De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

558 0
03 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 03 September. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 26 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z89280709k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Eerste Jaargang, N I — 3 September 1916. !Fi>itstf>$îla9Piian(i. N I — 3fSi>iiliimhpp 1916. DE EENDRACHT Weekblad voor net Vlaamsche Volk. PRIJS : fr. 0,10 het nummer; fr. 5,20 per jaar; tôt Nieuwjaar fr. 1,75 AANKONDIGINGEN : Prijs naar overeenkomst. HANDSCHRIFTEN s Ongeteekende handschriften worden geweigerd ; geene handschriften worden teruggezonden. D E I A M P D M V DE DIP UT Aile mededeelingen, briefwisseling, aangiften van inschrijving, bijdragen, enz., van welken aard ook, zijn D il L A N U il 1J i\ ULnlUnli zenden op het adres : Nr 13, MUIZENSTRAAT, Antwerpen, in afwachting dat een vast bureel aangeduid wordt. Opening van de Vlaamsche Hoogeschool te font Onzen lezers zal het gewicht van onderstaande dagorders in zake de heropening der vervlaam- schteHoogeschool nietontsnappen. * * * Het eerste gaat uit van bestuurs-leden van den machtigen Katho-lieken Oud-Hoogsludentenbond, die vertakkingen heeft in aile deelen van het Vlaamsche land fin nage-noeg al de katholieke oud-hoog-studenten van Vlaanderen onder zijne leden telt. Wegens bezwaren van allerhanden aard, onder meer de moeilijkheden van verkeer en briefwisseling, was het niet moge-lijk eene vergadering van den K. 0. H. S. B. te beleggen en eene offi-cieele beslissing te nemen. Toch hebben de vooraanstaande leiders van den Bond die in 't land ver-blijven en malkander konden be-reiken gemeend dat het plicht was zich op eigen verantwoordelijkheid over de quaestie der Hoogeschool uit te spreken. * * * Het tweede stuk is van niet minder belang. De Hoogeschool-bond die het laat afkondigen is gesticht met het doel voor de Vlaamsche Hoogeschool propagan-da te maken bij ouders en studen-ten.Op twee uitzonderingen na, zij n al zijne leden dragers van acade-mische diploma's; het getal dezer leden is beperkt. Daarom was het niet mogelijk de handteekeningen op te nemen van velen die den wensch hebben uitgesproken hun-ne toetreding te geven. Aan die Vlaamschgezinden evenwel zal wellicht gelegenheid worden ge-boden de verklaring af te leggen dat zij het met den Hoogeschool-bond eens zijn : het plan bestaat om, indien de belemmeringen die eene propaganda van dien aard onder de huidige omstandigheden in den weg staan nietonoverwinne-lijk blijken, andere lijsten open-baar te maken, waarop ook niet-gediplomeerden hunne handteeke-ning hebben neergeschreven. Ci Dagorde nopens het Hoogesehoolvraagstuk. (Aangenomen op de vergadering var KatholiekeVlaamscheOud-Hoogstudenten te Brussel gehouden den tweeden Pinxter dag, 1916. * * Overwegende dat de bezettende mach tôt plicht heeft in ons land te zorgen voo; het normaal leven, zooveel dit mogelijk is dat het heropenen der hooge scholen daartoe eene voorwaarde is ; dat het schorsen van het Hoo ger onderwijs, voor duizenden jongelin gen, die toch in het land moeten blijven groote nadeelen medebrengt, en voor he land, door onvruchtbaar houden van aan zienlijk verstandskapitaal, het maatschap pelijk en ekonomisch leven in de toekoms stremmen zal ; Drukl den wensch uit : Dat de hoogescholen heropend worden * * * Wat de Gentsche Hoogeschool betreft Overwegende, dat de Gouverneur-Gene raal van België, krachtens de Haagschi svereenkomst, het recht heeft te doen wa de Koning gedaan heeft : de voertaal de lessen te bepalen (zie het Besluit van Ko ning Leopold I, van 1848); datdeGouverneur-Generaal.doo te bepalen dat de voertaal het Nederlandscl zal zijn, gevolg heeft gegeven aan oudi wenschen van de stambewuste Vlamingen en aan den wil der wettelijke Belgischi Macht, zooals die is uitgedrukt gewees in de stemming der Kamerafdeelingei over het wetsontwerp aangaande di Vlaamsche Hoogeschool (voorstel vanVai Cauwelaert, Frank en Anseele) in Fe bruari 1914; dat zijn besluit aan het Vlaam sche volk zijn natuurrecht schenkt op d eenige wijze die de Vlamingen aannemen VervlaamschingderGentscheHoogeschool Geen nieuwe staatshoogeschool ! Gee, tweetalige ! dat het in niets tegenstrijdig i met de militaire, diplomatischeof zedelijk-belangen van het koninkrijk België ; Beschouwt dit besluit niet als eenguns doch neemt het aan als het erkennen vai een recht en het volbrengen van een plicht Drukt den wensch uit : Dat de daartoe in staat zijnde Gentschi Hoogleeraren hunne lessen in het Neder landsch zullen hervatten, en, dat de bui ten het land verblijvende Hoogleerarei zich op hunnen post zullen aanmelden; Teekent verzet aan : tegen aile poging tôt verdachtmakinj wegens landverraad en ontrouw van hoog leeraren en studenten aan de Gentsch Hoogeschool, daar de medewerking me de bezettende macht voor een Belgisch zaak niet medebrengt goedkeuring va het beginsel noch van het recht der bezet ting, doch enkel erkenning van een on i loochenbaar stoffelijk feit ; Wenscht uitdrukkelijk, dat : 1° de Bezettende Macht zal ook ijvere voor de heropening der Luiksche Hooge t school ; 2° zij zal niets in den weg leggen voo het heropenen der vrije Hoogescholen ; ' 3° de vrijhe'H van'het weord. zooal die vereischt wordt voor het weten schappelijk onderwijs, zal geeerbiedig worden, overeenkomstig de Belgisch Grondwet, binnen deperken der Belgisch Strafwetten ; ' 4° Wenscht uitdrukkelijk, dat bij d verandering van voertaal, de stoffelijk belangen der aftredende hoogleeraren i t acht zouden worden genomen, in aanslu ting met het oorspronkelijke voorstel de Hoogeschool-Commissie, dat strekte te vrijwaring van den geldelijken toestan der vroegere hoogleeraren. : Dr. med. BAUWENS, Izidoor, geneesheei schepen der stad Aalst, lid der Kc ; ninklijke Vlaamsche Academie va België, Voorzitter van den Kath. V Oud Hoogstudentenbond van Oosi Vlaanderen, Aalst. Dr. med. BILLIET, C. geneesheer, Kortrijl< Dr. phil. germ. BORMS, August, leeraE aan het Koninklijk A.theneum va Antwerpen, Merxem, Voorzitter va den Kath. VI. Arrondissementsbon van S* Niklaas, Voorzitter van de Kath. VI. Oud-Hoogstudentenbon van het Land van Waes. Dr. med. BORMS, Karel, geneesheei Wetteren, Bestuurslid van den Katf ; VI. Oud-Hoogstudentenbond va j Oost-Vlaanderen. Dr. med. BRUINSMA, GEERT,geneesheei Assenede. BUYSSE, Th. , candidaat notaris, secretari der gemeente Assenede. s DE BACKER, Egied, apotheker, Gent. : Dr. med. DE BELIE, Jozef, geneesheei / St. Niklaas, Voorzitter der Kath. V i Hoogeschooluitbreiding, Afdeelin St. Niklaas. Dr. jur. DE DECKER, T., vrederechtei s Voorzitter van den Kath. VI. Arror i dissementsbond van St. Niklaas Temsche. t Dr. med. DEKEERSMAECKER, Jozei geneesheer, Antwerpen. 1 DE JAEGHER, Ariël, apotheker, scha bewaarder van den Oud Hoogstuder tenbond van Brabant. Onder-voo; ; voorzitter van den Kath. VI. Bon van Brussel, Brussel. Dr. med. DEPLA, Alfons, geneesheei j schatbewaarder van den Kath. V Oud Hoogstudentenbond van Wes Vlaanderen, Kortrijk. Dr. jur. DE SMEDT, advocaat, Brusse > DE WAELE, Robrecht, landbouwing< nieur, Schellebelle. : Dr. jur. DOSFEL, Lodewijk, advocaa t schrijver van den Oud Hoogstuder e tenbond van Oost-Vlaanderen, Der ! dermonde. Dr. med. DOUSSY, Alfons, geneesheei lid van de Hoogeschoolcommissie Kortrijk. Dr. med. ELEWOUT, geneesheer, schrij ver van den Kath. VI. Arrondisse mentsbond van St. Niklaas, Haes donck. GILLIS, Constant, apotheker, bestuurs lid van den « Nederduitsche Bond r Antwerpen. . Dr. jur. HENDERICKX, Adelfons, advc ? c«it, vfriksvf^ger.wocrdig'-r". îhc arrondissement Antwerpen, Eere , Voorzitter van den Kath. VI. Landj bond, Voorzitter van het Kath. Dem £ Verbond, Antwerpen. e HENDRIX, Arnold Jozef, apotheke voorzitter van den Kath. VI. Lands e bond, Antwerpen. e Dr. jur. HEUVELMANS, Flor, geweze n volksvertegenwoordiger, voorzitte van de Hoogeschoolcommissie Antwerpen. r Dr. jur. HEYNDERICKX, Karel, stad! lf secretaris, St. Niklaas. ^ IMPE, Jozef, apotheker, Kortrijk. Dr. med. JACOBS, geneesheer, Antwerpei Dr. med. JACOBS, L. geneesheer, Niet • werkerken bij Aalst. n JAGENEAU, Lambreçht, oudheidskui I dige, Hoogstraeten. ■ ' Dr. jur. JONCKX, Alfons, advocaat, Gen Dr. jur. KEMNA, Adolf, advocaat, onde Voorzitter van het Katholiek Demc j. cratisch Verbond, Antwerpen. n Dr. med. KENNIS, Adolf, geneeshee n Bouchaute. d Dr. med. LAENEN, R., geneesheer, schi n pene der gemeente Putte. d Dr. med. LAMBREÇHT, Emiel, genee: heer, Nevele. Dr. LAMBR1CHTS, J., voorzitter van de i. Kath. VI. Bond van het Arrondisse n ment Brussel, Brussel. Dr. med. LIBBRECHT, geneeshee Antwerpen. LIBBRECHT, Jules, Bestuurder van s Rijks Middelbare School van Gen Gent. Dr. med. LINDEKENS, Simon,geneeshee! voorzitter van den Kath. VI. Ou I. Hoogstudentenbond der provinci g Antwerpen en van den Kath. V Arrondissementsbond van Antwe pen-Buitenkantons, Schooten. i- Dr. jur. MAES, Félix, advocaat, An i, werpen. Dr. med. MATHÉ, A. L., geneeshee bestuurslid van den Oud Hoogsti dentenbond der provincie Antwerpe j. en van den Kath. VI. Arrondisse mentsbond Turnhout, Arendonck. MATTELAERE, J., apotheker, Kortrijk, d MOMMAERTS, H. ingenieur, schrijvi van den Kath. VI. Oud Hoogstuder -, tenbond der provincie Antwerpen e I. Onder-vooorzitter van den Kath. V t- Arrondissementsbond, van Antwe pen-Buitenkantons, Broechem; I. MULIER, Robert, apotheker, Kortrijk. :- Dr. med PLEITINCKX, geneeshee Brussel. t, Dr. jur. POTVLIEGE, Prosper, notari i- Assenede. i- Dr. med. QUINTENS, geneesheer, schepen, provinciaal raadsheer voor het arrondissement Hasselt, bestuurslid van denKath.Vl.OudHoogstudenten-bond vanLimburg, lid van de Hoogeschoolcommissie,St. Truiden. .. Dr. RENNEBOOG, veearts, Aalst. Dr. med. SCHELFHAUT, geneesieer, Ertvelde.j; Mr. SCHELTRAETE, G., notaris, Au-» weghem. Dr. med. SPELEERS, Reimond, oogaru, Onder-voorzitter van den Kath. VI. t ■ Oud Hoogstudentenbond van Ocrt-Vlaanderen, Voorzitter van het Alg. Ned. Verbond, tak Gent, lid van de Hoogeschoolcommissie, Gent. Dr. jur. SP1NCEMAILLE, adv., Brussel. r STANDAERT, Robrecht, ingenieur, schatbewaarder van den Oud Hoogstudentenbond van Oost-Vlaanderen, n Balgerhoecke. r Mr. STEEGERS, Ph., notaris, Assenede. ' Dr. med. STOCKÉ, Evarist, oogarts, Gent. Dr. TANGHE, Th., veearts, Harelbeke. Dr. med. VAN BOCKSTAELE, heel-meester, Geeraardsbergen. i. Dr. jur. VAN DEN BROECK, Jozef, advocaat, bestuurslid van den «Nederduitsche Bond », lid van de Hooge schoolcommissie, Antwerpen. Dr. jur. VAN DER MENSBRUGGHE, Emiel, advocaat, Gent. Dr. med.VANDEROUDERAA.NoBRECHT, oogarts, bestuurslid vanhet Alg.Ned. Verbond te Antwerpen. VAN DER SPURT, Hildeward, tandarts, schrijver van den Kath. VI. Oud Hoogstudentenbond van Oost-Vlaanderen, Gent. Dr. med. VAN DE VELDE, Jozef, geneesheer, Kalken. Dr. jur. VAN DORPE, Léo, advocaat, " Kortrijk. VAN H1LST,,A., apotheker, Mechelen. r Dr. jur. VAN HECKE, advocaat, Ertvelde. Dr VAN ROY, A., veearls, Aalst. s D. med. VANSCHOOTE,G..geneesheer, t) Assenede. VERSTRAETEN, Jozef, candidaat notaris, burgemeester te Sinaai (Waas). d Dr. VERZELE, K., veearts, Assenede. e Dr. jur. WILD1ERS, Emiel, advocaat, '• voorzitter van het Alg. Ned. Verbond, r" Tak Antwerpen. ■k t- * * Uit Holland. r, Op 't allerlaatste uur vernemen wij uit i- een telegram van Dr. phil. germ. Julius n PERS1JN, leeraar aan het Hooger Han-'- delsgesticht van Antwerpen, dat hij zijne handteekening wenscht te zien verschijnen onder de dagorde van den Kath. VI. Ond->r Hoogstudentenbond. i- ===== i' De Vlamingen willen de Vervlaamsching '• der Gentsche Hoogeschool.i Hieronder een gewichtig maij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes