De burgerij: katholiek maandblad voor burgersbelangen

697 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Juni. De burgerij: katholiek maandblad voor burgersbelangen. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5g23t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BURGERIJ KATHOLIEK MAANDBLAD VOOR BURGERSBELANGEN Abonnementen Prijs p e r jaar I F r DRUKKER - CITGF ,i : STEPMAN Gent, Oudburcht 30, Gent. Aankondigingen : Voor den prijs wordt onderhandeld met den uitgever. BISSCHOPPELIJK JUBELFEEST Op het oogenblik datwij zullen verschijnen, zal het jubelvieren voor onzen Doorluchtigen Bisschop volop in gang zijn. Woensdag ont-ving de Hoogwaarde Jubilaris de gelukwen-schen van de Geestelijkheid des Bisdoms en daarna van de afgevaardigden der talrijke Katholieke werken en genootschappen zijner Bisschoppelijke stad, en 's avonds kondigde het luiden der klokken van al de kerken van Gent de groote plechtigheid aan der Pontificale Jubelmis. Deze werd in de Hoofdkerk van Sint Baafs Donderdag opgedragen. En nu morgen, Zondag >= 28 Juni, zal de lofzang der dankzegging I dreunen onder de gewelven van al de I kerken en openbare bidplaatsen van het I Bisdom. Na het plechtig Te Deum dat door den Jubilaris in S( Baafskerk ten 11 ure zal gezongen worden, zullen al de katholieke maatschappijen van Gent, met I hunne vlaggen en banieren aan 't hoofd, zich stoetsgewijze naar het Bisschoppelijk . I Paleis begeven om hunnen hooggeëerden en welbeminden Bisschop, hunnen Gee- I stelijken Herder en Weldoener, luidruch-tig hulde te brengen en toe te juichen. Bij de duizende en duizende stemmen die in dezer dagen den lof van den Jubel-vierenden Bisschop van Gent verkondi-gen, willen wij dat ook hier de stem weerklinke van de katholieke Burgers van Gent en in'tbijzondervan den Burger- I kring die sedert zijne inrichting in 1896 m bestendiglijk het voorwerp is geweest van zijne vaderlijke bezorgheid en van zijne H edelmoedige bescherming. Te recht hebben de ZZ. EE. H H Vicarissen in den Brief waardoor zij het H aanstaande jubelfeest aan de geloovigen hebben aangekondigd, het volgende ge- H schreven : « Wonderbare uitbreiding van het volksonderwijs, inrichten van school-colonieën, oprichten van beroeps- en huishoudscholen, aanmoediging en milde steun aan vakvereeniging en onderlingen Ip bijstand, stichten der gilden van tijdelijke — uitwijkelingen ; ziedaar de werken die aan het bisschoppelijk bestuur van Monseigneur Stillemans zijn eigenaardig en kenschetsend karakter geven » Doch heeft onze Welbeminde Bisschop — als man van zijnen tijd — de zedelijke en stof-felijke opbeuring der werkende klas met buitengewonen iever zoeken te bevorderen, heeft hij, als de Goddelijke Meester, zich vooral vol medelijden en liefde getoond voor de hongerige volkscharen, nooit heeft hij daarom, dit getuigenwij en wij weten dat onze getuigenis waarheid is, uit het oog verloren dat ook de kleine burgerij, de stand uit den welken hij zelf is voortgesproten, en dien hij niet heeft verloochend ('), van de huidige economische toestanden te lijden heett Daarom, terwijl hij van den eenen kant het oprichten van talrijke parochiale kostelooze scholen voor werkmanskinderen bevorderde, getrooste hij zich groote opofferingen om tevens de gestichten van lager- en middelbaar onderwijs voor burgerskinderen meer en meer te bevoordeeligen en hooger te brengen : getuigen hiervan ons uitmuntend bisschoppelijk S1 Jorisgesticht met zijne vijf honderd vijftig leerlingen, het even belangrijk ge-sticht S' Jan Baptist de la Salle der Broeders van de Christelijke Scholen dank de edel-moedigheid van Monseigneur Stillemans kos-telijk heropgebouwd, en dat heden meer dan zes honderd dertig leerlingen telt, de beta-lende onderwijsgestichten voor burgermeisjes: het gesticht Piers de Raveschoot, in de Koningstraat, en dezes bijschool door Z. H. bijgebouwd in de Tweebruggenstraat, de betalende meisjesschool der Kortrijkschestraat onlangs merkelijk vermeerderd, enz. Stichtte Z. H. twee groote huishoudscholen voor werkmeisjes — in 1902 en 1910 — (1) Verleden vanter stierf te S' Niklaas M. Joannes Stillemans, de laat-ste broeder van Z. H.; hij werd begraven met de nederige lijkkoets en den eenvoudigen lijkdienst der mindere burgerklas. Zoo had de Bisschop het gewild. hij deed ook — reeds in 1898 — de prachtige lokalen opbouwen der Tweebruggenstraat voor het stichten der O. L. Vrouw-beroeps-school, dewelke eerder de jonge dochters der kleine burgerij dan deze van den werkmans-stand ten goede komt. Bij het stichten der heerlijke Vak- en Ambachtschool Sint Antonius, die voor de nakomelingschap de geheugenis van den volks-minnenden Bisschop Antonius Stillemans zal bewaren, drukte Z. H. meermaals den wensch uit dat de kleine burgerij, bene-vens de werklieden, zooveel mogelijk uit de nieuwe stichting nut trekken mocht. Om aan dezen wensch te voldoen werd aan den heer O. Pyfferoen, die bijzon-dere studiën aan de beroepsbelangen van den middenstand gewijd had, de plaats van schrijver in het beheer der school aangeboden en werden al de leergangen door hem aangewezen als voor den middenstand 't best geschikt (de leergangen voor tapijtsiers, kleermakers, schoenma-kers, schrijnwerkers, enz.\ onverwijld ingericht. Van de voordeelen der Schoolcoloniën — dit uitmuntend werk van liefde en bezorgheid voor de kinderen der mindere standen door Z. H. Mgr Stillemans sedert een tiental jarengesticht — genie-ten de kinderen der kleine burgerij even-veel als deze der volksklas.' In 1890 stichte men den Burgerknng, van den welke men verwachtte dat hij voor de economische opbeuring van den Burgerstand wezen zou, wat de Antiso-cialistische Bond voor de werklieden geworden was Edelmoediglijk werden de pogingen der inrichters van den beginne af door Z. H. den Bisschop gesteund. Hij zelf wendde voetstappen aan bij den acht-baren heer Cooreman, wiens kostelijke begaafdheden hem bekend waren, opdat hij hetvoorzitterschap var. den kring, hem aangeboden, zou aanvaarden. Hij spoor-de bij elke gelegenheid het bestuur van den kring aan, om benevens inrichtingen van verzet, ook economischen inrichtingen voor de burgerij tôt stand te brengen hen ver-zekerende dat zij, voor ailes wat zij onder dit opzicht in het leven zouden roepen, op zijne milde ondersteuning mochten rekenen, « be-geerende, zegde hij, de gelegenheid te hebben om aan de burgtrs te toonen, dat de Bisschop hunne stoffelijke belangen evenals deze der werklieden ter herte neevit ». Achtien jaren zijn nu verloopen sedert de stichting van den Burgerkring; groote moeilijk-heden had hij te doorworstelen, vooral de zware geldelijke lasten die op zijne lokalen wegen maakten zijn beheer moeilijk; en de \ Vi.jfde Jaargang Juni-Juli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De burgerij: katholiek maandblad voor burgersbelangen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1910 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes