De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

818 0
15 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Januari. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 19 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j67bb4r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e JAARGANG - Np 12 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 Januari 1916 DE EIGENAAR SÏLe.elofS3etrsSrhappli Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTAFIISHUIS, Winkelstraat, 1, G-ent. REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, « * Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maat- schappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'afchat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. AB0NNEMENTSPR1JS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen s Fr. 0,25 den regel en per nummer. ER ZI J1N : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEINS : dat gij de Baden der Beurs bezocht hebt WILT QIJ : niet meer veranderen. Koopfianûeispiaais. I! CENT. De leden en de geabonneerdenvan den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. Jlw JJv Jjv JJv Jy* Jfw Jjv Jp* wjv Jjv JJv J}v Jjv jp* Jjv JJv Jjv Jjv Jjv Jjv Jfv* EIGENAARSKREDIET Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Jnricf}tiqg tôt steuq der eigenaar^ die door den oorlog getroffen zijn. wjv vjv wjv wjv wjv *Jfé wjv wjw wfw w/Jv wjv w}w wjv w|w wfv t/JV* vjv Belangrijke Berichten X—0— Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden ge-bracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-keurd worden aan de leden vergoed. —o— Het bestuur van Eigenaarsbelangen brengt ter kennis der leden dat aangezien den buitensporige prijs van het papier, voortaan de huishuurboekjes aan 0,04 en de soucheboekjes aan 0.50 moeten verkocht worden. —o— Abonnementen tôt « De Eigenaar » Zooals men weet gaan deze in met 15 April. Al wie van nu af zich laat inschrijven ontvangt het blad gratis tôt op deze datum. wjv v/Jv wjv wjv vjw w}>* v/Jv vjv vjv vjv w|v wjv ujv iJy* Jy* wjw wp Kerst nummer —o— Gezien den ongemeene bijval die ons kerstnummer bekwam, hebben wij er een tweede reeks doen van drukken. Deze die het nummer begeeren kunnen dit bekomen aan den prijs van 0,05 eentiemen bij den uitgever E. Winsel, Dampoortstraat, 61. — VW Het Huisvestings-vraagstuk —O — Er wordt thans veel gesproken over de zoogenoemde « huishuurkwestie. » — Heeft men wel bij de weder-zijdsche partijen, de dracht dezer uitdrukking met evenveel nadruk overwogen? — Ik betwijfel het. — Immers is er wel eigenlijk een « huishuurvraagstuk? » — Valt de huishuur onder de bedingen van het Mora-torium? — Het antwoord luidt ontkennend. Maar zelfs, — al werd de betaling van de huishuur geschorst, — toch bleef zij verschuldigd. Wettelijk geschorst werd zij evenwel niet, maar daartegenover staat het nochtans vast dat 80 voor honderd der gewone huurovereen-komsten niet nageleefd worden, — of met andere woorden dat de huishuur niet betaald wordt op den vervaldag. Als men nu aanneemt dat men een dier onder den blooten hemel niet laten slapen kan, — veel min een mensch, — of m. a. w., aïs men vooropstelt dat de huisvesting een onontbefclijke menschelijke levens-noodwendigheid is, wat onbetwistbaar is; dan stelt zich, in het licht van den heerschenden toestand met betrekking tôt deze behoefte, de gerechtigde vraag in dezer voege : wie heeft thans voor plicht de huisvesting van de tijdelijke hulpelooze medeleden der samenleving te vrijwaren en te verzekeren? Naar deze bewoording te oordeelen, blijkt de uitdrukking « de huishuurkwestie » het onderwerp der waarneming te verengen tôt een eenvoudig onderdeel van het algemeene maat-schappelijke verschijnsel, ontstaan uit dehuidige tijdelijke omstandigheden ; terwijl het hoofdzakelijke voor-werp der beschouwing hierbij te loor gaat; als een beeld, dat in 't nevelige van een achtergrond, de hoe-kige volmaaktheid van zijnen omtrek alleen door een kenner vermoeden laat ; het beoogde vraagstuk wordt daarom beter bepaald door het wijderreikende woord, ja, maakt eigenlijk uit het zoogenaamde « huisvesting-vraagstuk. » Bij gewone maatschappelijke toestanden volgt de oplossing van dit vraagstuk gemeenlijk uit een ver-trouwelijk uitvoeren van eene overeenkomst tusschen eigenaar en huurder van een huis; uitzonderlijk met den steun der openbare weldadigheid, het Weldadig-heidsbureel, bij bewezen hulpeloosheid van eenen on-bemiddelde. In gewone tijden, erkent de gemeenschap aldus, dat op haar de zedelijke verplichting weegt, door geldelijken stcun of door v^blijîverschafîen in bijzondere geslichten, een behoorlijk onderkomen âan hare onbemiddelde medeleden te verzekeren. De huidige buitengewone toestand, stelt zich, naar oorzaak en gevolg beschouwd, ongeveer aldus voor : de Staat ondergaat een krisistijdperk ; de staatkundige krisis doet eenen algemeenen handels- en nijverheids-krisis ontstaan, waardoor de algemeenheid der loon-winnende bevolking werkeloos, zij onbemiddeld wordt; de Stâat veroorzaakt de werkeloosheid, dus de hulpeloosheid der loonwinnende bevolking. Uit deze redeneering ontstaat de meening : wie aan-leiding geeft tôt iets, is aansprakelijk voor het gevolg. Nochtans staatkundige krisis en oorlogstoestand zijn hier thans vrijwel hetzelfde; en daar nu oorlog aanzieu wordt als een buitengewoon onvoorzienbaar toeval, waarover dus geen enkel wezen bij voorbaat vrijwaring verzekeren kan, zoo blijkt de Staat, bestuurlijk wezen van een land, niet rechtstreeksch aansprakelijk. Geen verplichting ten aanzien van den Staat; maar nochtans bestaan er voorgaande gevallen, waarin een Staat zijn tusschenkomst vrijwillig schonk tôt mildering van den nood door oorlog veroorzaakt. Men kan ook opmerken dat de oogenblikkelijke toestand in ons land, niet de gewone oorlogstoestand is; wel namelijk deze van het bezettingsgebied ; dat er dus geene gewone staatsverkondingen mogelijk zijn ; dat men on mogelijk met het bedoelde staatswezen van het land in betrekking komen kan. In verband met dezen uitzonderlijken toestand, zijn dan ook buitengewone gemeenschappelijkeinstellingen: Steunkomiteiten genaamd, ontstaan. Het zijn van wege de oorlogvoerende machten herkende vereenigingen, door en voor de gemeenschappelijke bevolking der bezette streken geschapen, met het menschlievend doel dezer noodzakelijke bevoorrading met levensmiddelen te verzekeren. Maar boven dit nutsdoel, hebben deze komiteiten ook een weldadigheidsdoel : namelijk, de onbemiddelde bevolking, in dit krisistijdperk, ten ge-meenschappelijken laste, het genieten der onontbeer-lijkste levensnoodwendigheden te verschaffen en te waarborgen. De middelen, om deze bronnen voor uitgaven te dekken, worden hoofdzakelijk gevonden, in den door de oorlogvoerende machten toegelaten alleenhandel tôt het invoeren van levensmiddelen in verhouding tôt de noodwendigheden der inheemsche bevolking; deze worden aan winstafwerpende prijzen aan de';>bemiddel-den verkocht. Het winstaandeel van dezen handel be-schikt de middelen tôt ondersteuning; uit een ander oogpunt, is het eenvoudig de verplichte bijdrage van de gemeenschap. De steunkomiteiten vormen aldus, bij oorlogstijd, in 't groot, wat de weldadigheidsbureelen, bij vredestijd, in 't klein zijn. ! Maar in tegenstelling met deze vertoonen zij nochtans, in verband met het huisvestings-vraagstuk, een bemerkenswaardig verschil : zij blijken de mensche-lijke levensnoodwendigheden tebeperken totdevoeding en de kleeding; daarop is hun ondersteuningstelsel gegrond, en daarom ook verstrekken zij, op deze twee gebieden, steun in iratuia. Aan andere behoeften wordt maar op eene onbepaalde wijze aandacht gewijd, door het verleenen van geldelijken steun; het gezamenlijke wordt verschaft in verhouding met eene vastgestelde minima begrooting over levensonderhouJ voor ieder persoon en gezin. Het gezond verstand waarborgt nu de vooropgestelde meening dat in dergelijke begrooting over levensonder-houd, opgemaakt door eene gemeenschappelijke inrich-ting, een gerechtigd onderdeel voorbehouden wordt aan de maatschappelijke verplichting van den onbemiddelde in verband met het gebruiken van andermans eigendom, of het bewonen van een huurhuis; namelijk een post voor huisvesting, ten minste tôt een zeker bedrag eener gewone huishuur of pacht, waarbij de gemeenschap handelen zou naar den geest en in over-eenstemming met Art. 546 aangaande het recht van aankleef. Immers zelfs de oorlogvoerende machten erkennen den bijzonderen eigendom; en blijkt het daartegenover niet ondenkbaar, dat een gemeenschappelijk lichaam, eene instelling tôt onderlingen bijstand tegen oorlogs-nood in 't leven geroepen, het eigendomsrecht of het daarvan onafscheidbaar « recht van aankleef », met betrekking tôt de burgerlijke vruchten van den eigendom, hier de huishuur, miskennen zou! Moest het nochtans, wat onmogelijk schijnt, vastge-steld worden, dat aile onderdeel voor huisvesting bij dergelijke begrooting verwaarloosd werd; waardoor het gemeenschappelijk inzicht zou blijken te wezen, wel te voorzien in de voedings-, maar niet in de huis-vestingsnoodwendigheid van de onbemiddelden ; zoo ware deze handelwijze, met betrekking tôt het eigendomsrecht der huiseigenaars, even zoo willekeurig, als het ten nutte der onbemiddelden verbeurdverklaren, zonder vergoeding, van de jongen der dieren, onge-rechtigd zou zijn in verband met hetzelfde recht der landbouwers. Daar, zoowel als hier, verkrachtigde men aldus het eigendomsrecht, en zou men toestanden in 't lever roepen, waarbij een plichtverzuimende gemeenschap enkelingen verplichten zou, te hunnen bijzonderen laste, daar, huisvesting, hier, voeding aan de onbemiddelden te verzekeren! Welke opvatting de gemeenschap, of hare komiteiten, met betrekking tôt deze gemeenschappelijke verhou-dingen eigenlijk geleid heeft, is om het even; maar d« steunkomiteiten hebben, thans, op het oogenblik, ongeveer een voile jaar hunne zeer noodzakelijke en menschlievende taak uitgevoerd ; zij hebben waarlijlt werk geleverd ; en dit streven moet beschouwd wordwi in verband met het hooger vermelde weldadigheidsdoel, Welke uitslag heeft dezen arbeid bewerkstelligd? Als men de uitkomst van den maatschappelijken arbeid onzer steunkomiteiten nagaat, bevindt men aldus : de bijdragen der gemeenschap, waarin ook de eigenaars als enkelingen begrepen zijn, hebben de komiteiten in de mogelijkheid gesteld het noodlijdende volk voeding en kleeding te verschaffen : wat voorzekei eene heerlijke uitwerking voorstelt. Maar daartegenover heeft het in onroerende goederen belegde kapitaal der eigenaars, enkelingen uit de gemeenschap, de huisvesting van het grootste deel dei onbemiddelde leden der samenleving, daarenboven nog te dragen gehad : voorzeker eene eervolle, maar voor enkelingen eene overmachtige daad! De eigenaars hebben, m. a. v., buiten hunne voe-dingsbijdrage, ook nog de burgerlijke vruchten van hunne eigendommen, of de huishuur, waarmede hun levensonderhoud in nauw verband staat, tôt den algemeenen onderstand althans voorloopig, zoo niet beslist, moeten derven of afstaan. De bereikte uitslag stelt zich in 't kort aldus voor de onbemiddelden worden op gemeenschappelijk kosten gevoed en gekleed, maar 80 voor honderd wor den gehuisvest ten laste van den enkeling, eigenaar. Hoe zonderlkig een warboel het huidige maatschap

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes