De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

550 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 Mei. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 17 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2b8v981337/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e JAARGANG - Nr 4 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Mei 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij tTQho1^> nrTC>n Organe officiel de la Société ElyenQQPoD«lC«.2y «12 van het arrondissement Gent. Zetel : JSTOTARISHITIS. Winkelstraat. 1. Gent. BEHEER EN REDACTIE : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maatschappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr'. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Onze maatschappij komt wederom diep ge-troffen te worden door het afsterven der volgende leden : de HH. B. SMETS, Emile DE FAY, WEVER, CHAUSTEUR, COUGNET; Mevrouw KRICKÉ en Mejuffer VERMEERSCH. Aan aile deze geachte] familiën bieden wij ons grootste leedwezen. Eigenaarsbelangers, Steunt, helpt, verspreidt ons blad DE EIGENAAR. Maafct propapda « EI&ENAÂRSBELANGES ! Het Burgerlijk Wetboek —O— Het burgerlijk wetboek in voege hier in België is bijna hetzelfde als dit van onze Zuiderburen van waar het voortkomt. Het wierd opgesteld door eene commissie van vier leden : Tronchet, Portalis, Bigot-Préamen en Malle-ville — van 1800 tôt 1804 wierd er door dezen daar duchtig aangewerkt. Oorspronkelijk bestond het uit 36 wetten, dat de wet van 30e Ventôse jaar XII (21 maart 1804) onder den naam van burgerlijk wetboek in een enkel lichaam vereenigde. In 1807 en later in 1852 draagde het den naam van Code Napoléon. Toen het burgerlijk wetboek wierd ontworpen, was het in Frankrijk den zegentijd der hoo-gere «^bourgeoisie » die pas uit de revolutie gesproten, geladen met de rijkdommen van kerk en kloosters, hare groote invloed op het opkomend keizerrijk deed gelden, en voor wien deze een nieuwe bron van voorspoed en rijkdom was. Zoowel op zedelijk dan op finantieel gebied schonk de groote fransche burgerij aan Napoléon een onbe-grensd crediet, en deze die ondanks aile tegemoetko-mingen of listen er niet in gelukt was de bijzonderste koopstukken van het oud regiem aan zijne pas opge-richte troon te ketenen, dacht niet beter zich over deze halstarrighei 1 te kunnen wreken dan al wat door de revolutie was gespaard gebleven terug in ballingschap te zenden, en te vervangen door nieuwgebakken edel-lieden en waardigheidsbekleeders die hem zooveel te meer verkleefd waren, daar al wat zij bezaten aan hem te danken hadden. Ziedaar de oorsprong van die groote fransche bourgeoisie, die in dien tijd door en door volteriaansch was, en die later voor het grootste ongeluk van kleine bur-gers en werklieden tôt het hevigste manscheterianism oversloeg. Het spreekt van zelis dat bij het opmaken der nieuwe wetten rekening van deze toestand wierd gehouden. Van daar den naam van burgerlijk wetboek, die van zulke burgerlijke geest getuigt en die onder wettelijk opzicht aan de begoede burgerij zulke groote voor-deelen schonk, dat er in deze wetboek bijkans van anders niet wordt gewaagd dan van de belangen der burgerij en aan dewelke men een wettelijken vorm gai om deze zooveel te beter te kunnen beschermen, niet alleenlijk tegen de wedereischingen van de onteigende bezitters van het oud regiem, maar meer nog tegen de opeischingen van revolutionnairen en sans-culotten die zich voor de omwenteling hadden geofferd en die maar gewaar .wierden dat zij gefopt waren, als anderen, vlugger en slimmer, met de beste brokken van onder waren getrokken. Het was dus om aile die versche ontworpen fortuinen tegen de aanslagen harer vijanden te beschermen dat de « Code Napoléon » aan den eigendom ! zulke groote plaats verleent ! De opstellers van dit nieuw ontworpen wetboek waren zoo zeer met de belangen dezer nieuwe groote burgerij bekommerd, dat al wat met deze geen betrek-king had, verwaarloosd of vergeten wierd. Van daar de groote leemte die men onder sociaal gebied in deze wetboek vaststelt, en die later door aile wetgevingen waar deze in voege was, moest verbeterd of aangevuld worden. Maar wat onder zekere opzichten het meest meldens-waardig is, 't is dat dit wetboek die door den grootsten oorlogvoerder der moderne tijden was ingegeven, juist het wetboek is dieopoorlogsgebied hetonbeduidendste, het armzaligste is die er in de wereld hestaat. Van betrekkingen tusschen eigenaars en pachters in oorlogstijd is er in dit wetboek geen enkel woord te bespeuren. Noch van vluchtelingen die het gehuurd huis met gansch zijne inboedel in de steek laten, noch van krijgs-lieden die er bezit van nemen, noch beschadiging of vernieling van goederen door d'eene of d'andere oor-logvoerende partij, geen woord geçn gebenedijd woord in gansch dit boekdeel te vinden ! En het kapitel IV die aan d'afwezigen is toegewijd» gewaagt maar van zeevaarders, waarvan de afwezig-heid is vastgesteld of die bij gémis aan juiste en be-paalde tijdingen als onzeker wordt aanzien. Van daar de talrijke moeilijkheden die de eigenaars van huizen met gevluchte inwoners ontmoeten. Wel is waar verleent de wet aan den voorzitter der rechtbank van eersten aanleg de grootste volmacht om deze op te lossen of te beslechten, maar gewoonlijk verschuiit deze de zaak ûp dt iangt baan, en aïs er een eigenaar die na zeven maanden van aile huishuur be-roofd is — alhoewel hij voor dit huis de voile lasten moet betalen — aan den voorzitter de toelating vraagt om dit huis ledig te maken om hetzelven te gaan be-wonen, zal deze hem geheel eenvoudig wandelen zenden, zooals het aan een vetbetaalde fonctionnaris behoort, die achter de verschuldigde huishuur niet wacht om van te leven, hem zeggende : « wacht tôt na de terug-komst dezer lieden, of nahet einde van den oorlog ». Wat riskeerde, de meubelen die het huis garnieren zijn toch u borg. » Intusschen mag den eigenaar, die soms anders niet bezit dan dit verlaten huis en van de opbrengst van deze zijne lasten, schuldeischers, enz., betalen moet, zijnen buik toeriemen, gelukkig nog als er wat over-schiet om in zijn dringendste noodwendigheden te voorzien. En alhoewel de meubels die het huis van den ont-roofde eigenaar garnieren zijne borg zijn, zooals het de wet voorschrijft, maken die voor den oogenblik, geen ander effect onder zijne oogen dan de prachtige uitstallingen onzer winkels van voedingsartikelen op de maag van een doodarm en uitgehongerde prole- tariaar. E. W. Eigenaarsbelangers op post! —o— Wij richten eene uiterste, laatste algemeene oproep aan aile onze leden, lezers, vrienden en kennissen, om de handen uit de mouw te steken en ons bij het stichten van het Eigenaarscrediet te helpen ! De eer, de toekomst van « Eigenaarsbelangen » hangt van het wellukken dezer stoute poging af ! Dus, al wie « Eigenaarsbelangen » in 't harte draagt of lief heeft, springt in het gelid, en helpt ons dit nuttig en menschlievend werk te verrichten ! En deze kan niet beter tôt goed einde worden ge-bracht dan door het inschrijven van aandeelen. De prijs per aandeel is 100 franken, doch op deze moet er maar een vijfde gestort worden hetzij twintig franken, en de onderschreven kapitalen loopen niet alleenlijk het minste gevaar, maar zijn zelfs van aard eene kleine doch zekere interest op te brengen. Het is dus een goed werk die gepaard gaat met een goede zaak ! En de gelegenheden om aan dezer deel te nemen bieden zich te zelden aan, om deze te laten ont-snappen!Men schrijft in bij aile bestuurleden, alsook in het lokaal, den Maandag en Vrijdag van iedere week, van 6 tôt 7 uren 's avonds. Dinsdag 25 Mei om 5 1/2 ure (oude tijd), GROOTE ALGEMEENE VERGADERING, om de laatste maatregelen te bespreken. Dat er geen enkel van u aan ontbreke, en dat elk het voorts zegge a. u. b. E. W. V Rechtstreeksche Belastingen —0— Onze lezers zullen zich herinneren dat wij over eenige dagen een verzoekschrift aan den ontvanger der rechtstreeksche belastingen lieten geworden, hem verzoe-kende voorloopig van aile belastingen af te zien op huizen waarvan de huishuur niet meer wordt betaald. Wij geven hieronder het antwoord die den fonctionnaris in antwoord op ons schrijven ons Het geworden. Gent, den 17 April 1915. Mijnheer, Het spijt mij aan uw verzoek van 12en dezer maand geen gunstig gevolg te kunnen verleenen, daar de wet het geval van gebrek aan opbrengst der eigendommen, door onvermogenheid der be-woners of verbruikers niet voorziet. Aanvaard, Mijnheer, de verzekering mijner hoogachting. Voor de be^tuurdçr in Yçrlof. Zijn Collega van Limburg, Neuwaert. » Aan Mijnheer de Voorzitter der maatschappij « Eigenaarsbelangen ». OTpeene Zltting van laaolag 26 flpril —o— Deze mag aanzien worden als opperbest gelukt zijnde. Lang voor het gestelde uur was de zaal door een overgroot getal leden ingenomen. Het was kwaart na zes uur toen onzen achtbaren voorzitter, den heer Temmerman, door bijna gansch het bestuur omringd, de zitting opende. In een korte doch kernachtige rede schetste deze den toestand af en maakte eene vergelijking van deze met den afgeloopen zittijd, toen meestal de eigenaars met zulkesomberegedachten de toekomst te gemoet gingen. De heer Temmerman eindigde zijne redevoering met een hartelijk welkom aan de leden toe te sturen en hun voor hunne talrijke opkomst te bedanken. Daarna wierd er door onze zeer ieverige secretaris, den heer Vander Meersch, lezing gegeven van het proces-verbaal der laatste zitting, die de algemeene goedkeuring wegdraagde; waarna onze schatbewaarder in een zaakrijk verslag de maatschappelijke toestand gedurende deze laatste zes maanden in oogenschouw nam ; daaruit blijkt dat de steeds aangroeiende bijval van « Eigenaarsbelangen » van dag tôt dag nog toe-neemt. Wij tellen tegenwoordig meer dan 1300 leden met een kapitàal in bank van meer dan 6000 franken. Plaatsgebrek belet ons breedvoeriger dit verslag te bespreken, doch wij zullen er later op terugkomen om er de bijzonderste nieldenswaardige punten onder de oogen onzer lezers te brengen. Na deze was het de beurt van den heer De Bast, die aan de vergadering het nut en het doel van het pas gestichte eigenaarscrediet in breede lijnen uiteen zette. Tevens spoorde hij de leden aan dit praktisch en uitmuntend werk van solidariteit allen hun steun te verleenen en voor zooveel aandeelen mogelijk in te schrijven. Deze hebben eenenominale waarde van 100 frank, waarop enkel een vijfde, hetzij 20 franken, moet gestort worden. Dit eigenaarscrediet zal eigenlijk een samenwerkende maatschappij uitmaken, gansch onafhankelijk en door eigen krachten in beweging gesteld. « Eigenaarsbelangen » zal aan deze een gedeelte van het noodig kapitaal verschieten op voorwaarde dat die nieuwe credietinstelling anders geen gelden dan aan zijne leden uitleent. Eigenaarscrediet heeft zich nog de hulp van het escompteering's kantoor verzekerd. De Hulpbank verleent ook, hare hooggeschatte medewerking.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes