De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

349 0
15 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Februari. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gb1xd0sf5r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4e JAÂRGANG - N< 1 1U centiemen net nummer. Gent, 15 Februari 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Orerane de la Société Eigenaarsbelangen Wat ons land meest noodig heeft zijn geen nieuwe belastingen, maar wel | groote besparingen. | Ce ne sont pas des nouveaux impôts dont notre pays a le plus besoin mais bien de grandes économies. Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zondei minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABQNNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. ripn tpctp! pti npr nummpr PRO MEMORIAM De dood treft niet alleenlijk op het slagveld de strijdlustigste krachten, maar ook ontrukt zij ons in ons zoo stil geworden midden de vreedzaamste wezens. Geen maand gaat voorbij of Eigenaarsbelangen moet in-den persoon van het een of het ander lid zijn offer aan het noodlot schenken. Zoo hebben wij heden het afsterven van twee onzer verdienstelijkste leden te betreuren. M EVROUW Maria VAN DEN BOSSCHE Wed. A. Van Imschoot, welke na eene kortstondige ziekte in den ouder-dom van 77 jaren in den Heer komt te ontslapen, terwijl eenige dagen nadien de heer . A. MIELE het tijdelijke met het eeuwige kwam te verwis-selen.Zooals men weet was deze laatste een der be-langrijkste en gunstigst gekende likeurstokers onzer stad. Aan de beide familiën onzer zoo duurbare over-ledenen bieden wij ons innig rouwbeklag. EIGENAARSKREDIET Lccniiiguarik lu t rcvcrï gcrocpcii sn uitsluîtclijk dOGi | Ugenaarsbelangen ondersteund, te'n behoeve van kleine uiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die aj beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, oor aile hulp- of steunkomiteiien van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in eze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan a/e al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent ij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende ail onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-eelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden riendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-er van het Notarissenhuis te gaan halen. Jjv JjV Jjv VJW wjv Jf* Jf* wjw sjf* Propaganda Te rekenen van heden ontvangen aile onze nieuwe bonnés ons blad gratis tôt 15 April aanstaande. V W|V w|V w|V wj* V|V 1 | | Jaarlijks worden er duizende franken belastingen te eel be'taald. Burgers, ziet uwe belastingbrieven na. Wilt gij over practische middelen van opzoeking en azicht dezer beschikken, koopt DE STAATSBELASTINGEN door E. Winsf-l, ;n schoon boekdeel in 8°, omtrent 100 bladzijden be-attende. — Prijs : 1,50 fr. — Verkrijgbaar bij den chrijver, Dampoortstraat, 61, Gent, alsook bij de oornaamste boekhandelaars. * * * j: Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen E niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch 30 spoedig mogelijk, ons kennis te geveh van aile erandering die hun woonhuizen onder opzicht van îwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de rievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis eplaatst, toevertrouwen. itichting eener afdeeling van bijzon- derste huurders (locataires principaux) Gezien de moeilijkhelen welke zich zoowel voor bij-anderste huurders als voor huiseigenaars voordoen, it hoofde van niet betaling der huishuur, zoo komt het es'uur der maatschappij Eigenaarsbelangen voor eze eene bijzondere afdeeling te stichten, welke voor iak zal hebben zich met de belangen dezes onledig te ouden. Voor nadeie inlichtingen wende men zich op aange-uide dagen en uren in het lokaal Notarissenhuis. Benoodigheden vooi Eigenaars te bekomen bij den heer E. W1NSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 7 tôt 8 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » . niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. Onkosten van verzendingjin meer voor de provincie. * * * Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. i. VANDEN BOSSCHE, Ham, 14. • VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden welke hun toevlucht nemen tôt de diensten onzer deurwaarders, worden vergoed door de maatschappij op vertoon eener toelating afgeleverd door het Bestuur. Raadgevingen Er wordt ter kennis der leden van Eigenaarsbelangen gebracht, dat zij raadgevingen kunnen bekomen : t O A ) j ex îr ri f, «-« un t" O 4 •" Kjj E. Winsel, Dampoortstraat, 61, uitgezonderd den Don-derdag2° Dezelfde dagen, erinbegrepen den Donderdag, bij den heer advocaat Robelus, Ham, 5, van 5 tôt 6 uren. 3° Aile Vrijdagen, van 7 tôt 8 uren (T.U.), door het bestuur der maatschappij, in het Notarissenhuis, waar alleenlijk toelating om proceduurkosten te dêkken kan verleend worden. * © * * Berieht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatschappijen van Oost-Vlaatt-deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloopige Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze 'raadgevingen ontvangen bij den heer Alfred Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, nr 35, te Wetteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 tôt 1 uur. Pour paraître prochainement La Question des Loyers par E. WINSEL. Un beau volume en 8° — Prix : 1,25 fr. On souscrit chez l'auteur. onze \mimrn en Lezers Heden treedt De Eigenaar in het 4e jaar van zijn be-staan. Met omtrent 300 inschrijvers begonnen, tellen wij er heden 2000. Als de cijfers hunne welsprekend-heid hebben, kan men aan dezen vooruitgang beseffen welke hooge plaats ons blad in de eigenaarswereld in-neemt, en met welke goedkeuring het publiek ons programma bejegent. Deze hooggeschatte waardeering is voor ons de grootste belooning en den besten spoorslag die wij ooit kunnen wenschen. Aan deze welke ons door hunne medewerking deze schoone plaats hielpen veroveren, onze innige dank ! ■ Zooals men weet, is ons blad uitsluitelijk tôt stand gekomen tôt verdediging van den persoonlijken eigen-dom. Aile nevenbedoelingen zijn ons vreemd en moeten ons onbekend blijven. Aile tijdingen welke van aard zijn om den eigenaar aan te belangen : voorstellen of besprekingen welke tôt dezes bevordering kunnen helpen,aanvallen afweren of schadelijke maatregelen bekampen en bestrijden welke voor den eigendom nadeel kunnen berokkenen — dit alks maakt de reden uit van ons bestaan en het doelwit van ons streven. Aan onze lezers te oordeelen of wij ons programma getrouw bleven en ons doel hebben bereikt. Wij gaan het wierookvat op onzen eigen neus niet in stuk slaan, met hier op te sommen al wat De Eigenaar tôt 'nu toe gedaan heeft, en nog schikt te doen om aan onzen stand zijne maatschappelijke plaats te bewaren en te verzekeren. « Eigen lof stinkt », zegt het spreekwoord, maar als er daden zijn welke voor hunne uitvoerders spreken, zijn het wel de onze, en de zeer talrijke goedkeuringen welke wij diensaangaande van overal ontvangen, zijn hst beste bawijs der hooggeschatte waardeering waar-mede ons blad in aile eigenaarskringen wordt bejegend. Aan hen, aan wie ons ontstaan is te danken; Aan aile partijgangers van het recht van eigendom ; Aan aile eigenaars, tôt welke denkwijze of aan welke maatschappij zij ook zijn verbonden, ons te helpen en te ondersteunen ! De Eigenaar het eenige blad zijnde welke buiten aile politiek met onversaagdheid en onbewimpeld durft vooruittreden om het recht van eigendom te verdedigen en steeds in de bres springt tôt bescherming der eigenaarsbelangen.Zoo hebben oôk aile eigenaars er belang bij een blad te ondersteunen, dat terecht en in aile middens als hun officieel orgaan wordt aanzi.en. Om deze propaganda eenigszins aan te inoedigen. ontvangen aile nieuwe abonné's het blad gratis van heden af tôt 15 April aanstaande. Abonnementsprijs voor de stad en voorgeborgten tôt April 1918 : fr. 1,10. —Voor de provincie, de onkosten _van verzending in meer. De Redactie. \/W —— De Belastingen In een vorig artikel hebben wij geschreven dat de eigenaar uitstel van betaling der grondlasten kan bekomen, als hij het bewijs kan leveren dat hij getroffen is door niet-betaling vrfn huishuur, en dat hij deze in-komsten noodig had om den fiscus te voldoen. Maar daarmede is de kwestie niet opgelost. Na den oorlog, of als de zaken eene betere wending hebben genomen. zal de eigenaar gansch dien achter-stel moeten inkorten, en hij zal zich zeer gelukkig mogen achten als hij voor de aanverwante interesten kwijtschelding bekomt. Zooals men weet worden deze belastingen volgens het kadastraal inkomen geschat. Nu, op wat berust dit kadastraal inkomen ? Is het op het volledig revenu waarover men voor den oorlog beschikte, of op de tegenwoordige opbrengst welke doorgaans de 50 % der gewone ontvangsten niet meer te boven^gaat? Het is voldoende een oogslag te werpen op de belas-tingsbrieven om te bestatigen dat, voor wat de opbrengst der pachten betreft, niet alleenlijk geen reke-ning van den toestand wordt gehouden, maar dat deze, voor wat de stedelijke belastingen betreft, nog al fel opgeslagen zijn. Zooals men weet heeft ons gemeentebestuur het goed gevonden eene belasting op het inkomen in te voeren op het oogenblik dat bijna aile inkomen is verdwenen, en dan nog heeft het voor basis dezer belasting, eene schatting aangenomen welke 50 % hooger is dan deze van den Staat ! Wij nemen geheel wel aan dat er eene belasting op het inkomen bestaat, en onder vele opzichten aan-schouwen wij deze als de rechtvaardigste en doeltref-fendste aller belastingen. Maar zij mag maar geëischt worden volgens het we-zenlijk inkomen en niet op vroeger lang verdwenene inkomsten berusten, zooals het nu het geval is. De tegenwoordige wijze om betaling der belastingen te eischen bewijst maar al te veel dat de finantieele be-sturen tegen de eigenaars gekant zijn. ofwel dat zij onbekwaam zijn zich naar de tegenwoordige omstandigheden te schikken. Voor een inkomen dat verminderd is of verdwenen, kan men toch geen volledige betaling der belastingen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes