De Belgische standaard

1042 0
07 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 07 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1vs0c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Arise ye Flemings aiaai op ut), viammgen : Wilt, Saxenvolk, door 't pekelnat (2) vaneengedeeld, toch nooit vergeten dat Vlaamsch en Engelsch, nu gespleten, was één vveleer en saamgevat. Arise, ye Flemings, strong and bold, be the story never told that, your saxon blood untrue struggle was too strong for you (3) Den band en zal geen menschendwang ontlossen, dien God zelf wou binden : malkander zal 't eens wedervinden dat volksgemeen was eeuwen lang. Vereent u, Engelsch kersten bloed ; vereent u, Roomsch en Vlaamsch geloove, en geen geweld u dat en roove dat hou en trou u één zijn doet. Guido Gezelle (t 1899) Nù is verwezentlijkt wat Gezelle dichtte: Hou en trou één zijn Engeland en België. Wij waren ons woord getrouw toen wij ten kos-te van zooveel bloed onze onzijdigheid ver-dedigden en Engeland en gansch Europa redden. Engeland evenals Frankrijk doet zijn woord eere aan met België's onafhankelijk-heid te verdcdigen en met ons volk de mildste gastvrijheid aan te bieden. Inniger :lantevorenzullende vriendschaps- I banden tusschen de Engelsche natie en de Belgische toegesnoerd worden. Wij, Vla-mingen, bijzonder, in wier aderen 00k Saxentloed stroomt, zullen beter dan vroe-ger kennis nemen met de Engelsche taal en de Engelsche beschaving. Wij hebben overi-gens zooveel gemeens met het Engelsch ras! V. V. G. B. ("x] Gedicht voor eene vergadering van Engelschlee-readen te Roeselare. [2] Het pekelnat, het zoute zeewater, de zee. [3] Staat op, gij Vlamingen, machtig en dapper ! De geschiedenis verhale nooit dat, wengij uw Saxenbloed verloochendet de strijd u te zvvaarviel. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger ! De ziel van een volk. Ik hoorde eens den bekenden rede-naar, Mgr Cartuyvels, in een zijner preeken te Antwerpen, in Onze-Lie-ve-Vrouwekerk, uitroepen : « Gij bewondert dezen tempel, de pracht zijner lijnen, de hoogte zijner zailen en beuken, het goud zijner sieraden, de ldeur zijner tafereelen. En noch-tans ééne ziel alleen is meer vvaard dan honderden dezer gebouwen in steen. » Deze woorden kwamen mij, dezer dagen, te binnen, want ach ! hoevele onzer tempels en torens, onzer liai-, len en belforten, de kostbaarste schat, de roem van onzen bodem, liggen vergruisd, verminkt, vernie-tigd ! Het smjdt door een mensch zijn hart als hij er op denkt. Stof-felijke rijkdom kan vergaan, een anaer komt in de plaats; maar kunst-rijkdom ! En wij waren er zoo fier over ! Onze kunstschatten besloegen eene eenige plaats in de wereld. Italie is schoon, ja, maar het prijkt in 't marmergewaad zijner monu-menten geboren uit zijn zonnig ldi-maat, gekoesterd door zijn gouden licht enzijnbîauwe lucht. Onze ka-thedralen, onze civiele architectuur vooral, waren strenger, trotscher, fierder. En nu?— Nu dat Yperen als eensteeds opnieuw opengereten wonde in ons hart bloedt en smart ! En Nieuwpoort ! en Dixmuide ! De gedachte alleen doet pijn.... ^ Maar smartelijke gedachten, in deze tragische omstandigheden, zijn 200 nauw ver want met — wat 'zal ik zeggen ? — zonde ? lafheid ? verraad ? — Ja, wij moeten het hoofd noog houden, de h.arten ten hooge sturen, heel onze houding moet hoog en fier zijn, want wij staan voor den I vijand, en hij moet ons dapper, on-verschrokken vinden. En zoo is het ook met deze kwestie onzer dierbaarste kleinooden. Moes-ten wij ze slachtofferen aan onze onafhankelijkheid, het zij ! Zij waren ons dierbaar als kunststukken uit het verleden, wij zullen er andere op-bouwen in het levend heden. En dan, — er is immers dat woord van Mgr Cartuyvels, en dat woord is zoo waar ! Hij sprak het wel is waar uit in beperkten zin, doelend op den schoolstrijd, meenende dat de zaligheid van eene kinderziel meer waard is dan aile tempels uit stoffelijke steenen gebouwd. Maar ik zou zijn woord willen verruimen en toepassen op de ziel van ons volk — want ook het volk heeft eene ziel. En in dien zin ligt groote troost in deze spreuk. Ik zeide het : onze hal-len en kathedralen waren ons dierbaar als getuigen van het verleden, als gedenkteekens van vroegere ge-slachten, en ook ter wille van hunne schoonheid — eene blijdschap voor altijd. Maar al hadden zij eene ziel van schoonheid, eene ziel uit het verleden, zij waren toch stoffelijk en in stof zijn zij vergaan. Wat nu opgericht wordt door onze strijdende jongens, door ons onver-schrokken dapperen, door onze ster-vende helden, is niet stoffelijk. 't Is ook een kunststuk, want kunst is leven, het hoogste leven, en sacri-ficie is een eeuwige bron van leven. — En't heeft ook eene ziel, de ziel van opoffering, van heldenmoed,van zegevierende doodsverachting. En die ziel sterft nooit, zij is geestelijk gelijk de onsterfelijke ziel van den mensch, zij kan nooit vergaan. En die ziel van al die eenvoudigen en onbekenden, gekwetsten en ge-sneuvelden, verminkten en vermis-ten, gaat over tôt het nageslacht als de eigen ziel van 't Belgische volk, roemrijk voor altijd. ••••• • • •••»•« Wij mogen dus eenige steenen tempels en luchtige halien missen, eenige dier torens ten hemel wij-zend, want wij hebben andere tempels waar God woont : de borst onzer dapperen ; — andere torens ten hemel wijzend : de vlam hunner geest-drift en opoffering. M. E. Belpaire. 2 Februari 1915. Oostenrijk wil de Vrede maar Duitschland niet Londen. — De «Daily Mail» geeft ons het volgende telegram. Van een zeer geloofswaardig persoon krij-gen wij volgende inlichtingen nopens de 011-derhandelingen die plaats grepen tusschen de Duitsche Staatsmannen en den nieuwen Oostenrijk-Hongaarschen Minister van bui-tenlandsche zaken, Baron Burian. Die rnan die vooruitziet, en nog redden wil wat er nog gered kan worden, toont, hoe Oostenrijk in het nauw begint te zitten : Indien we de Russen die maar altijd voorts op ^ Budapest afkomen niet tegen houden,zegt hij, is 0ostenrijk-Hongariézbkef zijn val nabij, en metterdaad zelf ook Duitschland. Dus moeten meer duitsche troepen naar Hongarie gezon-den worden tegen de Russen. Maar wat zou-den nu de vredesvoorwaarden zijn, in de ve-ronderstelling dat wij er toe verplicht waren door de verbondenen. Een der vredesvoorwaarden, verkfaart hij openlijk zal zeker de ontwapening zijn van een deel van Europa, en ncituurlijli van Duitschland iribegreven. » Baron Burian raadt Duitschland aan, deze vredesvoorwaarden,gesteund op eene moge-lijke ontwapening van Europa, niet totaal te veiweren. Zoo zouden de andere voorwaar-den ook kunnen aanvaard worden. Misschien wel, zegt hij zal het noodig zijn eenige Pool-sche Provinciën te laten varen, om een nieuw Polen te vormen; maar indien Rusland eene Russische Provincie geeft, en Oostenrijk een deel van Galicië aan Polen afstaat, zoo zou Duitschland geen de minste opoffering moeten doen. In dit geval zou Oostenrijk het ander deel van Galicië in vergoeding afstaan; Bukovina zou toekomen aan Roemenie en, zoo noodig, een deel van Bosnie- Herzogowina aan Serbie en aan Monténégro. De Keizer, de Kanselier en de andere Duitsche Staatsmannen vonden het voorstel van den Minister Burian nog zoo slecht niet, maar zegden dat zulke vredesvoorwaarden noodlottig zouden zijn voor Duitschland. «Zoodan,zegde Baron Burian,dan moet ge munt smijten en spelen voor al of niet hopen-de dat er iets onuitdenkbaars overkome om Duitschland uit zijn val te verlossen.» Als besluit van die samenkomst, beloofde Duitschland met de aanstaande Lente een millioen soldaten naar Hongarië te zenden, en vijftien honderd duizend naar Frankrijk, om een laatste poging te wagen. JONGENS, verzorgt uwe schuil-plaatsen in de loopgrachten. Zoo gij er voor zorgt aile vuilnis boven de 30 meters van de loopgracht te gaan storten, zult gij hetzelfde van uwe makkers mogen eischen, en ailes zal zuiver blijven. Uwe gezondheid vraagl op drirtgende wijze dat ieder soldaat hier van goeden wil zij, dat niemand het slecht voorbeeld geve.en dat allen bijdragen om den gezondheidstoe-stand van allen goed te houden. Van hier en ginder. Eene Antwerpsche vrouw. — « De Duit-schers, zoo sehreef « De Telegraaf » (22 Jan. '15), willen het op aile manieren den Belgen afleeren beklaagd te worden of zich zelven te beklagen, en hen vervreem-den van hun vaderland. Een geweldige doorn in hun 00g is het 0. m. dat nog steeds zoo'n massa Antwerpenaren het medaljon van Koning Albert en Koningin Elizabeth op hun borst hebben. Offîcieêl verbod om het te dragen, hebben ze nog niet durven uitvaardigen ; maar nu zijn er soldaten, die het eenvoudig den kinderen afrukken op de straat. — In den kindertuin der Bre-dastraat, bcmerkte, verleden week, de on-derwijzeres, dat een knaap, die al drij maand lang zulk medaljonnetje droeg, het niet meer bij zich had. — « Waar is nu uwe decoratie, broer ? » vroeg ze ; « verloren ? » — «Neen»,zei de dreumes, terwijl hij aan het huilen ging ; « een duitsch soldaat heeft het afgepakt aan de statie van den Dam, en het weggegooid ». — Op het achterbalcon van een tram staat eene dame, ook met zoo'n medaljon op de borst tegenover een duitschen officier.— Madame, zegt de Duitscher, niet on-beleefd, ik zou dat ding maar wegdoen ! — Maar ik heb het liever opsteken. — Men zal er u toe dwingen, madame. — Dan zal ik het onder mijn kleederen dragen, op mijn naakte borst... nog dich-ter bij mijn hart ! zei de dame. Toen zweeg de officier. » Het was nog 't beste wat hij doen kon. Een duitsche officier wil eene brug doen springen in Canada. New-York 3 Feb. — De politie heeft op het amerikaansch grondgebied, dicht bij de gren-zen, een duitschen officier aangehouden die verdacht was eene ijzerenwegbrug te hebben willen doen springen. Deze persoon verklaar-de Von Horn te heeten en voegde erbij dat hij dezen aanslag gedaan had omdat Canada vijandig is aan zijn vaderland. Het Canadeesch gouvernement heeft aan de Vereenigde Staten de uitlevering van Von Horn gevraagd. Soldaten herinnert U Luik, Haelen, den Yser! Laatste Berichten. len INoorden de L,eie, nevige arrinenegevecnien in ue sireeic van Nieuwpoort. Sedert acht dagen niets bijzonders op onze streek. De Duitschen schijnen zich te versterken langs Dixmuide. Te O. L. V. van Loretten (Z.-W. Lens) wordt een vijandelijke aanval afgeweerd door het geschut onzer artillerie. Ten Westen de baan Rysel-Arras veroveren wij 200 tôt 300 m. vijandelijke loopgrachten. In de AisnevaSlei, artilleriegevechten bekroond met goeden uitslag. De drie aanvallen op onze loopgrachten van Perthes-Mesnil-Iez-Hurlus-riassiges werden gedaan door vijandlijke machten, die nage-noeg een bataljon bedroegen op ieder punt. De twee eerste aanvallen werden aanstonds afgeweerd door onze artillerie ; door een derde aanval gelukten zij erin veld te winnen, doch wij hebben onze positie aanstonds weer veroverd. Ailes stilte in de Argonnestreek. In de Vogeezén, eenige botsingen tusschen patroeljen skiloopers. In Hoog-Elzas, kleine vooruitgang ten N. W. Hartmannweiler-kopf. Oorlogsnieuws. OP HEÏ ÏESTEIJK LEGERFRONT Na de betrekkelijke hevigheid der geveehten is er een vveinig rust gekomen op het Belgisch legerfront. De vijand schijnt de nutteloosheid zijner pogingen ingezien te hebben en zijne artillerie heeft zich dan ook niet meer laten hooren. Op de streek van Perthes zijn wij wederom een weinig vooruïtgegaan. Een eerste tegenaanval dér manschappen van Generaal von Bulow was Dinsdag laatst ten nadeele der Duitschers uitge-vallen. Later vielen zij ons wederom aan, doch ditmaal nog grooter in getal : hunne drie tegenaanvallen werden wederom afgeweerd : wij hebben ondertusschen de standpunten, aie wij veroverd hadden, sterk ingericht. Verders melden de ofFicieele berichten ons niets anders dan afgeweerde aanvallen en goed uitslag voor onze artillerie.OP HET OGSTËLIJK FRONT. In Oosteljk Pruisen hebben onze Russische bondgenooten het offensief genomen in de richting van Gumbinen en Pilkalen. Ze hebben den vijand ge-dwongen op de lijnMalvischken-Lasdeh-hen achteruit te trekken. Door het be-zetten van de stellingen ten Noorden Pilkalen hebben de Russen hunne strijdlijn in Oostelijk Pruisen beschut met hunne verbindingen met Tilsitt te verzekeren. In Russisch Poien, op denrechter-oever van deVistule, zijn er enkel kleine bewegingen en schermutselingen van de voorposten aan te stippen. Op denlinkeroever van de Vistule hebben de Duitschers hunne aanvallen ver-nieuwd tegen de dorpen Borgimov en Goumine, doch te vergeefs hebben zij gepoogd onze lijn door te breken, daar een onzer tegenaanvallen erin slaagde, den vijand uit zijne loopgrachten te ver-drijven en verschillige mitrailleuzen te veroveren. Uit goede bron verneemt men, dat de vijand belangrijke oorlogsmachten van het front in Russisch Polen aftrekt en zoo stelselmatig zijnen aftocht dekt, ter-wiil hii no? p-edurip- de vnstbp.vrnr^n In de streek echter van de hoogten van Reskid hebben onze voorwachten, staande voor grootere vijandelijke machten zoo een weinig achterwaarts getrok-ken op eene goed ingerichte verschan-singslijn ; gedurende de laatste 3 dagen hebben onze Bondgenooten op dit front 60 officieren, 2400 soldaten krijgsge-vangen genomen, 3 kanonnen en 10 mitrailleuzen buitgemaakt. In Bukovine geene wijziging.De vijand Die bewegingen van den vijand in het oostergedeelte van de Karpathen blijven poogt maar immer nog in dichte kolon-nen door de bergpassen te dringen om de plaats van Prgemysl die aan mond-en schietvoorraad te kort heeft, ter hulp te snellen. Het servisch heldenleger houdt zich gereed, allen vijandelijken aanval af te weren. Men seint uit Geneve, dat een regiment Hussarenvande dood, te Orso-va op de Serbisch-Roumaansche grens gekomen is. De serbische genie heeft al de groeven van de Danube ondermijnd. In den Caucasus worden de aanvallen der Turken in de streek van de Tchorock rivier en van Olty afgeweerd. Na de nederlagen van Saayhanu en Ar-dekan ondergaan de Turken eene nieuwe nederlaag in Persie. De Turksche rech-tervleugel die de provincie Azerbeidjan in Persie bezet had is door de Russen verslagen. Soldaten zingt zijt altijd blij. NETHEID. JONGENS, verzorgt uwe schuil-plaatsen in de loopgrachten ! De militaire overheid heeft het rechtvaardig geacht dat iedere Kompagnie, elk op harebeurt,op de verschillige plaatsen dienst doe.— Zoo komt het dat velen van u, zelden dezelfde schuilplaatsen weêrvinden. Dat is geen reden om deze schuilplaatsen te verwaarloozen. Ge moet allen uw best doen om deze schuilplaatsen en hun omtrek zuiver te houden. Ge moet het van uwe makkers eischen. Ge moet allen uw best doen om het oorlogshuisje van den soldaat aan den Yzer te versterken en te verbeteren.Watgij voor uwe makkers doet, zal u zelf ten beste komen. j J W 1_» O • * Bzoura- en Rawkarivieren beschiet om den Rus te beletten dezelfde over te schrijden. In Galicië toont de vijand zich zeer Een duitche vlieger boven Zwitserland. bednjvig op het front Asl k-Oryok Gai- Basd 8 m Ecn duitsche danka aan de voeten van t Karpathen- is tot 2 maal loe boïen de sta(| ^ gebergte Ophet front van de hoogten serland) gekomen.Verscheidene geweeischo- Dukla en Wyshkov spijts verwoeden te- ten wierden gelost, doch zonder hem te genstand der Oostenrijkers doen wij treffen. De vlieger, die scheen verdoold te zijn grooten vooruitgang. is in de richting van Bazel teruggekeerdj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes