De Belgische standaard

896 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 17 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 01 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gb1xd0rp9p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«K.>K* M»! 1 M» '. Mtt«£i - ' 5^ ï c lîet f ri •. ■ i* ""ïî^-a-; tàfe-!? : - • ^ i ■Mit*... : KMS&&-! £-tj mil*» '* iae<* : ttftfeSi il, &M lk*agt£<E& $.r»î Ruei^i' gcg& | || 0 F S T Sf h s a ij s s b m r, s |l VS Î.A : « f?3 G»5*-2!« » j pu F»aaa SU«feï 6fti ï3jS-&g;SÇftï 5 Lss i--z«} £ *{ irtjte.'.-. .• P BECL âMBÂî. ;; *efesst v&s-stvi- touït. >« y ' . . \ YtnUt Mtduœsfksrt : M. ■ . Ësïpsïfs, IL. Dsykere, P. Bertrand Va» der Scheiden, Dr Van de Ferre, Dr. J. Van ds Woesîyn®, istsd PiliUert, Dr L. De Woif, S. Ms&om, Ô. Wsttes, Àdv. H. Bael*, kilsrion ifhsaa. FEE SI VAN H ET H. H ART VAN JEZU5. —«§o§>— « Dit artikei, alhoewel tijdig opgezonden kwam ons slechts gister toe. » Het hart is bel zinnebeeld der liefde, ook in de kerkelijke beeldspraak. Het feest van het H. Hart van Je§us' Liefde door e.en offi-cieelen, kerkelijken eeredienst heeft d«3 :ds doei Jezus Liefde te herdenken en met we-derliefde te bejegenen, zooals de liturgie in den Zang bij de| OfFeraride der Mis zingt : « Loof, raijne ziel, den Heer, en vergeet geen enkele der weldaden van Hem, die uw verlangen met goederen vervult. » Daarom ook bidt zij in het Openingsgebed der Mis als volgt : «Verleen, almachtige God,dat wij, die in het allerheiligste hart van Uwenge liefden Zoon onzen roem stellen, en de groote weldaden van zijne liefde jegens ons herdenken, ons over de genadewerking en tevens over de vrucht daarvan mogen verheagen. » Om ons tôt zulke wederliefde op te wek-ken roemt de liturgie de onmetelijke goed-heid van God jegens ons. Bij de intrede zingt zij metJer mias:«Hij ontfermtzich naar de nteoigte zijner barmhartigheden, want niet van het harte verstoot en vernedert Hij de menschenkiuderen : goed is de Heer voor die op Hem hopen, voor de ziel die Hem zoekt. » En in den Episteî met Isaïas : « Ik zal U lof ziiigen, o Heer, want Gij waart vroeger veriooriid tegen mij maar usv toorn heeft zich afgewead en Gij hebl mij getroost. Zie, God is mijn Zab^maker; ik zal vrij-moedig handelen en niet vreezen ; de Heer is mij ne sterkte en mijn lof, en Hij is mij tôt heil geworden. Gij lieùen zult metbl jd-schap wateren scheppen uit de bronnen «les Zdigmakers: en gij zult z ?*gen te <;i<ifl dage: Zingt lof den Heer-en rorpt zijnen Naam aan : ge •• »kt daîzijn Naam vetheven is. Zingt den Heer, want Hij heeft groot-dadig gebandeld ; verkondigt dit over de geheele aarde. Juich eu zing lof, woonstede van Sion, want groot isiin uw midden de Heilige van Israël door het werk der ver-lossing.» Wij, christenen, die in hetH.Harl van onzen g€ddelijken Zaligmakcr overvloe-dige verlossing gevonden hebben en die er dagelijks de rijkste genaden uit rnogen put-ten, wij hebben veel meer reden om dit danklied aan te heffen dan de profeetlsaïas in het Oude Verbond. In het bizonder herinnert de liturgie aan den bîijk van liefde van dit goddeîijk Harf, zooals in het Evangelie der Mis verhaald wordt. Mochten ook wij de liefde van dit goddeîijk Hart in ons voelen ontvlammen, volgens dit gebed der liturgie bij de offerande der Mis : «Ontsteek onze harten, opdat zij zich door de vlammen uwer goddelijke Liefde vuriger mogen voorbereiden tôt het opdra* gen Uwer offeranden.» Mochten wij vooral de heerlijke voorbeel-den navolgen, die het ons door ziju lessen en voorbeelde-i geleerd heeft. Daarvoor bidl de Kerk in het Dàakgebed der Mis,zeggend; « Gij, die zachtmoedig eu nederig van harte zijt, wii ons zul créa va-i de vlekken der zonden en boezem ons een steeds groo terfen afkeer an de hoovaardij en de ijdel heid der werel » in. » DOM FRANCO DE WYELS. Ons nation al voetbi l=ciî al in Italie Oos nationaal elflal saam^steld uit : Decoux, Swartenbroeckx, Ba s, Vanherck, Hanse, Cuypecs, Vaucant, Vanhefege, Ba!-lyn, Wefiz en Goei nck die het Italiaansch elftal veraloeg te MiLnen met 4—3 heeft te Modena he< tw<-.«-de elftal van Iial.ê ver-sle^en met 5—o. I Mensoeeide in een warmte van 33 grade». DE TOESTAND Langsheen de Vlaamsche kttst is het sedert enkele dagen al bedrij vigheid. Onop-houdelijk gaan Engelsche luchtsmaldeelen de havens van Oostende en Zeebrugge en de Duitsche concentratiekampeu bombar-deeren. Vermoedelijk is het hier te doen om ontreddering en verwarring te brengen in de Duitsche leger-inrichtingen. Zulks moet echter een ander doel hebben, want wat zou het bateu zulke bombardementen le verrichten, indien men de Duiischers steeds in de gelegenheid laat alies te her-stellen ? We meenen dan ook en zulks is uit verschillende verschijnselen af te leiden dat op onzen uiters'en noodervleugel pogin-gen zullen aangewend om meer ruimte te brengen in den toestand en den Duitschers het enorrn voordeel dat de kust hun biedt te ontrukken. De heropflakkoring van den stiijd Zuide-' lijk Yper is er het beste bewijs van. De sirijd is daar vervloeid in de dagelijksche werking van een leger dat, zijne kracht be-wust, aanhoudend tégen de vijandeiijke linieaandrukt door ongenadigehameiing orn den vijand tôt het prijsgeven van die stel-lingen te dwingen. Enkele dagen zijn nog maar verloopen sinds de zegepraal van Wyt-1 schaete of we moeten eene merkbare Engel-L sche vordering aanslippen in het feit dat de L Duitscher zijn stellingen van eerste lijri van I aan St. Yves tôt de Leie heeft moeten ont-' ruimen, Terz^lfdertîjde, in 't Atrechtsche, beuken de Engelschen onvermoeid door, i wat duidelijk laat uitkomen dat de Effgel-L schen de omsingeliug van het Fransch nij-' verheids-ceutrum van Ruebaais-Rijsel be-i oogen. Maar ze beoogen wel meer en wach- II ten, zonder twijfel, maar het verder gun-1 stig verloop van den strijd in deze richtiug 1 af om ook Noordelijk Yper, het tweede gedeelte van het plan te volvoeren, ni. de 3 i achteruitschuiving van de duitsche linie in s « Vlaanderen en ook wel de ontzetting der 3 . kust. " I Wai « ook van weze de verkennings-1 j tochten der duitsche Zeppelins in de Noord-" | zee, zijn buitengewoon toegenomen. Zou de r t Engelsche vloot ook iels in 't zin hebben ? " I 't Heeft den vijand, echter, pister het vei- I -c lies gekost van een zeppelin die neerge- 3 schoten werd en brandend in zse viel. i Op de andere oorlogstooneelea is er niets ' 2 meikwaardigs aan te stippen, tenzij het ' i bezetten door de Engelschen van de Saliff- * sterkte op de [Oostkust van de Roode-Zee op 180 mijlen N. Perics. Stelselmatig wordt dus de Turksche invloed uit Klein- ecMid- 5 den Azië en Albanië geweerd. Veel meer belang dient gehecht aan de II politieke gebeurtenissen. In Griekenland verloopen de gebeurte* * nissen normaal in dien zin dat de bezetting van heel 't land zonder hinder geschied AI- " vorens 't land te verlaten heeft Konstantijn 1 tôt zijn partijgangers een manifest gericht 4 waarin hij henaanmaant geen tegenstandte * bieden en kalm te blijven. Met sti;gend« 1 verwachting wordt nu uitgezien naar 't geec 1 komen moet. Het blijkt dat Venizelos niel Kferaadpleegd werd. Zal hij thans den toestand erkennen of zal men beroep doen oj een concentratie ministerie ? Zal de Entente haar ziei.swijze in 't samenstellen van eec nieuvve regeering opdringen of zal Zaïmis > voBrt het bewind in handen houden mel een zekere wijziging van personen? Allé za-, ken die we afwachten moeten om met ze-- kerheid in een of anderen zin te kunnen 1 besluiien. la Italie verwacht men ministerieele wijzigingen die dragen zullen op een mee-. nings-verschil iazake Albanie. Een vinger- I wijziging dat, meer en meer getracht wordt i naar het eindigen van den oorlog zonder overdreven landhonger. ï In Rusland blijft de toestand duister.Het russisch komiteit der werklieden- en solda-; tenpartij wil mordicus de bijeenroeping van een internationale socialistische conferentie ! voor ayes doen gaan. Maar de Bondgenoo-, ten willen cerst een conferentie tusschen de . i Verbondene socialisten om eene ' gedrags- lijn vast te stellen. ; l Iliertoe zijn reeds te Pctrograd aanwe-; ] zig : de vertegenwoordigvr der Fransche II socialisten, minister Thomas ; deze der En-i gelsche, minister Henderson ; de vertegen-■ '» woordigers van België, minister Vandervelde f 1 en De Brouckere, en de afgevaardigden van I | Italie. Men is thans bezig het Soviet, het • ; komiteit der werklieden- en arbeiderspartij, ; • te bewilligen zich naar de wenschen der i ! Entente te schikken. Dat is nog de groote L »: stronkelsteenl ;I LES Y4ÎHQDEURS M L'ISSR »j par JACQUES PIRENNE, -1 Dessins de James Thiriar. 3 j Piéfices de Eaûle Verhaeren II et Emile Vandervelde. " ? Payot et Cie. Paris — Prijs 3 5o f \ 5 I Een mooi boek. j Het geeft niet wat de tilel schijnt te voor-„ j spellen. En we zijn er blij om. We waren ^ | half verwachtend een lyrische hulde aan de _ î jongens die het episch gevecht laogs den | Yser leverden. En dat hebben we al dikwijls ' • gehoord. Die hulde werd reeds door hon-' f derden gebracht.We vinden hier veelbeter, i iets nieuws : zooals Verhaeren 't in zijn > voorrede doet uitkomen, deze eenvoudige bladzijden, op het front, door een soldaat ; geschreven, en die eigenlijk maar een reeka geordende schetsen enindrukkenzijn,geveîi ^ ; natuurgeirouw den B&lgischen krij^er weer, s ï naar zijneigen aard en wezen. Wezienhiei n | den Belgischeu piot, den ,,jas", zooals hij r ■ zich heden ten dage in Klein-België voor-| doet. Niet zoo vinnig en kranig, uiterlijk, ! als de fransche poilu ; niet zoo houterig en | [ gelaten als de engelsche tommie — integen-e j deel, hij blijkt wat zwaar, wat loom in zijr ^ ! tragen slenterstap — doch feitelijk vo [ taaitn moed, vol wonder uithoudingsvermo gen, vol onbreekbaren overwinningswil. Hij ; pocht niet op zijn heldenstukken, hij mop péri graag, vindt al niet meer dan een vloel * om zijn meest uiteenloopende gewaarwor dingen lucht te geven — doch hij trotseen " f de kogels om een gewonden makker tegaai e i terughalen, hij spriûjt plots van vreugd( 11 recht als er iets te doen valt, als hij zict " » met den vijand mag meten.Als men ditboeii heéft uitgelezen, dan rerstaat men het woord e \ — door Pirenne aangehaaîd — van een I fransch edelman, wiens zoon in 't fransche >. ! leger etrijdt, doch die zelve vrijwilliger koos ^ | te zijn in het belgisch. ,,0h! de bel{isch< [_ j soldaten 1 ik ben er zot van. En ik zeg hei n f u stillekens : ik wou dat de oorlog altijc , / mocht duren, om nooit uit hun midden t< it > „ { moeten weggaan e j Men denke nu niet met een psycholoîischf e studie te doen te hebben. Wat we zoe n , juist aangaven treedt uit verhalen en be^ ;t schrijvingen te voorschijn, uit schetsen dû een rechtstreekschea kijk geven op de voor naamste veldslagen van afLuiktot denYser ^ op de verschillende sectors van hetBelgiscl e front; op het dagelijksch bedrijf onzerpiot a , ten in de loopgraven, de cantonnementen s j en.. . in verlof. :t | Eigenaardige penteekeningen van Thiriai t, maken het boek tôt een klein kunstalbun 1 van de slaglijn in Vlaanderen, a ; Kortom, soldaten zullen met groofgenoe gen hun handel en wandel trouw beschrevei I terugvinden ; en al wie niet soldaat is, za e ; met groeiende belangstelling ingewijd wor den in het soldatenbedrijf aan en achter hei - front. H. i Ooplogs t!|dlrt0^n I \ BELGISCH FRONT s i5 Juni 20 uur.— Nogalhevige artillerie-ï strijd naar Schilderbrug, Steenstraat en^Het I Sas. Onze vliegers leverden slag tegen te-genstrevers. Zij schoten twee 'oestsllen naar beneden. Dezen morgen werd een derde Ivliegtuig naar Keyem neergeschoten. FRANSCH FRONT j Parijs i5 Juni, i5 uur. — In de streék l van Hurtebise Graonne duurt de artillerie-; strijd aan. Eene vijacdelijke verkenning | naar kam 3o4, werd onder vuur genomen ! \ en uiteengeschoten. i De oorlog ter zee In de week eindigend op io Juni : heeft Frankrijk 4 schepen boven de 1600 ton en i schip onder deze tonnenmaat, door torpe-deering verloren. ! Engeland verloor in dezeltde week : 22 schepen boven de 1600 ton en 10 schepen onder deze tonnenmaat. I la Spanje. Er vunst iets in Spanje. Het nieuw mi-^ nisterie heeft met sllerlei moeilijkheden te kampen en in openbarc vergaderingen spro ? ken de socialisten openlijk van revolutie. IDe luchtoorlog- 't Is de zeppelin L—43 die in de Noord-Zee werd neergeschoten. Aangaande c'en laa'sten duitschsn aanslag op Londen, met i5 vliegtuigen, wo»dt ge-| meld dat er 97 dooden zijn (55 mannen, 16 ' jj vrouwen en 26 kinders,1 en 439 gekwesten. 1 | In het Lagerhuis werd de regeering on-^ ' dervraagd over dien rit. Men vraagt weer- Iwraakmaatregelen. Nood=toesîand in Duïtschîand. ' Bij verordening heeft von Batocki ver-^ klaard dat de uitdeeling van dewekelijksche j aardappel-rantioënen, uit nood, moet opçe-schorst. De porties aardappels zullen door » bloem vervangen worden, I Het nieuwe Griekenland a In de Fransche Kamer verkiaarde Ri bot il dat Griekenland het gevolg heeft ondergaan van delafheid van zijn koning. Frankrijk j s kan of moebt den honn niet vergeten aan - zijn vaaridel gebracht op 2 December. k Uit zijn verklar.uig blijkt ook dat de eens- - gezindheid tusschen aile bondgenooten vol t komen is. a De toestand in Griekenland is rustig. e Konstantijn is op weg naar Zwiiserland. II k Frankrijk en Amerika. i Generaal Pershing heeft gister de zitting 1 van de fransche kamer bijgewoond. In hem e § werd, door heel de kamer, Amerika gehul- s digd ! Ribot en Viviani hebben van deze 0 • • gelegenheid gebruik gemaakt om nog een; ^ de oorlogsdoeleinden der Entente te omschrij' e |j ven. Tôt den laatsten rnan I tôt den laatster ? cent I 0 hs>m.gz~bm>km Uuïs e PARUS meldt : Alleen in den sectoi •- Hurtebise-Craonne artillerie-strijd: "> LONDEN meldt : Wij hebben een gedeel ^ te van de Hindenburg-Iinie N.W. jBULLE' COUPiS ifigenomen. Wij namen 43 krijgs gevan^enen. Wij voerden verkenningen ui r naar de Leye Om YPER tôt ARMENTIER5 a groote artiileric-bçdrijvigheid. Gister scho' ten wij 7 toestellen neer. Van af Jtli 1916 hebben wij op 't Wes " teîijk front 434 ksnons buitgemaakt W( namen hier 76 067 krijgsgevangenen ; ii t Mesopotamië 10.900 man en in Egypt( u 739 rnan, 't zij origeveer 100.000 man. VAN EM VOOR ONZE SOLDATEN Nieuws voor onze Soldaten J M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens te | Folkestone, aanzoekt dringend de personen l wier namen volgen hem hun adres te doen f geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Om t missingen te voorkomen gelieve men ook s zijn adres in België aan te geven alsmede : \ hetnummer dat voor hun naam sîaat. • | Brussel : ' t io46 Arts Charles i4 Hazardstraat Ukkel. 1 [ io44 Bahr Paul Waverschensteenw. Elsene. : 1049 Ba.tr.rdy Louis 56 Jourdanplaats. 1010 \ Bartholume Jac. io44 Gourgois Paul Fiori-^ | dalaan 73. 984 Bovyn Gaston. io4i de ( [ Brabandrie Bsudew. 1091 Gapelle René g3 Rentenierstraat Etterbeek. 1162 Gronbe Milo 22 j. gekwetst in Frankrijk. 1073 Debcck , Pieter 28 Groenstraat. io44 Defay Albert | ! Brugmanlaan St Gillis. ïiio Degroux Ch. kapitein. 1116 Delcommine Joseph B. 200-; Vs Cie luitenarit Laeken. 1046 Deprez i4 Kapeïlestraat. 1 x54 Dr. Deroeck Euiiel Au- - derghemlaan. 999 Deroit Molenbeek. 999. ; Dd Sadeleer Emiel Schaerbeek. 992 Deway - ' Adolf St. Giiiis. 984 Dubois Louis. 1026. Dulier majoor Auderghem. ioo4 Everaerts C^pouilietstraat. 1012 Evioîette Jan carab.-. ( cyc!. ioro Fontaine Georg. Vandenbroekstr.. - Uxelles 1 77 Foster Juiius apotheker Ander--i lecht. 1091 Giî'et Audergheralaan Etterbeek l j io38 GiiletJan soldaat Voltairelaan Schaer- - i beek. 1092 Goemaere Adolf Grenssîraat.. 3 1075 Hallemeersch Charles betldhouwer,, • ' roio Hfinni Joseph. no4 Hempens René; - ] Lambermoiitlaan Schaerbeek. io38 Histaire - Albert soldaat Liedsplaats. 1000 Jacob Louis Elsene. 1011 Dr. Jacobs Anderlecht. iio4 | Jacquet Maurice Elsene, 1026 Janssen^ i Haechtlaan. 1117 Jacques Barth. Jasmijns-~ steeg. no4Jaupen Georges Veydtstraat. e io4o La Barbe Emiel Victor Cambierstraat " Ukkel. u 79 Lambin onder-offlcier de Wo-r j luwelaan n 17 L'Anglais Theoph. Slachte-f rijlaan. io38 Leytems Antoon Jenafzystraat | Schaerbeek. io4o Malaise Paul Ukke 1091 Michaux Defocystraat. io38 Micheels Eugeen en Henri,de LochtstraatSchaerbeek. " io44 Minet K»rel Hamoirlaan Ukkel. 1116 Mippe Fracs 4i Amazonestraat. 999 Mou-n lard Jozef Anderlecht. io38 Moyens 2 ge-broeders Diegheîrweg St Pieters-J ette 995 | Piron Karel gendarmerie Jette. 994 Bal André Koninkli^kestraat, Schaerbeek io46 . Rimbout Louis 113 Anspachlaan. 1073 San-? ders Jan en Laurent 94 Louis Hapstraat ] Etferbeek. 1179 Schepens Willem. 1000 s Stroeymeyt Pierre en Henri. 1000 Stroey-g i meyt Vital 7e ligne, n 17 Talon Louis Jas-n f mijnsteeg. 1162 Tinel 2 gebroeders 8 Da-[. | geraadstraat. io4o Tybergin Karél Brug-;e ! manlaan Ukkel. 1092 Ulrix Philippe Auder-|S ! hemlaan. io44 Van Gall miiit. 48 Mont joie j. | laan Ukkel. 1026 Vanmereyns Jan Kazerne n l laan Etterbeek. io52 Verrylen Louis Schaer- Ibeek. io44 Van Volksom Ph. Elsene. 1091 Weyemberg Paul 102 Kerkstraat Koeckel-S berg. 1044 Wybauw Marcel Paul de Jaer laan St. Gilis, >r Solo-slim van de week. Gespeeld door Claeyssens Henri tegen 1- DieleinansGustaaf, Venneersch Manrits en ]- Vandenbosch Richard alieuvanCgô, 10e c. g_ ^ Dmiel Vankerckhove tegen Karcl Seyls, • . AugustBrys tn Fons Ioipens ailen van C 64 I a8e batterie.— door Van Eeck tegen Haver-beck Ed., Verschaeve van " bachten de )- Kuppe,, en Pletinckx Léon de kieke-fret-ter alleu van C, 3o*7e Cie ; — door Vereec- 5_ ken Edw. tegen Vanderstraeten R.,jDeStaleI ^ Alf. en Veraonck Pieter ;— door Vanhaere e Mauiits tegen Vanden Borren Frans. Du- II mai ré Victorien Vandewoude Léo allenvan te C, i5 3e Cie. Deze beide laatste solo's op ' een rust gedurende een nachtmarsch ! I ;. , • Zondeig 17 en Maanuag 18 îum kQ Ï j é j gi O ^s: tÇ ® ° ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes