De tijdingdat het leger van Uncle Sam heden meer dan 2,000,030 man onder de wapens heeft, zal ongetwijfeld op deze sohimpers wel hetzelfde uiiwerksel hebben aïs een koud stortbad 1 Dit ontzaglijk getal krijgers is samenge-steld al« volgt : Nationaal leger heden geoefend worden-de in 16 kantonnementen ; 616,820 Nationale wacht, hier en elders geoefend wordende 469,000 Regelmatig leger, hier en elders 370.000 Spéciale legertakken, begrijpende genie, artillerie, signaalkorps esz. 200,000 Reserven 80,000 Zeewesen in regelmatigen dienst en in de oefeningskampen 147,000 Reserven van het Zeewezen 5o,ooo Zee wacht i5,ooo Hospitaalkorps van het Zeewezen 6,5«»» Officieren van allen rang van het v land- en zeeleger i5,200 Algemeen tota&l 2,008,420 Als men nu i&gaat dat de Vereenigde Staten alleszins tegen Maart in Europa wil len zijn met al hun macht, is er dus van lachen gecn spraak meer / De ma&schap van de Belgische s/s " Haelen " gevangen Volgens een telegram uit Amsterdam zouden de Belgische matrozen van het stoom-schip Haelen, die gevangen genomen wer den in hua vaart naar Rotterdam, thàns in een duitsche haven opgehouden worden. Een Tentoonstelling van Belgische Kamt ta Amsterdam lu het « Stedelijk Muséum s van Amsterdam wordt thacs een tentoonstelling ge-houden van Belgische kant. Het totaal ge-wicht der tentoongestelde j voorwerpen bereikt acht duizend ton l Moeten er kanten zijn 1 Deze kanten werden verraardigd door 48 duizend Belgische kantwerksiers die in bezet Bslgiô spijts den nood en de sçhaarsch-te aan garen hun kun kurstambacht niet wilden prijs geven. De tentoongestelde kanten hebben een onschatbare waarde. Een kinderkleedje in kant geatikt en waarop in fc't midden den datum " igi4 Yz«r i^i5 " omringd van zee-krabben en zeesterren is gewerkt, is een der schoonste stukken. Uit Brugge werd een tafelkleed opgestuurd verbeeldend de Vlaamsche Leeuw, die neergehurkt zit en wiens borst is gekwetst. Rond den hais heeft bij de Belgische driekleur. De opbrengst — en de aankoopen zijn groot — wordt bestemd Vvor de noodl'j-denden in België. De besliste wil vaa Eagelaad voor Belgie Sprekende voor een vergadering van werklieden te Dqndee verklaarde Barnes, vertegenweordiger der Engelsôhe werklieden in den oorlogsraad det Engeland, al-hoewel naar den vrede hakend de waperg niet zal neerleggen zoolang België bezet blijft of Duitschland koppig om op recht-m«tige grondslagRa te beraadslagon. Tweede Zesdag oa OriekoDÏogati. Op Driekoningen Tierde de Kerk, behalve de aanbidding der Wijzen, ook nog de ver-schijning van God bij het Doopsel van Jezus en het vtonder van de bruiloft van Cana. Dit laalste wordt in de liturgie van dezen dag nogmaals afconderlijk gevierd. In het Evangelie der Mis lezen wij de ge-schieienis van dit eigenaardig wonder s « la dien tijd werd er eene bruileft gehou-den te Cana van Galilea, en daar was de moeder van Jezus. Maar,ook Jezus werd ter bruiloft gener-digd met zijne leerlingen. Ea daar rr ge-brpk is aan wijrj, zegt Jezus' moeder tofe Hem : Ze vhebben geenen wijn. Ea Jeius-zegt haar : Wsst hebben Ik en gij, vrouwet1 Mijn uur, is nog niât gekomen. Zijne moeder zegtL tbt de bediende». : Doet al wat'. Hij n xeggen za!. Daar atonden nu, voor-de reiaigiag, bij de Jadea gebraikelijk, zes: steenen waterkruiken, elk van twee of driei natreten iahoud. Jésus zegt hnn : Vnlt de kruiken met water. Ea ze vnlden ze tôt boven toe. Ea Hij xegt hua : Sohept no ea brengt het den bofmeester: Ea zij brach-ten het. Zoodra nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, proefde, — en h$ wist niet ?an waar dit kwam, maar de be-dienden, die het ^ater geschept hadden, wisten hst — roept de hofmeester de brui-degom ea zegt hgm : Iedereen zet eerst den goeden wijn voor, en aïs men goed gedron-ken heeft, dan den minderen ; gij hebt den goeden wijn tôt nu bewaard. Hiermede deed Jezus het eerste zijner wonderteeke» nen, te Cana van Galilea, en openbaarde zijne heerlijkheid Ea jjzijne leerlingen g«. loofden in Hem » Treffend is bij dit wonder de houding van Maria : Zij vraagt geen mirakel aan haren Zoon, ^iecs goddelljke almacht zij kent, maar zij legt enkel den nood der jongg«huwdan bloot. Zij laat verstaan wel-ke beschamimg het gémis aan drank voor hen zijn zou. Wat ?erder zoa kuunen of m6eten gedaan worden om ze uit die pijn-lijke verlegenheid te hclpen, daarover wacht zij zich wel a^n Jezus ook maar een. vingerwijzing te geren. Ea toch is zij rot vertrouwen op zijne goedieii; in de ver-wachting van eene wonderbare tusschen~ ,koœst verwit'.igt zij de bfdienden aan de minste wenken van Jezus te gehoorzamea, al mochten die ook ongerijmd voorkomen. ' Hoe nederig en gepast is niet die houding van Maria. H are biddende houding >> niet die van moeder tôt kind maar schepsel tôt Schepper. Zoohaast Jegug 0_ treedt als Messias en Verlossçr, ,{a Leeraar en Wonderdoener, neemt cok zij tegenover Hem de nederige houding T«n zwak en smeekend schepsel, aan welke het past te bidden zond*r te gebieden, zijne behoeften bloot te leggen zonder de middelen voor te achrijven, waarmee God er in moet voor-zien. Een volmaakt voorbeeld voorwaar ▼an die ootmoedigheid waarvan in den Epistel dsr vorige week spraak was en die ons leerde ootmo«dig te zijn, dat is, in ailes de jtlaats te behouden die ons toekomt als lidmaat van het lichaam ran Christns. In den epistel van dezen Zondag lezen wij de voortzetting dier leering van den Apostel Paulus aan de Romeinen. De Apos-tel gaat hier voort met de verschiilende . genadegaven op te Bommen, waarmede de | H. Gcest de geloovigen begunstigt volgen» | de bediening die Hij aan elk lidmaat T«n Coristus' lichaam heeft aangewezen : «Broeders, Zfgt hij, wij ûezitten verschiilende gaven volgens de genade, die on*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes