De Belgische standaard

287 0
22 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 22 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6m3319sv7t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

il93 *544) jg m 1 Yrijdag M Pecember 1916 m , «niBSIlM £ -a p*r««wf IMKKi t« S'S§ 2£«and* a-|o , | WM ioU?S'*t ' if} '$ h»«à > i« î"?s jfrîitëiv-- £ S"S° ffeîttadea S*2Ï r .-tirttesà î. 9-Se ' ' "iSfcaàa® i*3® jjiiàaa&fes f'B® DE BELGISCHE STAnDAARD j^prrTTOKCHT UAMHT \ ; .Xl4«ffenft PllUft », opstbe ea bbheer: nua *M<r- Ç&ptUte » Z«edif* r-S F48BMI Ck'ia-ï asu&«&di-gfegsa t Ss rtgcL Stclaœœ j ?©s. C«a> eç«ft»î. feassat, B» ^ ît : Medewcrkers ; M. S. ^airi. Z. Dnyftdff, P. *<rtran<* F«* <fcr ScfoWan, Farn & Perr*, D? J. fan d@ Wmtym, *i«j MMam, & L. Dt W9 i. S»»w, 0. TTw. | Eten woordje tôt lerpriM Mett ! Hat uitwsrksa vaa zij* eigen psrsonaliteH ie ean <Ïcî gcwiebUgste zakga van 'a mes- ) scftsa Igvsa. Tach hoort mea û&ut tefeawoordig maar. Weisig mear vaa sprakcn, j animer gaaotg ; 'I was cochtaûs ia ©aze iaatsîa vrades tijdea esr> î«er beruchî oaderwsrp : peïsoonsustiBg, EsHuntï?ikkeli0g,p«rsooBlijiKtoêid, siju eigen „ veor " pioeges, eas. waraa soovesl zeer bsspcckss zijden ?au deitzaifleu voorsamea st&s^regôi : verschaï aaa d« m p«ra»nif i eigene gesstss - en iichaaK,sbcgaafdQ«dea fcuaac volste aitwerkingskrackt. Daartoe wordes vsmsctat : ®ec schrander dcorzicht, waut da dracht vaa dieu regel kaa snfcel door EJg».ï,gekiterà®û aïs gijB Btudsiaien, b«» grfcpiû worden ; o^acrnani k> iisgets i » ge^uld eiadelijk, doordrijving, wcl^eleide stawkrgcht die onverpoosd gevosd wordt ea door 't bewastzîjs der piic'at ai de va& Qod gskrsgsa bijzoaders ga*#ea so<mel saogelijk ta oalwikkêles, éa doer 't ^asîa 709ïsecaea goed iiï dosa aaa asderes. Dat »ija twae pgachîige bsweagredsaea. Wi], stude&tee, oaïvlagea Taa sssi oase op-▼o&Kiztf e:A ocûgs vifeg sau 'vlocd ?aa persooK» ; lijke gavea ; «ïie gaven mmtsa eeiid brou ] wordcatan mesr wa^aai t, mser deugd en DQttiga oatwikk«Hug voor c< ssdf sa "oor aaderea. Eea mschtlg groot veld spisidt zîch voor 't oogccblik *6or oc s uit ; esc -^ijdschs veld met tairijks be^«ïkiupmathoàeat mat tsoo#» tearle mteSagen, met veeibelof^ada vrnchtsa. Dat vsld if : de lie! (geesï ea Lait) m diic-vtrijis 't lich&am zelfc onmv «eldatea, Dassin kuMnaa d@oi ose — en moetca dooi os* — drie difcgen Toorn&eaelijk b@oogd woîden : de overwinnicg van 't measchdijk opiicht, het verdrij^en Taa dea tegneerdrakiendea iavioed der tijaBOîfistandi|h£ds3, ©a de on-verpoosda oefeaieg en sis het ianig® turssn dsï kara^tcrsterk». E«aig® werksrs giegea ocs, in 't iejjer, reeds tôor door toocesh' ricatlngca voar oaas «oidatan, 't bezorgén ?an lesahoekes, 'tgevaa "?aa laee- en scanjfl'ssîc ; eesige gawoae solâattfi self veegdsa sous» deo ba&td aas oass traagfesid, dr-ca vsls sîand» puuîea blsven eog o&aaegere rd, v«l« hoe-dst ighdieî» „ oadcf da koreRtn&at bedolvan " Dm moetea »e ^srasdem'. Wn le»fe;e teO' dec neels ea geapierdc kuUse rich îe ver > atandige foot&aii-s^ëlsa i-i aie bliss e& bctst ea apisr »c psantusrtddii^Bgiftesï oei^eeB, of kaaîÊftpalén iolg jt8 <te régula, of gtàudMrde baïeaepd, sas., en*. ; wis aicù met kra^ea-atuiie of îiaiaarkuude bsmasi«îe, leçge, la »t Toorbijwasdslsa eaar îoopgraâf of arbeids» pl&ats, Se eigsnaardigs aaatfêkkeliîk'aedea ait dsr plsâtenomgfavisg of ®?ike opmsrk-iaam op ds tallooze wonderen vaa 't hsmsl-gctterals, ol dsela kwistig ialichtlngea me 4 ovsr't cppmsrkte watcrge^ogelts of de krieleade Tloedbawoasrs ; ds wçrkiuigfeu»-diga ea isgeakur ge^e auttîgs weekea c» beîsre methodaa (met 'î klaar sa esavoudig Oùeeagadaae wettnechspptlijk bewija) voor 'î riage» sraaUea ea emsâsn, màkse sieawe pUnnetjes vas aldus meer ssîaakvolis en! kuastife „ «ouveEirs " : klsi-is TÎisgfoigsa | {nctuwhwrig niet ha f m tar if er op treàk8»d) fc&booîskg in 't ESeia *&n se cuti- j ▼ertgekkaa en loopxratîeipaaaîdigheîieH, i bo«>.tsscraa ia per-kiei vgu ïypaR, eai. ; gQ dosa ook 't mskaufs&us v^wtmi* et ds BCfcai'feoadige Wr.rkiag van eprlt(gsk'£f<?53 en | hoane meoi^vaUigâ oorlcgstosp^s^ingea, vs.r< eiectriache scckiicbtaa, varrekijkcrf, laleloo», drgaalooae telegï^fio ea me>;r ; de wijsgeer trekks de aaadicht op de gevaar- : iijka leeritelsils, ûa duiasad en ééa dags-, îilksche sophtsmeE, osgepasts ieeriagan en ■ rerlagenée praktijken ia e@a woord : ; iedet Tla»mscb sîusSeat worde eene b?oa zoo î ▼an aottige kenaissen als vaa heilvolle gatoeleas. , 't Vervolgt. J, R. Ignoto. « Ver v*n huis, alleen gestorteo, Wijl mes gindt zoo lief hem had I » i Door het kleia Normaadisch stadje I Kiaipt de lijkstoat graf waar<s toe ; i 't I« eea koude winterhemel i En de trom slaat tap-tap-toe... | j Wijl het moet, en onverschillig t Volgt de compagnie het lijk ; Van bedroefdheid of van deerais Spsuv ik nergens bliK noeh blijk. 6 Vlnchtiing eerat — daa aim recruutje, Viel hij ziek aa korten tijd ; ; Zoader vrieaden — onbekead nog, : Wien of er zijn doodgaan spijt P ; 't Paard alieene, dat de lijkkar 1 Trage trekt vôoraan den stoet, Nijgt, bij 't seia der trearklaroeaen, Dieper neer lijn ruigen onoet. Ea ik peins sp wat œea voad, dààr Op zijn hart, dien gelen bsief Door een vrouwenbaod geschreven : « 'k Heb a, beste, toch zèo lief !... » J.S. 12 Dec. 1916. I VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Belgische soldaten en Kinderen Is afle Iaadea gaan ds KefStomhaliËgeo rend voor Bslgische soldaten en Beîgische kindertjes. Aaastipp«nawaard is het voorbeeld van de Italiaaniche schooljeugd, die pasasaai in-zamelt ter» einde aaa de Beîgische kiaderea met Ksrsîdag ma geschr>nfe te kussen aaa-biedea. Dsze „ kinderlijke " isschrijving wordt door de « Corriere d'Italia » t«r harta g^nomen. Reods mser dan 3.912 fr. werdsffi iag?*smîld, Aaadoealijke briefjes vergesel lac de giften. Onwraarscbij alijk en toch waar. In het Fraasche regimsnt 410 verschesn een dagorde dat aile mannen bevool hua haar tôt op het vel te knippen. 't Werd gc-daaa. Drie dagen de « opérât ie » kreeg ieder « poilu » een kam cm zijn... kledder te kammen. De kammen waren reeds over maanden! besUld maar met de vervoerkrisis, zoader î twijfel, eerst na de algemeene schserin^ toegekomea ! Geen KerMtmisnaeht in Frsuakrijk. Kardlaaal Amette, Aartsbisschop vaa Païys, heeft varklaard dat dit jaar geen ketst-nachlmis eal plaats feebbea in Parijs an in Frankiijk. Waarom ? «Om^at wij ook wiflen toosea, segtde Kardinaal, dat besparingen dienen gedaaa, de kerateachtmis een groot verbruik van brandstof en lickt noodzakeiijk mskeod ; omdat aile ongelukken dlecea varmsden je wordes, dewijl Parijs, van ia dec a^oed reeds, ia de voHadiçsta riuisternis is gedom peld, omdat eiadelijk m da keistcsch&mis feastjes pl&ats griipaM, die la des gruweiijken oorlog best aiet gebsuraa. » DE TOESTAND Van Oostnaar West Het wiatert reeds hard. We zijt Kerstdag sabij, de derde Kerstdag in de loopgraven eti in den algemeenen ïm-stand is geene merkelijke veraedering te bespeuren. Alleen in 't verre Oostea duurt het sacces dsr Duitschars aae, soodanif dat van nu reeds eeae bedreigiag van Braï-la, de groote Roameensche baven en stapelplaats van allerîei levensmiddelen mag ingeasen worden. Niet alleen uit het Zuidea komt de se bedrejging maar ook uit het Noord^Westen. Op de spoor-lijn Buzeu-Jasai ligt Rimmcu-Sarat en heden xal de stoimloop tegen dese stad reeds begonnen xijn. Rimricu-Sarat ligt Noord Westelijk Bralia. Vermogen de Duitsch-Oostecrijk»che legers het hier een doorbraak te bewerkstelligen, dan is ever het lot van Braila beeliat en als dit gebeurt dan sitten de Duitschers ; in Rusland en de winter sal geen belet- i sel sija om het effemsisf nog vsrder te op dat wij in den kosaenden wiater dragên in de îichting van Odtssa. \ ons aaa verrassesde knjgsvetrichtingen Ds tOÊStand bîijfÉ dus heel ernstîg, ^ulka mogen vetwachiee. Zoove@i te masr omdat des» gebsurte-f En de Bondge»ootgn feoeven trel in nissen een gawsldigen indruk hebben acht te nemen dat in de uaaste Lstïe gemaakt in de Roemeensche middens.. Duitschlaad, on^er militair oogpunt, ook Het Roemeensch miaistsrie is gevallen, nog wel te duchten sal wesen, veimits soosist ontbonden en het fait dat de h«t uit aile inlichtiugen blijkt dat eerstg minister H;adaao m«t den Tsar Duitschîaad sich insake oorlo^siijver-van Raiiaàd te Petrogsad is aangekomen h^id een g^ducht verwee? aaa H smeden laas gecoeg veïmoeàen dat belangii|ke is. Nu de toestasd er zoo voor xit dat ondsrhandeliagen aaa gang zijn tes het Duitschlasé ontzegd is op atdf re eisés Rosmenië door de veslokkelijkhtid froatea opdringend te werken, ve? mita van des aangeboden vrade ui£ het ge- bet bij»s heel sijn beschikbare macht nootsekap aiet te laten glippee, Niet noodig heefî om des veldtocht tegen dat daarvoor eigeciijk vrees bsata&t, Roeaasaie tôt het basliss^nd eitide te |maas de ngerskchtighdd om geledcae voeren, mag men zich wel afvragen in-neerlagsn koa weUicht tôt dadgn isiden1 dien het e»u voor uns het gepaste oogtn-die bis eea bëwustvol overdsnken nset blîk eiet is om ia 't Wssten den ^root^Q soudes gpsïeld worden. | sîag te slaats. Heel de Roemsensche kw«stie zal De Somme* ops?aiies sijn misschien Ruslaaà vesJ, echrikselijk vesl last ba- wel wat Se vroef aasg©ve»gen geweest, ren. En men mag nu vooraitzetten dat de maar de jotgs'te Verdua-segjepraal nijst Duitschers sterke rcscrvsa aulka be- er op s&t de vijand ofcder een roes vaa hos^ea te pîaatsen op hst aieuwe front zekere gerustheid de Vfrraasi'sgea ver-dat eem^e hocdsrdea kiiometers telt, §• vst m op âen winter telt. reserve^. ik snders op ses aadér strijd-| Generaai Nielle hsefî getaoed ïnitia-tooasel m«t succ«s ^oudga knnnen op- titf te besitten om piaatselijke overwia-treclsn, vaa de Raassrj msg ook wel het- eiBgC» te bgv®chtea ; we veswachtsn geifdâ vooïuitgezet woïden. Zoovael te çaa hem de groote oveswiamog op oc« tnses omdat Ruslard Lier âija beate fros5te krachten zal disaen ia lija ta sîeilen sa , * , i.. , . dat de eu- itie-aanmask ia Rusland nog Iatusscheatiîa is mets tô mêiden tîa-zoover aiet is gevorderd om aen ov.i? «j : dat men veel over vrede spreekt die éadig gebruik vaa muaitie op heel zijE© aog mijlsn af is en dat we ods nog steeds lijn, en dit als bedreigiagimiddel, toe te bij ds lutven laten pakken door Kosstaa-laten. tijn, Konfeg vas Griskecland en swager Die toestand duidt er tes duidalijkste varj den Duiîsehen Ksises, Laatste Tijdingen over den Oorlog Artillerie-Strijd op 't Belgiscb Front | 20 Dec. 20 Dec. — Na een kaime' voormiddag ope&de de vijand een p%-welâif wuut op onze steiiingea van Ait Sas. Oùxe artillerie vaa ails kaliber hseft het vijaadelijk geschut tôt zwijgen ge-bracht.Oagewijïigde teestand op't Fransch trou jPari/8 20 Dec. 15 uur, — Bicst den nacht w&§ de artiUeïie-strijd aogal ha-vig ia den seetor vas Louvmont (Verdun-front).Om Monastir Saloniki 20 Dec. 15 uur. — Niets te maldfn daa patroêlje-gevechten op h«st M-àssâoniscb froat waar regsn ea mist aandurea. Rond het Vre^e-aanbod T$i|fra»gche kamsr haefi ministsr Briaad le se& reds hst duUschs vrede-voaïstci, zooais hst epgevat is in da vradesota. ver-wprprn. Hat is eea valsirik, een îist. Het is «es oorSogsdaad.feesit hij gszegd. Terzelvertijd hseft Lloyd G«orge, ia het engetech parUmcai T#tà;aard, dat ds vrede daa felisas moplijk sal wezea waaseer vol-ledi^ehcrstîlliag, restitotie tn wessalijke waarborgen 2al gsiateid en g«gevea sija. H^den z&\ eett tegenaota, oadgrteekend doer aile Boaaigeûootea aaa de nsutrale iaadea gexoaden woidea. Griekenlanë en de Entente in z'js fedevoeriag h«eft Lloyd George velkiaaird dat in Qfiekêalaad aile raaatrege-len geaemea zijn en dat beslotea is ook het gouvernement -an Velizelos te erkenaea. ie Kolenkrisis * Te begianen vas 26 Dtcember zal een jStr«a|8 rageling hst lichï-vefferuik in i vosga komaa ia Fraakrijk. Nog sùk?!.s urca ' s$l Sicht mog^n gebrulkt worden. Is Eagcknd gaaa ds kooimijean onder sta&takoatrool sa wordt de dwaagwst ook op de mijnwarkars toegepsst. M.er- wact dat in Engd&tsd de mijRWerkets slecbts setat aren par tiag werkea ea tôt 126 shillings ia de W9*$k trakkss. Do pslitieie-lrisis in Fraakrijk. ] Het îms8Cïa ses aat heeft gintur a ea woeiige sttusjg beleefd. Op ondsma;?lcg ?an sera» tor Baraa^sr feeelî minister Bi i&aé weerom sijîs politiek moet«a rechivaferdigerî. Ds sesast si«mâe de gebelma ziitisg. De TosstaM op 21 December 7 uur Pari/s 2i Dec. 7 uur. — Zuidelijk de Somme hebben ds Euitschers gev.eldig osze steliia^en besebotea ia de stetors Belloy-gn-Ssatesrg, Berty, Presssire ea Abiaïr-court.Wij aEtwoordden k^acht-dadig.Londen 21 Dec. 7 uur. **« Wij voar-àm twee riitess uit op de vijasdelijke loopgraven bij G ;mmecourt sa Noorde-lijk Atrecht, er had ©sa p&troeljje-ge-vecbt p aats N. N«u?e-Chapelle. Da Duitscfee patfoelje w<rd gevangen ge-acm^n. Elde?s ailsta arttllerie-strijd. — UU Kopenhage» %'otdt gsmdd dat bQ de begra?iE;j i-an «Isa Oosteurijksciita K«u-zer hfeï vdik ep den doortrcat verschilleîiia m&lsa rit-p : „ W«g mat dm ooriog ! " Dg duûscbe KroonprSss w^rd uitgffl )t<a. De „ Lokal-À^Eeiger " diukle up 12 Oecember, dat de bsvolsicg disnt gew&ar-«chu^d tegea de overdravan nisuwsmarea, aisof Daiiachlaiod, oeder economisch ootpuet in den over^load s«u awemmee. la Qriekealand haerscbt het scbrikbe^iiid op oegehoqrda wijze. Aile Vaciselisiea worden op straat dooflgsschoten of in vuile ge* vaageaisssn cpgesloiea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes