De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

704 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 Maart. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930q09j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , UVIH^ V A * I r"* WW* VI ^VtMll ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN . 5.00 PARTICULIEREN .. 8 00 HET BUITENLAND. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3i December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 centiemen u OPSTELRAAD: OE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUÏIERTJ GEBtfOEDElRS DIELTJENS Antwerpen Oude Vaartplaats, 62, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT : des Zomers eiken Donderdag, des Winters eiken Zaterdag AJle mededeelingen moeten franco toeeekomeD zijn op hel bui cel der Redactie ten laatste DINSDAG 's MORGENS. HANOSCMBIFTEN WORDEN NIET TERUGGEGEVEN Elke inzender bliift Bersoonliik verantwoordeliik voorziin srhriive.. in nmhh/l I t i ii - AANKONDIGINGEN ^ die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkqmst Elke aankondiging eener verkoopmg van duiven kost Fr. 3 00- Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde tnaa> schappijen gratis opgenomen. C> DUIVENLIEFHEBBERSBOND VAN ANTWERPEN (STADSBOND) Grondgebied : ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM. Inschrijving der Bonds- en Regionale leden 72 Maatschappijen 803 Leden Bericht aan de Achterblijvers Een allerlaatste uitstel zal verleend worden tot 1 APRIL. De Balloteering zal plaats hebben in het begin der maand April. Voor de drachten met jonge duiven, 2 fr. per lid. HET BESTUUR. —— :Rincjef) voot» 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. BIJLOKALEN : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat. -37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. Groote Liefdadigheidsprijskamp van A R R A S OP ZONDAG 19 APRIL 1914 ten voordeele van Hulpkas en Kleedingwerk voor Behoeftige Blinden uitgeloofd aan al de liefhebbers binnen de huidige omheining van den Stadsbond op dezen prijskamp kunnen alle bonden dubbel spellen 5000 Fr. Eereprijzen Fr. 5000 VERDEELD IN 300 fr. Geldprijzen en Schapprijzen Ingericht door de Maatschappij De Avondvliegers, zetel Lange Koolstraat, 40, bij den heer Is. Eyer, (blinde persoon). Teekenen der duiven : Vrijdag 17 April, in het lokaal St-Jan, bij den heer Bill, St-Jansplaats, 33. Poulen : Zaterdag 18 April, in het lokaal De Avondvliegers. Voor de algemeene voorwaarden raadplege men de omzendbrieven, die kortelings naar de verschillende bureelen zullen verzonden worden. HET BESTUUR. b( ht Tot beteugeling van w het duivenvangen. J! v; De duivenvangers zullen dit jaar naar alle ™ waarschijnlijkheid veelgeluk gehad hebben, want ^ het weder was hun zeer voordeelig. Het gevolg ^ daarvan is dat meestal de liethebbers het verlies v te betreuren hebben van goede oude, ofwel van veelbelovende jonge duiven. n_ Wij beleven de gelukkige tijden niet meer dat eene duif gedurende vele dagen kon dwalen zonder gevangen te worden, haren kost ongehin- derd op de boerenhoeven kon zoeken en er ver- k' scheidene dagen verblijven. Neen, de zucht naar V duiven strekt zich over allen uit : jong en oud g( wil er en middels om eraan te geraken wettigen P1 het doel. V( Wanneer inen heden eene duit na eenigedagen op het hok terugvindt, mag men bijna aan een w mirakel gelooven : men moet dus het dier niet ee verstooten om zijn wegblijven, maar men zou di eerder moeten denken dat het aan alle verleiding la weerstaan heeft, dat het met alle hardnekkigheid di zijn hok teruggezocht heeft en boomen en hooge m daken tot rustplaats verkoos. Docli wanneer w regen en sombere lucht de duiven op hunne reis hl overvallen hebben; hoeft men slechts eens naar w markten te gaan welke om den duivenhandel or vermaard zijn; men zal verstomd staan zien naar hc het zeer groot getal geringde duiven, die zich in h£ den erbarmlijksten toestand in de manden di bevinden. Gebrek aan plaats, licht,eten, drinken! Zie ze daar eens op elkander verdrongen zitten, mi de oogen half open, ziek van uitzicht, schijnend g< verlossing te bidden uit dien toestand. En waar h< worden ze gemeenlijk naartoe? gebracht naar de w dood : de duivenschieting, het beschaafd spel der d< rijken! Voor eenige centen wordt de vrucht van vc -rr'Jv- t> iV-— jaren kvveeken, zoeken, geldsommen uitgegeven, in eenige stonden vernietigd. Jaarlijks wordt er veel over dezen oneerlijken handel geschreven in alle duivenbladen, wij spannen al het mogelijke in om iedereen de gevoelens van rechtvaardigheid in te prenten, doch te vergeefs :onzearbeid isweinig vruchtdragend. En wanneer wij nu zien dat al onze vermaningen zonder gevolg blijven, dan voelen wij ons aangezet naar het ontdekken en toepassen van strenge maatregelen. Laat ons eens de oorzaken opzoeken dietotduivenvangen aanleiding geven. Wanneer men eens een reisje per velo of per spoorwagen onderneemt, dan staat men verbaasd over de groote uitbreiding des duiven-kweeks. Op bijna alle daken ziet men een of meer duivenslagen uitsteken. Doch bij nader onderzoek kan men gauw het doel der meeste dezer duivenslagen raden. Inderdaad, onder het gevlochten traliewerk bemerktmeneenebeweeg-bare plank, waarop zich het lokaas bevindt. Zoo gauw zich nu eene duif op het dak waagt, drijft de duivenhouder eene afgerichie,bende duiven buiten, die op het geroep des meesters weldra weer binnen komen, de verdwaalde duif op de plank lokkend. Zij schijnt evenwel het gevaar te bemerken dat haar bedreigt, dochde honger doet haar alle voorzichtigheid vergeten. Eindelijk waagt zij zich te ver, de plank wipt en de duif is gevangen. Zij heeft dan veel kans, als zij drager van ring of merken ;s, ofwel het adres draagt van eenen befaamden liefhebber, dat zij lange maanden gevangen gehouden wordt. Draagt zij echter noch merk noch Jring, dan is zij veroordeeld, ten ware zij door haar uiterlijk den vanger bekoorde. Misschien wordt ze later den roem van een liefhebber, die tot nu toe onbekend was; misschien ook laat zij er eene merkwaardige nalatenschap. Het eerste wat men dus moet betrachten is het afschaffen van alle duivenslagen, die als vangtuig kunnen gebruikt worden. Waarom zouden onze Vlaamsche gemeentebesturen het voorbeeld der gemeentebesturen van vele gemeenten uit de provinciën Luik, Namen en Henegouwen niet volgen? Om welke reden zouden zij willen dat de gemeente, die zij denken op voorbeeldige wijze te besturen, door den laffen handel van eenige oneerlijke lieden eenen onteerden naam draagt? Waarom zou het gemeentebestuur zich laten overklappen door eenige gemeene lieden, die eene broodwinning van het duivenvangen maken? Dit zou geen enkel gemeentebestuur, want dieven zou niemand aanmoedigen, doch hunne plichtigheid is hun onbekend, omdat zij de waarde der reisduif niet te kennen .j Het is dus ons aller plicht de gemeentebesturen op de hoogste te stellen van den toestand en hand in hand te strijden tot het beteugelen van het duivenvangen. De zucht naar geldwinnen is ook eene oorzaak van het veelvuldige duivenvangen. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat een liefhebber onbewust in het bezit geraakt van eene duif van groote waarde? Een ander liefhebber die de afstamming dezer duif kent, verhaast zich dezelve te koopen voor het dubbel, driedubbel en soms meer dan 33e Jaargang. 1r '— ■ Nummer 12 Antwerpen, 21 Maart ] 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes