De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

376 0
01 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Oktober. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 12 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj4bd8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

/4 Eerste jsaj-gang, Mr 5. ï Pi Pï*ijs : 10 centiemen. I October 1916. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk. JIBOMNEKflEfôTSPRIJS s fr. 5,20 per jaar ; van nr 1 tôt Nieuwjaar fr. 1,75. AANKOftïDIGINGEN : Prijs naar overeenkomst. HANDSCHRIFTEN s Ongeteekende handschriften worden geweigerd ; geene handschriften worden teruggezonden. H H J5 ^ P R e ! If H !■ R I P H T a!îe niededeelïngen, bnefwisseiing, aangiften van inschrijvâng, bijdpagen, enz., van welken aard ook, zijn te DLLAIlUnlJiV DLillunii zendan op h«! adresi N 13, aflUIZENSTRMT, Antwerpen, in afwachting dat een vast bureel aangeduîd wordt. Burseî voor het Etappen» en Operatiegebied ■ ROHtNKLIJKE TAVEERNE, 10, Kammerstraat, Gent. Ol Bericht aan de Inschrijvers, Van af a. s. weektreedt de dienst der Postabonnementen voor ons blad in werkking. Nieuwe abonnementen kunnen van heden af op hun postkantoor inschrijven. (Prijs: Mk. 1,05 per drie maanden). Wie reeds ingeschreven hebben of hunne inschrijving nog op ons bureel laten toekomen, verzoeken wijzonder uitstel een postmandaat van fr. 1,76 (MK. 1,40) te zenden op naara van WEEKBLAD «DE EENDRACHT» ANTWERPEN. Hoogeschool en Bestuur. DE HOOGESCHOOL Op onze schrijftafelligt de eerste officieele uitgave — niet van de Vlaamsche Hoogeschool — maar van de « Hoogeschool te Gent ». (Inlichtingen voor de Studenten en hunne Ouders, nr 1.) Dat wii zeg-gen dat de Hoogeschool te Gent vervlaamscht is. Het is geene nieuwe Hoogeschool. jAlleenlijk is de bestaande Hoogeschool vervlaamscht. De instelling blijft be-staan, de inrichting is veranderd. De Staatshoogeschool te 'Gent wordt Vlaamsch,zooals die te Luik Fransch blijft. Dat dient nogmaals opgemerkt, zooals verder blijken zal. * * * Eerst en vooral zouden wij wel eens willen zien of eene terug-keerende Regeering de vervlaam-sching zou durven te niet doen. De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool was en bleef steeds de vurigste wensch van ieder goed geaard Vlaraing. Die wensch is vervuld. Wie zal die vervulling pogen te verijdelen ? en hoe? Fransch opnieuw invoeren? Het uitgeroeide onkruid opnieuw gaan zaaien ? Het onvlaamsche, dus onvaderlandsche, het onlogische, datgene wat — sedert de Duitsche Overheid ingreep, maar dan ook eerst — door de hevigste be-kampers der Vlamingen als dus-danig erkend werd, herinvoeren ? Denomslachtigenarbeid derherin-richting ongedaan maken? Daarna het onderwijs, met heel zijn bij-hang, wederom op Franschenleest schoeien, dan wederom — waren de thans afgelegde beloften geene drenkelingengeloften — eene der- de maal veranderen en eene twee-de maal vervlaamschen ? En dat ailes, zoogezegd, om den schijn te vermijden alsof de Vlamingen de vervlaamsching aan de Duitschers te danken zouden hebben; om de schandeuitte wisschen dat het Belgisch Bewind ons zeven en tachtig jaar onthield wat de vreemdeling ons onmiddellijk gaf? Eene soort boetedoening, lijk in de GoedeWeek, als de Geestelijkheid processiegewijs den tempel uit-wandeldt, de poort achter haar gesloten wordt en de diaken, met het kruis op de poort kloppend, om toegang verzoekt, de geloovi-gtn in de kerk gebleven zijnde? Eene misselijke parodie op die verheven zinnebeeldige plechtig-heid ? Komaan, het is te gek om er over te spreken ! Ja, gek ware zulks, zoo het doenbaar ware. Het puik der leerkrachten, die thans aangeworven zijn, zouden er — naar de aangekondigde re-geeringsmaatregelen gissen laten — zoowel den hoogleeraarshoed als de riddersporen der Leopolds orde bij inschieten. Waar zal men dan de geschikte mannen vinden om ze te vervangen ? Wie zal er zijne hulp daartoe verleenen ? Wie zal het wagen eene schen-nende hand uit te reiken naar de Vlaamsche Arke des Verbonds? * * * Misschien koestert men aan hoogerhand nog steeds den ouden droom, het bestendigen van het brandpuntderverfransching, doch zou men, door den nood gedwon-gen, naast de Vlaamsche eene Fransche Hoogeschool willen op-richten. Of liever de Vlaamsche Hoogeschool zou men uit de plaats die zij thans ingenomen heeft verdringen en de oude in hare bevoorrechte plaats herinvoeren. Misschien zou men eene tweede hoogeschool elders laten ont-staan.Afgezienvande onmogelijkheid, voor een zoo klein land, zooveel hoogescholen de dagelijks stij-genae hulp- en geldmiddelen te verschaffen, afgezien ervan dat eene zoo geringe bevolking zooveel geleerdheid niet slikken kan, zeggenwij: nu minder dan ooit dulden wij dat. De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool beteekent voor ons evenzeer : uitroeien van verfran-sching als gezonder en nutttiger oo onderwijs. Wij willen dat het niet meer mogelijk zij dat iemand, die in het Vlaamsche land leven en er zijn brood verdienen wil, tôt den hoog-slen trap van wetenschap op-klimme kunne zonder het eerste en noodzakelijkste te kennen: de taal van diegenen met wie en van wie en voor wie hij leven moet. Wij willen niet meer dat de staat eene kaste beambten^kweeke die te midden der Vlamingen leeft als in een wingewest, als in eene kolonie waarde blanke den neger drilt zonder andere wilsvertolking dan den ontvangersbuidel of de zweep. Dat echter is het rechtstreeksch en onvermijdelijk uitwerksel, het beoogde doel ç>er tweetalige of tweeledige hoogeschool. De Fransche Hoogeschool of hoogeschoolschoolsafdeeling, zou de officieele zijn, diegene waar aile aankomende ambtenaren, zullen gedwongen zijn te studee-ren, op straffe hunne toekomst te verbreken. De Fransche Hoogeschool zou de officieele zijn, die de gunst der aristocratie en der Regeering zou genieten. De Vlaamsche, detweede-klashoogeschool, de armemen-schenschool, zou door de besturen gedwarsboomd,geboycott, gesabo-teerd worden. Plattelandsgenees-heeren, filologen en enkele geest-driftigen zouden de Vlaamsche Hoogeschool bijwonen. De oude kringloop zou gesloten blijven. Eenerzijds zou de verfran-sching der hoogere standen kunst-matig, als met behulp eener broeikast, in 't leven gehouden worden. Anderzijds zouden dever-franschte middens, waaruit amb-tenaarsen waardigheidSbekleeders spruiten, het voortbestaan der Fransche Hoogeschool blijven eischen. De kring is stukgeschoten, hij wordt nimmermeer hersmeed. HET BESTUUR. Dertien December 1916, zal in den kalendervaniederenVlaamsch-gezinde, ja, ook in de geschiedenis van heel het Vlaamsche Volk met een vet kruisje aangestipt blijven. Dien dag werd de doodsklok geluid over den willekeur der Vlaamschvijandige besturen. Wel ishetDienstbeveK1) van dien 0) Zie vorig nummer van De Eendracht. 84 dag voor verbeteringen vatbaar, wel zijn er in dit net nog te breede mazen gelaten voor de gladde pa-lingen van het Middenbestuur, doch die kunnen nauwer toege-haald worden en het inzicht is ge-bleken de zaak ernstig en grondig aan te vatten. Om nu de verfranschersvan hier en elders te believen, zouden wij tegen dézen vervlaamschingsmaat-regel nu ook wederom verzet moe-ten aanteekenen, uit vaderlands-liefde, omdat deze maatregel ook weer aan de Duitsche Bezetting te wijten is. Kortom al wat den Vlaming als Vlaming toekomt, al wat hij sedert jaar en dag te vergeefs aan de Bel-gische besturen vroeg, moet hij weigeren, omdat de Bezetting het hem vergunt. De Belgische Besturen hebben nooit iets gedaan wat den Vlaming voordeelig was, dan met het mes op de keel. Natuurlijker wijze verlangen die Besturen dat wij nu met hen zouden medewerken om het bij het oude te doen blijven. Wij zouden moeten wachtentot dat de Regeering terug is en dan den vroegeren sieur van grieven opzoeken en vruchteloos grieven aanklagen hervatten. Wellicht zal de Regeering later ook weer achten dat, vooraleer aan de Vlamingen kan recht geschon-ken worden, het oude onrecht, ter wille van het grondbeginsel, eerst nog eens in eere moet hersteld. Of ernstige lieden dit spelletje dulden zullen valt echter te be-twijfelen.Intusschentijd wordt het met den dag duidelijker dat de Bezetting de Regeer/ng het gras voor de voeten wegmaait, indien het waar is dat de Regeering ooit voornemens is geweest wat de Bezetting thans doet, en wat geen enkel Belg, laat staanf geen enkel Vlaming afkeuren kan. Zou men dan niet zeggen dat de Regeering dankbaar zou moeten zijn omdat het werk haar uit de hand genomen wordt. Het is gebleken dat zij er, trots haar zoo vaak uitgedrukten goede wil nooit in geslaagd is den onwil der verwaalschte Middenbesturen te breken. Een krachtiger hand dan de hare volvoert die taak. Een Herkules keert dien Augiasstal. Dat zou voor de Regeering eene heele verlichting moeten zijn. Doch wij vreezen maar al te 85 zeer dat zooveel gezonde rede niet in het brein dier heeren ingaan zal. Iets waar het Belgisch staats-wezen niet in betrokken is, tenzij men het een Belgisch belang achtte dat er, in taalopzicht, geene gelijkheid voor de Belgen bestaan zou, zal men ons wederom onder het daglicht der vaderlandsliefde doen beschouwen. Wat de Bezetting doet zou hatelijk moeten voorkomen, het goede dat zij verricht zou geloochend of ver-worpen moeten worden, ontevre-denheid, wrok zou moeten aan-gekweekt worden, ten koste van ons goede recht. Welnu aan ailes komt een einde, zelfs aan het geduld van den meest toegevenden Vlaming. En vermits men, instede van eene vage belofte maar, voor hem niets anders over heeft dan XXeSiècle hoon, zal hij, bewust van aile zijne plichten maar ook van aile zijne rechten, zelf bepalen wat oorbaar en hem nuttig is. En hetmokken tegen de Bezetting moge dan nog een zoo schoone zaak wezen, dàt kunnen wij van ons niet verkrijgen dat wij ons recht met de voeten zouden treden omdat zij die het ons ontroofden, om andere redenen, met ons in 't veld staan ! SPELEERS, DOSFEL, PERSIJN. Vôôr het sluiten van dit opstel bereikt ons het bericht dat eene nieuwe reeksprofessoren benoemd zijn, waaronder Dr Speleers, en dat de benoeming van Julius Per-sijn en Lod. Dosfel aanstaande zijn. Houzee ! met dit drietal voorop, gooit heel de jongere Katholieke Vlaamsche Beweging de kabels los en steekt het schip in zee. Zij verbindthaar lot met het welslagen der Vlaamsche Hoogeschool. Niets minder hadden wij van die mannen verwacht. Schoon blijft de daad niettemin. Zullen de anderen in edelmoe-digheid bij hen ten achter blijven? En zij vooral, hunne beste vrien-den, hunne tijdgenooten, de jonge geestelijkheid en hunne vurigste bewonderaars,de studenten zullen die hun den zedelijken steun weigeren dien zij noodig hebben ? Want, ja, het professorenkorps staat vast en zal voor dat van geene andere hoogeschool in waarde moeten onderdoen, doch de stu-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes