De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

576 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Juli. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Geraadpleegd op 25 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55fm5f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1«te Jaargang- — Nr 4 — 1 PENNY Registered al the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag-, 6 Juli 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN IAANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgrens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland jlO sh. Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Orie maanden 2/6 „ 4-/6 iNoodiottige Kerensky's in Engeland Ceen nationale- maar klassenstrijd bewerken onze Internationalisten hier. Het voorbeeld van Rusland. IWj hebben geen mea-culpa te slagen over hetgeen wij in ons vorige nummer neerschreven aangaande Kerensky in de gepastheid van zijn " theatraal " optre-den in de vergadering der Engelsche werklieden. — Wat komt die hier doen? vroegen we. " Waar heeft die man, die na de Russische omwenteling (door Miliukoff zoo welgesla-gen),door zijn domme idaalistische droombeel-den vernield te hebben, de stoutheid gevon-den hier te komen spreken over den heiligen v strijd voor vrijheid. "YVas het niet hij die gansch het Russische f leger ontredderde? Was het niet Kerensky die L begon met aile hiérarchie in het Russische le-I ger af te schaffen? Was het niet hij die gene-I raal Korniloff, de eenige die in staat was orde ) en tucht te handhaven te gcrnoet ging en ver-, sloeg ? " En toen Lenin en Trotsky, die twee Duit-sche bandieten, het bestuur uit zijn gedwee handen overnamen, waar bleef dan die held? " Was hij ook te Stockholm? Zonder de tusschenkomst van een Kerens-;■ ky was de oorlog ten einde, Rusland uit de | anarchie en Duitschland verslagen. " Na zulke proefneming van " idealism " | komt dit heerschap hier, in vollen strijd spre-| ken van idealen ! " I>e bladen die ons toekomen uit Franfe-rijk geven ongevser in 't algemeen den T* indruk weer van dezelfd e mistrouwende gevoelens. Onze fransche vrienden hebben 66k ' " gesoupeerd " van de luchtspiegeling hen door de zoogezegde redders der maatschappij voor het oog gehouden, en sturen den staatsman (?) effenaf koolen planten. De Evening News deelde het onder-staande telegram mede van zijnen kor-respondent uit Parijs : " M. Kerensky zal aanwezig zijn op de Be-Mstuursvergadering van de Fransche socialis-I tische partij. j " De Fransche dagbladen, over Kerensky ' schrijvend, zijn van meening, dat redevoerin-Lgen van den ex-dictator ongewenscht zijn. Hij ;>zou met de meeste vrucht kunnen werken te... Washington." — Dat is de fijne Engelsche manier van raad geven. * Eenieder begrijpt, dat de beteekenis aldus nioet op_gevat worden : - " Lieve Fransche bondgenooten, zendt Kerensky over 't water, en dat ze daar zien, hoe ze van zijn last afgeraken..." Na de stemming van het besluit een einde te stellen aan het bestaind der par~ 'tijen, door de Labour Party in tegen-woord'igheid van Kerensky en minister Vander Velde uitgebracht, werd Zaterdag een nieuwe Trade Union Party ge-vormd in de Caxton Hall, Westminster. De heer W. J. Davis (metaalbewer-ker) die voorzat, zei dat hij gelukkig was zulk groot getal echte unionisten ontmoeten en geen " Bolch'ies Gij zult ook niet moeten vreezen hier op eens den heer Kerensky te zien ver- Êiiijnen en den voorzitter te zien om-îlzen. (Luid. gelach.) Gij zult niet gepalouterd worden door ilken onzin. De heer Williams zef, dat de eigent-ke bedoeling was een crisis te ver-ekken om het bestaande koalitie gouvernement omver te werpen, om er een daar te stellen welk eene vrede zou ver-schaffen als degene door Lenin en Trotsky aan Rusland geschonken. En, nadat nog verschillende redenaars in denzelfden zin hadden gesproken be-" sloot M. Havelock Wilson, voorzitter van den Zeelieden en Stokersbond, als |volgt : | " Ik heb in Londen een Russisch komiteit geraadpleegd waartusschen een generaal der kozakken, leden der Douma, en leden van andere vertegenwoordigende korpsen uit Rusland. Al deze Russen waren het eens in hun iverklaring, dat Kerensky is een gaszak (een fledig vat zouden wij zeggen) van de gevaar-■lijkste soort en dat hij de man is die verant-woordelijk is voor den huidigen toestand in Rusland." Voorts deelt de Daily Mail brieven mede waarin voorkomt : "... Hetgeen wij, Bondgenooten niet uit het oog hoeven te verliezen, is, dat Kerensky, die moet verantwoordelijk gehouden worden voor het onheil van Rusland, geen hoege-naamd mandaat werd gegeven om voor ons te komen spreken en dat welke zaak ook door hem verdedigd, op voorhand verloren is. Een andere brief aan de Daily Mail luidt : " Mrs. Pankhurst en ik, verleden jaar met eene bijzondere zending gelast in Rusland, hadden verschillende malen de gelegenheid Kerensky aan 't werk te zien in Rusland. " Ik schrijf u dus in afwezigheid van Mrs. Pankhurst — die nu in Amerika is — om u eenige bijzonderheden te geven aangaande M. Kerensky die wij aansçhouwden als zijnde een groot gevaar voor de zaak der Bondgenooten.""Toen wij in Rusland waren was Kerensky de man die de klassen tegen elkaar steeds ophitste, die het volk immer aanwakkerde op te trekken tegen de getrouwe Russische patriotten, die hij beschuldigde tegen-revolu-tionnairen te zijn. Deze trouwe Russische patriotten deden niets anders dan de werklieden en de soldaten te trachten weer in te richten tôt den strijd tegen Duitschland. " Gedurende dien tijd was geheel zijn werk gericht tegen de zoogezegde tegenrevolutie in plaats van tegen de Duitschers. In de Confe-rentie van Mosco-.v, waar Mrs. Pankhurst en ik aanwezig waren, sprak hij van de tegenrevolutie neer te halen met bloed en staal ; geen woord echter aangaande de maatrege-len te nemen om Duitschland te bestrijden. Het doodschieten van Russen scheen hem meer te bekommeren dan Duitschers te doo-den." Wij hadden te Petrograde een interview met Kerensky, en wij keerden terug van dit onderhoud met eene bepaalde en afdoende overtuiging in onzen geest. Eene dezer overtuigingen is, dat Kerensky is bijzonderlijk anti-Britsch. JESSY KENNEY. "4, William Street, Knightsbridge, S.W.i." Ziedaar wat overtuigde en aan het volk verkleefdte democratische vrouwen als Mrs. Pankhurst en Jessey Kenney over dien Staatsman (?) denken. Met Kamiel Huysmans, die t' ak-koord is met Vander Velde, de Brouc-kère, Troelstra en konsoorten, vindt hij dat de Duitschers moeten gerust gela-ten worden en dat de klassenstrijd —-dien ze niet eens in staat zijn op hel~ dlere wijze voor te stellen moet doorge-zet worden. De in Engeland verblijvende Belgen, zijn gewaarschuwd. Op het oogenblik dat de Bondgenooten op het punt staan den Duitsch klein te krijgen, trachten die heertjes een afleiding te zoeken en de vaderlandsliefde te vernielen ten gunste hunner Internationale, dit is, hunne alheerschappij. Moet Huysmanis de komedie herbe-ginnen met zijn vriend Kerensky in uw midden op te dringen, werklieden van elke gezindhe'id laat het niet toe ! Stuurt ze... naar Stockholm of naar Duitschland, waar ze eigentlijk te huis behooren. FLOR. BURTON. o o Al de eerlijke lieden in België verfoeien den "Raad van Vlaanderen" M. Haase, leider van de socialistische min-derheid in den Reichstag, moet gezegd hebben, volgens een telegram uit Zurich aan het Journal de Paris : " De verklaring op den " Raad van Vlaanderen " is een kunstgreep. Aile Vlaamsche be-weging is (thans,Red.) 'n aftrugelarij". Aile eerlijke lieden in Belgie verfoeien den " Raad van Vlaanderen. De Vlamingen veroordeelen hem, wanneer zij spreken van gewettigd ver-weer tegen Duitschland." (Het was in de Reichstagzitting van 25 Juni dat deze strenge woorden werden uitgespro-ken.) EEN LOT Een bijzonder belangwekkend lot krijgsgevangenen door onze "Jassen" gemaakt Een hemeltergend gebed Het werk, In handen v*yt Duitschland, ge-schreven door den heer Charles Hennebois, bevat den tekst van een gebed, in de Fransche taal gedrukt, hetwelk de ''evangenen ontvan-gen, zoodra ze in de Duits< he kampen komen. Hier het hciîi^. 'vra^kroeperid stuk : "-Eeuwige God, almachtige Vader! Gij hebt ons in gevangenschap gebracht om ons tôt inkeer te brengen, opdat wij Uw aanschijn zouden herzoeken. Heer, wij waren van U weggegaan en Gij hebt ons verworpen en ge-straft Wij erkennen, dat wij Uwe rechtvaar-dige gramschap verdiend hebben en smeeken U ons vergiffenis te schenken, de oogen te openen aan ons arm Fransch volk en het tôt U terug te voeren, zooals Gij altoos terug-bracht het volk van Israël, niettegenstaande zijne opstanden. Amen" # » * Herleest, geloovige soldaten en burgers ! Gij staat verstomd? En toch wordt dit godlaste-rend, hemeltergend gebed ( ? ! ) verspreid bij wete en instemming der Duitsche Katholieke priesters, die de kampen bezoeken en het stuk in handen zien hunner ongelukkige geloofs-genooten.Niet waar, Kardinaal Hartmann mocht wel uitroepen : Goddank ! Onder de hoede des Keizers hebben wij groote dingen gedaan ! L. CLÀUWAERT. o o Groot-Hertog op weg naar Moscou Volgens een telegram uit Kieff zou Groot-Hertog Michaël Alexandrovitch tôt Czaar uit-geroepen zijn. Hij zou nu op Moscou aftrek-ken aan 't hoofd van een Czecho-Slavisch en Kozakken leger. Kardinaal Mercier beoordeeld door de Amerlkanen Het belangwekkend en goed geschreven Amerikaansch tijdschrift The Red Cross Magasine roept de aandacht van zijn lezend pu-biiek op iîe groote figuur van Kardinaal Mercier, en dat in een keurig artikel door Ida M. Tarbell, schrijfster van Het Leven van Lincoln.Twee uittrekseis zullen bewijzen, hoezeer de Amerikanen den Kardinaal hoogschatten : " Personen, die in Belgie met Kardinaal Mercier samenwerkten, verzekerden mij, dat hij bij den eersten indruk,zich voordoet,als een mensch van een buitengewone geestelijke na-tuur. Een lid van de Belgian Commission ver-telde mij, dat hij dacht een heilige te zien, toen hij de eerste maal in Kardinaal's aan-wezigheid was. Maar als de persoon in kwes-tie Mgr Mercier de hand drukte en hem in de oogen zag, dan zegde hij : " Dat is een mensch ". "... Ik heb nooit gesproken met een der Amerikanen, welke met den Kardinaal in be-trekking waren voor het Belgian Relief Fund, die hem niet betitelde als een groot man, een zeer groot man. Eén hunner noemde hem zelfs : " De grootste man die hij ooit gelcend had." Het zelfde tijdschrfit geeft den tekst der redevoering, uitgesproken door den Eerwaar-den Heer Alfons A. Notchaert van Rochester, N. Y., waarvan hier de laatste woorden : " Ziedaar eenige schetsen uit het leven van Kardinaal Mercier, den merkwaardigen kerk-voogd, den trouwen vaderlander, den «rooten wijsgeer en leeraar, in woorden en voorbeeld van eerlijkheid, rechtvaardigheid, recht en eer, niettegenstaande de macht der dwingelandij." Onze geinterneerden in Holland Ten propooste van mijn voorig artikel ten bate der geïnterneerden kreeg ik een schrij-ven, waarin de vraag geopperd wordt : " Is het grootste deel des geïnterneerden wel "on-vrijwHlig " de grens overgegaan?" Ik dacht, dat twijfel aan de trouwe plichts-vervulling der ongelukkige soldaten die in Holland zijn, lang tôt het verleden behoorde bij ieder bewusten Belg. Er is zooveel over geschreven en bewezen ! Ziehier ten overvloede een uittreksel uit den brief, reeds in 't begin van 1915, den geïnterneerden gezonden, door luitenant-gene-raal J. Dossin : " Met genoegen meld ik u, dat de Minister van Oorlog mij gelast heeft aan u allen, uit zijn naam, het volgende mede te deelen : " De handelwijze van degenen, die de troe-pen, die na de overgave van Antwerpen in Nederland kwamen, in verdenking houden, is onaannemelijk, en niemand heeft het recht het geringste ongunstig oordeel hieromtrent te uiten. " Behoudens een overtuigend tegenstrijdig bewijs, neemt de Minister ook niet aan dat Belgische troepen zich zouden hebben laten interneeren, indien zij anders hadden kunnen doen. " De Minister beschouwt kritiek hierover in de tegenwoordige omstandigheden, als eene lichtzinige handeling en eene kwade daad." Dei in-eerherstelling — indien ze noodig was — is dus reeds voor ruim drie jaar ge-schied door onze Regeening zelf. Deze heeft dus voor plicht te zorgen, dat die " goede " Belgen in 't leven blijven. Maar zonder twijfel zijn door het Belgisch gouvernement reeds de noodige maatregelen genomen, hoewel "de goede tijding " ons nog niet toekwam. L. CLAUWAERT. OP DE FRANSCHE KUST Met dejmeeste zorg en onder opzicht van toegeweide Rood Kruis helpers worden de gekwetsten aan boordfgebracht

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1918 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes