De Belgische standaard

797 0
20 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sj19k4764k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IrJaar Nrt35 f aterdâg 20 October 1917 ».»h jlllRBlW® .'taltà Ir. i-*S 1,50 jttti tt 1 iJind ; ,mtàE': fr. x 75 î'ï0 jBuï rif* l-*5 't itnd : jBtJind fr. a.50 jBjitndca S >®o ■U&d«« ?-5o -»e~ DE BELGISCHE je^L A M r STAnDAARD gjS5^*g^|^g^S1Br^jr' .^7°^"* ' Slielês^®Bes6Myl^i^T5=tBa^ Wmmn OFSTSL a» B B 1^ fc a H V^LA h M* GoguiU• SBBBÎ]S £»S PÂÎ5HS Klelne *s.nko3' digiagen ! 0.*5f. d« r«ff< „ RECLAMER voJgeti» ov»re«i kotnei. --9'" _, . „ ... % ' * V>;-- ? Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Scheld«n, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Jual Filuaert, Dr L De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adr. H. Baels, Hilarion Thans } imwpiiiiwmwiiwPHiiiiBiim* |I|Ml■ mmwwai rwim m ni i « n m \m Mtscblanâ < Inferno m roman door E Slilgebauer Zs- die *6or dea oorlog geloofden in de «deatsche Treue », de duitsche trouw, — en we deden het haast allen, — liepen een pijnfijke ontgooeheling op, Toen de vijand binnen viel, hoopien we aog een oogenblik dat tusschen die katho-iieke < ridders van het recht », die zich onze rrieîidea lieetten, toch één het zwaard voor oc s zou hebben getrokken. We hoopten dit îus#cken de volgelingen van Wiathorst, die streed voor recht en vrijheid, en tusschen de sociale roormanneo van Mûachen-Gladbaoh stemmen zonden zijn opgegaan roor ons onschenibaar recht. Maar de meeiten cwefen, ea zîjj die 't woord'voer-den ia de pers, zooals E. H. Dr Sonnen-icheia, hebben ons belaagd en befasterd. Dd twee mannen Tan beteekenis die de Duitsche ontrouw hebben aangeklaagd bs-boor.-n niet tôt onze geloofsgenooten. Ik ienk aau den schrij ver *aa « Ik beschuldig» ;n aan Edward Stilgebauer, een van de leste Duitsche romanciers van dezeu tijd. Edward Stilgebauer is de lenteur van « De* Bôrsenkoni^ » en van « Gotz krafft » waaraan mijn vriend Godfried Persijn, een iTtikel wijdde in het huldenammer van i Ons Leven ». * Inferno » werd verboden door de Duit-iche censuur, want het is een aanklacht egea het gepleegde onrecht en een hulde lan België's nsartelie. Dit is het ver ha al : Meianie is getrouwd met maj^or von ierkensburg, om haar vader, die in Wir-«llen woonde, tegen de Russische grens, ran fîaantieelen ondergang te redden, maar isar h art bleef getrouw aan kapitein Adolf, r*n aar macs bafaljon. Tjen brak de iorlx>g ait ; de Duîtschers vielen België lins r -n vieleu Fi ankrijk aan tof ean de !wiUe sche grens Majoor tou Berkersburf irijgi opdracht een bosch te verdedigen in le b ïurt van Troyon. De eerste kompagnie iieh.j in het vuùr stuart en die weersiaan aoet tôt het uiterste is die van kapilein Ldoif. Want hij hoopt dat de kapitein niet erugkeeren zal... De Franschen werden teruffedreren, en apittifl Adolf ble«f gered. Toen trokken e Daitschers vooruit en bezetten Rosey. Iles ging rustig tôt een achttienjarige ingen een geweerschot lostte dat kapitein doli doodde. Dat was het signaal. De oerea tielen de Duitsche soldaten te lijf let rîeken çn vlegels en roestige geweren De straf bleef niet ait- Dien zelfden dag 'erd Rosey ten gronde toe verwoe3t, ver-rand en uitgemoord. Stilgebauer neemt aaa dat hier vrij-1 :hui.ters aan het werk girgen ; maar bij om4 op rocr'hun recht : " Franc-tireur, siechis een leeiijke uit-rulkîog voor een held der vrijheid, die ooï et ne zaak waar^an bet goed lecht iststaat, btiieid is te sterven I " (bl 55, Il IL) ' ^ M joor von Berkersbarg had zeif eenige *gta te voren verklaard in een gesprek iet iijn adjunct : — '' Bij ons zuilen er voorloopig geen fane tireurs zijn, omdat ons rolk niet te jdea het f', onder de verschrikkingen *au en ooilog ! Alleen het land, waar de oor-^ woedt, bre&gt franc-tireurs voort 1 " - " En u gelooft, majoor, dat het bij M onder dezelfde omstandigheden ook ou gebeurea ? " " Ik geloof het niet alleea, laitenant J maar ik zou |willen leggen : ik hoop het vaa dat siandpunt ga ik uit. Geloof me heel spoediff zou men andere namen vooi franc-tireuri uitvinden, als se op zekeret dag toeoallig rechts in plaats van link van den Rijn zouden opduiken ladiei iemands hoere brandt, daa vrasgt hij e niet meer naar, of hij eea rooden kraai aaa zija uniformjas heeft of aiet ; hij grijp aaar de wapenen en schiet er op los, hie ■ en ia aile landen der aarde ; zoo ging he altijd mijn vriend. E'în dnitsch dichte noemt zelfs den maa een heid, die een land j* voogd verraderlijk uit een hinderlaag neer i schoot, om zijn vaderland vau een tyran t berrijden : en dit gedicht heeft zich eej plaats onder de klassieken verorerd ei wordt op de Pruisische scholen gelezen ei van buiten geleerd. Dat spreekt boekdee len. " Majoor von Berkersburg werd zelf doo een boer in dea rug gewtfnd en moe» overgebracht worden naar zijn landgoed t< Wirballen aan de Russische grens. Maa: daar kieeg de ni an die de verwoestiug vai Rosey op zijn geweten h»ad zijn !oon vai de Russea. De kozakken waren de Duifsclx grens overgetrokken en vernielden ailes t< vuur en te zwaard. Maar Melanic is op tijd gevlucht, zij kor niet langer blij^en bij dea maa dien z« haatte. den kerel die Adolf in de veorste lijn had geatuurd opdat hij zeker omkome. Ze is nu onder naam van Zaster Irèie, orer Kealea en Aken op weg naar de slag-velden van Viaanderen, met de ambulance van den beroemdea chirurg Wilhelmi. Zoo kon ze Brabant en Viaanderen zien ; Brus-sel. de stad die Goethe vereeuwigd had in zijn Egrnojit, Aatwerpen de stad van Ru-bens, Leuren, dis " van a! de Brabantsche steden, de schoonste gevels bezat." Ik geef u een stuk te genieten over Leu-ven : de kunstenaar die optreedt met zijn .Sfcfiemead woord tegen de Vaudalea die jubelden toen se de vlammen zagea opsiaan uit de gothische rameu vaa St. Pieters of de onschatbsre incunabelen en handschrif ten als roode roofrogels zagen zwiereu bo-ven de laaiende Hallen. Het veldlazaret van Wilhelmi wêrd irge-richt dicht achter het front tegen de dui-nen. De slag van den Yzer was aan den gang. Zeçmaaal werd de stormaanval bevo-lea om den doortocht te baneu naar Kaies. Maai zes maal brak hij neer onder het staal van het Belgisch leger. Maar een van onze jonge officierer. > iel vree^elijk verwoed in de handen van den vijand en werd binnengebracht ia Me.la-nie's (zuster Irene's) veldhospitaal. Het was Josué De Kreuz, de jonge dichter, de stij-geade glorie en het zinnebeeldige olïer van Viaanderen. Zuster Irena zal hem versorgen met heel de overgave vaa haar iiefdé voor ons ge-martelde land. Ze wil door hare opoffaring boete doea veor ai het euvel dat Duitsch-land misdreef aaa ons volk. Miur intusschen werdea de aluizen van dea Yzer opengezet en de reddende vloed stroomt door de vJakte. Het water siijgt en stijgt en dreigt het veldhospitaal van Wilhelmi te overstroomen. " Red a Zuster Irene, red u, gaat de roep ; ea allen ?luch-tea voôr dea vloed. Alieen Zuster Ireae biijft naast het Iijk vaa Josué De Kreuz, De golveu slaan nu door het veldlazaret : |g" En nog steeds houdt Zuster Irene het vol. Door het raam zoekt haar blik over de zacht bewogea, door het zilverachtig licht van de maaa bescheaea water-rlakte. Hare oogea zoeken de ster en hare sogen vindea haar.- Hoog houdt zij het lichaam van Josué Je Kreuz boven de wateren ! , | Dan zie, ik verkondig u groote blijd-, * schap, die aïs den volke wezen zal, name-1 lijk dat u hedea geboren is de Zaligmaker i weike is Gbristus de Heer in de stad Da-y vicis... ) Daa struikelen haar roeten en zij vait ; r r zij valt met het lichaaa» van Josué De Kreuz, j • De lisciît daalt orer Viaanderen, nacht t ; dekt de oogen van Zuster Irene, en aan den r [ hçrnel fonkelen de sterren en boven Vlaan- ti derens waterrlakte staat het kruis. ? r • Onder hei zacht bewogea oppervlak dezer " ! wateren sluimeren dea eeawigea slaap der-" j tig, veertig, aeen honderd, neen honderd s j twintig duizend, die vijanden waren en I | vçienden werden !... II Honderd en twintig duizend ! Een geheel 1 |feger ! ■ | Henbedekken de wateren ! Voor altijd, • voor eeuwig ! p s Want Vlaanderens vlakte is tôt een kerk-. ? 1 hof geworden en boven het massagraf in 5 de diepte der wateren jzweeft Irene en het r bloedoffer van Josoé De Kreuz ! " » i i : Literair kaa ik "Ioferao,, niet zeer hoog ! stellen. De schrijver van Gota Kraft was meer verplicht aan zija naam. Er i U te veel 1 rethoriek ia het werk ; en rethoriek staat 1 altijd zeer onaangenaam aan ; dat khnkt ; oaeclit, aïs ramoaelead ijzer. Maar de mensch die het boek schreef, is gestegen in mija eerbied. Hij heeft meer gedaan daa mooie literatuur te makea ; hij heeft een daad gesteld tegenover zija land en tea aanzien vaa de wereld. Br was moed toe noodigmid en deduitsebe geestverwarring; maar E Stilgebauer heeft die eeryolle'moed gehad. AUG. VAN CAUWEIAEftT. Benoefflluiôfj in 't Leger Volgende benoemïogeji verschenen in 't Staatsblad op 12 Oktober iii GÉNIE. — Tôt Majoor : de Kapiteia-Kommandantea HuygheR E A., BidoureJ. Tôt Luitenant : de Oaderluitenanten : Mathieux E O.G. reserve, Régnier J.F.A.G. id., Calberg L L M.G., Gerain A.G. reserve, Gemal G. id., Begasse F J J.M. id.,Tim-msrmans G I J G J. id., Van der Ghote H. j J G J. id , Boutry R.J.H G., Deffontaine ; P E G.J., Vaa Gbendi G , Houbsn J M. re- ; aerre, Jaha H.E L. id , Plesuier R.J I. id., •Gillain 0. id,, Baron de Gatiier d'Yves L j id., Brabant M.A J G. id., Vaa der Cruys, • sen C. id , Bargein G L L. id, VERVOER,. — Tôt Luitdftaut-Kolo-îjfel : de Majoor Coppejass L.V.S Tôt Luitanant : de Oaderluitenanten : ; Baron Osy de Zegwaart M G B.J A.reserve, ! i Van Overbeke M.J G. id , Tydgadt R L.G ! T. id., Saagkt S H. id., Descarops H.A.E. ! ; reserve, Mahieu R.D. in., Le Tellier C id. ! j de, Hemptinne'E M L. id., S0IV7US L.L M i J J.G. id., Mois G.G. id., Lippens F, id»,-i GSynans A.M J.G. id. Ij GENDARMERIE, Tôt Luitenant : j de Oaderluiteaant l'Hoir R.G. Een engelsche overwinning in Macedonie Wolff seiat dat de Bulgaren een klopping van belang hebben opgeloopen in de Stre-mavalieir De Eagelsche troepen zouden zes dorpen ingenomen hebben Deze duitsche ' openhartigheid is om te verwonderen ! —WiiMMh'ilH hgWt'MhHWnii i'l ill .Ml I > é l il» I 1 1 T ilil n 1 " 1T11 l m I iTT 11 O«»i*ïo0* t$j«i!ngan Isgelieh-FfSBseh Froat PARUS 18 Oklober, i5 uur. — Kaime nacht uitgeaoraen N d« Aisne en op den rechter Msasoerer waar de artilierie zeer hevig was. Gister avond heeft de vijand Nancy onder vuur genomen Eenige slacht» offers. Op 17 dezer vernietigden wij n duitsche vliegtuigen wijl onze ^liegers de staties in 't Noorden van Verdun overvloe-dig bombardeerden. LONDEN 18 Oktober, ao uur. fi-;n hands'ag naar ©ivrelle werd door obs met welgelukken uifgevoerd. Gedurende den nacht was de artillerie-bedrijïigheid z«er groot Z. het kanaal van Komen naar Yper, naar Zonnebeke en Broodseinde. | De strijd om Yper j In de " Daily Mail" ieasa we ; op 17 Oct. zijn de Duitschers op een klein front ach» i teruitgetrokken tôt aaa de hoo|te, een dui-zental meters veider gelfgen, Z. Passchen-daele. Er haddea eenige païroeljegevechten j plaats. De bijzondersle duitsche stelling ligt thans, op deze hoogte en gaat Westelijk naar PaelcapeJle, Zuidwaarts loopt de stelling tôt aaa den Keiberg ea daa voor Bece-laere en Gheluvelt, j Het Duitsche Offensief in de ! Baitische Zee De Russische en Duitsche berichten gean jj akkoord om de heele beaitting van het ) t eilaod Oesel door het duitsche onischepings- ' ç korps te bevestigen. De Rus^en vosgen er» J [ bij dat alîe verbinding met het land gebro- \ | ken is. Er hsddenz .efefgchtea plaatsjwaar- ! j in een duitsche dreadeought erg zou be- \ î schadigd zijn. 1 Te Petrograd is de algsoieene iudruk dat S men eeîs optocht naar Petrograd mag inzien. ) - l l De Duitsche so^ialistsn verkiaren zich voor den oorlog rr\ \ Te Wùrzburg hebben de sociaiisten zich | in congres vergaderd. De eerste redenaars hebben àllen het stefiamea der oorlogskre- 5 dieten en het niet-meegaan met de Entente inzake demokraseering van Duitschland. Zij hebben zich tôt de voortzetting van den ' ooilog verklaard. | Brugge gebombaïdeerd Het admiraalschap bericht dat v rschil- • Iende dutzenden kilos botnroeo geworpen werdea in'den nacht vaa i5 tôt 16 Oktober op de dokken ran Brugge. Een luchtgeyecht had plaats dat zich noortzette tôt boven Zarren, waar een Duitsch vlieger uit zijn tuig geschoten 1 werd. PARUS meidt : Noordelijk de Aisne Lhebben onze trospen eea a^aval sfgeslagen tegen Vauclerc. Groote artillerie bedrijvig-I hei il in Ghempagne en op den rechter Maas-! oever. LONDEN meldt : De artillerie werkte hevig door om Yper en N.-O. Poelcapelle waar wij talrijke tegenbatterijvuren hebben uitgevoerd en vijandelijke itelliogea onder \ vuur hebben genemea. De bedrijvigheid der patroeljen was zeer groot, maar er hadden i geen infanteriegevechten plaats. Onze vliegers bombardeerden de vijan- I delijke kantonnementen en in luchtgevech- \ ten schoten wij i5 duitsche vliegers ueer. Drie onzer vliegers keerdeu niet terug. VAN EN VOOR j ONZE BOhDATEE - 111 - g ■. ■ A propos vanthanki • ; Niets nifU5vaoader dezoa. Er beatoade l reeds thsnks,— ea mea gebruikte ze in de • oorlog ! — 5ao jaar voor J C. Da perzisch i koning Cyrus gebiuikte ze eerst en voori ia zija legers. De tbanks» waren eea soor schepen die voortbolden, ia beweging ge bracht door metischenkrachten, verdeken in 't karkas van 't gedrocht. Al vooren «ta ken groote puntige balken die ailes moestei verbrijzelen. Later werden deze thaaks me stekkers beplant om te beletten dat de vij and ze kon bestorœen. In de middeneeuwei zijn de thanks een soort torens, die doo raderwerk sllerhande voortboldeu tôt onde de vesting die mea wilde innamen. 'tls me zuike thanks dat Godfried van Bouillon d stad Jerusalem veroverde. Later zijn de rollende torens in zwanj ; geble^ea tôt de uitdnding der kanonnei i hui gebru'sk onniogelijk maakte. la 191* ; ecSuer voud mea iels uit dat 'tkauongeschu | kon weerstaaa en da thanks deden hua eer ; ste op'rede iu det> Sommeslag. ! Vaa waar de benaming Thank ? 't I heel eçuvoudig. Aaa de werkliedea die di gevrochten ineea zetten moesten zegde mei dat ze dienea zou'ien voor vergaarbakkei (iu 't engeisch tfenk). Wij aeggen aanval wagens. Thanks zija automobielen waar a binnen i5 maaseu machiengeweren ei kleiae kanonnea hanteeren. 't Verschil me de thauks van over ouds is dus klein. Het Belgisch leger in den Marne-slag Le Correspondant, de groote fransch< revue, geeft in zijn nummer vau 10 Oct een merkwaardige bijdrage ojresrden Marne slag, vaa de hand van generaal Ganonge We knippen daaruit de twee volgende be laogrijkë gedeelten die ons leger aanbelan fen. « De heldenmoed van B&lgië gaf dit land de eer,terwijl sija leger de dekkingsrol ver vulde, vaa de fransche mobiiisatie en d< fransebe troepensamentrekking te verge makkelijken : de winst beliep minsteni acht dagen. « Een opmarsch van Aken tôt de Oist vergt zes tijdperken; welou^ ds doortochi van België duurde ztstiew dagen, van 4 toi 20 Oogst, wanneer de Duiischcn voor den doortocht slechts 8 dagen hadden gere* kend » Ea sa ous aaadeei ia dea Marne slag, « Het Belgisch leger werkte met vrucb) mede in de krijpverrichtingen van den Marne-siog, «Opioen n September, viel het de duitsche stellingea aaa van aaa Haacht toi Deadermonde. De Duitschen moesten in allerhaast versterkiagstroepea uit 't binnen-land terug roapen en ook de zesde reserve-divisie die zich naar Frankrijk begaf. De Belgen overwonnea op 12 en trokken zich 's anderdaags op Antwerpen lerug. Ze hielden aidas de duitsche troepen die een roi hadden kuanen speien op de Marne, om Aatwerpen op. » Om volledig le zijn had generaal Ganonge er nog moeten bijvoegen dat ook het Ille reserve legerkorps in zijn opmarsch naar't zuiden door onaen uit val weerhouden werd. Maar deze bekentenis — ze zijn 260 raar— verdiende toch aangeslipt te worden. De roi van ons leger in dea oorlog kan er maar bij wianen. LSEST EN VEESPKEIDT OE BELQISetlE STAND A ARD

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes