De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

509 0
17 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 17 September. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k06ww78q50/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Eerste Jaargang, Nr 3 — 17 September 1916. Eerste Jaargang, H 3 17 September 1916. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk. PRIJS > fr. 0,10 het nummer ; fr. 5,20 per jaar; tôt Nieuwjaar fr. 1,75. AANKONDIGIEVGEN : Prijs naar overeenkomst. HANDSCHRIFTEN : Ongeteekende handschriften worden geweigerd ; geene handschriften worden teruggezonden. RPtANPRIIK RFRIPHT Alie mededeeiin9en) briefwisseling, aangiften van inschrijving, bijdragen, enz., van welken aard ook, zijjn te DCLflllUnUN PLIllUnii 2enden op het adres : Nr 13, MUIZENSTRAAT, Antwerpen, in afwachting dat een vast bureel aangeduid wordt. ___ ~ " 41 Bericht aan de Inschrijvers, Te beginnen met 1 October a s. zal De Eendracht bij den Dienst der Postabonnementen aangeslo-ten zijn. De personendie tôt heden proef-nummers ontvingen, en die De Eendracht willen blijven ontvan-gen worden dringend verzocht on-verwijld hunne inschrijving te la-ten geworden ten bureele van ons blad. PROPAGANDANUMMERS. Op aanvraag zenden wij num-mers van ons blad bij wijze van proef of voor propaganda. Daar,inde tegenwoordigemoei-lijke omstandigheden, ons blad den steun van aile weldenkende Vlaamschgezinden noodig heeft om tôt zijne voile ontwikkeling te komen, verzoeken wij allen te willen medewerken tôt het werven van abonnementen. Een eerste stap tot reehtsherste DevervlaamschingderGentsche Hoogeschool is een voltrokken zaak. Hieronder staan de namen te lezen van de eerste reeks benoem-de professoren. Vôôr dat ons blad den lezer bereikt, staat de tweede reeks misschien reeds in het Wet-enVerordeningsblad. De studenten melden zich met geestdrift en in grooten getale. In gewone tijden zou de ope-ning der leergangen,3 in October, niet zonder groote vreugdebetoo-ning voorbij gegaan zijn. Nu zal ze bescheiden doorgaan,eene brui-loft in een sterfhuis past slecht. Wellicht bepaalt zich ailes bij een ernstig Veni Creator, hart-grondig aangeheven ter eere van Hem die op Pinxterdag aan de Apostelen de gave verleende elk volk in eigen taal toe te spreken. * * * RechtzinnigeVlamingen hebben : tôt nog toe geweigerd de vervlaamsching tijdens de bezetting goed te keuren, omdat zij niet konden | gelooven dat het ditmaal ernstig gemeend was, en omdat zij vrees-den de onderneming te zien mislukken. Nu kunnen zij niet meer twijfe-len en vervalt het voorwendsel der der opportuniteit. Dat de Vlamingen, in 't alge-meen genomen,devervlaamsching niet welkom heeten, is eene on-waarheid die slechts door toedoen der opportunisten zelven ingang blijft vinden. Dat de Regeering, wanneer zij 42 terugkeert, de vervlaamsching zou te niet doen is eene dwaze veron-derstelling. Want eerst en vooral z'ouden de Vlamingen zelven met de Regeering moeten medewerken, zij zouden haar moeten helpen af te breken wat zij belooft onmiddel-lijk daarna wederom op te bou-wen — ten minste als men gelooven mag dat zij zal doen wat goedgeloovigen verwachten : eene Vlaamsche, geene tweetalige hoogeschool instellen. Dàt gelooven de opportunisten nu toch ook wel niet ! * * * Dat de Franschgezinden thans woedend zijn en zich aan betreu-renswaardige daden en woorden te buiten gaan, zal ook niemand verwonderen. 't Is hun zwanezang en dat voelen zij. Want de vervlaamsching der hoogeschool dient niet slechts op haar zelve beschouwd, maar als ' de eerste stap naar de volledige vervlaamsching van al onze open-bare instellingen. ! De vervlaamsching van het be-stuur volgt op de vervlaamsching der hoogeschool. Stelselmatig hebben de Midden-besturen de wet van 28 Mei 1878 en aile andere Taalwetten tegen-I gewerkt, ja, zoo goed als te niet gedaan. Die Middenbesturen moeten ver-plicht worden de wet te onder-houden.Vlaamschvijandige bestuurs-hoofden mogen de voorschriften van de uitvoerende macht niet meer verijdelcn. Zij mogen geen dwang op hunne onderhoorige Vlaamsche beambten meer uit-oefenen.Kortom de wraakroepende din gendie Didaskalos,in zijne brieven tôt Minister Helleputte, veropen-baarde moeten voortaan onmoge-lijk gemaakt worden. Al wathetbestuur van het Vlaamsche land betreft moetvervlaamscht worden, in- en uitwendig, op de hoogste sport zoowel als op den laagsten trap, zonder eenige uit-zondering.Daar streven wij naar, zooals wij naar de radicale vervlaamsching van het onderwijs hebben gestreefd. * * * En wat zal er na den oorlog gebeuren ? Na den oorlog zullen de Vlamingen slechts te handhaven hebben wat tôt stand kwam. Men heeft hun gouden bergen 43 beloofd om ze aan te vuren in den strijd tegen Duitschland. Bij de vredesonderhandelingen zullen de Vlamingen waarborgen ter vervulling van die beloften vra-gen. Vriend en vijand zijn het er-over eens dat deze oorlog over het lot der kleine volkeren be-slissen moet, eii wel in dien zin dat het recht der kleine volkeren beschut wordt. Op de Vredesconferentie zal Vlaanderen, even als Polen en Ier-land, vertegenwoordigd zijn. En zou men tôt vertegenwoordigers van het Vlaamsche volk diploma-ten of politiekers aanstellen die het met de Vlamingen niet goed meenen, geen nood ! Deze oorlog heeft de aandacht van het buiten-land genoegzaam op den Vlaam-schen volksstrijd gevestigd. De verdrukking, die Vêt Vlaamsche volk geleden heeft, is thans de wereld door bekend. Wie uit naam van het Vlaamsche volk verklaren zou dat het aan rechtsherstel verzaakt zal niet meer geloofd worden ; daarvoor hebben de Vlamingen tijdens de-zen oorlog gezorgd. DE EENDRACHT. HOOGESCHOOLBERICHTEN. De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13-IX 16, zegt dat De Eendracht teri onrechte « sensatiebericht » heeft betiteld dat wat wij uit de Courant overnamen nopens de schrapping van Prof. Hoffmann, Haerens en Lahousse uit de Leopoldsorde en nopens een nieuw wetsontwerp der Regeering over de Gentsche Hoogeschool : « ...de inededeeling », zegt de courant, « is ons geworden van eene zijde, waar » men zich allerminst met het verspreiden » van « sensatieberichtjes » bezighoudt. » Beste dank, Confrater. Zoo weten wij wat ervan is. Wij hadden — om wille der eendracht — gehoopt dat het werkelijk een sensatieberichtje gelden zou. Het is anders gekomen. Ook goed.Waarvan akte. BENOEMiiMG VAN HOOGLEERAARS. Op grond der artikels9, 11, 13, 29 en 31 der organische wet over het hooger onderwijs van 15 Juli 1849 en op grond der verordening van 12/22 Augustus 1916 over de invoering van eere-professoraten, heeft de Goeverneur Generaal vooralsnu de volgende nieuwe benoemingen voor de Gentsche Hoogeschool uitgevaardigd : I. — In de faculteit van wijsbegeerte. 1. De heer J. DE DECKER, doctor in de wijsbegeerte, dr. specialist in de klas-sieke filologie, leeraar aan het gemeente-lijk athenaeum te Sint-Gilles-op-Brussel, wetenschappelijk medewerker voor de geschiedenis der oudheid §an het sociolo-gisch instituut Solvay, tôt gewoon hoog-leeraar in de klassieke filologie. 2. De heer Luciaan BRULEZ, doctor in de rechten, te Watermaal-bij-Brussel, tôt docent in de wijsbegeerte. 3. De heer Pieter Lodewijk TACK, dr. in de wijsbegeerte, leeraar aan het athenseum te Elsene en aan de middelbare normaalschool voor meisjes te Brussel, thans verbonden aan het ministerie van Kunst en Wetenschap, tôt gewoon eere professor in de Nederlandsche filologie. 44 4. De heer W. A. BAEHRENS, dr. in de wijsbegeerte, privaat-docent aan de hoogeschool te Groningen en wetenschappelijk medewerker aan het koninklijke akademie der wetenschappen te Berlijn, tôt buitengewoon hoogieeraar in de klassieke filologie. 5. De heer Everhakdus Cornélius GODEE MOLSBERGEN, dr. irr de wijsbegeerte, rektor aan de hoogescholen te Amsterdam en Leiden, tôt gewoon hoogieeraar in de buiteneuropeesche geschiedenis en in de staatkundige aardrijkskunde. II. — In de juridistische fakulteit. 6. De heer Alfons Rosa VAN ROY, dr. in de rechten, en advokaat te Gent, tôt buitengewoon hoogieeraar in rechtsency-klopedie en handelsrecht. III. — In de faculteit der natuurwetenschappen. 7. De heer F. STŒBER, dr. in de natuurwetenschappen,buitengewoon hoogieeraar aan de hoogeschool te Gent, met behoud zijnerbenoeming totgewoon hoogieeraar.8. De heer Oesar DE BRUYCKER, dr. in de geneeskunde en natuurweten-sch?ppen, leir!er van de werken in het botanisch instituut, leeraar aan de stede-lijke normaalschool en aan het athenaeum voor meisjes te Gent, tôt buitengewoon hoogieeraar in algemeene en landbouw-kundige plantenkunde alsook in de leer der erfelijkheid, tevens totplaatsvervanger van den afwezigen professor Mac Leod. 9. De heer dr. Jan VERSLUYS, buitengewoon hoogieeraar aan de universiteit te Giessen en voormalige assistent en privaat-docent aan de universiteit te Amsterdam, tôt gewoon hoogieeraar in dierkunde en vergelijkende anatomie. 10. De heer dr. A. VAN DEN BERGH, repetitior aan de hoogeschool te Gent, tôt buitengewoon hoogieeraar in de algemeene scheikunde. 11. De heer J. J. Ph. VATELON, dr. in -de scheikunde en dr. in de wijsbegeerte te Arnhem (Nederland), tôt buitengewoon hoogieeraar in de algemeene en natuur-kundige scheikunde. 12. De heer M. G. MINNAERT, dr. in de natuurwetenschappen, te Gent, tôt docent in de natuurkunde. IV. — In de geneeskundige faculteit. 13. De heer Adr. MARTENS, dr. in de geneeskunde en praktizeerend arts te Deinze, tôt buitengewoon hoogieeraar in de algemeene pathologie en leider eener interne polikliniek. 14. DeheerJozEFDEKEERSMAECKER, dr. in de geneeskunde en geneesheer te Antwerpen, tôt gewoon eere-professor in urologie. V. — Aan de aan de Hoogeschool gehechte technische scholen. 15. De heer A. FORNIER, ingenieur en leeraar aan de hoogere nijverheids-school te Gent, totprofessorin mechanische technologie en machienteekenen HOLLANDSCHE PROFFESSOREN. Aangaande de benoeming van Holland sche professoren aan de Vlaamsche Hoogeschool te Gent meldt het Groot-Neder-landsch Persbureau te Utrecht : « In de Hollandsche pers zijn verschil-lende berichten verschenen over het weigeren door Hollandsche geleerden van een professoraat aan de Gentsche Hoogeschool, dat hun door het Duitsche bestuur in België zou zijn aangeboden. Hierbij merkt men ons op, dat niet de Duitsche overheid, maar de Vlaamsche Hooge-schoolraad de keuze heeft bepaald en de onderhandelingen ingeleid, vertrouwende op de gevoelens van stamverwantschap der aangesprokenen. In de eerstvolgende dagen zal wel blijken dat dit vertrouwen in de meeste gevallen niet ongewettigd was. 45 » Wat de gepubliceerde weigeringen betreft : afgezien van het feit dat de onderhandelingen onder beding van discretie aanvaard worden, en de publicatie dus niet met de in de wetenschappelijke wereld gebruikelijke zeden strookt, moet worden opgemerkt, dat in sommige gevallen zelfs niet van een eigenlijk aanbod van een professoraat gesproken kah worden. » EEN VLUGSCHRIFT VAN HET NAT10NAALVL.STUDENTENVERB0ND. Aan de Studenten. Rechtskundige raad-pleging nopens de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool (prijs : 0,15 fr. — Drukk. Pol. Saelens, T. Van Aken, Gent) is verschenen. PLECHTIGE ZITTING VAN DEN HOOGESCHOOL STUDENTENBOND TE ANTWERPEN. Heden 17 dezer zal eene plechtige zitting plaats hebben, waar het vraagstuk nog-maals. zal worden besproken. Als rede-naars treden op de Heeren D. Van Roy, hoogieeraar te Gent, Léo Augusteyns en Mr. Adelfons Henderickx, volksvertegen-woordigers en Mr. E. Wildiers', advocaat te Antwerpen. Dezesprekers behandelen het vraagstuk in opzicht van wettigheid, de noodzakelijk-heid en nationale beteekenis. HET INLICHTINGSBUREEL VOOR STUDENTEN EN OUDERS zal, zoohaast de inlichtingen van het Ministerie toegekomen zijn, in werking treden, voor Antwerpen en omliggende, en gevestigd zijn : Nr 16 Prinsesstraat. Wij willen Duitschers noch Franschen worden, maar Vlamingen blijven als voorheen, « Hun die met de macht der wapenen » over ons land heerschen en die de » ridderlijke kracht waannede wij onze » onafhankelijkheid hebben verdedigd en » nog verdedigen, in het diepste huns » harten moeten bewonderen zullen wij » die blijken van inschikkelijkheid betui-» gen welke het algemeen belang oplegt. » Velen onder hen bevestigen dat zij thans » in de maat van hun vermogen, onze » beproevingen zullen lenigen en mede-» werken om alhier, voor zooveel het kan, » het regelmatig burgerlijk leven herin te » richten. Laten wij de bevelen welke zij » ons opleggen eerbiedigen zoolang deze » noch de vrijheid van ons christelijk ge-» weten noch ons vaderlandsch eergevoe-» len krenken. Doet niet alsof de moed » bestond in uitdagen en de dapperheid in » 't verwekken van opschudding. » Zoo drukt Z. E. Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België, zich uit in zijnen herderlijken brief van Kerstmisdag 1914. Jammer is het dat zoovelen dien gulden raad eenvoudig in den wind slaan en te werk gaan alsof zonder voortdurend schelden op den vijand en stelselmatig afkeuren van al de maatregelen die hij aeemt, de vaderlandsliefde ondenkbaar is. Niet dat die gemoedsstemming ons zou bevreemden. Wij begrijpen haar integen-deel zeer goed — althans bij hen die te midden der schokkende gebeurtenissen der twee jongste jaren hun hoofd niet koel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes