De Belgische standaard

1436 0
15 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qf8jd4qn0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ISTADDAARD ^ A & ^TT** tH IHTSR-iiBSIUUROFii ILDEFONS PEETER o 1A*0<****STBSj,tj ' V»or Soldttea j S WRa-sd I,9S fr. ■V* i,5o «î ?*!« -1?» j,7S "•* '5 v.fi*teji » : l»'-d ; ? fr. i,75 Nj J c.èJ«s 5,50 ', I J!Tl»h v U'8 5,35 ; V « ©— | ^ F-1',.r, ■» iSBj r K sii fr, j,5o » ai>tnd-!'j 5,e« s • s ?.so - f> — V ! « -g Î3 Bi&tlf voit Lt* Chtrmst'.'» Zeedijfc -I - V'V PANF^ ! ;ft'*in« «tekin m, dUingen; # î ,«5 : . <i» v%aî RBC'.A>1BH Teignes o»* r> À VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpair* |L. Duyker», P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Junl Fi!.:aert, Dr w*. De Woif^t. vra , • • ' • i . _ n- ■„ imiiim ni - '*'■ jiirmmwi m m iiiiiiiii i ihmmhmmmmmk* ^ - r ii ni ii ïnriwm—iiimM—M—T—irni aM—n miiin —■ > "■■■ Onze Toekomst V. Hooger Onderwijs Met het « Hooger Onderwijs » is hctal nietbeter gelegendao met de andere vakken. Te lang voltfden wij «ien gewonen slenter. Daar het hongst noodig was diep in te grijpen ïom t >t eene meer moderae iaricb.ting te comen, en wij over 't algemeea van <een nieuwigheden houden, zoo ble-ven wij immer stilstaan, stake stijf, bij eenen toestand die met de heden-riaagsche eischen niet meer overeen-Kwam.De oorlog zal ons eene beste ge-legenheid geven om allés op nieuwen voetherin te richten, daar ailes toch plat ligt en opnieuw dient op te rij-zen.Verschillige vragen stellen zich waarvan de eerste is : Moeten onze Universiteiten aan professionneel onderricht doen ofwel een streng wetenschappelijk midden Jblijven ? Dient er vooral in|'t oog gehouden te worden het vormen van vaKmannen tfwel Komt het erop aan de studen--v-u up te leiden toi wetenschap.pelij-Ke doctoors ? Aanhankelijk met deze vraagKointeen andere: deherziening van de volgorde in de vakken, het afschaffen, vervangen en bijwerken der kursussen, het inrichten van een zevende humaniorajaar als eene aegclijke voorbereidiag tôt hooger studie ? Voor vaîidaag wil iK enKel een pu it bespreken, naar mijn oordeel an het grootste belaag en waar we eenige nuttige wenken kunnen in vinden voor de reorganisatie der Leuvensche hoogeschool, ni. : het al of niet katholiek-zijn onzer katholieke hoogescholen in 'talgémeen. Een woord vooral voor den lezër c m geen misverstand te doen ont-staan:Eersi en vooral al wat ik hier neer-senriji is niet van toepassing op de iheolc. îsche en filosofische facultci-tcn.Sommigen dier; on der meer deze van Lcuven, zijn wereldberoemd en 3rmtn een waar wetenschappclîjx r nter voor ons katholîek geloof I*; moet hun liefde brengen en bewon-deren. Verder, uit het lcit datik het t voldoende katholiek-zijn van i,ommigè universiteiten aanklaag) aient er ciet besloteu te worden dat et beter is voor kristene ouders, hun -:onen naar neutrale onderwijsge-stichten te sturen. Dit is niet mijne îeening. Niet voldoende katholiek zijn besluit in zich reeds dat ze toch atholiek zijn en in cIk geval dat "het onderricht niet tegen den gods ienst • is ; en dit is een punt var irroot be-ang. Dan nog blijf ik bii g dach-!. dat het eer.e groot^ domheid ts bij ?;à » lut openlijktedurvcu ectschr -wat inen inweadig ie:fkt uit vrees voor opspraa^, Aldus omt et notât verbetering en bîijven we op 't slt chte pad tôt het oo^ "nblik dat de boni springt D.-s waarheid Kwetst aitijd, maar de waarhtid dient soms ~ t j  i ' H gezegfd te worden om tôt verbetering \ te kuddcû overgaan. Na die opheldcring, kom ik ter zake. Aan de vruchten kent men den boom, Het is een feit dat vele oud-studenten die hun studiën voltrokKen hebben aan eene katholieke univer-siteit, in 't werkelij* leven weinig ol niet als KatholieK voorkomen. Eeri groot gedeelte bepalen :zieh bij façade katholiciteit, anderen stellen zich openlijk aan als atheisten, de besten bepalen zich bij een eng naleven van hun noodzakelijkste plichten, en p hebben een hekel aan wat ze noe-men «godsdienstige nieuwigheden». Dit voor het privaat leven. Wat aan-gaat hun publiek optreden, daar is ^ het nog erger. Over politieke katho ge liciteit spreKen we niet, enkel over ve godsdienstige opvattingen, Nu hoe- de veel doctoors, advokaien enz. zijn er de bewust van hun plichten van staat ? m In de toepassing 20 van hun vak hlijven ze vrij-zinnig uit reden dat het onderricht dat ze genoten hebben en de metho-de, doorhen binst hunne studiën op-gedaan, van dergelijke priaciepen N( uitgaat* tri Drie feiten vallen te bewuzen : ur i. De katholieke intellectueelen H( Kennen hun godsdienst ciet en daar- va | om durven zij hem niet verdedigen, mi i en daarom nog leven ze niet streng î katholieK, tei I a. Ze kennen de zedelijke plich-| ten van hun staat niet en daarom \ passen zij ze niet toe s 3. Ze hebben een buitengodsdien-stig speciaal onderricht ontvat'gen en daarom blijven ze vrijzinnig in hun mi specialiteit. na Met voorbeelden zullen we trach-| ten die drie pueten te be wij zen. w bridjiA. m< te i Von Tirpitz tii De Sociaal-democraten vragen de aan-houding van admiraal von Tirpitz, gene-raal Kein, admiraal Hoetzendorff, enz. Willem IL naar Corfou j Welingelichte iniddens uit Hoiland be- s weeen dat de Keizec naat; Gocfou teekt. i i^e Bolchevisteix weggeatuurd De Bolchevistisclie diplomatieke zending is la Diasdag laatst weggestuurd geweest. pe J3eslu.it-wet liet u.it»*e- w ven to olatoii'J. van D* Scliatkistboiis, met Z(J tiet oog op h.et lierstel van lie t muutstelsel w — | Artikel 1. De Minister van Financiea is ge-! machtigd, ten einde de zuivering van den munt-i omloop in het Koninkrijk te vergemakkelijken, 01 i Schatkistbons uit te geven,die 5 #/0 interest op-« brengen en na een verloop van niet meer dan or drie jaar betaalbaar zijn. t< De bons zullen bij opembare inschrijving uit- ZG gegeven worden. De Ouitsche munt zal, voor de aflossiî-g der inschrijvingen, in de mate en in de voorwaarden door den Minister van Fi- la nancië i vast te stellen, aan de waarae van [ st 1 fr. 25 oei' mark, aangenomen worden. ] st De verlossing onzer krijgsgevangenen Het Hollands goeveenement laat toe j st dat de tecugzending dec ktijgsgevange- i »£ nen in' Duitschland geschiede langs de J 'o Hollandsche gcens. Dit zal het veevoet : w in Duitschland veclichten. ge Nq /r.-^ Wapenstilstancl Onze Krijgsgevange ien IromAîl of De Frins va Lippe freedt af. Jen_ Plechtige intrede van n». den Koning te Gent Gistecen, i3 Novembec heeft Z. M. is Koning Aalbeech, rljn plechtige inteede tlO gedaan trv de stad van Jacob van Acte-ver velde, gevolgd dooe de officieren van œ- den Staf van hel Belgisch legec en dit i er dec Bondgenooten. !ie geestddft dec menigte was onbeschtijflijk. Nadece bij-ing zonderheden volgen. De Kroonprins zou ho- niet dood zijn Volgens een telegram uit Den Haag van 12 pen n0V- zou (]en Duitscbe kroonprins le Maes-tricht aangekom 'n ï\ * n lien dezer om 16 ure ; bij werd geleid b'j den" go vi-rneur van s ]eR Hollandseh Limbnrg, alwaar Item de beslissing * ar_ van 't Holiansch goevernement zal faekend ge- f eR maakt worden. Deze telegram spreekt dus dezen van gis- j teren tegen. om Nog over ^ | Duitsche eerlijkheid. eiï Eene fransche mededeelir.g zegt ons dat lUn Mézières door de Duitschers werd beschoten nadat de wapeustilstand was geteekend. ch- Van vifr ure 's avonds tôt 9 ure 's morgens werd de stad gedurig be^choten ; eerst dacht L. men ôat het was om <i fr iischi t'or-pen tegen ; te houden^nlaar men bestatigde weldia dat er kwestie was van eene echte vernielings-b^schie-ting. Gezsl Anseele Minister Naac cen geiucht de tondee doet z u gezel Anseele, d.d. butgemeestec va i Gent en sociatislisch volksvectegenwooc-digec vededen Maanda. bij den Koning ontboden zijn gewotp'en, ten einde hem te speeken ovec de aanvaacding ]van het ambt van Ministet. Zouden we eeclang een omwenteling in het Kabtnetbelevi n? Men speeekt van een demokcatische Re-geeeing samen te stellen, Mogen we vecJJ hepen daatin manen met kepoen te zien zetelen en zoowel de Vlamingen ingelij-ken getalle vettegenwootdigd te zién als de Walen. Laatste Uur Onze krijgsgevangen De eerste krijgegevangen die volgens de voorwaarden van den wapenstilstand moeten worden losgelaten, hebben Duitschland v >r-laten en zijn reeds in Hoiland toegekomen. Ze werden met eenen ongehoorden geestdrift ontvangen door onze Belgische v uchtelingen. De Franschen te Strasburg Uit Parijs wordt gemeld dat de Fransche trorpen op weg zijn naar Strasburg om de stad te bezetten. Nog een troon om ekanteld in Duitschland De prios Lippe zou van zijn troon afstand gedaan hebben. e- . ! Hoe de wapenstilstand tôt stand kwam. De wapenstilstand is dus geteekend. Duitsch- : is land heeft zich onvoorwaarletijk onderwor-pen. In ëe laatste oogenblikken dacht men dat — er een verlang zou moeten toegsstaan wordon, want da Duitsche afjj- ardu-.d- <Ji- door Bra- a berger na. r 't groot Hoofdkwartier werd ge-zonden om de voorwaarden aan den Kaizer en Maxron BaJen te onderleggen, beleefde onder ^ weg allerlei avontuni) die zijn techt va» één dag vertraajden. Op de voorposten gek«men wierd de man ontbaal op een oorv rdoovend jeschut. p- 't Was kapitein Eldorff, de zaakgelastigde, »n onmogelijk de vuuriijn te overschrijden. Telegrafiscbe berichto om inlichtingen bl ven l" zonder uitslag. Toec vroeg de Duitsche afvaar-^ diging van kapitein Eldorffper vliegtoestel te 'j. laten vertrekken. 'i Werd door Foch toege-jn staan op vooi waarde dat de Duitschers het toe-) stel uiet zoudeu beschieten. Erzberger verwit- - ] tigde door den draadloozen tele^raaf 't Duitsch t Hoogkwartier. Enkeh oogt blikken nadien _ kwam het antwoord langs denzelfden weg. î « Vrije doorgang wordt aan het fransch toe-)e j stel gegeven dat Eldorff naar Spa moest bren-2_ | gen. Bevelen zijn gegeven om aile vuren pp dit le \ toestel te vermijden. Hrt zal, om erkennelijk te îz | wezen, tweegrootc witte lichten moeten dra-gen. » Ail. s werd dus in p;ereedheid g bracht om den -Duitscbon zaakgelastigde langs de lucht te doen vertrekken, watmeer enkele oogenblikken na 't bovenvermelde telegram het Duitsche hoofdkwartier deed seinen dat het bombardement op de eerste lijn slechts ontploffingcc waren van munitiedepots en dat twee Duitsche achterwaartsche batterijen, meenende met fransche kanonrten te doen te hebben, het \uui op den weg hadden geopçnd. F.nkele oogenblikkt.n nadien toog kapitein Eldorff in auto naar Spa, waar hij den Zondag •10 Navember om 40 u. in den voormiddag aan-kwam.De beraadslaging moet al niet lang geduuid hebben want de Keizer en ziji, zoon waren er al van onder getrokken en Hindenburg had zicl aan de inzichten van de nieuwe Duiische re-geering door den socialist Ebert geleid, te on-derwerpen. De. wapenstilstand moest o'nmid-dellijk gesloten worden. In den nan.idd.g ver trok kapitein Eldorff terug naar het front er bereikte in den nacht het knsteel van Francfort bij Haudroy, waar hij aan de Duitsche nfvr. r diging den toeslag kwam brengen. Maarscball Foch werd dadelijk verwittigd en dea Maanda^ 11 November enkeîe oogenblikken vôor he verloopen van den gestelden tijd, in de statn van Rethendros, waar Foch's trein wachtend-was, was de capitulatie van Duitschland eei voldongen feit. Deze gfbeurtenissen behooren tôt de ge schiedenis en moeten gekend blijven. Op den lijn. De wapenstilstand werd, den r r Novem-ber oin ii uur geteekend. Toen werden aile vijandelijkheden gestaakt. On? 3 uur werden door de Verbondene bevelhebber-schappen de laatste ambtelijke mededée-lingen betrekkelijk den oorlog meeg"de. Id. H^t Fransch bericht, de inspanning van 4 ja:ir eirdrie maàndcn oorlog, saanivat-tend vvas aïs een triomfkreet : « In de 5a •riaand van een oorlog zonder weergade in de geschiedenis, heeft het Fransch leger met de hulp der Yerbondenen, de neerlaag van den vijand voleindigd. « Onze troepen, hebben gedurende viçr jaar van ophoudelijk sttijden, het v'oor-beeld gegeven van de hoogste weerstands-kracht en de taak vervuld door 't Vader-land hun toevertrouwd. « Nu eens met onwrikbare wilskracht de aanvalien van den vijand brekend om later zell aan te vallen en den zege te bekomen, ^ hebben ze na een beslissend offensief van 4 maanden, het machtig Duitsch leger uit-eengeschokt, verslagen, uit Frankrijk ver-dreven en ditzelfde leger verplicht den vrede té vragen. « A! de voorwairden van den wapen-sîilstand door den vijand aangenomen ge-weest zijnde, ts de schorsing der vijandelijkheden van kracht geworden om ri uur voormiddag. » -Op dit oogenblik had het Belgisch leger het kanaal van Terneuzen overschreden en den bocht der Scheide bij Semmerzoeke. Het Fransche leger in Belgié bestreek het front Nedeizwalm-Hernulgem-bocht van St Denys Zegemzem. Meer links hadden de Ame 'ikaansche troepen de Scheide te Heu-vel geforceerd. Audenaerde lag al 10 klm. achter de frontlijn, Vandaar liep het front bezet door de fîngelsche troepeu, i4 klm. ten Oosten Ronse om langs Geeraards-bergen, Lessen in Henegouwen te berei-ken. Om 7 uur 's motgens van n Novem-ber was generaal Home, Bergen, dehoofd-stad Henegouwen, binnengerukt. Van daar liep het front naar de Fransch-Beigische grens waar de Engelsche troepen de linie Avesnes-Jeumont-Jivry bezetten. De Fransche troepen hadden de Fransch-Beigische grens overal bereikt én waren de Ardennen binnengerukt. Oostelijk de Maas, bezijden Verdun, was de Duitsche grens bereikt geworden door de Amerikaansche troepen. Den 12 November nam le overgave yan het materiaal een 'aanvang en is de ont-ruiming van Belgie en de andere gebieden begonnen. 't Gaat niet'zonder moeilijkheden, want » Duitsche leger is om zeggens in ontbin-ding. Het heeft geen opperbevelh'-bber meer (Hindenburg heeft de wijk naar Hoiland genomen) en het gehoorzaamt niet m er aan andere bevelhebbers. In de gaenizoensteden van Belgie, ni. te Bevedoo, te Luik, te Namen, te Ant-wetpen zijn de. Duitsche bézettingsttoe-pen in opstand gekomen en vecmoocden hun aanvoetdecs. Dat zulks alleclai moeilijkheden mee-bcengt vooeonze legecs zelf, hoeft wel niet betoond. We zullen eeest die plotse vtijheidswaanzin van den Duitschen soldaat moeten temmen om zekee le spelen van ons stuk. Want aile vijande-lijke soldaten en agenten moeten Belgie , vttlaten. Ze hebben rlaarvooc i4 dagen : tijd en 25 dagen om zich tôt 3o klm.ovec > den Rijn tecug te teekken. s Onze legets zullen hen daac volgen. 1 Hun taak zal zich niet uitsluitend bepalen tôt ean bewakingscol. Meec en meec woedt het duidelijk dat et geen voedsel Vïijdag 15 November 1918 4d0 Jaar - Nr S4^ ai 17)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes