De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

202 0
11 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 September. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Geraadpleegd op 31 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xk84j0c447/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN OEVESTIOD TER DRUÏtERIJ GEfilRQEDEtfS 1DIELTJEFJS Antwerpen Oude vaartplaats, 62, Telephoon 510 het blad verschijnt : des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag AJJe mededeehngen moeten franco toegekomen zijn op het bureel der Redactie ten laatste DINSDAG s morgens. hanoschhiften worden niet terliogegeve» Elire inzender blijft persoonlijkverantwoordelijk voor zijn schrijven in onsblaû j A AN KON DIGI NGEN die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondigtng eener verkooping van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte versiagen van oplatingen, tentoonste'lingen, uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde mut schappijen gratis opgenomen ^ Verslag over de eerste Vergadering Schitterde de bijeenkomst niet door de hoeveelheid, de hoedamgheid en de wilskracht der aanwezigen waren voldoende om goed werk te verrichten. Een woord van welkom aan de opge-komenen ; — een lange en ernstige gedach-tenwisseling over 't gene^cwgedaan worden opdat ieder lieihebber zou bijdragen zonder erdoor te lijden; - eene manilestatie van sympathie aan den Geachten Voorzitter van den Stadsbond, den Heer L. Van Cutsem, wien men 't Eerevoorzitterschap aanbood, maar dat h<j ongelukkiglijk beleefd atwijzen moest wegens tijdgebrek; — het besluit een brief te zenden aan de Bonden der Stad en der omliggende Gemeenten ; — de belofte zich Zondag opnieuw te vereenigen en de samenkornst liep ai. We laten hier den brief volgen, die rond gestuurd werd. Mochte hij onder 't oog vallen der menig-vuldige Vereenigingen waarvan wij ongelukkiglijk 't adres niet kennen, zoo gelieven hunne Bestuurleden hen te aanzien als uitnoodiging tôt onze tweede samenkomst op Zondag 13 September, 11 uren, Kerk- straat, 43, Antwerpen. * Antwerpen, 7 September 1914. Aan de Heeren Bestuurleden. Mijne Heeren, Het voorloopig Comiteit der Antwerpsche Duivenlief hebbers, vergaderd op Zondag, 6 dezer, nam, na rijpe en lange beraadslaging en met algemeene stemmen volgende voorstellen : „ Opdat ieder Antwerpsche lieihebber bij „ machte weze in de maat zijner krachten „ mede te werken aan de edele verdediging van „ Jt Vaderland en opdat die medehulp geens-„ zins nadeel berokkene, noch aan hem noch „ aan zijne naastbestaanden, worden de Bon-„ den en Vereenigingen van Antwerpen en „ omliggende Gemeenten verzocht af te zien „ van de teruggave die hun voor 1914 toekomt „ van wege hun verzendingsbond en die som „ te storten in een gemeenzame kas. „ 2. Elke bond behoudt het recht de bijdrage „ te bestemmen : Jt zij geheel 't zij bij gedeel-„ ten, aan de goede werken door hem verkozen. De voordeelen ervan zijn opvallend. Ieder houdt den geldbeugel gesloten en helpt toch de soldaten en hun gezin. De Bonden echter zullen hunne inkomsten merkelijk verminderd zien en zullen misschien wel moeilijkheid hebben hun budget te zullen sluiten : maar, zoo werd in de Vergadering geantwoord : zullen we in 1915 nog onze prijs-vluchten hebben? Zal ons arm land genezen zijn van de schrikkelijke wonden, ons door den barbaarschen Duitscher toegebracht? Zou Frarkrijk de inkomrechten op de duiven niet verhoogen. Wat er 00k van weze, Geachte Heeren, we verzoeken U dringend en beleefd voor 't oogenblik slechts den huidigen toestand te aanschouwen en mochte 1915 ons weder vrij, onaf hankelijk en gelukkig zien, des te beter! En waren dan de uitgeloofde sommen 00k al onbe-duidender, geen lieihebber zou de fout ervan durven toesctirijven aan zijn Bestuurleden en zou erom 00k geen duif minder doen teekenen! Antwoord op dit schrijven wordt niet inge-wacht! Enkel bidden we U ons toekomende Zondag, 13 September, (Kerkstraat, 43. om 11 uren) t en of twee afgevaardigden, dragers uwer goedkeuring te sturen, en zoo noodig nieuwe voorstellen in te dienen. Het gedacht is zelfs niet één oogenblik bij één onzer opgekomen, dat één Bond, ééne Vereeni-ging van Antwerpen zouden weigtren 1t hunne bij te dragen totonderstand van den heldhaftigen Belgischen soldaat, alswanneer de meest arme volksklasse aanhoudend Jt bewonderenswaardig voorbeeld geeft van weergalooze broederliefde en onbegrensde hulp aan onze moedige, dappere jongens. 't Is in die overtuiging en rekenend op de Vaderlandsliefde van ieder Antwerpenaar dat we de zoete hoop koesteren 00k uwe bijtreding aan onze voorstellen te verkrijgen. Aanvaardt, Geachte Heeren, met onzen voor-afgaanden dank de verzekering onzer ware hoogachting. Het voorloopig Comiteit : L. Van Cutsem, H. Randaxhe, L. Pittoors, Janssens, Ph. Schram, H. Laenens, H. Bastien, L. Voets, De Swart, Baplu, Van Menten, Albers, Van den Bosch, Roefs, A. B. Nota der Red. — De teruggaven welk den Stadsbond aan hare aangesloten Vereenigingen jaarlijksch stort zijn dezer eigendom en daar mag de S. B. natuurlijk niet over beschikken. Het is dus aan de Vereeniging een besluit over dien oproep te netnen. De Stadsbond zou de niet uitgedeelde eereprijs gelden aan het lieldadigwerk kunnen toepassen. V. De oorlog en onze liefhebberij Honderde duizende schepsels gedood ol gewond ; andere duizende totaal ten onder geboord ; armzalige inwoners uit hun huis verjaagd bijna al verlatende wat zij door hunnen arbeid hadden verzameld en gespaard ! Leuven, Mechelen, Dendermonden, Aerschot, en talrijke dorpen verbrand ol in puinen geschoten ! Dit is, na slechts vijl weken, het afgrijse-lijk bilan van de ongenadigen oorlog door den wil van eenige hoogvaardige kopstuk-ken verwekt. Doch er is nog een slachtoffer waarvan men niet spreekt en wel onze duurbare duivenliefheboerij die 00kzôô erg geteisterd wordt. In de verwoeste steden en dorpen zullen natuurlijk bijna al de duiven verongelukt zijn; de weinige die hebbenkunne ontsnap-pen zwerven in de velden en zullen nooit haren kijker meer bereiken. Alzoo verspreid zich de ellende op al de deelen der zamenleving ! Reporter. Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen STADSBOND grondgebied : antwerpen, borgerhout, berchem ALGEMEENE AFREKENING VAN DEN Eereprijskamp van Rambouillet van Zondag 19 Juli 1914 ingericht door de Maatschappij Oceaan ONKOSTEN 1. Verzending, vergezelling, retour der keviën » 39.75 2. Huur van 3 keviën aan fr, 1 . . » 3.— 3. Druksels en materieel ;volgens tariet) » —.—. 4. Aftrok ten voordeele der Bescherming maatsch. te Brussel 1 cent, per duif op 94 duiven » 0.94 5. Aar. duiveneten . . . . . » 3 — 6. Huur en bestell. van — zellwerkende toestell. » 2.75 7. Regeling der toestellen en bureelen classeeren » 3.— 8. Rekening van den horlogiemaker » —.— 9. Onkosten op dagen der inschrijvingen, teekenen hoofdbureel . . . . . » 21. — Onkosten op dagen der poules . . . » 5.— iù. Aan de ringen en enveloppen voor gebruik van 94 duiven .... . » 2 16 11. Gereedmaken en vervoer der keviën . » 1.60 12. Aan toezichters der aangesl. bonden inschrijving poules en uuropname dagen » 12.50 13. Berekening afstanden . . . . » 14. Uitmaking der prijzen en schrijfwerk — cen tiemen per duit 94 . . . . » 9.40 15. Loon der constateurs contrôleur en 1 hoofdbestatiger . . . . » 5.— 16 Opname uitsl. in het weekblad . . . » 16.— 17. Aan den Secretaris der geldelijke beheer. commissie . . . . . . » 5.— Brutto onkosten Fr. 130 10 Af te trekken Bijduiven Creil — duiven aan fr. —.— » —- — D'o Eereprijskamp — » » — — » —.— Vrijwillige inleg aan 1 fr. 3 0/0 op fr. 85 — » 2.55 » » » 2 » 3 » » 142 — » 4 26 » » »3»3» » 174.— » 5.22 » » »4»3» » 112 — » 3.36 » » » 5 » 3 » » 125.—- » 3.75 » » » 10 » 3 » » 30 — » 0.90 Poules en sériés. . . » 443 25 » 13.29 Jverschot van den vorige Eereprijskamp Fr. —.— 33.33 Blijlt netto onkosten lr 100.71 VerplichLende inleg : 54 duiven aan fr. 1.50 maakt lr 81.— I ^r- > min netto 40 » » » 1.25 » » 50.— I 1 onkosten î'6.77 fr. 34.23 Aan den kniap der inrichtende maatschappij 1 °/o » —.— Te verdeelen in 31 prijzen van fr 1.10 met een overschot voor de volg. eerepr. fr. —.— » —.— Aldus opgemaakt den 22 Juli [914, door de geldelijke beheercommissie. De Secretaris, Frans VERBINNEN. Gezien en goedgekeurd door de leden ■' MM. H . Willems. F. Sleegers. Is Van Gestel,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes