De Belgische standaard

821 1
28 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 28 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ff3kw58b2t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgisck Standard I-oor Taa.1 en Volk %0 PAGKBT « A,"DE " Voor Ood m Haard en Land Abonnementsprijs voor 50 nummers (2 maanden) bij vooruitbetaling : Voor de soldaten : 2,50 b. Voor de niet-soldaten — In 't land 3.50 fr. ; buiten 'i land ; 5.00 fr. Indien meer exempiareu van elk nummer worden* gevraagd, wordt de abonnements-pi ijs Knrtder. Bestuurder itLDEFONS PEETERS. Vaste opstellers : MjE, BELPAIRE, L. DUYKERS, V. VAN GKAMBEREN, B. 4N DER SCHELDEN, JUUÎ FILLIAERT Voor allé mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA C,OQUïLLE, Zeedijk DEPUIS HE. | £fcaWdigtng.>ix '.n fî Iô§fcl- ~ Keklamea ; 0.40 £r. de regei. Viuohl^ii^'.a : 3 inlaâdchingen van a regels, 0,56 tr. Belgie's Nood. Een waarlijk prachtige, een waarlijk roe- 5 rende oproep is deze die M. Chesterton doet, ten voordeele van België, in « The Daily Chronicle» van 6den Ocgst 1.1. Schrijver zegt, in treflende taal, datEnge-land moet, niet uit medelijden, maar uit sim-pele eerlijkheid, Belgie helpen, niet alleenlijk tôt dat het verlost zij uit de klauwen van den Duitschen gier, maar tôt dat het weêr geheel herbouwd en hersteld zij in zijn vorigen luister, tôt elken Belg volkomen schadeloos gesteld zij, (al zijn daar veel dingen die hem niet kunnen vergoed zijn, maar, geldelijk gesprokcn, volkomen moet elke Belg schadeloos gesteld zijn,) meer nog, tôt Belgie groo-ter en grootscher zij dan voer dezen 1 Hier een brokstuk vertaald uit dien heei-lijken oproep : «... Er moet hiefbij herinnerd worden dat het schreeuwend onrecht, en de ijselijke slachting gepleegd op een volk, dat zoo dicht bij ons ligt, en ons zoo wel bekend is, niet kan onbekend zijn voor ons, of mis-verstaan. Er kan een schijn van verrecht-vaardigîng gevonden worden voor betrekke-lijk onverschil opzichtens onrecht bedreven tegenover verafgelegen volkeren ; het is niet altijd gemakkeiijk te gissen hoeveel slaveruij een neger kwetst, of hoeveei cannibalism een cannibaal. Maar de neringdoeners en winkeliers van Oostende voelen juist 'lijk de neringdoeners en winkeliers van Dover zou-den voelen. Verondersteleen voor-historische wreedheid gepleegd over een beschaafd en wei bekend volk ; veronderstel tijgers bre-kende uit den dierentuin hier, en die al het volk verscheuren in Aibaniestraat in Lon-den ; veronderstel Indiaansche r®odhuiden, ten toon gesteld in Olympia, en die iederen voorbijganger het vel van den schedel ruk-ken ; veronderstel Jack the Ripper, koning gekroond van Whitechapel, het volkskwar-tier van Londen ; veronderstel al wat gij wilt, zoo wreed, zoo onmenschelijk als 't kan, in een ommekeer van de beschaving door trogiodyten gepleegd ; en dan zîjt ge ver beneden en bezijden de waarheid van wat in dat welbekende Belgie gebeurde !... Onzin is het te spreken van overdrijving. Chinee-sche wreedheden kunnen misschien zoo ijse-lijk niet zijn als de reizigers ons vertellen; Siberia is misschien niet zoo verlaten als vluchtelingen die het ons willen wijs ma-ken ; maar wlj kunnen niet meer eene slachting als deze van Belgie uitvinden, of dat wij eene zouden kunnen uitvinden in Balham ! De dingen, van schamelôoze schaamte, die daar bedreven werden, zijn iets slechter dan wonderen, slechter dan nachtmaren, slechter dan duivelarijen : zij zijn feiten ! Dat belgisch volk, dat wij kennen zoowel als ons eigen volk, heeft die ongehoorde dingen verdragen ; en het heeft ze verdragen voor ons ! Er zijn tallooze zakea en toestanden, die compassie waard zijn in deze verwilderde en hartverscheurende oorlogsgebeurtenis-ser : maar Belgie's lijden voor ons is geen zaakvan medelijden ! Daar isspraak voor j ons van dat minimum eer-en plichtbeset, dat ons aanzet eenen man te vergoeden, die zijnen laatsten penning verteerde om eenen brief te vrijmerken, dien wij vergeten had-den te bezegelen ! In dit opzicht Belgie staat alleen in de cogen van de wereld. En wat Belgie berechtigd is te vragen zet al de eischen van de andere Bondgenooten van kant, tôt het betaald en vergoed zij tôt den laatsten cent!... Er is zelfopoffering gepleegd overal doch het waren de zelîopofferin-gen van eenlingen, elk voor zijn eigen land ; de Servifirs stervende voor Servie, en de Ita-lianen voor Italie. Maar de Belgen stierven niet een voudig voor Belgie. Belgie stierf voor Europa ! Niet alleenlijk werd de Belgische soldaat gesiachtofferd voor de Belgische natie ; maar de natie werd geslaçhtofferd voor ket menschdom ! D&t meent een sacri-ficie eenig, denk ik, tusschen christene volkeren, en ondenkbaar voor heidenen ! Indien wij Engeîschen, elk voor zijn eigen, zouden durven tegenstribbelen, of ontzien, ieder aan ons, onzen milden penning te jeu-nen, daar het zaak is de wonden te heelen van zulk een volk, van zulk eenen eenigen en uitzonderlingen martelaar, dan zouden wij cok eenig zijn en uitzonderlijk ! Dan zouden Wij dicht bij in dien zielkundigen staat I \ j verkeeren, van dien onnoemlijken sociolo-• gist, die zijn vrôuw kon overtuigeti geza- s j meitxf)Ke zenmoord te pïegen, en aie, aïs ze . | dood was, dan zelf een lustig leventje aan I ging pakken !... » « Indien er iemand in de wereldis, die niet voelt dat teeren of Belgie's zelfoppering, dat . stelen van Belgie, iets is 1 lijk op hketerdaad . betraapt zijn terwijl ge uw moeder a^n 't be-t stelen zijt op haar sterfbed, dan bli,ft nog j altijd een soort van brutaal medelijden voor 1 lichamelijk wee, dat half aanveerd was taer, j en zelfs ginder door de verdrukkers zeîï 1 3 Doen wij niet een groot deel meer dan het- ■ j geen wij tôt nu toe reeds deden voor Belgie, dan mag men van ons getuigen dat wij aan de beulen zelf van Belgie de zorg overlieten te zien, dat Belgie niet heel en al dood bloedt !.. » D'H. A. De " Arabie " Vooraleer dit schrijven « De Standaai d » bereiken zal, zullen 00k wel zijn lezers de nieuwe misdaad van Duitschland hebben vernomen. lk bedoel de zinking van het prachtige schip, de t Arabie », van ongeveer vijftien duizend ton. Zoomin als ik zelf zullen zij zich, bij het vernemen '"an het nieuws, zeer geschokt hebben gevoeld. Het is met ons zedelijk gevoel gesteld zooals met ons lichamelijk voelen. Een soldaat moge het de eerste dagen hard en vermoeiend vinJen met den ransel te loopen, op stiooi te slapen, ver-scheideoe uren dagelijks te marcheeren, na korten tijd ishij eraan gewoon. Het hanteeren van het geweer zal hem wel eens in het begin bleinén hebben verwekt in de handen, maar na korten tijd is de huid gehard. Aan de duit-sohe gruweldaden zijn wij het 00k zoo gewoon geworden, dat wij niet meer den aîkeur in dezelfde mate gevoelen als in den beginne. Niemand ontsnapt eraan. Luistert maar naar het verhaal over de gebeurtenissen in het eene oî andere dorp, waar er enkele personen vermoord, enkele huizen afgebrand werden, en. gij zult te hooren krijgen : « dat dorp is goed ontsnapt, slechts enkele mcnschen vermoord ». Wij weten nu, om het zoo dikwijls te hebben vernomen, dat de Duitschers zoo-veel hebben gemoord, dat wij zoo niet koud blijven bij elken nieuwea aanslag dan ten miaste minder gevoelig zijn. Dat zal 00k wel het geval zijn geweest toen de « Belgische Standaard » het zijn lezers bekend maakte dat de « Arabie » gezonken was, onge veer op dezelfde plaats aïs ds « Lusitania ». En nochtans is er tusschen beide feiten een zoo groot verschil. Immers om de misdaad der « Lusitania » te verontschuldigen, beweerden de Duitschers dat het schip gelades was met poeder, ontplofbare stoffen, geweren, bom-men.kanonnen.Het schip kwam van Amerika naar Engeland. Maar nu ! De « Arabie » was op weg van Engeland naar Amerika. 0©k waren er Amerikanen aan boord. Wat zal nu Duitschland aanvoeren ter verdediging. Nu kan 1 et niet inbrengen dat er schietvoorraad aan boord was. Engeland zal toch dezen niet " uitvoeren naar Amerika ! Wat dan? Wat is ' dan de bedoeling dezer misdaad ? Is zij alleen I gewild om het genot dat een misdaad zelf aan een misdadiger geven kan f Zoo ja, met welk inzicht ? Denkt Duitschland soms door een oorlogsverklaring van Amerika een omwen-teling in dat land te verwekken ? Dat moge i zijn gedacht zijn. Millioenen ponden sterling hebbea zij reeds in Amerika besteed om mu-nitie-fabrikanten uit te koopen. Gelukkiglijk werd het komplot ontdekt. Het heeft daarbij j-zulke verontwaardiging verwekt geheel Ame- i rika door, dat, indien wij de amerikaansche f bladen gelooven, het zelf de genegenheid der f Duitsch-Amerikanen fel heeft verminderd. 1 De gevolgen der misdaàd zullen dan wel f niet zijn wat de Duitschers hoepten : een om-weateling in Amerika. Maar wat zullen ze zijn ? Amerika dreigde in zijn laatste nota aan Duitschland dat voortaan de moord van een enkel Amerikaaa als een ergonvriendelijke * daad zou beschouwd worden. Welnu, ver- { scheidene Amerikanen kwamen om met den | «Arabie». Met spanning wachten we naar de maatregelsn die Amerika nemen zal. Zal Amerika den oorlog verklaren ? Sommigen meenen dat Amerika, niet inge-richt zijnde tôt den oorlog, weinig vermag. Ik kan hun meening niet deelen. Amerika heeft geld ; en geld is meer dan ooit « le nerf de la ? I guerre ». Ame^a heeft machtlge oorlog-< schepeu. Amei4>. is een invoerland voor \ duftsche produËn. Amerika als oorlogvoe- * rende natie zou ë voortbrengst van schietvoorraad verdubelen en meer. En waarom zou Amerika gea leger kunnen vormen van vrijwilligers. Kai Amei ika niet wat Engeland deed ? Wij wachen. Dr A. Van de perre, Volksvertegenwoordiger. : Onze Prijskamp. Hij mag waar ijk gelukt heeten onze prijs- ; ^mp voor teekeuingen en spotprenten over | det»oorîog. Bovea de 60 teekeningen zijn in- | gekowfj. Besten dank aan al de mededin-gers, a^(jezen wier teekeningen wij weerhou- | den, zooau aan dezen wier teekeningen niet genoeg afgVsrtrt^. waren om bekroond te worden. Aan 'tj>rootst(j0^ljezer laatsten ont-brak voorzeker de noodi^» tijd im beter werk te verrichten. Het gedacht ni h\^,ne teekeningen bevat is dikwijls zeer goed, ^aar het iste onvolmaakt,mette veel teekeningsouten weergegeven. Om deze redenen kondetvWij niet aannemen, tôt ons spijt, de teekening^Q van : J. V. d. V. Ab«le, g. g. 12e linie IIe Bat. E. S. 4* linie, B. 4e Lansiers 2" Esk., G. L. La Rochelle Frankrijk, S. 2e Jagers te voet III* Bat. Wij bedanken ze uit ter herte voor hunne deelneining. Andere teekeningen zijn meer bfewerkt ot afgewerkt, doch zijn ni&t volmaakt genoeg om j in een blad opgeaomen te worden ; zij ver-dienen aanmoedijing en worden daarom be-looud mti een der boeken die de Belgische Standaard kortelings uitgeven zal. Het zijn de teekeningen van Breeus 10e linie, De Vuyst 8e linie, Haspaslagh 2e Jagers, van Oveibergti 7e linie, Daems Ie Bat. Genie. De teekeningen van Keckelberg, Kales ; en van A. De Wilde en G Van den Bulcke, Mayfield, worden ieder beloond met twee boeken. De teekeningen van Pollaerts, 7e linie worden beloond ejtr weerhouden, 't is te zeg- j gen dat ze misschien zullen verschijnen, doch | die man kan zeker veel beter en wij zouden liever van hem iets nieuw, beter bewerkt, j zien. Eene reeks teekeningen zijn waarlijk goed, en zullen verschijnen zoodra wij daartoe de • noodige middelen bezitten. Al deze teekeningen worden dus weerhouden. Het zijn de werken van : P. Stnaele, Jagers te voef, Spinoy, 8e Unie, 3/1, Pierard. 2* linie, 1/1II, Alf. Wauters, Ie linie, 1/1, Levecque, 4.= linie, 4/1, Lindeman, ziekentrein, T. E. M. 3, Kenis, A. 3,1. D. A. L. Wauters, 1° Carab., 2° Bat. zou ons : moeten meedeelen of zijne teekeningen oor-spronkelijk zijn ; anders mogen wij ze niet laten verschijnen zonder groot gevaar van procès. Hetzelfde geldt voor al de teekeningen die ons toegezonden werden. De schets van Claerhoudt, 8e linie, 2e Bat. ' is schoon. Wij wachten op bewerking. Als echte kunstwerken, alhoewel de hand den liefhebber zich dikwijls laat erkennen, beschouwen wij de teekeningen van : Smets, 12e linie, Ambulance Océan Panne, ! Isebaertr Ie Unie, Ul/1, Piot, 8e linie, II/4, Stis Peeters, i* Carabiniers. Het vriende- ' ; lijk aanbod van Sus Peeters nemen wij vol- j gaarne aan, zoodra wij daartoe in staat zullen zijn. De schetsen van AntoonVanDyclisoone, 12e linie, zijn grootsch en kernachtig. Dit werk moet Ivoltooid ! Gansch vooraan rangschikken wij de teekeningen van Mispelter, 44e C° T. B. en als eerste van den prijskamp, de teekening van Flamant, 14e linie, S'il. Onze beste gelukwenschen en al de mede-dingers onzen besten dank ! Het bedrag der belooningen voor de opge-•: nomene teekeningen wordt toekomende week f meêgedeeld. Hoogstwaarschijnlijk richt de Belgische Standaard iater nog een tweeden soortgelij-ken prijskamp in. Arbad. Een kleine teekening ging bij een verhuizing ver-loren. Wij vragen aan den eigenaar ons te willen verontschmldigen en eene nieuwe teekening op e ! sturen. X-.siusa'fcsib© JO<er*io'!hs.t<t2îHi. Parijs, 26 Oogst, 15 u. In Artois, rond Souciiez en Neuville, kanongeschut en gevechten met j springbussen en grenaden gedurende een deel van den nacht. In de I streek van Raye, altijd gemerkte bedrijvigheid der beide artilleriën. In ! Argonne, in den sector van La Fille Morte, nog al hevig gevecht met Ibommen en grenaden. Niets bijzonders te melden op het overige van het front. In den dag van 24 Augusti heeft een onzer vliegtoestellen de f statie van 0/fenbourg, belangrijke splitsing in het groothertogdom Ba-î den gebombardeerd. Den 25 Augusti heeft eene vloot van vier groe-\ pen, begrijpende 62 vliegtoestellen, de hoogovens van Dillingen (fabriek Ivan obussen en van blindeerplaten,) ten noorden van Sumlouis over-vlogen. Meer dan 150 obussen, waarvan een dertigtal van groot kali-r ber, werden met juistheid op deze hoogovens geworpen. Petrograd, 25-8-15. Lijn Jacobstadt, - Dvinsk en westwaarts op : de gevechten duren voort. ! Rond Vilna : de gedeeltelijke aanvallen ten Noord-Oosten van Evii ■ werden allen afgeweerd. Middenloop van de Niemen : onze troepen van ( den linkeroever worden samengetrokken. Tusschen Bohr en Bug, ten ' Westen van het bosch van Buloveye, gelegen tusschen de steenweg van Bielsk en de spoorhalle van Gainovka, tôt tegen 't front : Vijssoko- • 1 lottovs-Proujanij, duurt de vijandelijke drukking voort. Ten Westen • 1 vaq Brest werden de vijandelijke aanvallen om onze stellingen te be-t meesteren, afgeslagen. Rechteroever van de Bug : de vijand poogt vooruit te komen langs de steenweg Pischa-Marloryts. In Gallicië : geweer- en t kanonvuur. Rond den Oorlog UM£Ë VLItGtMIÊRS toit een brief van 't iront. Dezen namiddag beleefden we oogenbiik-ken van spannende nieuwsgierigheid. Een | onzer vliegers had het op zich genomen met | dood en met Duitschers te spotten. We zagen | hem op gemiddelde hoogte, de duitsche lijnen I overvliegen, niettegenstaande 't vuur en 't ^ staal dat de Duitschers door 2o kanonnen-monden rond hem strooiden. Nauwelijks hing j het tuig een duizendtal meters boven hunne koppen en verwoed om zijne stoutmoedig-heid, gaven hunne kanonnen al wat ze geven konden. In stede van te wijken, nam onze vlieger hen telkens beet door behendige zwenkingen en roekeiooze bewegingen. Wanneer de duitsche schrapnels herr te dicht bij ontploîten, duikeide hij plots een hon-derdtal meters, en tôt onze verbazing, daar we meenden dat hij, getroffen, ten gronde ging storten, hernam hij daarna zijn vlucht. Op vijf minuten verspeelden de Duitschers I20 schrapnels van aile grootte. En immer 1 herhaalde de koene vlieger zijn zelfde spel. ! Ditmaal kostte het den Duitsch 200 schrap-î nels (goed geteldj.Dan schenen ze geen voor: 1 raad munitie meer te hebben en nadat de vlieger gedurende een half uur den vijand op deze i manier had gesai d.nam hij de hoogte en ver-dween in de richting vas d« duitsche lijnen. Dit was een prachtig schouwspel van moed I en durf. Lange nog lag de weg in de lucht s daar heel hooge afgeteekend door een massa Iiichte wolkskens en we rekenden dan heel blijde uit hoeveel franks de Ouitsch ten on-doeme had verspeeld : 320 schrapnels aan 30 f. 't stuk maakt 9600 frank ! op een uurke ! i Is die oorlog een geldslokker of niet ?. Bij de Neutralen. D£NEMARKEN j Het duitsch gouvernement heeft bij het hof ; van Kopenhaven zijne verontschuidigingen » ingediend over het schenden van de Deensche jj neutraliteit gebeurd door 't beschieten van | I de vastgeloopen engeîschen onderzeefir. Daar- I mee schijnt deze zoo belangrijke zaak 00k 1 uitgemaakt. Toch kunnen we desbetreffende ons niet inbeelden hoe de neutralen hen maar l L steeds met zulk een kluitje. in 't riet laten j I sturen. Indien het zoo voortgaat dan wordt 5 de schending van een neutraal land een doOd-gewone zaak voor Duitschland. In 't werke- ? lijk leven zou het heelemaal anders gaan. j_ Een platte verontschuldiging zou niet baten | waar iemand, goedwillig u een kaakslag zou gegeven hebben. De neutralen schijnen j maar nog altijd in den waan te verkeeren j dat de Duitsche kolossus op geen strooien | beenen loopt. En 't mag 't veelbeteekenend f heeten dat iedere krachtdac'ige protestatie te « Berlijn goed gemaakt wordt door eene... ver- j ontschuldiging ! j RUMENIE- Er komt, na een lange spanne tijd, nog-maals nieuws over,uit dit «gesloten» land. En ;| de laatste nieuwsmaren blijven ons nog voor- Ideelig. Men bericht immers dat eene over-komst met den Vier'oond als eene afgedane zaak mag beschouwd worden. Aan aile duit-jj sche kuiperijen, listen en lagen, die Rumenie | willen dwingen den doorvoer van munities y toe te laten, tlijft de Regeering te Bukarast wederspannig. En dit is een veelbeduidend feu. HOLLAND Betreffende deaansteJling van den Neder-landschen gezant H. Regout by den H. Stoel laat «De Tijd» zich door Reuterseinen : dat de Nederlandsche gezant bij het Vatikaan is ge-accrediteerd in het byzonder met de bedoeling omNederland in staat te stellen het pau-selijk initiatief ten gunste van den vrede te volgen en te steunen, en t ivens om de Nederlandsche regereing gelegenheid te geven, den Paus uit te noodigen tôt deelne-ming aan de aaDstaande vredesconferentie weike, naar in sommige kringen wordt ver-wacht, in Den Haag zal worden gehonden. Zelfs v 'rzekert men, dat Z. Exc, Mgr. Tacci Porcelli, pausehjk Nuntius in Nederland, zal worden geaccrediteerd en waarschynlijk de pauselyke vertegenwoordiger zal zyn in den Haag. SERVIE. Het kleine landje heeft dus ingezien dat het in dezen wereldknjg ailes te winnen had Imet zich te schikken naar de bogeerten van de verbondene mogendheden. Met zijn klaar doorzicht heeft zijn eerste minister Pachiteh dadelijk begrepen dat hij steun mocht maken op de beloften van de bondgenooten en dat deze tijdelijke afstand van een zeker grond-gebied een tiendubbele belooniug zou krijgen later. Zonder twijfel mag aangenomen wor- Iden dat Servie een uitweg ter zee zal krijgen langs het voormalige pripsdom van Albanie. Het zal dus aan de grootmoedigheid van Servië te danken zijn, indien Bulgarie aan j onze zijde strijdt. De opoffering van Servie t redt ons misschien van eene ramp in de Dar-| dauellen, want nu moet Bulgarie uit zija Ineutrale schelp komen, aangezien het be-loofde mee te doen, indien het voldoening t kreeg. De voldoening is er, de daad moet | volgen. RUSLANO- j De ministers zyn gister en eergister in Ibuitengewone zitting bijeengekomen. Van een anderen kant heeft M. Rodzianko een vergadering van aile partij'en voorgezeten. Wyzigingen in 't hoogere landbestuur, en Ihet vormen van een kabinet van nationale verdediging werden er besprokei. iHt* Jaar N° j u 8 Vijf centiema het^nummer Zaterdag 28 Oogst 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes