De Belgische standaard

433 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 April. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vx05x26n5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l,te Jaar. - ■ No 37 Vijf centiemen het nummer Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1915. De Belgische Standaard Door TaaJ en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STJMDAARD» versohiint 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Yoor de niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't land 4.50 fr. Indien meer exempiaren van elk nummer worden gevraagd, tyordt de abonnementsprijs minder. Bestuu.rd.er : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN Bertrand VAN DERSCHELDEN, luul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel". — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Stand houden. Zt hebben stand gehouden te Luik, de kleine Belgen tegen de geduchte Duit-sche krijgers ; zij, onvoorbereid tôt der strijd, tegen hen sedert jaren toegerusl tôt den slag ; achttien lange dagen, heei alleen, zonder de hulp der Verbondenen, Na Luik hebben ze niet geaarzeld, d« Belgische troepen, ook te Namen ander-maal den strijd aan te gaan, te Haechi en te Aarschot den slag te wagen, in der vestinggordel rond Antwerpen den vij-and uit te dagen om hem te verschalken om hèm te dwingen enkele korpsen die reeds naar de Marne optrokken in België te wederhouden en het zoo den Fran-schen mogelijk te maken de Pruisen vooi goed te stuiten in hun zegevaart naai Parijs. Wekenlang hebben ze de verwoede aanvallen op den Yzer afgeslagen ter prijze van een laatste, bijna hopelooze krachtinspanning. Maandenlang houden ze met onverzet-bare stoerheid, met groothartige koel-bloedigheid de Duitsche overmacht op afstand. En ze zullen standhouden tôt den dood, standhouden tôt den laatsten man, standhouden tôt de volkomen zegepraal hun heldhaftigheid bekrone. Geen half werk : de vijand moet het het land uit, heel België moet vrij ! * * * Zonder schuld, zonder wettige reden werd aan België den oorlog verklaard, geen oogenblik heeft toen onze aller ge-liefde Koning geaarzeld ; het kleine leger trok te velde om het Vaderland te verde-digen tegen den snooden inval ; duizende weerbare Walen en Vlamingen lieten zich inlijven bij de vrijwilligers. Uit zijn stille vrede opgeschrikt zou de koene Belg het den ruststoorder betaald zetten. Aan zijn vrijheid verknocht, zou hij zijn man staan tegen den dwingeland. Aan zijn eerewoord getrouw zou hij den eedverbreker zweepen, ook wanneei deze daaromzijnwraak op hem zou koelen. Liever ailes, ailes verloren, dan de eer ! Een beroepsdief mag van gestolen goe-deren genieten, wij leven liever in armoe en eten zuur, maar eerlijk gevvonnen brood. Een valsche gluiper mag met een zoe-ten glimlach ieders achting afbedelen, \vij verlangen met opgerecht hoofd ieder-een vrank in de oogen te zien. Een lafaard mag de eer van zijn ge-boorteland verkoopen, wij verkiezen op den vadergrond te sneuvelen, liever dan het merk der schande te dragen ons levenlang. Het Duitsche volk heeft onze vrijheid en onze eer geschonden ; het Belgiscii volk heeft zijn vrijheid verdedigd, het heeft zijn eer gewroken gisteren, van-daag, het zal ook morgen stand houden tôt het zijn vrijheid geheel heeft herwon-nen, tôt het zijn eer ten voile heeft gewroken.Wij zullen stand houden ! * * * « Voor God, huisgezin en vaderland » was de leuze van onze voorvaderen, was de leuze die weerklonk in onze liederen, die opwelde uit ons hart, die trilde in onze aderen en die zal blijven steunen onzen arm en onzen moed. De Duitsche woestelingen meenden ons de leuze te kunnen ontrukken met de tong uit onzen mond, meenden ze neer te schieten met een kogel in ons hart, maar andere monden jubelden ze uit opnieuw, maar andere harten bewaren ze voor eeuwig. Boven dood en vernieling blijft zegezingen onze leuze : « Voor God, huisgezin en vaderland. » Zacht zinderend neuriede de moeder het bij de wieg van hare kleinen, warm I helmend zongen het de kinderen in de school, stil smeekend prevelden het de zusters in het klooster, hel dreunend galmde het de jeugd overal,trouwverma-nend predikte het de priester in de kerk, i kalm vertrouwend sprak het de Koning in de Volkskamer. « Voor God, huisgezin Én vaderland » stormt het in de zee, ruischt het in de . boomen, groent het op de velden, schit-tert het in de zonne, lacht het uit de wo-ningen, straalt het op de torenspits. 1 « Voor God, huisgezin en vaderland », klikt het in den stap van onze soldaten, zwiert het in hun arm, spant het in hun nek, blikkert in hun 00g, vloeit het in hun hart. Het flakkert in de bajonnet, het schui-. felt in den kogel, het zoeft in de kartets, het ploft uit de granaat, den vijand tegen : « Voor God, huisgezin en vaderland » blijft de Belg, nu en altijd, stand houden. J. B. DE EEREDEGEN. KONING ALBERT OPGEDRAGEN. Wiezaluitechte staaleen hcldenzweerdmij smeden,(i) lijk Karlemagnes zweerd dat «Blijdschap» heeten mag; een Durendal lijk Roelandgorddeomdeijzerenleden,(2) ofwel, naar vlaamschen dracht, een fieren « Goedendag » ? * * Wie smelt die gaven in een wondren eeredegen, waarop in wisselrerf, op appel, kruis en graat (3) door kunstenhand gegrift, met edelsteen doorregen uw hecrlijk handgedaad terecht vereeuwigd staat ? * * * Op d'appel doe maar trots der Belgen Leeuwnuprijken, en 't beeld van Luik en Leuven, Mechelen, Yper staan; op 'tkruise, d'Yzer met zijn doorgespoelde dijken op 't staal dat 't hert moet slaan de leus : niet door te gaan ! * * * Schenk nu den heldenvorst, die België en Frankrijk [heden bevrijdde van den val, dit hoog en heilig pand. Hij houde als Vlaandrens Graaf, beschermer in 't ver- [leden (4) en Pair van Frankenland, des Konings zweerd in d'hand. H. Norda. (1) Het zweerd van Karel den Groote, noemde als dit van vele vlaamsche heldensagen : Blijdschap ; in 't fransch eehter : Joyeuse. (a) Roelands zweerd noemde : Durendal. (3) Het zweerd in de middeleeuwen had drie voor-name deelen : de appel, het kruis en de graat, ook nog lemmer, doorn, pingenocmd. (4) De Graven van Vlaanderen en hunne voorzaten welken titel zij dan ook hadden, waren als bescher-mers van de Noordergrens van Vrankrijk aangestold, en telden onder de oudste pairs van het land. De Grave van Vlaanderen was daarom de zweerddrager van den Koning. Het Serbo-Bulgaarsch geschil ten voordeele van Serbiê geregeld. Een telegram uit Salonique meldt dat het geschil tusschen Serbie en Bulgarie door den aanval der Bulgaarsche comitadjes teweeg gebracht, geëindigd is. Bulgarie heeft aan het Servisch gouvernement laten weten dat het voldoening zal krijgen en dat de plichtigen zullen gestraft worden. Men seint dat een bende Bulgaarsche co-mitadjis ook het grondgebied van Grieken-land aangevallen hebben. Nog een woord over Italie Naar aanleiding van het artikel « De Hoxi-ding van Italië » in nummer 32, wezen nog eenige indrukken neergepend. 1 Alleriei geruchten en rumoeren loopen rond. I Er hangt poederrook in Italië's lucht. Wat zal er gebeuren en is het uitbarsten van den storm nabij? 't Schijnt schier onaanneembaar dat het land der Combinasione, zich zal laten beet nemen door Duitschlands schoone beloften. Niemand moet den sluwen Schiereilander wijs maken dat het de gegeven Judas-penning: Trente (en Triest) zou moeten terugschenken in geval Duitschland en Oostenrijk de zegepraal behaal-den. Oostenrijk ook, zal de vernedering even-min dulden, de uil van 'tspel te zijn en de ge-broken potten voor Duitschland te betalen. Dit ware wat al te naïef en wat al te Mossaal. Bemerk ten andere, dat Italië reeds heeft post gevat, door het bezetten van Valona, een striemende kaaksiag...dien Oostenrijk maar goedzakkig verdraagt omdat het niet verder kan en niet anders durft. Waarom heeft Italië zijn werking niet verder doorgedreven ? Bestudeeren we wel de zielkunde van den Combinazione-man. Ligt ergeen voordeel bij, voor alles-berekenende vossen, de kastanjen dooranderen uit het vuur te laten trekken? Bestaat daarbij de Konstantinopel-kwestie niet? Wien zal Konstantinopel toebehooren of zal zé eene vrije, opene stad worden? Rusland, Griekenland en Bulgarie hebben aile drie een loerend 00g op de gouden-koepel-stad gericht, en vergeten we niet dat Rumenië en Bulgarie, aïs op 't wenken van Italie wachten. Sprak men reeds niet, en stelde zelf von Bulow 't niet voor, een verbond der Balkanstaten testichten onder Italië's hegemonie! Neemt aan — 't is maar 'n veronderstelling — dat dit verbond tôt stand kome en, zoo de grondslag zij van een nieuw Europeesch evenwicht. En veronderstel dat Italie de gift van Duitschland aanvaardt. In zulken toestand, zou Oostenrijk, zelfs als 't ze-gepraalt, de afgestane brok weer kunnen nemen !!... en in geval het Drieverbond zegeviert, zou het bij macht zijn, na zulken ontmachtigen-den oorlog, den verkregen buit af te pakken?!... Dit voorstel — ik beken het — ligt in 'trijk der mogelijkheden... maar we mogen uit het 00g niet verliezen dat de diplomatie aile wegel-tjes betreedt, aile verwikkelingen kent en de politiek de kunst is der mogelijkheden. Een reden nog waarom Italiëniet optrad, kan wel liggen in zijn innerlijk leven. Tôt hiertoe bestond geen eensgezindheid onder de partijen. De katholieken 0. a. schrikken voor een oorlog tegen 't katholieke Oostenrijk. Toch keert sinds eenigen tijd ds katholieke windwijzer wat meer naar de Verbondenen. Ailes saam genomen mag er toch gedacht worden dat Italie met ons te velde zal trekken. Veelzeggend is hetgeen René Bazin schreeî in den «Echo de Paris»: «Het is klaarblijkelijk dat de 3/4 der legeroproeping voleindigd is. De Duitsche ambassade levert sinds eenigen dagen vrijgeleiden aan hare medeburgers.. en von Bulow gaf eene dame voor raad, Rome te verla-ten en te gaan, niet naar Duitschland, daar de broodeters er reeds talrijk genoeg zijn... maar naarZwitserland.» Voeg daar aan toe, dat Ita-tie's konsuls in Zwitserland, enkel nog vrijgeleiden verschaffen aan Italianen die naar 't Vaderland terug keeren. BERTRAND van der SCHBLDEN. STIJN STREUVELS. Over het incident Stijn Streuvels krijgen wij volgenden brief, waar-mee wij ten voile instemmen, voor zooveel wij uit de verte kunnen oordee- len. Den Haag, 31 Maart 1915. Ik lees in «Belg. Standaard» van 18 Maart het artikel over Stijn Streuvels ; zeker hadt gij toen zijn « In Oorlogstijd » nog niet gele-zen. Misschien hebt gij nu met dit werk al kennis gemaakt, maar ik houd er toch aan u te vertellen wat men er hier over denkt. Voor de hier verblijvende Belgen is het ver-schijnen van dat boek eene pijnlijke gebeur-tenis : wat ze erover denken hoef ik u niet te zeggen. Op de Hollanders heeft het grooten indruk gemaakt : de algemeene meening is dat Stijn Streuvels eene reusachtige domheid heeft begaan en hij aan de Belgen den slecht-sten dienst heeft bewezen dien hij bewijzen kon. Aan de Belgen... maar vooral aan de Vlamingen, want aile Hollanders luisteren naar Stijn Streuvels als naar de stem van het Vlaamsche volk en velen meenen nu dat de Vlamingen duitschgezind zijn. De Duitschers en de pro- duitsche Hollanders maken na-tuurlijk van de gelegenheid gebruik om te vertellen aan wie het hooren wil, dat de Vlamingen het als eene groote eer aanschouwen Duitsch te mogen worden. Gelukkiglijk hebben de meeste Hollanders de Belgen nu lee-ren kennen en hunne verontwaardiging over de houding van Stijn Streuvels is heel groot. Ik zend u hierbij een artikel dat u daaivan een staaltje z.il geven ; ik verzeker u dat de meeste oordeelen nog heel wat minder zacht zijn als dit. Ik wou zou graag, aan degenen die mij kwamen vertellen dat de Vlamingen slechte patrioten zijn, kunnen bewijzen dat wij allen het gedrag van Stijn Streuvels af-keuren. Hoe droevig dat juist hij, die nu zoo'n schoone taak te vervullen had, nu zoo'n lee-lijke roi speelt. Al hetgeen hij in zijn boek vertelt, op heel schijnheiligen toon, had hij moeten verzwijgen ; en hetgeen zijne plicht was luidop te verklaren, daarover zwijgt hij ils een graf. Hij heeft de diepe verachting die nu voor hem gekoesterd Wordt ten voile ver-liend. A.an onzen Koning een blijden verjaardag van gansch zijn volk. Zal Holland bijspringen ? Dat het onzijdigheidsgevoel van onze Hollandsche vrienden in de laatste dagen heftige schokken heeft te verduren gehad van wege Duitschland blijkt al meer en meer uit de commentariën die de Hollandsche bla-den wij den nopens de gevallen van de " Zaanstroom " de "BatavierV" de " Zevenbergen ", schepen die allcn het slachtoffer geworden zijn van de Duitsche zeeschuimerij. Het blijkt nog krachtiger met het geval van het Hollandsche Stoomschip " Medea " dat door de Duitsche duikboot U-28 ten zuiden van Beach-Head in den grond werd geboord. De omstandigheden waarin zulks is gebeurd, dragen er niet weinig bij om de opgewondenheid noggrooter te maken. De "Medea,, immers had eene lading sinaasappelen aan boord, hetgeen toch niet tôt oorlogscontrabande kan gerekend worden. Daarbij werd aan de bemanning slechts vijf minuten tijds gegund om het schip te verlaten. Dan werd de boot 45 minuten gebombardeerd door den on-derzeeër en zoo ten gronde gezonden. Heel bezwarend komt de handelwijze van den bevel-voerder van den Duitschen onderzeeër voor, die wci" gerde de scheepspapieren terug te geven. De bemanning moest twee uren roeien vooraleer opgepikt te worden.De "Medea,, was een schip van de Koninklijk Neder-landsche Maatschappij te Amstsrdam en mat 1235 ton bruto. Het had te Valencia eene lading van 16,000 kis-ten sinaasappelen ingenomen en "was den 18 Maart uit-gesteven naar Londen, om van daar Amsterdam te be-reiken.De Hollandsche pers wijdt aan dit geval krachtdadi-ge artikels waaruit de vastberadenheid straalt en de mistevredenheid voile lucht heeft. We drukken hieronder een artikel uit "De Tijd,, van 27 Maart, die de heerschende stemming klaar-blijkend aan den dag laat k»men. Aanval op onze schepen. De aanval op de "Medea,, in de Noordzee, door een Duitsch oorlogsvaartuig, heeft in ons land een geweldi-gen schok veroorzaakt. Er heerschte al heel wat on-rust, door hetgeen er aan was voorafgegaan, maar de laatste daad van willekeur ten opzichte van een vreed-zaam schip wordt onder het publiek, hoe zwijgzaam het ook is, met onverholen afkeer besproken. Onze dag-bladen geven de stemming terug. Het " Handelsblad ,, schrijft : Deze daad kàn, evenals het bommen werpen op Ne-derlandsche schepen, slechts verklaard worden, indien men aanneemt, dat de Duitsche regeering vrij wel zeker is, dat, zoo laag slechts geen vreemde troepen of oor-logsschepen ons land aanvallen, elkedaad van willekeur en geweld tegen Nederlandsche onderdanen of Neder-landsch eigendom geoorloofd is. Doch wij zijn overtuigd, dat een volledige schadever-goeding van Duitschland geëischt moet worden. Een schadev.ergoeding voor schip en lading. Deze laatste daad van Duitschland zal, wij zijn er zeker van, hier te lande groote ontstemming en bitter-heid veroorzaken en er niet Loebijdragen,om de gevoe-lens tegenover Duitschland vriendelijker te maken. Deze handeling overschrijdt de perken van hetgeen aan de neutrale staten was in het vooruitzicht gesteld toen de duikbootenoorlog veertien dagen voor den aan-vang werd beteekend. Hier is, over de waarschuwing van begin Februari heen, een neutraal schip opzettelijk en welbewust in den grond geboord. Omtrent de rechtsquœstie heeft het "Hbl.„ de meening gevraagd van mrs. Nicol. Speyer en Huberich. Naar hun meening zou de vernietiging van de"Medea alleen gerechtvaardigd zijn, wanneer ie de reis inder-daad van Saloniki naar Londen of een andere vijande-lijke bestemmingsplaats ging ; 2e contrabande vervoerd werd, en 3e die contrabande meer dan de helft der ge-heele lading naar gewicht, omvang, waarde en vracht uitmaakte. « "Het Vaderland,, : Wij sluiten ons aan bij den wensch, door de Nederlandsche regeering in haar memorie van 12 Februari aan de Duitsche te kennen gegeven, dat deze aan haar marine de meest stipteorderszal geven, in aile omstandigheden het neutraal karakter der Nederlandsche scheepvaart te eerbiedigen. Het blad wijst 00 de verplichte schadevergoeding en gewaagt mede van den hoogst pijnlijken indruk, welken het incident hier te lande heeft gemaakt. Mochten de feiten, voor zoover ze thans bekend zijn, zich anders hebben toegedragen, dan is een zeer spoedige ophel-dering hoogst gewenscht. Ook de "Nieuwe Courant,, acht de zaak van ernsti-gen aard en vestigt er de aandacht op, dat de handelwijze van den command.int der " U 28 „ geheel valt buiten de Duitsche verklaring van 18 Februari, daar geen enkel belang en geen enkel recht der neutralen is geëerbiedigd of ontzien. Het " Nieuws van den Dag " schrijft : Menigeeti in Duitschland heeft er zich tijdens dezen oorlog vaak over beklaagd en verbaasd, dat de Duitschers zooveel meer dan hun vijanden gehaat zijn in onzijdige landen, maar gebeurtenissen als deze zijn toch waarlijk niet geschikt, om dat minder te maken. En nu weten wij wel, dat een deel van het publiek in Duitschland zich thans op het standpunt stelt, dat haat of waardeering van het buitenland een onverschillige zaak is geworden, doch de besten onder onze oostelijke naburen en de verantwoordelijke personen zeker, zullen zich er toch wel van bewust zijn, dat na den oorlog de internationale banden weer aangeknoopt moeten worden met aile landen, en dat het daartoe niet onver-schillig is, hoe men het Duitsche volk in dezen tijd van beproeving isgaan beoordeelen.» Op gelijke wijze oordeelen meerdere bladen. Wij merken intusschen nog op, dat de commandant van de "U 28,, heeft geweigerd de scheepspapieren van de "Medea,, terug te geven. Daar zijn evenwel zeker diiplicaten van ! Gistermiddag heeft de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een telegram outvangen van den kapitein van de "Medea,, den heer A. F. van Balkom, waarin ieze mededeeling doet van het doen zinken van zijn sel ip. Hij bevestigde het feit, dat aan de opvarenden slechts 5 minuten tijd gelaten is om van boord te gaan en deelt mede, dat de geheele bemanning gered en te Dover geland is. ' De " Berliner Lokal-Anzeiger,, het in den grond bo-ren van de "Medea,, commenlarieerend, acht het voor uitgesioten, dat het schip bij vergissing tôt zinken is gebracht. "Wij zijn er van overtuigd,, — aldus het blad — dat de "Medea,, met het volste recht in den grond geboord is. Men stelle zich voor, dat de "Lokal-Anzeiger,, cens niet overtuigd was en dit openlijk had gezegd ! Een Reuter-bericht uit Londen meldt : In een hoofdartikel van de " Times ,, wordt gezegd : Wij zijn ovei tuigd, dat de Nederlanders den pijnlijken toestand, die door de aanvallen van Duitsche onder-zeeërs ontstond, met kalmte beschouwen en dat geen Duitsche provocatie in staat zal zijn hen er toe te bren-gen, hunne waardige en voorzichtige verdediging hun-ner nationale rechtente wijzigen. Een Turksche Kruiser door een mijn gezonken. De Turksche kruiser Medjidié op eene mijn geloopen zijnde, is bij de Russische kust gezonken. Hij werd in 1904 in zee gelaten en was voorzien van 2 kanons van 152 m/m en 8 ka-nons van 127 m/m. Uit Saloniki wordt gemelddat de duitsche kruiser "Goeben" in dienst van Turkije op eene mijn gebotst is bij den Bosphoor. Het schip schijnt buiten gebruik gesteld. -AAN DE SOLDATEN. Stichtend was het onze dappere jongens binst de heerlijke dagen der goede week met ingetogenheid in de kerken van de Panne te zien bidden. Het Triduum tôt voorbereiding van denPaschen,de diensten der Goede Week en vooral de communie op Witten-Donderdag dit ailes was opgeluisterd door dichte drom-men onzer soldaten. Hoe blijde hadden die honderden moeders geweest, die ginds verre vol kommernis denken op hun geliefde kinderen, hun bengels, weleer uitgelaten, althans ernstig geknield te vinden en biddend voor hun ouders en huisgezinnen. En wie bij 't zien van die jongens, gedach-tig was dat ze pas eenige dagen geleden nog allen op loer lagen in de loopgrachten en onder 't gedreun der obussen tôt levende bol-werk verstrekten aan ons laatste brokje vadergrond, die moest vooi-zeker een traan uit zijn 00g wegknippen. Door hen zal 't Vaderland verdedigd en heroverd worden ! Omden drang tôt godsvrucht te voldoen, die onze soldaten na zoolange maanden, naar de kerke duwt als naar een t'huis voor hunne harten, zullen de aalmoezeniers ervoor zorgen dat het lof voorts gedaan worde binst den vrijen tijd. Iedéren avond m de parochiale kerk dus zal een Lof gezongen worden om zes uren 's avonds. Komt er talrijk henen, beste jongens, en sluit uwe gebeden saam rond den Koning der Koningen, zingt dreunend en openbartig de lofzangen die gij zongt weleer in Belgie's bêe-vaartsoorden, en God zal in uwe harten bewaren de kracht om uwen heerlijken plicht voort te zetten, eu de zekerheid der eindvic-torie eerlang door uw geduld en blijven den geestdrift verworven. Duitschland spreekt niet meer lijk in 't begin van den oorlog. De Duitsche dagbladen nemen het zoo hoo-ge niet meer op,lijk in het begin van den oorlog, en ze zijn verre van nog blindelings aan de Zegepraal te gelooven. Zelfs maken ze reeds het volk bereid aan mogelijkheden die ze voor den oorlog nooit voorzien hadden. B. v. de «Taegliche Rundschau» raadt het volk aan, eens goed de overmacht en de onmeetlijke mid-delen waarover de vijaHdige legers beschikken ernstig te bedenken. Onze opinie, zegt het Duitsch blad, heeft onder dat opzicht veel il-lusies zien verdwijnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes