De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

455 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Juli. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cj87h1g64b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG - Np 6 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1916 DE EIGENAAR oKS dfiaMSSéappij Eigenaarsbelangen Le droit de propriété est une création sociale. — Les lois ne protègent jjll Het recht van eigendom is eene maatschappelijke schepping. — De wetten non seulement la propriété, ce sont elles qui la font naître, qui la déter- || beschermen niet alleenlijk deze, maar zij schenken dit nog het leven en minent, qui luj donnent le rang et l'étendue qu'elle occupe dans les droits bepalen de plaats welke het onder de rechten van den mensch bekleedt. fin ritnvpn Dit blad verschijnt den 15™ van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être ternis sans frais Hue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0.25 den regel en per nummer. ER ZIJIN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEINS : dat glj de I3aden der JBeurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. loopliaRdBlsplaais. 12 GEf4T. De leden en de geibonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijrj. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij- in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. * * * Nieuw model van huishuurboekjes. Het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen komt een nieuw model van maand huishuurboekjes uit te geven, welke aan aile vereischten van den tegen-woordigen toestand beantwoorden. Prijs : fr. 0.20, ten lokale of ten bureele van het blad te bekomen. — A/W Aan onze Lezers! Tergelijkertijd met ons nummer van 15 Juli, bieden wij u twee nieuwe werken, welke al uwe belangstelling dienen te weerhouden. Het eerste, onder den naam van « De Staatsbe-lastingen » reeds zoo lang aangekondigd, is voor ieder belastingschuldige een onmisbaar handboek, een op-rechte gids, bevattende aile de noodige aanduidingen om allerlei belastingsbrieven, taksen, rechten en aan-slagsbiljetten, te onderzoeken. Eerstdaags zal het aan de inschrijvers ter hand ge-steld worden. Dit boekwerk is nog te bekomen bij aile boekhande-laars, alsook bij den schrijver, Dampoortstraat, 61. — Prijs : fr. 1,50. Het tweede, onder 'vorm van vlugschrift uitgegeven, is eene treffende pleidooi ten voordeele onzer zoo erg beproefde kleine huiseigenaars a^n gemeentebesturen en hulpkomiteiten gericht. — Prijs : fr. 0,25, aan hooger vermeld adres te bekomen. Om de lezers over de waarde dezes te latenoordeelen, geven wij hieronder eenige uittreksels van dit zoo nuttig propagandawerk, welke wij ten zeerste aan aile eige-naarsmaalschappijen en inzonderlijk aan de huiseigenaars aanbevelen. Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 7 tôt 8 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,20 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, 1 frank 's jaars. 1,25 fr. voor de provincie. Gelief wel in acht te nemen dat al de rechtskundige raadplegingen gratis aan onze leden worden gegeven door den heer Advocaat ROBELUS, Ham, 5, Gent, aile werkdagen van 5 tôt 6 uren. Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. E. VANDEN BOSSCHE, Ham, 14. VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden welke hun toevlucht nemen tôt de diensten onzer deurwaarders, worden vergoed door de maatschappij op vertoon eener toelating afgeleverd door het Bestuur. * * * Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden ge-bracht, dat het Bestuur van fiigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, \Vinkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-keurd worden aan de leden vergoed. De Huishuurbon aoor t. wiiNbcL Voorwoord Onder de vragen die den huiseigenaar, bezorgd om de toekomst zijner belangen en den bloei van zijnen stand, bezighouden, is, in den jongsten tijd, het pro-blema der kostelooze inwoon, en wel het daartoe noodige invoeren van den huishuurbon, op den voorgrond ge-treden.Gezien het groot deel zijner inkomsten, welke de huiseigenaar onder vorm van allerlei taksen en las ten aan Staat, gouw of stad moet afstaan, en hij zelfs aan andere bronnen moet gaan putten alswanneer zijne eigendommen niet genoeg meer opbrengen om zijne verplichtingen te kwijten; Gezien de zorg, welke hem tegenwoordig in zooveel gevallen is opgelegd, om aan arme lieden kosteloos inwoon te verschajfen ; Gezien de benadeeling, welke voor de huiseigenaars uit zulken onrechtvaardigen toestand vloeit, hadden wij sinds lang, met woord en pen, in vergaderingen en in de pers, eenen veldtocht begonnen om de openbare denkwijze, en bijzonderlijk wie het aangaat, tôt een beter besef van den toestand te brengen. Heden breken wij eene nieuwe lans ten voordeele dezer zoo edele zaak, wel hopende eens of morgen ons recht te zien erkennen. De Huishuurbon 1. Onder de talrijke personen, die door den tegenwoor-digen oorlog in hunne stoffelijke belangen getroffen worden, bekleeden de kleine huiseigenaars voorzeker de eerste, doch ook de minst benijdenswaardige plaats. Terwijl hunne grootere en rijkere confraters in de afschaffing van weelderige uitgaven, zooals banketten, feesten,plezierreizen,jachtpartijen, automobielen, enz., eene zekere vergoeding vinden voor de vermindering hunner inkomsten, dat bedienden en werklieden terecht door de talrijke werken van liefdadigheid, welke tenge-volge van den oorlog zijn ontstaan, hulp en bijstand genieten, telt men vele kleine eigenaars die, gezien de enge middelen waarover zij reeds voor den oorlog be-schikten, niet meer in staat waren de minste besparing op hun budjet te doen, en met zooveel te meer schrik het oogenblik van hunnen ondergang zagen naderen, Imprimés à l'usage des Propriétaires en vente chez M. E. WINSEL, rue d'Anvers, 61, à Gand. et au local, Salle des Ventes par Notaires, le vendredi soir de 7 à 8 heures. Livrets de loyer 0,04 » » » quittances mensuelles. . . . 0,20 Carnets à souches 0,50 Baux (en double) sur timbre 1,25 » » non timbrés 0,40 Tout transfert de domicile doit être communiqué immédiatement au conseil d'administration de la société. L'abonnement à notre journal DE EIGENAAR ne coût^ qu'un franc par an. Pour la province 1,25 fr. Notez bien que toutes les consultations juridiques se donnent gratuitement aux membres par Monsieur l'Avocat ROBELUS, rue du Jambon, 5, à Gand, les jours non fériés de 5 à 6 heures. Huissiers de la Société. POTIÉ, Rempart St-Jean, 4. E. VANDEN BOSSCHE, rue du Jambon, 14. VANDERHAEGHEN Fils, rue Guillaume Tell. TACQ, rue Eggermont, pour le canton Ledeberg. Les membres ayant recours aux bons offices de nos huissiers sont indemnisés par la société sur production d'une autorisation délivrée par le Comité. * * * Il est porté à la connaissance des intéressés que le comité de la société Eigenaarsbelangen se tient à la disposition des membres, au local, tous les Vendredis de 7 à 9 heures du soir. Seul les frais de procédure, expertises, etc., autorisés par le comité, se ont remboursés. En cas d'urgence s'adresser au bureau du journal. dewijl zij in hunne hoedanigheid van schatplichtigen uit aile hulpkomiteiten werden gesloten. En met spijt moeten wij vaststellen dat, hier zooals elders, ailes op loutere veronderstellingen berust, daar het voldoende is eenige werkmanshuizen te bezitten om als rijk mensch te worden aanzien, terwijl velen, wiens fortuin in roerende goederen geplaatst is, overal weten in te dringen waar hulp en bijstand wordt ver-leend, om hun deel te bekomen. Weliswaar is het slechts in een klein gedeelte van ons land, en voornamelijk hier te Gent, dat de huiseigenaars het slachtoffer zulker erge benadeeling zijn. Terwijl de stad Antwerpen te hunnen bate eene hulp-bank stichtte, terwijl verscheidene steden hun voor niet-opbrengende huizen van het betalen van lasten of stadswater ontsloegen ; dat Ninove, een klein stadje van 16,000 zielen, eene jaarlijksche hulp van 30,000 fr. aan de al te beproefde eigenaars verleende, wierd er in onze anders zoo edelmoedige en rechtzinnige Schelde-stad, waar in gewone omstandigheden de huispachten, in verhouding tôt die van andere Belgische steden, zoo laag staan, en waar nu, op honderd werkmanshuizen, geene twee nog hunne vroegere opbrengst opleveren, niets, hoegenaamd niets ten voordeele der kleine huiseigenaars gedaan! Voorzeker, het is ons inzicht niet aan eene enkele klas der bevolking, en bijzonderlijk aan onzen zoo eerbiedwaardigen werkmansstand, welke zoo wreed te lijden heeft van een toestand die hij noch gevraagd, noch gewenscht heeft — het minste verwijt onder dat opzicht toe te brengen ! Overigens, nu zooals wij het van het begin af van den oorlog gedaan hebben, kunnen wij de eigenaars niet genoeg aanzetten zich jegens onze zoo erg beproefde bevolking edelmoedig te gedragen. Maar wij beweren dat ons stadsbestuur aan zijne verplichtingen te kort bleef, met gansch den Iast welke uit dezen benarden toestand voortvloeit, door de huiseigenaars alleen te doen dragen. De last van hetgeen tôt nut van het algemeen wordt gedaan, dient ook door het algemeen gedragen te worden. Onder andere opzichten werd deze zienswijze door onze stadhuisbazen zoo goed gedeeld, dat zij tal van werken in 't leven riepen, waarvan de belangrijkheid of het nut niet altijd de noodzakelijkheid hunner tus-schenkomst verrechtvaardigen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes