De Belgische standaard

443 0
02 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 07 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rf31/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Kl» imt ! ; ■< l5a7) Zaterdag 2 December 1916 i i^mignm s j **«***«' | I Busd i. x-a| AjsM&dea a-50 |V*»5wi'-3 8"7$ mdjiiiaai*» im't I nwi-i '• 1*73 ■ W 3r&> S"*® BOhm'Ikaté (.Hund f. a-Sc • f«iud« l'»e iMUBdta 5"S® DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL •s BEHEER! ■ rtiu, f «A(c Cc-f t'ill*, » Zoediiit K i)S p^fî^jg I | dem? MJQ&ftedi. | s'^agas: <. | rfï iàtai Réclamés s voi-g»ni «verçaB-kesait» -/ A ——I—M— ^f-rr'D R A C H I B A/\ H r A\À7h>^ i-- f "x T $tJchtei«-0e#l,uui»<lty : —" Xi4«fot»s PicCe* Vaste Medewerkers : M* fi. Btlpairt, L, Dmykmt P. Bertrand Vm dsr Sch*ldtn, D* Van ds Ferre, D'J. Van de Woestym, Jnnl FiMaert, D'L. De Wolf, J. Shnons, 0. Wattsz. * Hollana en de Ontvoeringen. Uitalle ianden zijn verontwaardigde stemmen opgegaan tegen de onmes-schelijke ontvoeringen. Zwitserland de Vereenigde-Staten, Spanje er Holland hebben l rachtigverzet doer aanteekenen. In al deze landen ver-oordeelt de openbare meening ter strengste deze duitsche wandaad. We drukken hieronder het artike af dat » De Tijd » in datum van 2c Novembtr aan deze gruvvelijke ge-beurtenissen heeft gevvijd; artkel da ons de gemoedsstemming van he Holla&dsche vol '* jegens België bloot-legt : « Van den Dollard tôt de Schelde, van de Oostgrens tôt de Noordzee-kust is nieuwe ontroering onder ons volk ge omen.De loopgraaiberichter trekken niet meer de aandacht Maai het zijn de vreeselij'&e dingen, die nu gebeuren westelijk van het machtige U>uitsche Rijb. Westelijk voert men de mannelijke bevohing van eea wingewest uit zijn land weg en zal men haar in dwang-arbeid zetten, om daardoor meei eigen volk vrij te krijgen voor hel oorlogsfront. Bij duizenden worden de Belgen in lange treinen wegge-voerd, opgelicht uit hun woning. Hel moet stil zijn aan de stations van vertrek. Vrouwen en fcinderen, die achterblijven, mogen de mannen en vaders niet zien wegvoeren ; zij mochten in zuk oogenblk ©en kreel van haat en afgrijzen slaken. Zij moe ten thuis blijven of op verren afstanc staan. En die duizenden Belgen zijn var onzen stam en van ons geslacht. Zïj spreken met ons meerendeels dezelf-de taal en wij verstaan hun leed en hun vernedering. Onze, geschiedea is gewaagt van vernederingen, die ons volk heeft ondergaan, maar de lasl daarvan drukte hoofdzafcelijfc op de regeerende machten. Ons voile is nooit gevan'îeiijk weggevoerd. Een-maal is bet opgeschreven geworden en m^est het dienen in de legers van den grooten Keizer, maar het had toen zijn dienstbaarheid aan zich zell te wijten. Het was tôt tweespalt ver-vallen en moest daarvoor boeten. En de weggevoercie Hollandsche jonge-lingen deelden toch oo in den roem van het groote leger van Napoléon enleerdeden krijg, om hemzelfbïj Waterloo te helpen verslaan. Nu rilt ons volk bij het gezicht van die gevankeiijk weggevoerde menig-te, gevankelijs, ondanks de scbijnre-denen, die men voor deontvoering opgeeft. Duizenden gezinnen, ook die terug eerde - van hun vlucht op ons onzijdig gebied, vertrouwde, dat er onder het bestuur van den overweldi-ger nog wel te leven was, zijn en worden nu uiteengerukt. Alleen de zie&e en zwa-^e mannen en de grijs-aards mogen achterblijven, maar de vrouwen en kinderen van de ^rachtige werkers zyn of worden van hun beschermers beroofd. De Duitsche bezett ng zal zicti met de achterblij-vers bezighouden en hen verzorgen I Over deze gewelddaad is men diep verontwaardigd in ons land en waar v men de zaa^ hoort bespreken, onder- jdrusi men in het gunstigste geval een veroordeeling van den gewelde-inaar ; in den regel ^omt zij over de 'lippen... Danbedenkt men, hoe hel ons vol* zou hebben kunnen vergaar en ziet de massa's mannen, die iE : onze steden en dorpen nu nog rond-■ loopen, maar wie evenzeer een on-, heil heeft bedreigd of misschien nog i bedreigt, als nu voor de arme Belger l is weggelegd, De verbeelding be-. hoeft geen stoute vlucht te nemer i om te gevoelen, hoe zij het ii Duitschland hebben zullen. [ Het is opmerselijk met hoevee ) eerbied menthans in ons land spreer .[over de Belgische Kerkvorsten <rr t ! over Z. E Kardinaal Mercier in he t ; bijzonder, Geen hunner laat het on . recht en het geweld zonder vonnis maar de oude Petrus-figuur var Mechelen vonnist in woorden, die . zoolang de aarde draait, klassie^ ,ïzullen blijven en een model vooi ' | tegenspraak van de machtigen dei / aarde. Als een profeet s'aat hij daai in Sion en als een Machabeeër vooi ! den tro jn van den Syriër. Wat zal, , wat kan men hem doen ? Als hij on-waarheid sprak moest men hem ver-volgen, maar dan toch ook bewijzer dat hij onwaarheid spreekt. Zijn pro ! test tegen het wegvoeren van zijr onderhoorigen vindt allerweger ' weerklank. ; Maar al zijn voor het oogenblik de ' macht en het gezag aan den over-' winnaar, wat den t deze toch we: ; over hetgeen er zal komen, als hi; den strijd heeft gestaakt ? Hoe zal a die ergenis bij de verstoorde mensch . heid worden goedgemaakt? Mer ' moet hem nu laten gaan, omdal J daadwerkelijke interventie, zelf: ; van aile neutralen tegelijk, niet bâter Izou. Men krijgt de weggevoerd< 1 mannen niet meer thuis, vôér ze door de Duitsche Regeering worder " losgelaten en wat den werklust be- • treft van de gevangenen, men kenl | onder het vrije Duitsche volk de uit ; werking van « Brotkorbgezetze. » • o»u'WWMW'w»awmi3—ijeaMeBaw—uiwmuL,j.i i ' n am ;im ij»wjw—csaamm DE TOESTAND ^ BOliffi OTEIOIFELD Ws msetea hst ons thaae ciat mser ver-; bloemen : Rocmepië ie voor da twee derdei: veïiortD. Ds Rsgeêriag ?ga Bonkarest es&i cp ds Russischa grec», vertrokken es de legers vaa tod Mack6i:«ea «a vois Ffllkec* hsya »ija Bogk&rest op esn gemiddeidRU al stand vaa 60 k!m. feenaderci, ten Noord«c en ten Zuiden, en bedreigea het rosmséiasc^ iegor dat zich oit ses eerste omsirgeliug wisl t» redd-î.D, msiar wierjs îot eu oasskçrâej wordt dasî o&it. Dut m* rie î ?2sîasd op 26 November. Z«s tig kJœ. Tsrgt dflis d&gsv î ^eft&ftrzch.Heâd#, 1 Decsinber, s&l wc! beshssiiig izn 't lot vs-jî Bjiksrsat b^ojstm «ga. Daot gen tiieasieî ®as,îvas ds ea de stout mçedigbrd ec ooa net dooïzichtlg bslïid door o* s rist raoet«.; or;*!-ead wer^e", heefs -DnltKchlA^d in mi a àt? bfl ■« dt twijo ârraeo v&n RoemétiioverrompÉli die da à Bog de rgfcHe etrekes g|Ja aaa grAas Sa çlkfcfoanfen v&n gatSch Earcps. Door Wfelk« sfrategische m tsaiischb ktgg* rîftiC'atL gea ss>j hst pidit «ont#? hcbbsa ge-. brï.cht œost hi*r aias m;#r o®fic!?reven -, v/urdun. H;., Icit is er ea staan voor een JJt.. 01 b&ter, het Rosaiïesgcli kggr vaa Vala-chi , oat wel sesige tiettallen v&n duiseade mii scUappei). 2a! t«ilea es tôt uog toe slch 'acbturuittrckfeen bon roader al te groot Ter-5 |ies4 dit léger staat er voor. Dit legsr cio-t Bot *r?5t dskk»? fU b^vei-, llgen, ma-* bet it voor de bclft omshjgeld en , uit btt zuidesî en het tooiâeù bedreigd. Zal sien dit leger offerea om Boekarest ta b«houd«iî, of zal msn Boakarcst opcffîrea oo) dw leg«r te reddat? Dat is ds groote vraag 1 dis aller »«gen gesteld wordt c.n wa.$rvan de epSoBsing met aBgst wordt afgewacbt. '. Maet er sog keeriag v^rwicht worden ? ■! Msjj sp^ekt vaa een cjachtig Rassiscb 1 ie^cr dst zich ievsrs voor den bôsiissendec \ Bl3g ophouit. 1 \ 't Zai ia élis gbVâl schrikkelijk r*p mottsa 'igans/mattr 'tza!, ongstwijf.ld vôos Boska I rest niet sijo, tea «arc dat men bût R'js l(meersch kger, a!s hierbovea geieid, zoi t^slschtcfferea. i 1 ? »rw r^wnri ff1.*i—wb—aaeMWimBfr■.,uo-oai■ ywo».^ : 0e Eioderen in Duitschland. * ' s ' i Ds voi'i8scholuïi zija vrija gehoien. Dî l.'sc'aoold«»ang haerac&t er vaa 6 îot 14 jaar. > la DaitschlaBd si a 61000 volkscholea met : l'iacer dan io msluoen kinderen ea ao^, 60C " i Sûdura pi iVrtta schelsn sut 42000 belalcade ilaariiDgeï;. ■ j Een ovsrgroot getai .onderwijiare wordea •|io het léger iageiijld. Zî wardea vervangsa ; door ou isrliagsa sa bijsoaderiijx door vroa-,îW«a. Dit onderwijz«rskorpi «chijut dô sùai te dragea om biaet aoov^cl jarea de oorlogs-^ id-ë ;s veispreid te hebba£. Bic»c d» laatste tiea jarsu «fard dit gîdacht vao haat tegaa Duitachiands vîjanden bui-1 tsfisgswoon in de scbolea aiangeieerd aa vtï- I spreid. j Het faaailielevsn heeft ook eca groote fit- ■ aaderisg ondergaan.De godsrliecsiige invloed ■ doai ïicà niet rnter geïoalen. L; De Duitsche huisœoeder is eu biet meti j, hetgeea se vroeger was, [ Vroeger letfde se voor hare kindere», vooi ,jhaar keukea ta yoor ds kerk. De Duitache ( staU heeft Let ko^trool ingevoerd over d« . opvoedisg der jeugd, sa iij besft tict meer ; | het gWBg waarmede ze over twitstig jaar be-klced *;af. Z;j staat teganover haar man ia II eea îoesUnd van overdreven oadervrtîpiûg. -tZ< gevo«ltdat zij als miaderwaardig aaaMec : j wor Jt. Lj Van sf dan ouderdom van 4 jaren bagiat ■ ' het duitscb#, kind van het maacelijk geslachl ;.îlsaoldaat epKfelaid te wordep. Op sssj rire» ouderdom £«st hij reeds op i«tap. Dit eteisti betft voor- ea tadeelsn. I Deze leg*ltucht, èk OQai|Bzios auttig is, «acemt bij hstkisd aUj; psisooLlijkbeid | Da duitsche kicdsren ssdert den oorlog sija de Rt&pers der groote rnscschcD gtwordsa. Is tàg biast dis tea sîea lomir, B jierschs I kiadcren die da klas gaïoigd hadden tôt drie i uren esmiddag en dis dgn up het land werk-| f ten tôt dea avond top. Ver f olgsc» zsg ik es [daa groote pottaa bier drinken gelflk de ; groote msDseftea als haddaa ze een speorslag Boo'dig voor buane vermocide zeauwen. Het bier be?at daaj vaa 3 tôt 5 gsadon alcool. Sedan den oouLyg hebbeo de Duitsche kit de-Iran hst uitzicht vaa vermoeid«i, af emattf 'Iweï'iBS. Het cmwsrk es de oslbariaget | l6i.'kgGdec op hua wezea de râgen rond de joogen ea de is^cvallen wasgsa, Aile «pelen |:|j -sop4*tscîiora»; de sa: i^e ve?8îrooing be. Biiut in avoad«ï;ndeiitig®n door de fetrs.» , ten al skgea « Dautsclsland ulssr aiies » A's men derg:elt!^« opvoerîiBg rageai', is hc*; tiiet t« varw0sd5!8.ï, het geyoslèn van •vreadhsid b|J v|Jaadea te cntmost> n. Dat :8hai akuw» dat DuUscblaad be- rsi:sî. De massa-iniijîingen ia Daitsciilaiid. De rijîS3K:iEsalsfr ea de miaiater vaà oorleg hebben het ■wetsoûl'^efp tôt iGiijficg van aile burgers voor de mucltieftscmâak krach® tig verdedigd in dea Rijssiag. Na er op g^wezen te hebben d&t de b6nd-g35©cUe &iets bifzïéÉ om te ovtrwinsea en aogop gesn vrada deaken, bezwosr de rijkg; kanselier Duitschland aile krachten in te «pannes om de se^e te bebalen. ïebuis >au den Bdpchen soldaat ia Havre. Dazs tehuis werd geopaad op 21 Ssp-tembss 1916, Hit gemseatsbsstuûr van Sanvic-Ls Havre was soa edelmoedig het spiiaternisu^ gsmseatahma gansch kosteloos ten dienste te stellea oaser sol3atci). Zelden sagen wij eene icricht-ing soo prachtig, mst zoo?®el crde en gemosd«iijheid wtrksnd. I Dglokalen sijo heidsr verlicht, goed ,f verlucht, metgoeden smaak versierd. |Ia 't voosgebouw twsa eetsalen, g slasp-= zaiae, eezje recfeatiezaal met piano, har-1 moMUED, grammophone, alleîlei speien; cène leessaal imt Viaamsch^ «a Fraa-?sche hoeteea, iilustraties, dagbladea, !» schîijfb^noodighsden ;eeae opacfaikzaal; iboven,âa saai vaa het lijnwaad; in hat , ondergebou >v «jjn de keukens, ver«var-i mings- en verlichtiogsstoeslellsn enz. g In hst achtergebouw de broawerij, de ? wasscherij-ontsmettifigsplaats, 'ne bad-ssal met 4 stortbadea. Dsze gcbouwca sija omriogd vaa eca grootsa hof, waar mêe ook aile s 001 ten van spelsa aan-tfcft. Er is plaats voor 50 man. | D« soldâtes, aîûaar in verlof komend, i wordea aan de âUtie afgehaaid per auto; msr. steckt hsn gansch in 't nieuw wan-seer sij saakomen : hat eten ia er lekker en goad verzorgd. In den loop van den dag gaan onze soldatsn, par auto, de merkwaardîgheden van Le Havre en om-Îîgg«nda afiieu. 's Zondsgs wordt de I H. Mis opgedragen de rpcfeati?raal. Dankaan de ^oedbartigheid vf.n de Dames enbastuurdergaat er allés gemoe-dehjk ,én voeltn oase goldaten zich dgde-ÎUk tchuïs. De tehuis is gansch kost«-Ioos. Hij is tôt hiertoa voorbehou jen aan onze jongens die nog geen verlof kregen. De boas worden ter hasd gt-steld aan den commandant d:r compagnie, aan denwelkea de aanvraag moet gedaan wordea. De*s soldâtes, dis we ; daar aantroffën, konden met niet genoeg i lof spreken over de deugdelijkheid van het werken vertrekken allen, goed uit-| gstust, uiterst voldaan en mat de hcop eens te mogen terugkseren. Scbooner werk, beter ingeriebt zou mstï niet kunnen droomen. Het wese or.s dafâ toageUten de aiamenstelling vaa hefc komitsit te dose kennen : Mad. Rcnkia, voorzitster; Ma^* Gra-viu Goblat o'Alvisll Mad. Segers, or-. der-vooîzusters ; Juf^r. Pairis, sebrijf-{iter, Barones ds Gaiffiar en de Bassom-pierre, Mad. Peltser, Mad. de Rouba^x, Mad. Kufferath, le dea vaa het komiteit ; M. Blaro, bestuurder. Zij verdisnen de bewonàering, de darikbaarheid van allée die zich befeem-jmeren cm het lot onztr dappere Belgische scldaten. We mogen ook, in deze bewoader ;g, het toesichtpersooneel niet vergeten : allen wedijverenom onze jongets een aasgenaam verlof te geven. Zij wezen ervan verzekerd : de tehnis van dea Bel-gischen soldaat te Sanvic-Lî Hayre is cens modelinrichtisg. Laatste Titdingei ISELGISCH FRONT 30 Nov. 20 uhf. Nleis t^ mfldsa. i Op de Somme ;< s LosdeK 30 Nov, 15 uur. — Alleen mltral-j jsu£®7uuur in da ricbtiog ?an GUEUDE-COURT a au ta elippet?. | Par^» 30 Nov. 15 uur. — Aît'Ueîia gsschnt {Z. de Sossm? ia dt.a «rcier ALLAîNCOURT-JPRESSOIRE.j Prilep B@èChoten 1 f Saloitiki 30 Nov. 16 uur. — De mist beltim-smerdaalle krijgsferrichtiî gen. Wij schoten f talrijke prcjeclieleû op Prilsp. De oorlog ter zee. Op 29 Novgmbsr zêja ciet miader dan 6 groote stoomschtpsa door dui sche oader-zefie. s smr dea kelder ge^osden geweest, Û6 Toestand in Roemenië Da erestige toestand ia R;îgmcEie hsefî jÈaaîwgeÎQB c'oea cemsn. Qroot-vorat Niikolaxa dis zètst 't rpperbsv*l yofr-â« cp fi O sîetjjk front, daaraa is KigkMai 1*8. eea oftderhoud met den Tssr, iot oppsr-bereibebber heaoemdl vaa hat iront vaa Moldavie, dat Jsssi dckt. De Rasses sta&n thats 400.QC0 saaa s;erk ia deaea ssetor. E? ie geea vârder nieuws omirent JBoa-ksrcsê en de Jegars er rond op^ssrcni. s Ds Toestand op 't Rassise! Front 't Schijîst Hdat opflakkering in de lucht hasgt op 't Rassisch; froEt, la de beboschte Karpathsa zQâ do Russe» meermalsn tea aaasal getogen ea namcii Oostelijk Kirli Baba verscheideae boogtea in, alsmede een I achtbosderdtai krijgvgevangénen. 1 over den Oorlog Tsl8or»inlOEC.8u[ Ongesijzi^de Toestand op't Fraosch fraat Pary * 1 Dec. 7 uur. — Zuidclijk de Somme bombardeerde de viiandelij c artillerie ons front tusschen Chaulnes en Bern Geen . infanterie aan vallen volgden. In Champagne deden we een munitie-depôt in de lucht vlicgen, \ Bij Massigeg en in Arçonne pleegden ; we met goed gevolg drie handsla-jgen.ITALIAANSCH FRONT (Rome, 1 December, 7 uur.) — AUsen artillerie»g6scbu* ta meldea. Qoritzia Krerg eenige projectielan. Wij bombardeerdaa de vijscdeiiike etelliajgen in de Adigo- en Asticovalleien. ROEMEENSCH FRONT BOEKAREST 1 Ose. 5 u. — Gev^sldlga gsvecbten wordea gelevgrd op de noordef. lijke en noord-westdijke froatee. Wij vor-derden io de Bazeu- gn Prabovavalleieo. Op hat suidsiijk iront ?eea v^aadïring. Naegesser schiet ilja 18N tegenstreïer neer. Op 23 NoVùssbee heeit Nugçtsssr sijn 18* Aer*rnt vi-r èargesch -t«o bij FALRY. ZWITSERLAND & DE ONTVOERINGEN ZmtaeifUad feeeft officiael tegen da bclgi» seheo?.tvot:ring<en geprotestaerd. Te d zer gelegesheid doéî btî « Vaterinsd « eptaer» ken dat het ds f esaîe œaai is dat £de zwtistr* so«8 rèpubd ïk zich bemaeit met een kwtatit die bUiten de x^tts'ersebe politiek staat. mb & uiîschars zoek&rt vrede (N-w Ytiîk, 1 Decs^ber, 3 uur, — De Dmtsche agents eçsaï en adefc in de lafitata dfcpçn in om de Ameriisaaiîsche opiuie Voor dea vrede te bewsîKen. Docfi de bkdan paaa op ^czss veldiocnt niet in. Zoùlaoe Dultscnlanîi ^een afstaud doet van siia vero^erlnggplaatiça kan aan 'geen vrede ge-dacht worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes