De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

699 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Mei. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 29 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/348gf0p97v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

¥ JÂARGANG - N< 4 10 centiemen het nummer. Gent, 15 lei 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij ï Organe de la Société De ware démocratie vereischt dat aile eerlijke lieden, zoowel de armen als de rijken, in voile vrijtieid, over de vruchten hunner arbeid en de opbrengst hunner goederen, beschikken. Eiqenaarsbelanqen motif La vraie démocratie exige que tous les honnêtes gens, les pauvres comme les riches, disposent librement du fruit de leur travail et du revenu de i leurs biens. Dit blad verschijnt den 15en van elke maand, . Journal paraissant le 1S de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de nvnste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administraiion du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABONNESVIENTSPBIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reeiamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Maafeclappii " EIGENA4R3BSLAN&EN „ Notariszaal te Gent In't vervolg zulien de wekelijksehe bestuur-zittingen beginnen elken Vrijdag om 5 uren 's namiddags. De maandelijksche zittingen den eersten Maandag van elke maand om 5 uren 's namiddags. Zulks wordt gedaan om de leden meer gemâk te verschaffen. EIGENAARSKREDIET Leeningbanlc in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in daze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrèst, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, n 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 5 tôt 6 uren. —o—- Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. Aile eigenaars o? zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten alie tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Bericht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatsehappijen van Oost-Vlaan-deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloop ge Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uiigezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfred Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, nr 35, te Wetteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 tôt 1 uur. Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 5 tôt 6 ure. Huishuurboekjes aan - . 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbei) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. Onkosten van verzending in meer voor de provincie. Pour paraître prochainement • La Question des Loyers par E. WINSEL. Om eerstdaags te verschijnen : Wat ieder eigenaar weten moet aan fr. 2,00 per exemplaar, per inschrijving fr. 1,50 Inschrijvingslijsten zulien ten huize aangeboden worden • v/V/V Aan Se iKClirijvers van DE EIGENAAR Door de schaarschheid en de duurte van het papier zien wij ons verplicht aile nuttelooze uitgaven te ver-mijden, en ons getal nummers tôt het stipt noodzake-lijke te bepalen. Daarom doen wij een laatste oproep aan onze lezers van den buiten, en inzouderlijk aan de maatschappijen van Aalst, St-Nikolaas, Lokeren, Sottegem, Ronse, Gee'aardsbe-gea, Wetteren, Audenaarde, Hasselt, Leuvei, Brussel, enz., zoo spoedig mogelijk het bedras: ervan ten bureele van het blad, Dampoortstraat, 61, te laten geworden, tegen den prijs van 1 fr. per jaar en per nummer (kosten van verzending ten laste van de inschnjvers). Aan allen bieden wij onze verontschuldigingen dezen oproep door het blad te moeten doen : door de moei-lijkheden van verkeer beschikken wij over geen andere middelen van ruehtbaarheid. De vervaldag der « abon-nenten » is sedert 15 April 11. verschenen. Deze welke vôôr 15 Juni aanstaande het bedrag ervan niet laten geworden, zulien het blad niet meer ontvangen. Het beheer van De Eigenaar. — VW Algemaene Vergadering van « Eigenaarsbelangen » van het arrondissement Gent. Zooals wij het in ons laatste nummer hadden aange-kondigd, was het Maandag 30 April dat deze zoo belangrijke vergadering plaats greep. Het was omtrent 6 1/2 uur als de heer De Bast, voorzitter, voor een vijftigtal leden de zitting opende. Deze spreekt den lof uit van de afgestorvene bestuurleden, welke tijdens den Iaatsten semester het tijdelijke met het eeuwige verwisselden, tevens den wensch uit- ' drukkende hen door knappe werkers te zien vervarjgen. Bij een vlug overzicht van den wanordelijken toe-stand, die zooveel schade berokkentaan de eigenaars, zegt spreker dat de^e de eenigsten niet zulien zijn die naar een heilzame en spoedige vrede snakken, want voor ons, ondanks de lofwaardigste pogingen, ver-slecht de toestand van dag tôt dag. Terloops wijst hij op de gebreken van het barema, dat hoegenaamd geen rekening houdt van lasten en verliezen door den eigenaar onderstaan, en waarbij zich nog gedurig een aan-tal verschillige risico's komen voegen. Zoo b. v. voor het kleinste huis in de stad gelegen betaalt men jaarlijks : 8.00 ft. lasten ten voordeele van de stad. 9.75 fr. » » » » de provineie. 10.00 fr. » » » » den staat. 19.50 fr. onderhoud en verzekering. 22.50 fr. voor stadswater. — Hetzij te samen 70.00 fr. zonder de intresten van hypotheek te reke-nen die zoovele eigendommen bezwaren. In gewone tijden mag de opbrengst van een welge-legen onroerend goed op 4 1/2 % worden gerekend, terwijl zij nu gemiddeld geen 2 % meer bedraagt. Spreker is van meening dat de eigenaar voortaan de . voorkeur zal dienen te geven aan goede papierwaarden, welke doorgaans een beteren intrest geven en zoovepl lasten en moeilijkheden niet berokkenen. Zijne redevoering geeindigd zijnde, verleent de heer voorzitter het woord aan den heer De Pue, schrijver der maatschappij. Deze begint met lezing te geven van het procès ver-baal der laatste algemeene vergadering, waarvan de volgende voornaamste punten de aandacht dienen te weerhouden : 1. Het bekomen eener kleine vergoeding voor huizen door ondersteunden bewoond. 2. Het oprichten van een reservefonds in den schoot der maatschappij, welke heden meer dan 5000 franken bedraagt en in goede staatswaarden geplaatst is. 3. Benoerning van een advokaat, welke de wekelijksehe zittingen bijwoont ten einde de lede.i met raad en daad te ondersteunen. 4. Aansluiting van de maatschappij tôt het Verbond der Eigenaarsmaatsehappijen van Oost-Vlaanderen. 5. Studie van een ontwerp om het nazicht van eigendommen aan leden toebehoorende te vergemakkelijken, alsook van een inlichtingsbureel dat, door een systeem van fichen, iedere eigenaar onmiddellijk moet toelaten zich over de hoedanigheid van ieder nieuwe inwoner te verzekeren. 6. Besluit in bestuurzitting van 8 Januari 11. genomen, waarbij de leden voortaan vrij zijn deurwaarders en experten volgens hun keus te bewerkstelligen mits goedkeuring van het bestuur. 7. Aan het Eigenaarskrediet nog een grootere uit-breiding te geven en derwijze nog meer nut an voordeel aan de leden te verschaffen. 8. Huishuurkwestie. — Uitslag van nazicht en on-derzoek. — Van 30 October 1916 tôt 30 April 1917 werden er 105 gevallen van niet-betaling aan het oor-deel van het bestuur onderworpen. (Welke uitslag deze bekwam, zegt de schrijver ons niet). 9. Voetstappen door het bestuur der maatschappij bij de vrederechters der kantons Gent, Ledeberg en Ever-gem afgelegd, om te beletten dat inwoners die huizen van een zekere kadastrale waarde betrekken, geen ge-bruik zouden maken van den huishuurbon om de eigenaars met eene kleinigheid trachten tevreden te stellen. 10 Benoerning van eene bijzondere commissie welke met het nazicht der boekhouding van de maatschappij gelast is. „„ 11. Kiezing van een nieuwe voorzitter. — In vervan-ging van den zoo diep betreurden Jan Temmerman werd in de bestuurzitting van April 11. tôt de kiezing van een nieuwe voorzitter overgegaan, Op de 15 aanwezige leden bekwam de heer De Bast 14 steminen. Een luidruchtig handgeklap begroet deze uitslag. De voorzitter bedankt de vergadering voor deze blijk van vertrouwen en zegt den post tegen wil en dank te hebben aanvaard bij gebrek aan kandidaten. Tôt het laatste oogenblik had hij gehoopt de hand te mogen leggen op een persoon welke door zijnen staat, zijne onafhankelijkheid en zijn karakter het voorzitter-schap met meer luister had mogen bekleeden, en door zijnen invloed aan de maatschappij grootere diensten had kunnen bewijzen. Bij gebrek aan deze verklaart hij het ambt te aan-vaarden en belooft zijn best te doen om den vooruit-gang en de grootheid der maatschappij te verzekeren. Thans kwam de schatbewaarder aan het woord om lezing te geven van het bilan. Daar deze ons niet werd medegedeeld, en wij bij eene al te vlugge opneming der cijfers eene dwaling vreesden, zien wij ons verplicht ons van aile mededeeling daaromtrent te onthouden. Het vijfde punt van de dagorde was de kiezing van zes bestuurleden in vervanging van 4 overledenen, een gevluchte en een welke sedert meer dan twee jaar de zlttlBgea niet meer bijwoonae. 1 De secretaris roept de namen af der kandidaten welke door het bestuur aan de vergadering worden aangeboden, en welke zonder stemming als dusnanig worden aanvaard. Deze zijn de heeren Dokter Maere, Claes, Van Troys, De Cock, De Vlieger en Callaert. Met eenige diepgeroerde en wel^epaste woorden dankt de heer Claes de vergadering voor deze blijk van vertrouwen, en belooft namens de nieuw gekozenen ailes te doen wat mogelijk is om de maatschappij meer en meer te doen groeien en bloeien. Het zesde punt dat aan de dagorde stond was van de maatschappij de noodige toelating te bekomen om aan onze hulpbank een nieuw krediet van 2000 fr. te verleenen. Gezien den grooten nood waarin zooveel kleine eigenaars verkeeren, neemt deze zoo nuttige in-stelling van dag tôt dag een grootere uitbreiding. Weliswaar hebben sommige groote eigenaars ons geld aangeboden om aan dat werk een grootere uitbreiding te geven, doch aangezien deze uitsluitelijk ten behoeve van onze beproefdste leden werd in 't leven geroepen, denkt het bestuur dat deze ook door de maatschappij dient te worden gevoed. Zooals men weet, kunnen de leden geld bekomen tegen 3 1/2 % op immobiliaire goederen, terwijl deze intrest tôt 4 % klimt voor aandeelen en obligatiën die in pand worden gegeven. Er dient nog te worden opgemerkt dat deze leening maar 50 % der nominale waarde dezer waarden bedraagt.Gezien de vergadering geene opmerkingen tegen dit voorstel inbrengt. wordt de leening door de maatschappij aan het Eigenaarskrediet gedaan, van 3000 fr. op 5000 fr. gebracht. Vooraleer te sluiten zet de voorzitter de leden aan niet werkeloos te blijven, maar van nu af naar middelen uit te zien om na den oorlog eene billige oplossing aan de huishuurkwestie te zien geven. De heer Derechter vraagt inlichtingen over het steun-komiteit tegen de oorlogsrisicos, destijds door Eigenaarsbelangen tôt stand gebracht, en waarvan men tegenwoordig zoo weinig nieuws verneemt. De voorzitter doet spreker opmerken dat deze geene verzekeringsmaatschappij is, maar wel een steunkomi-teit uitmaakt, die op het gepast oogenblik als tusschen-persoon zal optreden om van de openbare macht eanige hulp ten voordeele. van de getroffene eigenaars te bekomen. De heer Wyckaert dient klachten in nopens de wei-nige eendracht die onder de eigenaars bestaat. Velen onder deze aanvaarden maar al te lichtzinnig nieuwe huurders, terwijl andere aan sommige niet-betalers volledig kwijtschrift verleenen om zich des te gemakke-lijker van hen te ontmaken, alzoo de andere eigenaars foppende die in zulke bewijzen maar al te veel vertrouwen stellen. De heer voorzitter betreurt deze doenwijze en raadt de leden aan elkander met meer rechtzinnigheid te be-handelen, alsook van <eder plichtverzuimend huuraar die het huis verlaat, eene schuldbekentenis te doen teekenen. In geval van weigering moet men hen voor den vrederechfer dagen om deze schuldbekentenis door hem te doen vaststellen. Het was omtrent 8 ure als deze zoo merkwaardige zitting een einde nam.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes