De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

627 0
16 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Augustus. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Geraadpleegd op 13 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qz22b8wg7t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

33e Jaargang. Nummer 33 Antwerpen, 16 Augustus 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslolene Maatschappijen. , ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren 8.00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf bclaalbaar en eindigt op 3] December van het abonnemenlsjaar. Afzonderlijke nummers i5 centiemen 3» OPSTELRAAD: DE BUREEL.EN ZITN GEVESTIGD TER DRUIIERIJ GESflOEDEKS 13IELTJENS Antwerpen Oude Vaartplaats. 63, Telephoon 510 het blad verschijnt . des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag Aile mededeehngen moeten franco toegekomen zijn op bel bureeî der Redactie ten laaiste DIN'SDAG 's morgens. manoscmbiften woroen niet teruggegeven Elke inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven in ons blad AANKONDIGINGEN -V die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eener verkooping van duiven kost Fr. 3 00 Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte versiagen van oplatmgen, tentoonstellingen, I uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde maat-| schappijen gratis opgenomen. Dnivenliefhebbers-Bond van Antwerpen STADSBOND grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem Belangrijk Bericht Daar het vervoer der reisduiven in Frankrijk verboden is, worden aile verzendingen boven de grensen opge-schorst tôt nader orde. De Stads-Eereprijskamp van COR BEI L zal alzoo geene plaats hebben. het bestuur des bonds : De 7e Schrijver, De Voorzitter, Georges Gits L.VanCutsem. Onze geliefde duiven, slachtoffers van den gevloekten Oorlog. Bij bevel van den heer Generaal DUFOUR, Militaire Gouverneur der versterkte plaats van Antwerpen, wordt aan de liefhebbers verboden hunne duiven nog uit te laten. Elke ovèrtreder zal verdacht worden van medeplichtigheid in spionnering. Dus vrienden liefhebbers opgepast ! Verbod de duiven in de Grensstatiën te lossen. De heer L. Costermans, Statieoverste te Borgerhout, meldt ons dat bij besluit van het hooger bestuur het lossen der duiven in al de grensstatiën van België tôt nader orde verboden is. Er mogen dus geene duiven meer naar Quiévrain, Quévy, Blanc-Misseron, enz., ver-zonden worden. Het Bestuur des Bonds. Dringend bericht aan onze leden. Het schijnt dat er in Belgische duivenhokken vreemde duiven zijn verborgen, dienende tôt spioenschap. Wij roepen de aandacht der duivenliefhebbers op het gevaar dat voor hen bestaat dit te gedoogen en geven aan allen den raad zulke vreemde duiven onmiddelijk in vrijheid te stellen. Spioenschap wordt streng gestrafd. I—I U ar>f ni i >• non d ofi Ç tirlcKrvrirl De Oorlog ! Zouden wij op dit oogenblik van angst en weedom nog spreken over liefhebberij ? Wie zal ons nog lezen ? Het grootste deel onzer sportbroeders zijn ten strijde opgetrokken aan de zijde van duizenden en duizenden land-genooten om het Vaderland te verdedigen tegen de aanvallen van een laffen indringer die noch eerewoord noch verbintenis eerbiedigt en aile menschenrecht onder de voeten trapt om zijne belangen te dienen ! misschien om zijne vuige heerschzucht te voldoen! Sinds ruimen tijd werd de schoone hemel die over ons Belgisch Vaderland spant, herhaal-delijk door akelig wolkgevaarte bezeten deZon, de Vredezon, de Zon van liefde, licht en leven vermocht nog enkel nu en dan hare gezegende stralen te zenden over 't rillende België, 'thuiverende Europa, het Europa! dat thans van angst en schrik beeft, evenals Jt gebladerte, wanneer vervaarlijke onweerswolken aan den gezichteinder drejgend opdagen die de schep-ping in bange verwachting doen zwijgen. Akeiige Oorlog! hatehjke boosheid! Lucifer losgebroken uit het diepe der duisternis ! Wij willen niet het onheil van den oorlog doen uitschijnen, ten einde de smart van liefderijke moeders, teedere vaders en gezegende kinderen niet te vergrooten; wij willen de gevaren manhaftig aanstaren en als weerdige afstamme-iingen der oude Vlamingen — die steeds een hert hadden met de edelste gevoelens versierd, en nooit rijp waren voor slavernij ! — den strijd voor vrijheid voeren en ten prijze van ons bloed en goed de banden der slavernij verscheuren die een dwingeland heeft voorbereid. Neen, België zal niet kruipen, neen, nooit! en wie de schatten door de rireydel- en Arteveldezonen vergaard, begeert te rooven, zal bitterre teleur-stelhngen tôt straf zijner vermetelheid, weder-vinden.Waarom die verdrukking? De Belgen zijn een vreedzaam en vlijtig volk; dat getuigen de lange reeks jaren vrede en voorspoed die voorafgingen. Zij wenschen in vrede voort te te leven, niets meer. Is men afgunstig van onzen welstand, van onzen vooruitgang, van onze weelde? Wanneer België, zijn woord van eer houdende, de verplichtingen naleeft van het contrakt, waarbij zijne onafhankelijkheid door de groote mogendheden werd uitgeroepen en gewaarborgd, wordt den oorlog verklaard door een machtig rijk! dat gansch slagveerdig staat aan de grens. Onze soldaten, groot en klein, oud en jong, zagen wij bij den eersten oproep der Overheid kloekmoedig vooruitschieten, na te huis een koortsigen zoen,een vurigen handdruk gegeven en een treffend vaarwel gezegd te hebben. Wel bemerken wij den traan die 't oog ontrolde en den pijnlijken gelaatstrek die al het treurige van 't afscheid verraadde, doch de gezwinde stap getuigde ten voile van vastberadenheid en onbeperkte wilskracht. Iedereen in Belgie deed zijn plicht en, aile politieke partijen smelten in enkele stonden samen tôt ééne macht. Peerden, rijtuigen, auto-mobiels, motocycletten, vélos, enz., worden ter beschikking der Regeering gesteld, zelts zonder aanzoek van harent wege; duizenden vrijwil-ligers uit aile standen bieden zich ten strijde, ontelbare vrouwen en menige edele vrouwen verzoeken als ziekenverpleegsters aanveerd te worden en werken ieverig om voorraad op te doen. Wat een geestdrift ! wat een edel streven! Het Belgisch léger, ontzaglijk in getal, is strijdveerdig in enkele dagen omhardnekkig het hoofd te bieden aan den overweldiger; het ziet met betrouwen de toekomst te gemoet en rekent in voile zekerheid op de medehulp der mogendheden die haar hulp en steun beloofden en zullen geven. De handelwijze der Belgische Regeering die den vreedzamen doortocht der Duitschers van de hand wees, en die om 't even welken inval ook moet en wil afweren, werd in Engeland en Frankrijk toegejuigd. Beide vliegen ons ter hulp! Wee, den onvoorzichtigen, vermetelen overweldiger! Wij kunnen voor hem slechts medelijden hebben. Mochten onze strijdende broeders zooweinig mogelijk te lijden en te doorstaan hebben, mochte ons Vaderland vrij en gespaard blijven voor de algrijselijke slachting die den Europeen-schen oorlog kan teweeg brengen, mochte Duitschland terugkeeren en zich bedenken. 't Is nog niet te laat misschien om de afgrijselijkste aller rampen te vermijden, om het verlichte en beschaalde Europa voor barbaarscheid en ondergang te vrijwaren, en om de vruchten van zooveel studie, werkzaamheid en inspanning te reden. Wij zijn geen diplomaat, noch politieker; doch het beetje gezond verstand dat wij bezitten laat ons toe te wijzen niet alleen op de wreedheid van den oorlog, maar ook op de verwoestingen zonder tal die hij veroorzaakt en op den haat en de wraakzucht die veelal eeuwig blijven bestaan tusschen volkeren die malkander hebben be-streden.De oorlog is't allen tijde een schandegeweest; de oorlogen hebben ten allen tijde den vooruitgang en beschaving van 't menschdom tegenge-werkt en vertraagd, spijts de beweringen van zekere krijgskundigen. De oorlog is eene schande die neervalt op het hoofd van hen die hem uitlokten. 't Is op vreedzame wijze dat geschillen tusschen de Mogendheden door een Vrede-tnbunaal zouden moeten vereffend worden. Waarom den opgeslagen weg verlaten? Waarom niet geluisterd, Kaiser, naar de stemme der Hollandsche Koningin Wilhelmina, die UEd. smeekend uitnoodigd naar het Vredepaleis van den Haag? Europa heeft vrede en overeenkomst noodig voor zijn behoud; meer en meer zal het te kampen hebben tegen het nieuwe, opkomende, machtige Amerika, tegen het ontwakende Azië. Dat men de rassenstrijd daar late : Germanen, Romanen en slaven zijn allen menschen, die elkander door aanraking naar hoogere ontwik-keling, naar meer volmaaktheid kunnen brengen; allen zijn kinders van eenen vader, den Schepper van hierboven. die zijne schepselen bemint. De vernieling derzelve roept om wraak naar den Hemel. Dat alleen de verstandigste menschen met een edel hert begaafd, mannen van woord en daad het menschdom lichten en naar hooger leiden : dan zullen woest geweld, vuige drift, eilendige hoogmoed en overdreven hebzucht van lieverlede ophouden het menschdom te onteeren. De Reisduif. Open Brief aan Mijnheer Alfred Van de Velde, fabri-kant van den Constateur « Perject », Albertstraat, te Kortryk. Mijnheer, Van verscheidene kanten vernemen wij dat gij beweert aan wie het hooren wil, dat dank aan zijne automatieke sluitmg uw toestel " Perfect „ het eenige is, dat de noodige waar-borgen tegen bedrog oplevert. Deze bewering wordt bevestigd in al de aankondigingen welke

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes