De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

314 0
15 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Augustus. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 24 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7w6736nk6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG - - N" 7 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 Oogst 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiqenaarsbelanqen Le droit de propriété est une création sociale. — Les lois ne protègent non seulement la propriété, ce sont elles qui la font naître, qui la déterminent, qui lui donnent le rang et l'étendue qu'elle occupe dans les droits du citoyen. Het recht van eigendom is eene maatschappelijke schepping. — De wetten beschermen niet alleenlijk deze, maar zij schenken dit nog het leven en bepalen de plaats welke het onder de rechten van den men'sch bekleedt. Dit blad verschijnt den 15cn van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaclion ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. ER ZIJIN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEINS : dat gij de Baden der Beurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. Kipmitfispiaais, 12 GEflT. Propaganda Te beginnen met heden tôt April 1917, wordt den prijs van het abonnement tôt ons blad De Eigenaar op 0,75 fr. gebracht. Partijgangers van het persoonlijk recht van eigendom kunnen niet beter hunne beginselen huldigen en ver-spreiden dan door zich op ons blad te abonneeren. Zoo ondersteunen zij ons in eene zeer moeilijke strijd, waar niet alleenlijk hun stoffelijke belangen en deze hunner kinderen in het spel zijn, maar aan de goede of slechte uitslag derwelke, de toekomst hunner stand zoo innig is verbonden! Verdere verplichtingtn worden niet geëischt. Men schrijft in Dampooristraai, 61, of bij de be-dienden van ons blad. Van 1 Oogst tôt 1 October is den advocaat Robelus ten zijnent sprekelijk, den Dins- en Zaterdag, van 2 tôt 3 uur. EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. * 1 * * Nieuw model van huishuurboekjes. Het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen komt een nieuw model van maand huishuurboekjes uit te geven, welke aan aile vereischten van den tegen-woordigen toestand beantwoorden. Prijs : fr. 0.15, ten lokale of ten bureele van het blad te bekomen. * * * Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden gebracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vri jdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-keurd worden aan de leden vergoed. In spoedige of buitengewone gevallen wende men zich ten bureele van dit blad. vw De Huishuurbon door E. W1NSEL ( Vervolg en Slot) De kleinste huiseigenaar weet bij ondervinding, als hij zich niet gedwee aan den tegenwoordigen foestand wil gedragen, hoe hij in sommige middens bespot en gehoond wordt, alsof het eene misdaad geworden ware het zijne, het is te zeggen wat hem eerlijk toekomt, te vragen of te eischen. Is zulks het gevolg der slechte stemming, waarmede men in sommige kringen tegenover de huiseigenaars bezield is? Gebeurt zulks op bevel der vijanden van den eigendom?Of is het misschien het gevolg der jaloerschheid en afgunst, waarmede zooveel verkwisters of niet-vooruit-zienden jegens de kleine huiseigenaars bezield zijn? Misschien wel wat van hét een en het ander. Wij nemen geheel wel aan dat eenieder dezelfde ge-dachten omtrent het recht van eigendom niet deelt. De wegen welke naar de onrechtvaardigheid leiden zijn zoo glad, zoo verschillend, dat velen, zelfs onder de besten, er kunnen in dolen. Het is immers zoo gemak-kelijk oneerlijk te zijn. Maar wij vragen aan ieder redelijk mensch, of het bestaan der samenleving zonder vooruitzicht of spaar-zaamheid wel mogelijk ware. In welken toestand zou ons ongelukkig vaderland zich tegenwoordig niet bevinden, hadden al onze mede-burgers effenaf, naarmate hun inkomen, hunne geld-middelen moeten opmaken? Is het niet dank aan de groote reserven waarover burgers en landbouwers beschikten, dat fret sroffelijk leven hier nog dragelijk is? * En is het niet zonderling dat juist diegenen, welke door hunne ekonomische deugden tôt heden toe nog staats- en stadsinkomsten verzekeren, met de werk-lieden de grootste slachtoffers van dezen oorlog. zijn? Onder rechterlijk opzicht is de tegenwoordige toestand van den huiseigenaar niet minder hachelijk. Het artikel 11 der Belgische Grondwet bepaalt dat niemand zonder behoorlijke vergoeding van het gebruik zi-jner goederen mag worden beroofd. Terwijl de artikels 544 en volgende van het Burger-lijk Wetboek vaststellen, dat de eigendom aan iederen burger het recht toekent om in voile genot over zijne goederen te beschikken, zoolang men deze tôt geen gebruik bestemt, welke met de wetten en verordeningen in strijd is. Wij vragen ons af, nu dat in zooveel gevallen het vrucht-, en zelfs het persoonlijk gebruik onzer eigen-dommen opgeschorst zijn, of die wetten van geen toe-passing of in onbruik geraakt zijn. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat de benadeeligde eigenaar te vergeefs aan zijnen niet-betalenden inwoner voile kwijtschelding aanbiedt, als hij vrijwillig het door hem betrokken huis wil verlaten, en dit om in de moge-lijkheid gesteld te worden zijn eigen huis te bewonen, in plaats van op zijne beurt elders huishuurschuld te moeten maken ! Hoe hebben onze kleine huiseigenaars toch zooveel benadeeling verdiend? Waarom zijn zij het voorwerp van zulke algemeen slechte behandeling? Is het woord eigenaar misschien zoo onbeduidend geworden, dat het door een onzin kan worden ver-vangen?Wil men vermijden dat dit bijna algemeen plichtver-zuim op ander gebied geen verdere verwoestingen aan-richte, dan wordt het hoog tijd dat ons gemeentebestuur de noodige maatregelen neme om in den ondragelijken toestand van zooveel getroffene kleine eigenaars te voorzien. Het invoeren van den huishuurbon zou nog een zeer gelukkigen invloed uitoefenen op de algemeene bedrij-vigheid, vermits het aan tal van huiseigenaars zou toe-laten tôt onderhouds- of verfraaiingswerken aan hunne eigendommen over te gaan. Waren de meesten onzer kleine huiseigenaars niet buiten jaren, men zou hen aan de darsen of in het een of het ander stadswerkhuis kunnen bezigen, waar zij de bete broods hunner inwoners zouden gaan betwisten, maar het meerendeel zijn oude dutsen, welke de helft van hun leven sleten met staats- en stadskassen aan te vullen, waaruit zij — nu dat zij in gebrek verkeeren — geen rooden duit kunnen bekomen. En zulks is grootelijks daaraan te wijten. dat zij in ons huidig kiezerskorps maar een onbeduidend getal uit-maken, hetwelk, verdeeld en bijna onvereenigd, stilaan buiten aile bemoeiingen een nederig en ongestoord leven leiden. Men zal dan licht begrijpen dat hun bestaan of hunne bekommernissen onbekend zijn aan degenen, aan wie in deze sombere dagen de taak is opgedragen in de noodwendigheden van ons volk te voorzien. Ook twijfelen wij er niet aan, of de naklank dezer beweging zal hen tôt een beter besef van den toestand brengen, en hen, na behoorlijk onderzoek, aansporen tôt het invoeren van den huishuurbon over te gaan. I Wij hebben de verwaandheid niet te beweren, dat de waarde dezes gansch het bedrag der verloren huishuur zou moeten vertegenwoordigen. Zooals aile andere klassen der samenleving, moeten de huiseigenaars hunnen toi aan den oorlog betalen. Onder dat opzicht moeten zij dus gematigd zijn en zich met een weinig weten tevreden houden, bijzon-derlijknudatonzegemeente-finantiën zooontredderd en de budjetten onzer hulpkomiteiten zoo bezwaard zijn. Siiptelijk bedeeld volgens de inkomsten van een speciaal budjet opzettelijk daartoe opgemaakt en ge-voed, zelfs maar zes maanden of een jaar na den oorlog betaalbaar, zou de huishuurbon worden afgegeven aan deze die volgende voorwaarden vereenigen. Voor ieder onbetaalde huishuur voortkomende door onvermogen : 50 %, als den eigenaar over geen ander inkomen beschikt. Voor eigenaars welke nog over een klein inkomen beschikken, zal deze van de 10 tôt 50 % bedragen, volgens de talrijkheid van het huisgezin. Groote eigenaars kunnen voorloopig geen vergoeding ontvangen. Zooals men ziet zijn wij niet moeilijk om bevredigen. Sommige voorstanders van den huishuurbon hadden voorgesteld, de benadeeling welke onder dit opzicht de kleine eigenaars ondergingen, door de groote eigenaars te doen dragén. Uit beginsel en in logiek kunnen wij dit voorstel niet bijtreden. De huishuurbon, een vergoeding zijnde voor de kostelcoze huisvesting aan onvermoeenden verleend, zoo moeten de kosten welke daaruit veortspruiten door dezen worden gedekt welke door de wet zijn aangeduid om in deze tekortkoming te voorzien. Laten de beschikbare geldmiddelen niet toe hunne verplichtingen te volbrengen, een kleine verhooging van lasten zal daarin wel voorzien. Buiten het verlies welke onder dat opzicht meesten-deels de groote eigenaars met hun mindere confraters ondergaan, ware het gevaarlijk, de benadeeling welke uit een algemeenen benarden toestand spruit, aan eene enkele klas van belastingschuldigen op te dringen. Dat zij nevens de anderen. zelfs wat meer dan een andere, ten dien einde in verhouding worden belast, dat kunnen wij aannemen. Maar in zake van belaslingen mag men nooit een catégorie burgers bedoelen, maar wel sommige voor-werpen welke aan het algemeen verlangen van nut, weelde, of aan eene noodzakelijkheid beantwoorden. Moett men dezen weg ingaan, om logiek te zijn, zou men dco' cooperatieven of rijke bakkers, beenhouwers of kruideniers, de uitgaven moeten doen dekken welke men aan hunne min belangrijke confraters betaalt, welke het brood, vleesch of kruidenierswaren leveren, die aan de arme menschen worden uitgedeeld. Het is op zulke wijze niet dat de kwestie van den huishuurbon kan opgelost worden. Deze, in den grond eene kwestie van rechtvaardigheid zijnde, zoo moet het ook door rechtvaardige middelen worden opgelost. Wij verzoeken dus deze welke aan de oplossincr van dit zoo brandend vraagstuk een praktische en doeltref-fende medewerking willen verleenen, de kwestie van een hooger standpunt, van stipte rechtvaardigheid, wel te willen beschouwen. En het is bijzonderlijk aan ons zoo dapper gemeentebestuur, dat op sommig gebied zulke doortastende be-wijzen van helder doorzicht heeft gegeven, dat wij dit verzoek richten. Wantvele ingezetenen en bijzonderlijk de werklieden, zijn aan onze Gentsche burgervaders dank en erkente-lijkheid verschuldigd voor de passende bemoeiïng en de talrijke diensten welke zij in deze zoo treurige als onvoorziene omstandigheden hebben bewezen. Laat niet toe, heeren gemeenteraadsleden, dat men van u achter den oorlog zegge : « Zij zijn moedig, midden moeilijkheden en gevaren van allen aard op hunnen post gebleven, om hunne lastgevers te helpen en te ondersteunen. Hunne toewijding en hunne zorg strekte zich bijna tôt aller klassen onzer bevolking! Alleen voor de zoo zeer getroffene kleine huiseigenaars, hebben zij niets, hoegenaamd nlets gedaan, maar zij hebben die nog onder tal van lasten en uitgaven doen bezwijken! » , Neen, heeren gemeenteraadsleden, gij zult niet willen dat de geschiedenis later van u getuigt, dat gij verschil gemaakt hebt tusschen uwe medeburgers. Door het invoeren van den huishuurbon, zult gij niet alleenlijk een moedige, een rechtvaardige daad hebben gepleegd, maar gij zult nog de eeuwige en grenzelooze dank-baarheid verwerven van dezen welke zich terecht mogen roemen altijd de beste en de verknochtste uwer medeburgers te zijn geweest. SLOT : Wij hebben de verwaandheid niet te beweren dat de huishuurbon het eenige middel is welke zich aanbiedt om de zoo diepbeproefde eigenaars ter hulp te ko men of te vergoeden ; zulks kan nog door andere middelen worden beproefd of op andere wijze worden bereikt. Voorzeker zullen wij door geen enkele onzer confra-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes