De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

1055 0
31 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 Januari. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2jd9v/3
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

33e Jaargang. Nummer 5, , Antwerpen, 3i Januari 1914. Eenig offideel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ o o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op Si December van het abonnementsjaar Alzonderlijke nutnmers li centiemen ,, OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIÎ.N GEVESTIGD TER DRUKIERIJ GEBlROEDEtfS ÛIELTJEfJS Antwerpen Oude Vaartplaats, 62, Telephoon510 HET BLAD VERSCHIJNT : des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdae Al)e mededeelingen moeten franco toegekomen zijn op hei buieei rf»r Redactie ten laatste DIN'SDAG 's MORGENS. HANOSCHRIFTEN WOflOEN NI£T TERUGGEGEVE* Elktf mzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijve.. in ons blad * AANKONDIGINGEN 4 die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overcenkonjst Elke aankondigmg eener verkooping van duiven kos: Fr. 3 00 Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, j uitslagen, euz., worden voor de geabonneerde tnaal-! schappijen gratis opgenomen O Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) GRONDGEBIED ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM ^ioget) YOOF 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat ries Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. BIJLOKALEN : Provincialm, Provinciestraat, '201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. NAMENS HET BESTUUR : De Ie Schrijver, De Voorzitter, Georges GITS. L. VAN CUTSEM Zeer belangrijke Tentoonstelling Het is Zondag 1 Februari 19'4 dat de heer P. WILMS zijneschoone collectie duiven zal tentoonstellen in zijn lokaal Het Meike, Meistraat, 14, voort-komende van de volgende rassen : G. Herkenrath, Witterwulge, J. Torfs, Borgerhout, J. Dom, Borgerhout, enz. Ieder liefhebber die schoone duiven wilt zien, wandelt eens tôt in de Meistraat, 14, van 10 tôt 2 uren. Uit oorzaak van Sterfgeval zullen aile de Reis- an Kweekduiven van wijlen ANDRË GALLIAERT op Zondag l Februari van af 10 ure 's morgens DIT TER HAND VERKOCHT worden, in het lokaal De Duif, bij den heer Jef. Galliaert Leopoldstraat, 59, Borgerhout. Uit ter hand te koop (GEDWOiNGEN) Van heden af is het geheel duivenhok van den vermaarden liefhebber Leopold GRAUWELS AmbacMstraat, 34, uit ter hand te koop, alwie op de hoogte is van het duivensport zal van deze gelegen-heid willen profiteeren, daar den heer Crauwels aile zijne duiven voortkomen van de rassen der heeren Cassiers, Berrens, Bogaerts en Verbruggen, eene gelegenheid die zelden voorkomt. De duiven zijn te zien en koop op het hok. i 1 11 1 " - 1 ■ —-—-- * ■ I Belgische Duivenliefhebbersbond (F. C B.) Mijnheer de Voorzitter, Nogmaals trekken wij al uweaandacht op de groote voordeelen die door de bij de F. C. B. vereenigde of aangesloten maatschappijen kun-nen getrokken worden uit de inlichtingdiensten welke gedurende het vluchtseizoen 1914ingericht worden. 1° Vervroegde opening van de Jransche telegraaf-bureeten m de localiteitenvoor het opiaten uitgekozen. De fransche telegraafbureelen worden in 't algemeen eerst om 7 uur geopend; zij bezitten, in normalen toestand, noch het personeel, noch de toestellen, noodig om te kunnen voldoen aan den aanzienlijken bijgevoegden arbeid veroor-zaakt door het gelijktijdig afgeven der talrijke door onze begeleidersopgezonden telegrammen. Maar de belanghebbende Besturen versterken de arbeidsmiddelen van die bureelen met het verschaffen der vereischte toestellen, lijnen en bedienden, telkenmale dat de noodwendigheid er duidelijk van bewezen is en voor zooveel zij op tijd verwittigd worden. 't Is te zeggen, dat deze Besturen gereed zijn om voldoening te geven, onder de stellige voorwaarde dat wij op voorhand zullen kennis geven van de bureelen bij dewelke onzetelegrammenzullen aangeboden worden met melding : van de datums der ver-zendingen ; van het getal telegrammen dat zal moeten verzonden worden, door ieder bureel, in elke omstandigheid ; van het uur waarop ge-zegde telegrammen, op elken vastgestelden datum, aan de bureelen zullen afgegeven worden. Teneindeaan die zeer gegronde eischen te voldoen en alzoo het doel te bereiken dat wij vervolgen, bidt U de F. G B. haar zoohaast mo-gelijk de volgenden inlichtingen te geven : 1. Plaatsen gekozen voor het oplaten bij ieder der wedstrijden door uwe maatschappij ingericht gedurende net seizoen 1914; 2. Datums en uur (met benadering) van ieder dezer oplatingen met nauwkeurige melding — voor elke invrijheidstelling — of een telegram voor het aankondigen van het wegvliegen wel of niet zil verzonden worden. De F. C. B. verzamelt de inlichtingen, aldus verschaft door de vereenigde duivenliefhebbers-maatschappijen, om ze te overhandigen aan het Bestuur der Telegrafen dat de inrichtingsmid-delen nemen zal. 2° Inlichtingsdienst van de Luchtgesteltenis langs de Vtuchtlijn. De F. C. B. heeft besloten de volgendediensten in te richten tijdens het eerstkomende seizoen : 1. Elken Zondag, van af 19 April tôt en met 13 September, zal een telegram verzonden worden va i Quiévrain naar Noyon en naar Arras, van Noyon naar Creil en naar Pont-Ste-Maxence, van Dormans of van Reims aan de begeleiders gelast met het oplaten derduiven van de aangesloten maatschappijen der provincie Luik; dezetelegrammen zullen de luchtgesteltenis doen kennen op 't oogenblik van het opsturen der telegrammen, 't is te zeggen tusschen S uur en 5 1/2 uur 's morgens. Te dien einde, zullen de telegraafbureelen geopend worden van af 5 uur voormiddag. Om de verzending der telegrammen, die de op elkander volgende oplatingen aankondigen, teverhaasten.zaleen dienst van bijzondere boden voor het dragen der telegrammen ingericht worden te Noyon en te Pont-Sainte-Maxence, tusschen de statie en het telegraafbureel. 2. Dezelfde dienst zal ingericht worden langs de vluchtlijn op 14 en 21 Juni, te Angoulème en op 18 Juli, datum van den Nationalen prijskamp. Telegrammen zullen van af 4 uren 's morgens verzonden worden uit Parijs en uit Tours voor de twee wedstrijden van Angoulème en van Tours uit Angoulème en Bordeaux voor den Nationalen Wedstrijd. In aile deze statiën en op bovengemelde datums (Quiévrain, Arras, Noyon, Pont-Ste-Maxence, Creil, Parijs, Tours, Dormans of Reims, Angoulème en Bordeaux) zal de F. G B. een afgevaardigde hebben die zich zal bevinden op het telegraafbureel van af 5 uur 's morgens en zelfs van af 4 uur voor Parijs, Tours, Angoulème en Bordeaux. De vragen om inlichtingen te bekomen moeten gezonden worden aan den afgevaardigde der F. C. B. " bureau restant Voorbeeld : indien de begeleiders van Toury verlangen te weten welk weder het is te Creil, dan zenden zij een telegram (met betaald antwoord) als volgt : Afgevaardigde F. G. B. Creil " bureau restant,, Welke is de luchtgesteltenis ? (Get ) ROMDENNE. De kosten van inrichting dezer diensten worden door de F. C. B. betaald. Er dient opgemerkt dat voor de bij de F. C. B. vereenigde of aangesloten maatschappijen, die op andere datums dan 14 en 21 Juni en 18 Juli en elders dan op Angoulème en den Nationalen Wedstrijd, dergelijken dienst zouden willen inricriten, de F. C. B. zich gaarne ter hunner beschikking zou stellen om bij de twee Besturen der Telegrafen de noodige stappen te doen, ten einde voldoening te bekomen. Maar het is wel verstaan dat. in dit geval, deze maatschappijen de helft der inschrijvingskosten op zich zouden moeten nemen. Verder zouden zij de F. C. B. moeten verwittigen, ten minste 15 dagen vôôr den datum van den wedstrijd, en ook aanduiden de localiteiten van waar de telegrammen moeten verzonden worden, met het uur der verzendin-gen; te gelijker tijd zouden zij zich moeten ver-binden het beloop van hun aandeel in de kosten te storten bij de F. C. B. Als meerdere uitleg, voegen wij hier bij dat de kosten voor het inrichten van eenen inlichtingsdienst, die van Angoulème, bij voorbeeld, ongeveer op 20 frank zullen beloopen. De telegrammen, waarvan hierboven sprake, zullen aangeplakt worden in de statiën; alzoo zullen zij ter beschikking zijn van al de begeleiders.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes