De Belgische standaard

223 0
28 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7s7hq3t27c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

mK Vrijdag 28 ï ïccci iitœt ffit , ï\ fti'i ' I jijsg.Ial ?<■» ï»aj | k a? :' ' .«H® Mi \ ). * «-<» - • ptizt ag,"j 'y'J laaK ■ '"j\ ar-a,'.».! i/, K.?S i 1-S6 '«»* 3*ï ; jgaifcîî* 'à g g w&ited fr. . g MMtXilsa g--^; ïsâ&sic.® S«§£ • ! • V. DE BELGISCHE STAnDAARD " ** .. '^ " ;> ■ - . tWif?: i • j FSlib ; SHS j eSHBlK ms*k ' h Mie êszmilla %m*i yt #A8SS£ •j K1®SU« âîgic^ea 8 ;i d,M*t> -A* ragtl -i £ r»OTl^( M8CLA4ÏBK ^}gs-a8 avares*" fcoiast. VJ rû ««!»««» \ M, i, BalM». L, Dtyfct», «•• »«M *«» te UUUm. Dr *» 1. Ita* Or. V« *■ »"(«. '«• MU"«, U» «- »• »•«". '• "C"*' °' w*"**' A*'' "' ***' *""'** . DE TOESTAND : M vr iaa ostf ?îj ■ do bUfckea gèrieh* ©p 1 Jktf.as* la ITALIE gebeuren §aat. Sia«?i 1 twee dages beakt da yijaud op vrsahrik- < Itelijkç wijî . fie itaHaànsche it;'.Hiï.-g?a tua- { geb.gm 8m Brest* «« 1 : Piars m eergistaren « aao«it sse® asgeablik ge?reesd w«rd«n voor ee?< sisnwsa aehtarvittoekt op een xçker ' gcd^île a» 't frant : ds eersîe lijn bal bi'gerem, otaar gebskkigiijk werd da toe-staad gisier israg "Ta evenwieht gebracht. Het fro&t bleef oagsrcpt. Dat hardaskkig a&sfevu *c&d beaken vaa den »ijsni ©ai den itaiissasehen^ weergia id voor goed te breken ig veelbeteefeenend. Moet het niet al» -ees ?infcrwijsicg gangeasmeu worden dat de bîjsosidsrsts siag aiàa&r sal geleverd worden ? Het orçrforcegen ?an Oostesrijk schs trospan D»ar hst Westelijk f rasrt- 20a drft 00k la dten xia te verkSat'sa «ijn,, «a-rar-bjb dat Daitsshls.eé zija kcufksrpssn nsar Itaïië za! o ..-hreageB, on» aldaar de bes îsai i^ it zoek^Q, — waut Itaîië buiten sli jd, ware de nz — wijl het off«a- sitî tegv a ket eigeaiijka Wesieîijk© îvout aa.igert-af«a es d^sorgedrayta soa v^orcSaa : dosr doitisahie troepea, basdeJea»! op eea puni, sa, de ©oâtaasrijkasbis m*«ït *p de aaderê pkatsea, waar t«g?awerkiag moaht ~ op-lagca, aoa gaplaatst wordes 0» dea toe- % staod in efeamal&t ta boadea. Er wordt tegejàwaordig veei gersâaaïid | over bat offaasïaf iegaa bei Weateîîjk froaî, | Nkmaad wset echter wat er çiganiijk op | li&adea is en de legerataf der B® idgenootéa kikt îiock «aikt. Hat biijfl dua allai uQig * steaks bij |Î8siafe)B, œaar op gbsiDgea kaa | aiscsaad baawea ef s aat ïss^ken. 't Biijft J daa brj een afwscktiug, Maar <tst wg | k©^*auàamd aieî >«Bg mear salies mastea w^saie», biijkt 20ictklsaf ait het gcleide-1 fijs verioop vas 4» gebaurtacaa. t?. | ûa sas.*, met de Raaaea moet »p dit | oogftnblik aoo goed ai» gekl«aksa ^xja, L»e | Dauscbars sa OoatsErijlterg krljfets dus de | htadaa ^oikoaaab vrij, Maa beriebt Tan nu | Ttc is groote iroapeabew :giag8u Kaa? hît | roa;ae9tiach froai ea aaar Maaaioais. Daar ait a©e des moeten beslotsa wordsa dat ia-:*8H R-asœsiia aichaaa daa foorgssteldea vrsde nïet sas oad^rw<.rpca5 — wat 4aeer dan tvaarschijaiyk is, g*siea den g«oio8da> ticataad vaa bal Ui.ra fscba voik} dat wcarbarsug biijft aaa de eïsebea tss de Bo'ebeviks sa daa aïrsjd Tcgcu Oocîtearjjk ©p aiges baad wii dooraetteo, — cr îegan dit li?>ad a si gabsuki wordea oia h-1 door da wapesa ta deau baigsa ea daa me g er vcor 't ergste gerreetd, Wat Macedoaie bsîrefî, de kweftiîe /aa da terag; oapiag vas Sarraii brecgt dit f»ont w?tr op 't rcorpîaa. ^Dat ®r ttisslsgea ïijia b *a&a gsweest, ïs tonaeklrâar ; maar 't is ge§n rectea om dea toeataed zoo te laleaj En daîfde Lieuwe terclhebbîr wiil'tfct barda | uot a aaî te kraken krijge», kaa b^st ] bljjksa ait bet feii dat Biilgaïii ha^l Wes- i Stijjk Masedoaio wil iapai^ea We rnagea ] -dan ock «n balgasraeb ©ffei aîsf -laags | gÏHdsebsa kaat iï aieï om daai^cor de Bui i gare», ees wmîvliîke waatborg ira baadra te ge?ra, Nog nooit i« er sooveel over cff»3B8ief en sirtjd lot het uitersie p-sproie.-» geweest als tfeaa», aaaar seoit cek werd er .200ml geredfka-reid o/er vnie aij» tege; woerdig. Du vredesoadfrfcapdaÊîs^es ai et Rr<sUr>d ( aargelaten, ait ai fe torfdstfdcB ^a«i de Entente weer vredasgeruchten op. In Fraï krijk wsrdê er vooria df gezeifca ^srochten al ■>$ aa off oorGç ïl- laax ii|aJja Euècland bt-weegt de opeabare meening so^ sicrk rond ée *»:)fsdr»eh!en ia jjoagatleden in het EsgeUch parlement ïsrdea aiigçaprokea belraffeïïds ds yrediS-oorwaardcn fars de Beadgeaootea S j op-nerk&Hjk vang het gahee'ea wordea dat da «zichten taa d« esgelsche regeeriag hieria sec a»«rkeiijke wijaSgmg htbbeu ouder-çaao. Ws ?. illeu ge«a lerriCorlalc Ter«?«r-fertugen, wewillen het î« eidsg*r>;cht ?o»r " le daitsoke kelonïes, enz fâat breir|t r (entering ia dsa Irijgatoeitaad meê. 1 y i t I 1 de Pau a hetft g a- , «proken sonder bltterbeid. Na heriaBerd tê hebbea dat hij zîjn vre leabajdschap slle?.n met een geed doal hsd gepoog<^, poging die door e«kelea iu sijn uiiaiag vrevà ge* stni^ âéor rerds4htm&kiagm ea Sastsr ( ] ■ .. ^ I wijst de H.Vadsf er ©p daty bij zijn pogia- ge>j niai zal sUkea. ( t J 1 l , 1 _ | . mT- ' , ■ "* " VAN ffiN VOOH ONZE SOLDATES ■■ s^CTPiajBssaBBaaHHBSiB-BasaEaaiaaaaMMG* Da soldatenmagaaijKan op 't front Op v«orgtel -ran miniai«r Vaïsdaisidekseft de Koaisg een beslait-wet ondertsekead, waarbij besiotaa wordi dat al desea dîa gïicb overI©Teraa esn het tarhaadeJeB isn geideren die in ds gf.liateBW»ga*ijEer- mn laga prijgan ta koop gsataid word*n en aaa hoogars prjjïan kaiîBsK verlocbt ^orden, lailsa gesir&ft wordea naet een ferangait-tiag van 8 dagen tok 3 anaaaJsiï tn een boete van 26 ï©t ioea fr. ef een raa di« straffea aiiaaniijk. Ds taimsie? zsgt lu sijnë bawshoawingen dat d« haidi| - eebaarichte in aHerbando w&ren in da goidateiiiasgaMjae» grootelijika ts -wijtea is, aaa dm ToortTerkoof dîzer waren Da nianwe aerataakaïts Bij bêlait heaft de a»iDisier van oorleg de toekensiag ^«n de nieuwe eereteekeBs: bronsaa en tii^aren iemwije», owgcbreten Im vernieidiag op het legerdagorder geefî recht op het dragen van een broaian leeuwtje te plaatasn midden 't lint tafl bel oorioggkrais. V«or iedera volgende ter-eaeidifig tôt vijf s&Ieen s ieuw brosaen ieeuwije foij^sgpsid woïà&u Ken ^ijî4« ter-aietiûflf gt-»ft Fï#fet ©p ees îfiirafen ijç d«t da vijf branattt ls«uwtj«g tanasgt. H«t allaman-aoleUat ia Australie Msa hetfi bet sliaiaaaa sal^aat in Aa* J traîi® wilieu iavoarea. Noahtacs, daar er î nog al œsrkaHjksn tegensiaud van w«gs de i beve!kit.g was te vcorzien, bfglôot de re-î' geerieg eea algameen re fereBdaœ ait te schrîjyeu 3m dan £iaar de aiting van de epanbare mv&aing ta handeian. Uit Mdboarfls, hoofdatad van Aust^lie, iaJegr»fe?rt men hîden dat htl rtfereDdum volgenden uiïaîsg heeft gegercn : 793,000 steajscen voor'an 967 000 gteœmea tegan bet aiieoiaa'Seîdaat Mea «feet dat Australie een eogelscbe kotaî.ic i?: en dat het ïrijwibigeirgsyatesœ er toi bedan b voage was au ar deakelijk in yoaga 2*i bhjven. i F«it PARUS, 26 Dec. i5uur,— Opden r«cb-sr MUa.#0e$ar babbae w« door aaa kïacbt g ntwoord v»tn ®a» gasabaî, hat bs^bardae-•a o«®çr Hsias desa oph®*d«n ia da straak an Bazoavsax la ds atraak vau St. Qaen-in brackiea wa kri|g«g«?a*gaaan ©p. LONDEN, a« Daa. iS aar. — Nîfts bij-oaderg ta naidea. Nieuwe Rittcii ia Vlaaddereii In dae naokt 7aa a3 toi a4 Daca*bar lebban da Eâgakake vlitgai g da dakken an Bragga an da vlisgplaiaan van St. Ïe&ja-Wsatraitt an 6r<i«tai faboaabardeerd. deer daa drie daïïen^ kibï bommea wer-l«s gawerpan, , i ENÛELAND EN BEL01E - lien Teïegraœ van Dougla» Haig Ter geiegenhaid van Kgrstdag beeit geae-:aai Donglas Haig aaa Koaisg Albert vol-feôd ieleftasa gcrialit : € Ikheb de (stc aan usve Maj^gieit en aan jïsse dâppejsë Beigischs Bondgeaooten de 3S8ie wamsahaa tas kaî fit^eUak iagerjover le ttmi.ÈU Wlj k'jvstëteu de aekera haep het nieawt jsar een çisâ?, zal «teliaa . i»;y da isaspcn eta Bal|ië en isijn volk drie iaar ia--g ia vardaren hadden.» Mucki het waar zijn. Hoi de Ouitschers Rasinnd zolieii overweldigeo Aêfi, de « Moru'jïg Pogi » wordt,.g«s«ind dftt «en daitacha train vol kaaéslarsiaïgarg, i«e; gUtianvan âiifrhanda warea an gos^ré» g>iierèa f « Patrsgraâ ia aangekoœea. E-*.n aadere tr^ia kwasn eok ta Moscou aan. Wfit zai er met Roemsfiiê ^ëbeureû Da groeiaia \rsaa wordi g^ko^stard o:a-tiaut bet lot \m Roamanië. Ee&erzïjda Wi.-rd gs^àsid è&i Roîffiïwlë g«sn vreda wil sluUea, andersijdg dai hei er toe aai verj.lisht aija om den ondargaag t® ontiïo-maa.Het gerncht al* zen R«amanië g«:t&cane zaak jaet Ukrania mafeen, houdt bardaab* kig aaa, Migachiaa kîij|«a we een nieuwen gta&i in 't znidan van Rada^d ? £y-> 4k *5i fcsi 4J 411 PARlJS m idi : Twèe dniiseba aaavaiisn op dç.a rech er Msasoevar werden afgesîa-gen.LONDEN' smeidt : aliaen ariiii.-riaairijd cm Tper aan is atippan, ROMEmeldt : De slag heefi giater op ds Asiggo ?lakt® haraoman. De >ijand drakte bijï©Rd«rbjk «p osv&,u recklerfbugel, aaaar o.nas te^enweïking ap ans anles k&>h hem h l«t verdar' door ta drisgeu daa ds eargta haiaca fa« Sosao Citatie Divisia orde. Wedfukken «set genoagen citatie vaa oî'ïto moedigen mtîdewerker H^er Luita-na t L DeNsyer « Zeer. moedig en werkzaaaj officier. Is 4o maanden op bet front. — Voorwf in de kiek'gte bijsoswlcrheden de or,, aniaatie van een onzer ?o©rpoaîes — Spiearàe zieb geette moj-ite ©m niett^ganalaande het feweldig bombsrelemeRjE de verbinding met de vacht • lijn te verzekeren — Heefc medegewerkt om met lija pzUioa een dousche aadvai af te alagen. » HarteHJk profitât. Snitsche Diiigen Van ensen Correspondent -- 20 Decem, WtH gs ten der reviens •- ■■ ea, waar; m vo'gsrs gomasig^ 0«is»c«»rs, Btîgië in Da-tsfl-sa fean#en Bioat blijrcn. a DaviAes » sson da Pranachmsa sa|fg««, * je v*«a Se don»*» m. mklk a sa nog sait m 't iskt ra^an 't Is iaitaarf, iets, dat niet aii ïe d.®k»n is, taasij d®or een Daiuchen kop. Die reèaa begtaat aifct ia hafgean ds Teutoon ïo& gaaru® Eosaat « das Iatei€S*« » fan aijn «Heis Vaisrîani».Da balangec,die daar vo» Tiïplts, Revantlow, ven Grspew, Schwa» f ring, D:ak, vaa Zedlitz, ea hondard aad«-ren, onophoaialijk besesgan w»rd»*, gt#o«,« «en op «an groodslag van waarhaM Niemand twijfsit er immsra aan, dat ^ DaUschiand een pracht vaa een koe ia s'jn gtsd zon bebben, koa het BaS^ië behoeden. ■ Msar iuigter r aar het (^eîàiaSe, «at oslangg door een « Zeitatig » gevoeden werd. Het Inidt. ak vc-I^É : België wîa van 870101 i4o6, Duitfeb gebjed; » i4©« t©t 1477, Bafgoadigcb ^^bied ; » 1477 îot lès#, Spaauseh gebi-ed ; » i5g8 tôt iôai, lelfgtandig ; > i^ai tôt 1713, •oatenrijkscb» bezett, ; » 1718 tôt 1792, Frangeh? bsgettjag ; 1» 179a tat i8i4, Ho.'bu^sche bez^Uiag; » i83i tel 1914, salfsiandig. Su da^i î Znlt ge se^gea .. W^ilk bsslait ia diaruit te trekken ? G«en, wsnt Ht is ; e&kel de miaor vaa de redeneeriogtwaarvân -de major is : « Daiischîand m»ïî ailes waii inpalr ea, wat vroagsr Dui'sshë bs^ettisg ■ wg« — Nu « Bslgië i« .'â 87e tôt i4©6 : Da,:sch« bssetting ge^aeat — Da# — W«t. X9a Sta»rt Mïil van saik a^Ilogioaa s«g* . genî!... Y*n de Loflca spriagea we in ds Théo-. dic«a, om ar ia, een van die duteverhalen : ' goddslijke 3'aadabe«2Bîten te o»tdëkk«n, die een protisiafiîacke Dosakisa, Tremplin bij ■ nasse, »r ait h-sef? «pge^iscbt. Halg^en kij scbrsef in dâ * Wclt am Montag » komt op het folgeaie Êjîïogîgina acèi- : " Het is | groota sonsio wear af te g^vea, wat Gad | qiï» gôschonken hetfi. — Nu, God h^éft ors8 BalgiS g«gch®nken. — Dos .. Most ge kop bebben duarvoor t Eu msét | ge Dnitsch zijîï en kop aèjbb a, om ie dur-k ven baweren iijk ds " ©jaîscha® Karier" f ?an i October, het de«d " dai ds Visam» •' »c:v3 kust muet vrij sija (leas : in Daitgaha j handan) se er esn " Prei Fian4ern" moei besisan, omdai ds Viamiagen zalks van de Duitschers verlangen i " ! Z<dke bewlj^an verdienen het " ad par» ! pe>B%m rei mesaoriam ! " 't Ziya ùamars | argnmenten ?lîjk stoeten Heu zit sr op ! i Mot ironw enerWii ! I A!' #* , 4»: | "SEn attendant nous coaûuaoas de croire que ?e Pèrs Gallswaert et la Stem font nse œu»re dangereuse pour le paya, dangereuse aussi pour ia foi et TE^ias" XXa S'ècle, Zeidenias ik piosriiger beschaidiging dan i deze met bovensiaande besluii. Eeceriijds de J>skenleïîîs v«n elgen nach'elooshnid ; ; intmers ditmaal geen bero-p op geta'gea — de eerste «autijgiog misviel te schandtJijk: geen berorp ©p teksten , of woorden— de doprdachtheid en gegrosdhfi,i der vooruit-gegeua gedaehtea onz r Stem, '.ijn te steng bestaud voor 4e jouraeligthk vaa de Twee-dracht, lijn te erg katholick naar de voor-gehriftsn *aa dan Pans, om door dit biad knKnen bijgetrealea ea gevolgd te worden; ? i AndersiJîJg, de m\i m îa^ter ge in hit f ît, ^av« r ie o- ii»c vaor «adariaBd, geiooi e.u k$rk daar wa&r te dai^eL «a ta oi*iooc haiubaaî' t= it ifad tu s» kop c a«at legges, icéita htl c j..éa.,kaJÙ||fceiU ha^da gakeud, by ds oagegian.îlkei^,b»j da partij-dsgbaid, bij da poiilieka epUopcrij fijacr bsginssLs. Nîst verdragand #«n adal dia straaida ait de raehtsUnigheid en da gatr©awhaid aan de onkefoordeelda bagrippan arer Kerk ea Staat, or«r godsiiensi. an aiaraai; aiet verkrsppend den gtrijd dian daacx, i»«t f' gûsioksn banier an b^«kaad aatplag da les.» aangingen, daaram îwpreefde «JLXe Sièaîë » da vardaeitmakisg. Ahsaa va«ràa asachtelseskaid tat laegkeSd, * f • Dit raaki ©as kiiholieke Tlamia^aa ta diffjer omdat de /erâHsU^sadkisg t^gaaovar VAÎefiaad, b-.l> en kerk wordt gavaard tsg^fA t'wee onaer sj«patbi#k8ïege«#talijk«*; Pater Caila***£!;é'a fi H. P-.ùas, aig bestaar-der der Stem ; y& dieper omdat ia de bt#ekn$ d;giiig t^genoTgr gèfoofen kerk km» prissiw-ecr rechtsîreékg aangerasd wardt. Wij tïeim, hos h00^ zîj gtaau bores dia aa,ç.t}jgUgen e* hoa de v*rkieafdk«id ?aa soliàten e* yluchuiitjgs», als iasteaiaiiag met feue, wsrkbg, .gich aaawtr road kaa giuit Ddch dat is geena bavradiglag vaar 0*3, dis op prakiiscke wijae «ndare miade» ien moeitn baataaraa,.,,, De Stem s ds ««aa^ea de ganegaahvid, '.¥.jtka wij reade ia ncéestfyd vaor dan auciaien a^bald ver E H Priaig en Palar Gaiiew&ert koegierdas ,dwong c»jw L i grooter bewondering in de oeriogsdagea. Ram | ij varan vaar ïachtaiiagaa ea soklat«B vargt ds speffsïi&g, de amvaïmoaibftarkaid, da siarkt-i vaa »s< prmtarhart. D# beada-îing iu ban S:.r«Jd-vcof kat geeâa, da «er-. lijàirs^id is.n àaanaa arbald, d« r«aktsis«ig-: baid van ban bagiaaals» Mfamaver vtiatd en vijani, hebb^n hmn w«?k farkavam tat «en blijfend aarefâefk, ia aarlogstijd, vaar de wsamels. der roorscfeîifies vam Pana «m Kerk» J. R. \ v v— Viâamsche Meageimaren De « XXe Siècle » diakt mai aiealijk i gtaoagen à#î besîaù dat Teusekaaem is cm hst Siaafshîad faa 28 d§z®r, an éat de id(< I viit Raphaël Verhalst, laaraàr aan àet k«* ninkMjk causer*at©rim va» Aetwerpam, bgroaft van sijn riidarsaaap in da LeapoNIS* i ords. Te is-zttr gekgt?jhei.i gij bet om* taege< lateiK i.g jd&t de "XXe Siècle",spijtg memig-vnldige uttoooiiging'îE, nog-g«sn emkal i wword gar$pt bseft o<tr d«B Raad «oc Wallonie en ia.î hei nog gteeds de twaaJf kogeSs zoekt dis de verraders van dien raad mosiea tr^ffen. KeBscheisead, Y©orwaaf ! De atad Brassai bad tagam da kastaar* • lijka sabei-tSiaf b«ftig pratast aangetaakasd bij den da^sebem fauwheer. V#lgeas " La Ubre BJftqug " van No?eœbar, zoa Ksr-diuaai Msrcier, ts d<i«er gdegeabeid, aaa de sta^sraad van Brassei, ?olgenden biicf hçbben gesîuuri : " Mijnheer de Burgf.aïefste? — Ik k»n nit;t malatan u Bîijn bewonderisg uit te drukken daad vyl wilgkracht is praek-% ea uffî vaderlandsche ierheid d©et ous ail«?n d^ugd, ik zou willen de gelegenheid bebben dit persoonbjk te xeggen aaa mwe coilegas ?ga de gemeenteradea van Brosse! en voorsteden. " ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes