De Belgische standaard

843 0
09 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 09 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 28 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5h849/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door Taal m Volk Voor Qod en Ha&rci en Xj&ad Afojnneaienisprija voor 60 nuramors (M m*MMden) bij vooraitbeUiiox : vcor do sddaten : 2,50 tx. Voor de niet-Boldatoa -—In 't U»<t 3.60 tr,; fcn/ten 't I*nd : 6.00 fr. Indien meer exempUren v*n elk nommer worden ge*r*agd, wordt de abonnement*-orij» mlnder. Beftuurder : ILDEFONS PEETERS. ' V&su opMt-eli&r* : M. E. BELT ATRK, L. DUYBjÈRQ, V. VAN QEAXBEEEN, B. VAN DER SOHELDEN, Jnul BTLLIAERT j Voor alic mededeelingen zich weaden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk BEPAilSE," Âank>ondigànge.n : o.aj tr„ de regel, — Reklamea ; 0.4a far, de aegttï Vluchtelingen : $ ini&ssehiagen van 2 regels, o.go tr. YOOR ONZE SOLDATEN i EEN KERSTGESCHENK ■ In Vlaanderen gaan de geschenken met Kerstdag rond. Wie heeft er thans meer recht op tege. moetkoming dan onze soldaten ? We willen dus voor hen een Kerstge-schenk bereiden. Van heden af openen we in onze ko-lonnen een inschrijvingslijst waarvan 't bedrag zal dienen om onze soldaten op Kerstdag te verrassen met iets nuttig en aangenaam, Waarom we zoo vroeg beginnen ? Om het bedrag hoog te doen stijgen. Iedereen jeune iets. De kleinsle gift is even welkom als le grootste en vele klsintjes maken een groot. We zijn verzekerd dat de bijdragen overtalrijk toekomen zullen. 1° Inschrijvingslijst. «Bclgische Standaard» 50,00 Z.E.H. Van Beveren.pastor, De Panne 30, oO Z. E. H.Delbaere, principaal, Veurne 25,00 Dr Prof. Daels 25,00 H. Steyaert, Arrond.-Commissaris 25,00 X. • l,oo X. l,oo De lamilie Nevejans 5,00 E. H. Wouters, Aaliu. 2e Jagers te paard 10,00 X., Veurne 5,00 E, H. Quaegebeur, Aalm. De Panne 10,00 Ter cere van 't H. Hart 5,00 l92,oo 'T EN PÂKT N1ET USER « Die Vossische Z#itung », het bekende Duitsch dagblad, meldt, met tranen in de oogen, dat er zoo weinig nagels gcslegen zijn, tôt nu, in den houten afgod, die Hindenburg verbeelden moet, op de Reichtagsplaats te Berlijn. 't Is met moeite, zegt het blad, dat ge, hier en daar, een vlekske ziet, waar er eenige nagels ingeslegen zijn, en enkele stepgaten, hier en daar, op den man zijn slippen I 't En pakt niet meer ! Hindenburg is 00k al versleten, al is hij « de afgod > 1 Dit is, nevees zooveel andere toestanden in Duitsch-land, echt kenschetsend ; en het toont den waren toedracht der zaken daar. Zlj hadden gepeisd, ginder, nu of noolt met Hindenburg, den " volksheld " den " aanbedene des volks 't zal, en 't moet lukken !... FuutL. Zij zijn hem 00k almoê, dezen die zoo milde is iû menschenvleesch, en die dat baetje glorie, dat ze rond zijn kruin hangen, betaald zet met zooveel men-schenblo^d, 't bioed van zijn kinderen ! Al zijn ze, elken dag, zot gezaagd van al die schitterende zegepralen, en hun ooren dol en dooi geluid van al die triomfklokken, de menschen in Duitschland, hoe Duitsch ze 00k zijn, en hoe gekultureerd, ze hebben toch 00k een hert in hun lijf, — en ze heoban zij 00k een maag die et«n moet, op tyd en stond. En ze hooren, boven al dat triomfgeluid en boven al dat klokgeklepel, de bonzen van hun herte, dat hangt te snik-ken in huenen bôezem om al die jongens, om al die mannen, het bloed vaa hun bloed, dat daar zoo ten ondomme vergoten wordt ; en ze hooren, meer of dat ze 't voelen mis-schien, hun maag roepen om erbarmen I En de winning die zoo schamel is, en 't geld dat zoo schaars is, en 't eten dat zoo 8chrikkelijk duur begint te staan ! En peist dan, — of dat ge 't zel! waart, — of ze dan nog zio zouden hebb.;n,olgading,om daar een mark te gaan vernagelen in dien houten, dommen, dwazen reuzachtigen klomp, al verbeelde hij tien Hindenburgs, al verbeelde hij den Keizer zelve ! Dat brengt immers, de jongecs niet weder.... en, 't en brengt zelfs geen eten in huis ! Het heeft in de bladen gestaan, en 't was wel 't melden waard, dat Merrouw Hindenburg, uitgenoodigd, bij de inhuldiging van den houten reus dis haren echtgenoot ver-eeuwigcn moet, voor zoolang hout eeuwig is, om den eersten nagel te slaan, op een ladder kroop, en daar, vlak in den afgûd zijn | - herte, dien eerstea nagel hamerde ! Zij zal j i het zeker met een heel aeder inzicht gedaan \ hebben, en zij zal zeker niet bewust geweest zijn dat ze daar den wil en den wensoh ver-tolkte van gansch eene natie, die huilt van moordlust, en jubelt van bloeddorst, zoo lang als cr maar te pakken en te moorden is op andermans erf, en op andermans lcven, maar die treurt, va«i als ze voelt dat het met haar eigen bloed is, bij beken, bij stroomen, bij zeefin uitgemeten, dat die schijatriomfen af-gekocht worden; meer nog, als ze voalt dat de langverwachte en langbeloofde zege, hoe langer hoe meer, uitblijft, en dreigt voor goed uit te blijven, en dat ze voelt dat de natie zelve dreigt ten onder gaan in den afgrond ! En, 't is lijk een eerste voldoening reeds dat die biltere telturstelllng; al is 't nog maar in gebaar, maar dat toch zooveel te beduiden heeft, betaald kan worden in het beeld van hem, die, naast den Keizer, in de volksver-beelding en in der daad, meer dan wie 00k schuldig staat voor al die oatgoocheling, voor al die ontberingen, voor al dat nutteloos lijden, en al dat nutteloos bloedvergieten I Geld hebben ze niet meer ten optelle; 't is al verteerd en verdaan voor den oorlog, eerst vrijwillig en vrijgeefs, omdat ze hen bedrogen hadden omtrent doel en duur van den strijd, en omtrent de sekerheid van den zege; en nu, gedwongen en 't mes op dekeel, omdat ze nu ingescheept zijn voor die leelij-ke, lastige avontnre, en dat wie ingescheept is moet varen of verdrinken ! Geld hebben ze niet meer; en zij kunnen er schaars genoeg verdienen om 't uiterste neodzakelijke te koopen, hoog en duui I Geld hebben ze niet meer,... ze hebben er zelfs zoo weinig dat, volgens de getuigenis van de eigenste « Vossische Zeitunç- », ze de wacht hebben moeten verdubbelen rond den reasachtigen houten Hindenburg, omdat.... « ondanks strenge waakzaamheid, de enkele nagels met gouden koppea, door rijke lleden, 0. m, door de Duitsche kroonprinses, die er verschillige in sioeg ve/leden week, in den afgod gehamerd, effen aan gestolen wer-denl » Dat is nu eens een echt en volledig beeld van dat Kulturvolk, met eene schets van al zjjn kenmerken; domme verwaandheid, bloedlust by zegepraal, moedeloosheid bij tegenslag, slavernjj en verknechtschap van het volk, brutaliteit en knoutmacht van de overheid, tôt den rootlust toe.... zfl staaa er btyna al, geschets in deze schildery.die « ga< ven > van dat uebermenschelfjke Duitsch-dom!....H. A. Doitsche eBÏlaamschePillen! Hfl vreesde, Willem, hongersnood 1 Zijn' mannen mistten eten; En, z^n kompassie was zoo groot, Dat hjj heeft laten weten > Met oorverdoovend klokgelaid : « Wie 't Yzer'kruis wil dragen, « Vinde, in mijn rijk, een bommjptje uit « Voor mijn' soldatenmagen ! » En aanstonds... als bij tooverslag ; Al d'Apothekeisbonden Ze zochten.... en op zek'rendag, Was 't bommetje uitgevonden !.... Een' pil.... waarin van ailes zat : | Kardoffels... brood... eeu ijs'lyk verken ! | Choukroet... konkommers... ailes wat \ Een duitsche mage kan verwerken ! — I De Kaaaizer was toch zoo kontent !! ] Hij moest nu niet meer vreezen ! j En daarbij.... 't ravitaillement | Zou zoo gensak'lijk wezen ! ■ Beuh IU zeide Sis de Kanonnier, Als 't nieuws kwam aan zijne ooren, Wij hebben wij wat beters hier : Kon Willem mij maar hooren 'k Zou zeggen : Op onz' Vlaamsche kust Wij draaien Yzerpillen ! Zendt maar uw \olk, en wees gerust Hun honger zal wel stillen ! Daarbij,... we zenden ze al naar huis Met op hun hesp.... het Yzerkruls. J. D. ———c—a— II* llliir ■ — !! M——■——— Aile Brankardierô en aoldaten moeten € Lezingen voor de Brankardiers op de voorlinie » bezitten. S0LDATENLOF Klagend klepte 't schelle klokje van het eenvoudlg dorpskerkje. Gelijk snikken, roi- ' den de klanken over de vlakte in licht-grauwe mist, het baarkleed voor de nu.... \ doodliggende, stille, rustige duinea. 't Klokje tampt zco gemeten-poozend, weemoedig, i innemesd-aanhalend, het volk, onze soldaten uitnoodigend tôt het lof. 1k stond op het soldatenkerkhof, zoo in 't half duister te mijmeren, te droomen, eenigen tijd vôor naar de kerk te gaan... mijn beivaart. En uit de barakken, uit de hoeven, langs de bezijde kerkwegeltjes door de velden, over de weiden, kwamen z'aangespoed, onze jongens, of hoog pratend met afgebroken ge-baren,of al neuriend pas geleerden kerkezang. Nog kwamen eenige oude, kromme moederkes | strompelend ia hunne breede, stijve, zware zwarte-laken kapmantels over het hobbelige i kelwegeltje langs de kerk af. En 00k met ge-bogen hoofden, die nauwelijks hunne witte kapkens en slabber zichtbaar lieten eenige kloosterzusters, ingetogen, op gelijken tred ; met hunne handen gedoken onder hun scapu-lier spanden ze de wijde, lichte, zwarte maatel met hoekige plooien, zoo geheel rond hunDe maagdelijke l|jven. Duister was 't, in het kerkje, een schaduw-kolk met zijn zuinig kaarslicht op het groot altaar in de zwarte koor, en zijn drie licht-bekken voor zija drie doskere beuken.... Zonder ondevscheiden, 't zijn al bochten in de stoelenrijen en tegen de muren... Het ; klokje zw\jgt en het lof wordt met machtige mannenstemmen gezongen, men psalmt voor den vrede... En op den preekstoel, gelijk de vorige avonden, staat nu voor de uitgestelde verborgene Godheid des altaars, de oude krjjgsalmoezenier, met puntig, geriinpeld bruin wezen, grijzen kop, gebogen hoofd en rag.met zijne gemoedelijke, lichtende kijkcrs —de weerglans van zijn gouden hart — het ro-zenhoedjewiegtdoorzijneknokeligevmgeren,en in het eigenaardige sleepend westvlaamsch brengt hij eene bijzondere intentie, bij elk tientje van den rozenkrans. Een echt solda-tengebed.Hij bidt met doordrlngende stemme uit zyn geloovig betrouwen voor het heil van den Koning, de Koningin, ons vorstenhuis ; hij vraagt de bedeeling van aile wijsheid voor het hoogere bestuur van ons leger ; hij bidt voor strijdende, gewonde, stervende napen-broeders, en gedenkt al smeekend bijzonder deze die begraven liggen nabij het kerkje, zoo dicht bij ons ; hij bidt voor onze krijgs-gevangenen en vluchtelingen, hij vraagt voor hen nog meer geduld en betrouwen ; hij bidt voor de bondgenooten en brensrt goeden -moed, blijheid en sterkte in het hart der biddenden met de gedachte van het eindigen der verdrnkking, en de toekomstige zegepraal. Aandoenlijk is het en troostrijk. Hij bidt en gelijk psrelen van een schitterende kroon, gelijk rozen van een welrieken-den krans worden ze aangeboden ; ze volgen malkaar op, al die " Wees Gegroeten "... en ze gaan, waar biddende harten ze zenden : langs de groote banen tôt ontmoeting in den i hemel. Ze gaan, gedragen door den wester-| wind het gebed vervoegen van hen die bidden t'huis, in het Vaderland : moeder, vrouw en kinderen... en grijsaards die niet meer knielen kunnen ; ze gaan uit op de vier winden, op enberekende mijlen verte het gebed uit de schietgrachten, te midden nood en dood, meé nem«n ; ze gaan naar het treurende ballings-oord, ze vermengen zich met de bede der heilige kloosterlingen en bleden zich Maria aan : Maria de Zuivere en Mianelijke Maagd, de verborgene roos ; Maria de Machtige Maagd, de onverwinbare toren vaa David ; Maria, Koningin van hemel en aarde, wie God de alverbiddens macht verleende.... Welke macht 00k, ons gebed.... Wanneer ge ia rust zijt, zet u onderling aan, om naar het soldatenlof te gaan ; op het front, bidt in stilte en eenzaam uwen rozenkrans en bidt zonder opzien te verwekken. We kennen de geschiedenis der tijden ; we Weten van de Alblgeezen, de ketters, van de Huguenoten, de protestaaten. Werden beiden niet verslagen door een enkel wapen, den heiligen rozenkrans...bekomen we misschien onze overwinning 00k niet in dit teeken, met dit wapen. Jongens, bidden en hopen ! E. B*ABANT8. DE OORLOG Laâtste Berichten Parijs 7 October 15 uur De vyaad heeft geweldig in den loop van den nacht geheel ons front ten Nourden der SGARPE gebombardeerd. Hy heeft vier na-eenvolgende tegenaaavallen gepoogd-tegen de stellingen onîanps door ons veroverd in de bosschen ten Westen van dan weg van SOU-CHEZ NAAR ANGRES. Hij werd volkom»a afgeslagen. Hevig en wederzijdsch bombardement ten Zuiden der SOMME in de sectors vaa ANDRECHY, DANCOURT, CANORY SUR MATZ, alsook ten Noorden der AISNE, in de streefc van TRACY LE VAL en het BOSCH SAINT MAR. In CHAMPAGNE zyn de Duitschers op het einde van den dag over-gegaan tôt verbitterde aanvallen met ge-sloten geleieieiï tegen de stelliogea die zfl kwamen te verliezen ten Noorden TAHURE Deze pogingen mislukten heelemaal met zware verliezen van huanentwege.TeLES EPAR-GES hebbea wij twée mynea doen ontploffen die ernstig de vijandelijke werken beschadigd hebbea. Geweldig wederzijdsch kanongeschut tusschen M A AS en MOEZEL, ten Noorden van FLIREY. In L0RRE1NEN heeft eene sterke vijandelijke verkenning gepoogdinonzeloopgrach-ten te dringen in de streek van Athienville. Zij werd tegengehouden voor onzeyzerdraad-versperriDg en teruggestootea door ons ver-sperringsgeschut ca ons infanterievuur. VEBNIEXJWD HEROPTREDEN DER RUSSEN Petrograd 5 Oktober Ncorderstreek ; geweervrur rond JACOBSTAOT, BARGRAD werd gebombardeerd. Wij verjoegen den vyand uit de hof-stede Zagac bfl Postava. In de MEEREN-STREEK werd de vyand opgejaagd. Onze troepen bezotten nog drie dorpen ten Noorden SMORGAN. Tet aan de PRIPET niets te melden. De vfland poogde POJOG(op de Stok-had ) in te ne men. Zuiderstreek: De vyand werd opgejaagd in de richting van Novosselle, 150 krygsgevangeaea achterlatend. Zuidwaarts lokale gcvechten. OP DEN Y1ER Op 7 dezer van af twee uren in den namid-dag tôt tegen vier uur hebben twee engelsche kanonneerbooten gestadig de duitsche stellingen langs de kust gebombardeerd. Rond 4 uren antwoordden de duitsche bat-terljen en de schepen trokken zich terug. Hernienwde aetie op het westelijk M Het offensief smeult nog in Champagne, net als een vuur dat men uitdooven wil en niet kan. Over twee dagen had het weer een opflakkering die geleid heeft tôt het innemen van Tahure en de hoogte daar omtrent. Duizend krijgsgevangenen vielen daarbij in onze handen. Dit kan wellicht volstaai dat alhoewel het offensief gekornen is op een noodzakelijk rustpunt, er nochtaas geen spraak is van stopzetten, of opgeven. De voorbereiding tôt het bestormen van de eerste duitsche stejling vergde maanden. Het ware onzinnig de tweede linie beslissmd aan te tasten zonder de bestorming te doen voor-afgaan door een zelfde voorbereiding, te meer dat het algemeen geweten is dat de tweede duitsche linie de eerste in versterking evenaart. j In de eerste aanvankelijke bestorming was Tahure in duitsche handen gebleven. Deze stelling, op een hoogte gelegen,overheerschte heel den sector en was een steunpuot van de tweede linie, een soort fort dat een front be- j schut en bedekt. Het wordt dus duidelijk dat het onmiddel-lijk betrachten van 't fransche leger zal zijn i eerst en vooral het terrein te schikken voor een toekomendea aanvai. De vermclding in ; het bericht dat eeae doeltreffende artillerie-voorbereiding deze afzonderlijke poging voorafglng, mag anderzijds volstaan om ons te overtuigen dat slechts dan zal aangev&Uen ' À! worden, wanneer de heele tweede duitsche linie in al hare bestanddeelen : borstweringen, sehutsels, fortjes en dies meer zal zijn ver-nield.Het offensief is immers een ver-strekkende krijgsverrichting die niet moet aangenomen 1 worden als geiijkend op een veldslag in vroe-gere tijden geleverd en wiens beslissing in I den eersten schok bekomen werd. Hier zijn tijdstippen van levensgeweld en voorberei-ding aoodig om tôt een besluit te komen.want s geen een krijgskuadige heeft het verholen ; dat het hier te doen is, niet om gedeelteiijke drukkiag, maar wel om een keering in de | oorlogsoperaties op 't westelijk front. Het Iware te jammer dat allen zich zouden hebben vergist. DE BALKAN-WARBOEL HET HEENGAAN VAN VENiZELOS Waarlijk het begint daar erg te geljjken op een heel kluchtspel in al zijn akeligheid, genoeg en zooveel om iedereen den brui te geven aan al wat maar van ver op poiitiek trekt, genoeg en zooveel om al het gedoe in 't Oosten van nu voortaan in den doodboek te laten. Zoo jui3t heeft Rusland in overeenstem-ming met al de bondgenooten Bulgarije tôt een rechtvaardigiog van zijn doenwijze ver-plicht en nauwelijks is de ontscheping van de troepen der bondgenooten te Saloniki be-gonnen of koning Konstantijn van Grieken-land wijst zijn eersten minister Venizelos de deur, nadat hij de algemeene mobiliseerlng onderteekend en dus goedgekeurd heeft, nadat dus hij stand tegen Bulgarie had geko-zen. Hoe dus die daad verklaren ? Venizelos sprak in zijn troonrede van steun aan Servie tegen Duilschland in. En Konstantijn wil wel Griekenland beschermen.maar wil er 00k niet toe besluiten als vijand van Duitschland op tetreden. Weerom de persoonlljke fami-lieband die de belangen van het land omknelt en.... doodnijpt. Wat zal dus het gevolg zijn van deze ko-ninklijke daad ? Het volk heeft getoond doot zijn vertegenwoordigers dat het instemt Met Venizelos. Venizelos is verplicht heen te gaan, tea tweedea maie ; zal het volk 00k eijn neiging slachtoffcren voor een konings- igril ? Of zal het eischen door zijn vertegen-woordigers dat Venizelos aan 't roer blijve ? Dan is het oorlog met Duitschland, aan de zijde van de Verbondenen,hetgeen Venizelos voorzag wanneer hij, in overeenstemming en bekrachtiging van den Koning het ont-schepen toeliet van de fransche-engelsche | macht. De ontscheping te Soliniki. De ontscheping van het eerste expeditie-korps zal thaos wel eene afgedafte zaak zijn. De getalsi'îrkte van het eerste Fransche leger bedraagt 18,000 man. Aile spoorwegen ult-gaande van Soliniki zijn doot de Grieken bezet en ter beschikking van het expeditit-korps gesteld. ; Papier-Vodden. Griekenland Leeft zich door verdtag ver-bouden Servie bij te staan als 't zyu aange-vallen worden door een Balkansiaat. Minister Venizelos verklaarde dat de 'jesluitselen van dit verdrag moesten wovden nagevolgduit eer- en plichtsgevoeU Zou Kôning Konstantijn thans 00k meçnen dat vefdragen slechts ; papier-voddetjes zijn ? | Het Ultimatum. ! i Op Maandag 4 Oktober, ten vier uur 's avonds, werd het ultimatum te Sofia over-handigd. De vier en-twintig uren zijn dus reeds lang verstreken. Feitelijk moet de oorlog reeds zijn verklaard. Bulgarije heeft niet geantwoord. AFBREUK MET BULGARIJE De Gezantea van Eogeland Frankrçjk, Italie en Rusland hebben hunne paspoorSen aangevraagd en zullen Sofia verlaten. Het ig dus de algemeene afbreuk. De Gezant van Servie verlaat morgen Sofia, Ie Jaar — Nr 174 Vijf centicmen het nummer Zaterdag 9 Uctober 191b

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes