De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

346 0
07 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 December. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Geraadpleegd op 20 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fn10p0z01c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1ste Jaargang — Nr 26 — 1 PENNY Registered al the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 7 December 191 DE DAGERAAD RFLniSOH WFFkRLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINGEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Teleïoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh- Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 Krachtvol antwoord I van een Belgisch socialist aan Kamiel Huysmans Kamiel Huysmans had nauwelijkis den Franschen bodem betreden, n'a zijn geluk-ki'ge (?) "onibsnappîng" uit Engeland, of nîj fcelegrafeerde naar partijgenooten te^ Parijs, ' met het inzicht de Internationale bijeen te roepen. i Te dien prcpooste heeflt een gekend sooia-/ Jist, geze! Bernard Gi 11 e, onderstaanden brief gezonden aan Lei Nation, onzen uitmunten-I den Belgischen confrater, te Parijs verschij-nend : "Met ileventfige veronitwaardiging hebben de Belgische uitgeweken t-ocialisten de aan-staande bijeenroeping der Internationale vei-nomen door Heer Huysmans, volksvertegen-woordiger van Brussel. "Welhoe, ons oragelukkig land is nog niet gansch ontlast van de Teutoonsche sovdaten — de meesten van hen geknechte socialisten, die Belgie met puinen overdekten tn martel-1 den _ of een volksvertegenwoordiger, geko-zen door de werklieden van Bru'ssel, noodigt ons uit "contact moral-" te hernemen met die onireine brutten, en dat onder voorwendsel van Internationalisme ! "Wij teekenen protest aan met al onze krachtdadigheid, wij, socialist ische werklie-den uit het Zwarte Land, strijders der Werk-liedien partij van af het eerste uur, en wij wachten ,niet tôt het einde van ons bannehng-schap om te vragen aan onze Federatie's, d.e zooveel geleden hebben door de "contact immoral" met de Keizer^ocialisten, den volksvertegenwoordiger, die. niet kan leven zondei / '-hetrekkingen" met de beulen van ziljn land, af te keuren e.n uit te sluiten. "Vriende'.ijfce betrekkingen heraanknoopen met d'e moordenaars van Dînant, Visé, Tami-nes ! Broederlijk zetelen, rond dezelfde tatel, met Scheidemann, Sudekum, die in Augus.u? i i9i4 met eenparige geestdrift den strooptoent in ons Belgie stemden ! "Neen Heer Huvsmans, WIJ ZOUDEN YREEZEN DAT " DE GEESTEN DER VROUWEN EN DER KLEINE KINDE-REN, DOOR DE HUNNEN ONZE VERGADERING KWAMEN STO-REN ! BERNARD GILLE, Oud-voorzitter der ^ Socialistische. Federatie van Chatelet, secrcta-ris van het Waalsch socialistisch en vaderlandslievend comiteit. * * * Wij hebben het meermaals in De Dageraad doen uitschijnen : Huysmans heeft het BKE-GISCH socialistisch proletariaat met acn cr I "ich Intellectueelen als lerwagne en Destrée ' deelen zijn meening niet; integendeel, ze :.,jn stellig gekant tegen het samengaan met dege-nen, die mede de schuld dragen van den oor-log : de Keizer-socialisten. Hier doet nu een werkman, een socialiti3ch i iiveraar van 't eerste uur, zijn oordeel ken-1 nen. En Bernard GilHe is niet minder streti.2 I roor Huysmans dan Juies Destrée het w.is. Het is, ons dunkens, nu wel het oogenblik om nogeens de striemende woorden op te halen die Destrée den secretaris der Internation,l'e toeslingerde, toen deze beweende, dat de Bel-ciische socialisten bereid waren "de hand te aanvaarden, die hun toegereikt werd door de Duitsche zusterpartij " : Wat beteekent al dien reeds lang in on- bruik zijnden onzin. Il ken geen Duitsche ha-meradenof broeders meer ! Ik zal hun hand niet aanvaarden; daarop kleeft te veel bloed van al die arbeiders uit onze nijverheidsst'e-ken, die te goedgunstig geloofd hebben in dj macht en aan de rechtzinnigheid van de so-ciaal-demokratie. Ik zal geen verdrag met hen maken, want zij hebben laten zeggen, dat de verdragen slechts papierenvodjes waren en dat men de verdragen kan verkrachten, wannecr 't belang het vergt. Daarin zal ik niet toe-stemmen, noch nu, noch later. Kamiel Huysmans — een stoute kerel ! - -heeft zoo wat de gewoonte op eigen handje tt handelen. Hij is volstrekt niet aan zijn proef-stuk met de huidige pagimg tôt bijeenroepina der Internationale. Immers, reeds in 1916 liet Huysmans het blad Vorwaerts weten, dat de Belgîsche so-ciaJisten " geneiigd waren de Duitsche kame-raden te ontmoeten". Daarvoor 00k kreeg hij van Destrée de volgende afstraffing : "Huysmans heeft zeker het recht een an-dere meening te hebben aïs de mijne. Maar zoo min als ik, HEEFT Hij HE1 RECH1 TE SPREKEN IN N'AAM DER BELGISCHE SOCIALISTEN. Ilij is, zooals ik, één Belgisch socialist, meer niet. Wanneer de tijd komt, dat onze ongelukkige Partij, nu verdrukt en verspreid, haar regelmatige be-raadslagingen zal kunnen hernemen, zal men degenen, die bereid zijn met de Duitschers te onderhandelen, op de vingers kunnen tellen." De socialistische partij kafi nu beraadsla-gen : "de Duitsche Rameraden" zijn schan-dig over den Rijn gejaagd. Niet alleen uitgeweken isocialisten als Terwag.ne en Destrée, maar 00k achtergebleven als Ânseele en Wau-ters zullen hun stem Jiaten hooren. En wij zijn er van overtuigd : Kamiel Huysmans zal slechts achter zich hebben een kleine bende Bolcheviki en in-troebel-water-visschers.L Clauwaert. ♦ Is Holl^nd werkelijk wel onzijdig ? Het Fransch dagblad Le Temps schrijft : "Behalve uit het voorval van de Duitsche troepen, die door Hollandsch-Limburg trok-ken, blijkt het nog uit verscheidene andere feliten, dat Duitschland profijt weet te trekken uit de Hollandsche onzijdigheid1. Duitsche torepdobooten, die zich te Ant-werpen bevonden en de huit gingen worden van de Bondgenooten, zijn de ScheJde afge-varen om zich in Holland' te laten internee-ren.Duitsche sleepens zijn 00k uit de Belgische waterwegen naar' Holland gevlucht ; zij wer-den te Dordrecht gesignaleerd, van waar zij natuurlijk naar Duitschland zoeken te varen. De Holtandische regeering is eindélijk als bemiddelaarster voor Duitschland opgetreden, bij de Vereenigde Staten, in voigende voor-waarden : De Duitsche regeering — het holsjevikisch gevaar als ischrikaanjager g'ebruikend op het oogenblik, dat de Duitschgezinde socialist Troelstra sprak van revolutie te maken in Hollland — heeft aan de Nedferllaedsrihe regeering uitgelegd, dat het noodig zou zijn de voorwaarden van den wapenstilstand te ver-zachten en Duitschland1 te bevoorraden, om te vermijden dat in dit land wanordelijkheden uitbarsten, die tôt de naburige landen zoude.n kunnen overslaan. Diensvolgens verzocht Duitschland de Hoilandsche regeering bij de regeering van de Vereenigde Staten ten beste te spreken in dezen zin. De Holilandsche re-. geering heeft dit niet eweigerid en heeft aan de Vereenigde Staten de redenen uiteengezet, waarom de toestand van Duitschland moet verzacht worden." * Wat zullen wij met die viezerikken doen ? Onder "die viezerikken" verstaat de flin-ke Belgenvriend Hector Treub, med'ewerker van de Telegraaf, van Amsterdam, de Neder-îanders, die zich tôt professer aan de z.g. Vlaamsche Hoogeschool van Gent lieten be-noemen, en nu, met hangende pootjes, naar Nederland zijn teruggekeerd. Hector Treub beantwoordt de vraag eenvoudig met : "NIETS". En hij voeigt er bij : "Wij zullen doen, alsof zij niet bestaan. "Wij zullen hun geen hand geven, noch hen groeten. "Wij zullen hun noch beleefdibeden, noch diensten bewijzen. "Wij zullen hen niet alleeen niet helpen aan eenigerlei open>hare of particulière bezigheid, doch integendeel zorgen, dat zij noch die eene, noch de andere machtig worden. "En mocht er een hunner in d'en omgang met Duitschers dikhuidig genoeg gewordèn zijn om te vragen, waarom? — dan zal hij het volgende antwoord krijken : "Omdat een ronde, eerlijke Hollander van lieden van uw slag walgt." — Goed geschreven, Heer Treub ! Gij geeft de Belgen zelfs een lesje. Aïs "onze vieze-rikken", dte Vlaamsche leeraars, de Vlaamsche verraders, hun sltraïf uitgedaan hebben — natuurlijk, na een onafzienbare reeks ja-ren — zullen wij doen, alsof zij niet bestaan. In andere woorden : voor hen is geen plaats meer in Belgie, nooit meer. ♦ Vredescongres. — De ivoorafgaaindelijke besprekingen zuMen waarschijnlijk beginnen op 20 December a.s. in tegienwoordiigheid van Président Wilson. Programma van ons nieuw Kabinet M. Delacroix, voorzitter van onzen nieu-wen ministerraad', heeft het volgende ver-klaard : "Mijn programma kan in drie woorden samengevat : verzoening, heropbouwing, sa-menwerking.Wij moeten ail onze krachten vereenigen om Belgie economisch te hersteMen. De oude partijgeschillen moeten niet >vorden opge-wekt en ik ben gelukkig te weten, dat socialisten, katholieken en liberalen van harte wenschen hand in hand te arbeiden, om onze nationate weilvaart te doen herleven. Niettemin is 't toch noodig, dat gansch de Natie haar woord zegge in de regeering, en daarvoor zal er een nieuw ontwerp van enke'l-voudig stemrecht worden voorgesteld, ontwerp dat al de klassen zal raken, want aile he'blben samen geleden gedurende de jaren van beproeving, die ons iland zoo pas heeft gekend. Voortaan, moeten de .stakingen en werkgeschillen door de verzoening worden op-gelost.Wij verwachten niet, dat ons programma in het geheell geen tegenstand zal ontmoeten. Wij wenschen zelfs dien tegenstand ; want, door dit middel kunnen betere ,en meer vol-doende oplossinigen wiorden gevonden van de gemeenischapijelijke vraagstukken. De bijzonderheden van onze buitenland-sche politiek zulilen na de be&iuiten van de Vredesconferentie, worden vastgesteld. De onzijdigheid aan Belgie opgelegd moet nooit meer bestaan ; het traktaat van 1839 moet worden herzien". ♦ Nieuwe Staatsministers Na ernstige ministerieele w,ij'<igingen worden gewoonlijk striaitsminist"' - -loerad, Dat i® nu wCderom gebeurd. Buiten burgemeester Max en senator Francqui, wier benoeming wij in ons vorig nommer aan.kondigden, ontvingen nog de hooge waardigheid. de afgetreden ministers Heeren Carton de Wiart, Paul Segers en Van de Vyvere ; Heer Michel Levie, oud-^mi-nister ; Heeren Ernest Solvay en Ernest Van Hoegaerden. Heer Cooreman, afgetreden eerste minister, ontving het groot-lint van de Leopoldsorde. ▲ Londen aan burgemeester Max In een zitting van den gemeentteraad van Londen, voorgezeteld door den Lord-mayor, stelde Mr. Robert Davites voor een motie t)e stemmen, waarbij burgemeester Max geluk-gewenscht werd, om zlijn terugkeer te Brussel. Dit voorstel, ondersteund dOor Mr. Marcus Samuel, werd bij toejuiching aangenomen. m. ▼ Vergoeding voor warkeloosheid De "Belgische Nationale F'edteratie" ziet haar pogingen bekronen met een goeden uit-slag, die bepaa-ld zal wezen — hopen wij. Een bericht, 'verschenen in het Sltaiatsblad van 21 Novemiber 1918, onder de rubriek "Schade voortspruitend uit warkeloosheid", noodigt al de Beilgen uit hun schade op te geven, voortspruitend uit den stilstand van hun beroepswerkzaamheid, veroorzaakt door der Duitschen inva'l, door de bezettiing vani het grondgebied, of door dfe daden der strijden-deri.Vraagformulen zijn ter beschikking van het publiek in de bureelen van den "Economi-schien Raad", 110, Ca.non Street, E.C., Londen. W Onze Vorsten te Parijs Zooals wij reeds melkMen, zulilen de Ko-ning en de Koningin van Belgie en huin kin-deren Parijs bezoeken. Het wordt bevestigd, dat zij Dinsdag, 5n December zuKen aankomen en twee dagen blijven. Hun trein zal om 2 uur in de statie van Bois-de-Boulogne binnenJoopen. Vandaar zullen zij zich dadel'ijk naar het ministerie van Buitenlandsche zaken begeven. Daarna zulilen zij naar het Elysée gaan, waar een miiddagm'aal zal gegeven worden en verscheidene hei.jdronken gebracht. 's Anderdaags ontvang.t op het Stadhuis van Parijs, na het ontbijt op het ministerie van Buitenlandsche zaken. Den tweeden dag 's avonds zullen onze vorsten Parijs verlaten. ♦ Belgisch parlement. — Gedurende den oor-log zijn 19 Kamerlleden en 21 senators ovor-leden. De overleden Kamerheeren zijn reeds door hun suppleanten vervangen ân zitting van 21 Noivember j.l. Te Dover Een historisîhe wapenschouw Clemenceau en Maarschalk Foch schouwen de eerewacht, bij hun aankomst op de ' Admiralty Pier „ te Dover nP TERUGKEER Sedert het verschijnen van ons laatste num-mer ontvingen wij, van wege de "Belgische officieele commissie" en van wege den Ver-te«enwoordiger van den minister van Binr«.n-landsohe zaken te Londen", een aantal Fran-sche mededeelingen, die elkander vaak tegen-spreken.Wij oordeelen het dus niet noodig die stu.i-ken in hun geheel mede te deelen ; het open-'bâârJmaken dezer ' u-ocui.it,nLer. zou verwarring stichten. Daarenboven, de Bri'tsche regeering, die de . zaak in handen nam, heeft plakaten IN DE DRIE TALEN uitgehangen. De Belgen, die op de kosten der regeering wiil'len vervoerd worden, zijn inge'icht. Een samenvatting der inlichfcingen schijnt ons evenwel niiet onnut-tig : 1. Een bureel voor terugkeer, geplaatst onder het bestuur van Heer Venesoen, is inge-richt in "General Buildings". Wat de ba-v{>egdlheid van dit bureel is, blijkt uit geen der ons toegezonden mededeelingen. 2. De uitwijkelingen, die op de kosten var. Engeland wiillen huisiwaarts gaan, moeten een formuul invullen, te halen op een politie-bu-reel, of zich laten inschrijyem in hun loka x1 comiteit. 3. De menschen van Antwerpen. en omstre-ken zulilen van af 10 December kunnen ver-trekken. De anderen zul'len volgen zoodra de binnenlandsche verbindingswegen in Belgie het toelaten, en dit zal niet .lang duren. 4. Binnen eenige dagen zullen — voor de personen die op eigen kosten willen vertre i-ken— afvaartdiensten ingericht worden naai Oostende en Antwerpen., Van dit oogenfbli v zulilen geen paspoorten meer vereischt worden Kai'.mte en geduld blijve dus de boodschap Binnen zeer korten tijd zal ieder — zonde-moeilljikheden — in het Vaderland zijn. Dus geen onnuttige stappen ! Laatste minuut Bij het ter pers gaan van ons blad laat de Heer afgevaardlgde te Loniden van den minister van Binnenlandsche zaken ons weten, dat eindelijk de bevoegd'heden der vers'chillen-de bureelen vastgesiteld zijn. De uitwijkelingen, die verlangen heen te gaan op de kosten van het Britsoh gouvernement, "kunnen inlichtingen bekomen op het Rapatriation Département, Local Governe-ment Board, Whitehal, Londen. Dit betreft inlichtingen over de reis, vervoer van reisgoed en formaliteiten. Voor al de andere inlichtingen moet men zich wenden tôt het bureel van Heer Venesoen, General Buildings. Dit laatste belangt cok hen aan, die op eigen kosten vertrekken. Onnoodig dus elders aan te kloppen, zegt de ! Heer afgevaandigde, en hij voegt er bij ■ "De Belgen zouden goed doen aandachtig in die dagbladen te lezen de "officieele" mededeelingen, id'ie geplaatst worden, om de Belgen op de hoogte te hooden." — Wij zijn bet ten voll'.e eens met den acht-ba.ren amibtenaar ; want de inlichtingen veran-deren aille dagen. De mededeling sCuit miet de aankondiging, dat binnen drie of vier maand ieder waar-schijnlijk kan te huis zijn. De eerste boot naar Antwerpen Sir Ceci! Hertslet, consul-genenaal van Engeland1 te Antwerpen, is Zaterdag, 30 Novem-ber, naar de Scheldestad vertrokken. Mee^-dere gekenide personen waren, mede aan boo^d. | Het praatje, dat de Scheide nog niet bevaar- 1 baar is, blijkt dus klinkklare onzin. Een leerstoel voor Nederlandsche ietterkunde aan rfe " Sorbonne „ Wij lezen in De Telegraaf van de hand van onzen goeden confrater Auguste Monet : De Fransche regeering heeft bèsiloten, aan het "Institut de France" een (leerstoel voor Nedterlandsche Ietterkunde te stichten en heeft de Belgische regeering verzocht, daarvoor den titularis aan te duiden. De. bedoeling der Fransche ^regeering is, door dit gebaar hulde te brengen aan de »a-derîlandsliefde en de dapperheid, door de Vla-mingen in dezen oorlog aan den dag gelegd, en aan d'e onschatbare diensten, die zij aan de gemeensohappelijke zaak der geallieerden bewezen hebben. Reeds worden verschillendte namen ge-noemd; maar aile Belgen zullen het er wel met elkaar ééns over zijn, dat de eerste, die hier in aanmerking -moet komen, professor Paul1 Frederioq is, die bij zijn hooge geleerd-heid en volstrekt onbestredfen prestige, de on-verwelkbare glorie paart van zijn méér dan drieijarig martelaarschap, voor zijn trouw aan het Belgische vaderland. 't Lijdt dus geen twijfel of dé hoogleeraars-stoel voor Nederlandsche Ietterkunde aan de Sorbonne zaïl aan prof. Fredericq worden aan-geboden, en het is te hopen, dat hij zich door zijn vrij hoogein .feeftijd en door de ontberin-gen, tijdens zijn gevangenschap doorstaan, nog niet zoozeer verzwakt zal gevoelen, dat hij nliet, al ware 't slechts een paar jaar, dle-zen Vlaamschen eerepost zal willen beklee-den.Zou hij echter toch weigeren, dan zien we als een der eersten prof. August Vermeylen in aanmerking komen, wiens gedrag in dezen oorlog eiveneens voorbeeld van gezonde Vlaamsche politiek en van zuivere vaderlands-liefde is seweest. ♦ Engeland veraert Foch Tijdens een feest in het Britsch gezant-schap, te Parijs, heeft Koning George aan Maarschalk Foch het eereteeken van de Or-der of Merit overhandigd, hetgeen een buite-gewone onderscheiidiing is. Indlerdaàd, de Order of Merit, in 1902 ge-stieht, mag slechts aan 24 personen verleend worden. Heden zijn er sleohts 19 : 5 militaire-, 12 burgerlijke- en 2 eereleden. Foch is d'us het zesde militair lid der orde ; de anderen zijn : Admiraal 'Sir E. H. Sev-mour, Admiraal Lord Fiisher, Admiraal Sir A. Knyvett Wilson, Viscount French en Vis-cou nt Jellicoe. ♦ Grieksche hulde aan Belgie Men meldt, <iat de Grieksche regeering op voorstel van dien beroemiden oudheid-.ki.ndige J. M. Svoronop, besloten heeft het antieke standbeeld van Themis,te Hamnous, 1 .j Marathon ontdekt, naar Belgie te zenden, om te worden geplaatst op de pllek waar de Hoogeschool van Leuven eens stond Door dit geschenk van onscii nhare waar-de, willen de Grieksche ontwikkejden op de plaats zelve, waar een van de grootste mis.ia-dien door Duitschland' werd gepleegd, het ver-scheiden maal duizendjarig symbool doen prijken van Rechtvaardigheid en Redht. ♦ Koninklijk paleis. — Heer Ingenbleek, secretaris van dien Koning en van de Koningin, is benoemd tôt beheerder van de Burgerljke tijst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1918 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes