De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond

312 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 April. De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond. Geraadpleegd op 12 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2sw7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Fabriekarbeider Orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond REDAKTIE EN ADMINISTRATIE : Diepestraat, 152, Antwerpen VIJFDE JAARGANG NUMMER 3 APRIL 1914 IN HET VOORUITZICHT VAN ONS AANSTAANDE KONGRES Het is nu twee jaar geleden dat de beste pro-pagandisten onzer Centrale in het Voll^shuis van Brussel in \ongres vereenigd waren. Allen, die er tegenwoordig waren, hebben nog altijd in het geheugen de hartverster\ende debatten, de J^ameraadschappelijJ^heid, het vu-rig streven tôt verheffing der jabrie\slaven, wel-\e het \ongres \enmer\ten. Twee jaren zijn sindsdien verloopen, twee jaren van harden strijd, onverpoosd wer\en, onophoudend agiteeren. Wat die twee jaren geweest zijn, met hunne propaganda, met hunne reusachtige algemeene werl^staking, het epos der belgische arbeiders-beweging, dat zegt u het verslag dat op dit oogenbli\ ter pers ligi en dat aan al onze leden gezonden zat worden. Leest dit boekje aandachtig, fyameraden, het is geheel en gansch aan uwen strijd gewijd en put er lessen uit voor de toefyomst ! Op 30 Mei a. s. fyomen we weer bijeen om nieuwe middelen te beramen Voor den \omen~ den strijd, om onze organisatie verder den weg van den vooruitgang op te stuwen. In dit nummer \ondigen we de ingekomen verslagen aj over de punten die op het \ongres zullen bespro\en worden. Wij trekj^en er de bijzondere aandacht op onzer leden. Leest ze aandachtig, \ameraden, bespree\t ze grondig in uwe afdeelingen; aldus zult gij een vruchtbaar \ongres voorbereiden ! Vooruit, fyameraden ! Ons hoort de toe\omst ! WEERAL EEN... «Ze zijn dezen morgend met de wieg voor-bijgereden. Er zal er weer eenen verongelukt zijn. Een doc de misschien...» Als men, zooals ik, in eene nijverheidsge-meente woont, in de nabijheid der fabrieken, hoort men nogal dikwijls de geburen in dien zien tôt elkander spreken. Het is zelfs geen nieuws meer. Maar toch geraakt men er niet in gestaald. Men denkt on-willekeurig aan het ongelukkig huisgezin, waar nu droefenis en ellende heerschen gaat, waar kinderen zullen huilen om vader; de moeders weenen om den levensgezel... Aile dagen leest men in de dagbladen arti-kels waarin men de afschuwelijkheden van den corlog aanklaagt, den broedermoord der volke-ren vervloekt... En iedereen zucht en weeklaagt over de lijken en gekwetsten die men zou kunnen oprapen op het slagveld... als de corlog uitbreekt. Maar men denkt niet genoeg aan de vermink-ten, aan de gekwetsten, aan de dooden, die men cpraapt op het slagveld van den arbeid... Ja, het is bij hcnderden, bij duizenden dat al die onbekende helden, wier namen men nooit uitspreken zal, voor wie men nooit gedenktee-kens oprichten zal.vallen in de fabrieken,op den bodem der mijn en van de hoogte der stellingen. De statistieken der ongevallen van den arbeid zijn huiveringwekkend ! De werkende klas, en al de kameraden die rond onze vlag geschaard zijn, hebben tôt heili-gen plicht den vcortdurenden socialen strijd te doen eindigen, waarvan zij de ongelukkige en cnschuldige slachtoffers zijn ! De werkende klas is aan zich zelven verschul-digd aan onze regeerders eene degelijke onge-vallenwet te ontrukken. Dat is het belangrijkste gedeelte van den strijd tegen het huidige stelsel, het is te zeggen een stelsel van onbeschaamd kapitalism, van tra-nen, slijk en bloed ! Groote woorden? Oh neen ! kameraden. Bezie maar enkel de statistiek der laatste jaren. Voor het gezamenlijke der aangenomen in-stellingen van verzekering bedroeg het getal aangegeven arbeidsongevallen in 1909. 1 53.1 16 in 1910, 170.649; in 1911, 187.354, het is te zeggen, op 3 jaar tijds eene vermeerdering van meer dan 22 per honderd ! ! In 1909 waren er 499 aangegeven gevallen met dcodelijken aflcop; in 1910, 581 ; in 191 1, 613, het is te zeggen op 3 jaar tijds eene vermeerdering van bij de 25 per cent. De ongevallen die eene bestendige onbe-kwaamheid tôt arbeiden hebben voor gevolg ge-had, zijn als volgt in getal gestegen: In 1905, 952 ongevallen; in 1906, 2194 ongevallen; in 1907, 2500 ongevallen; in 1908, 2360 ongevallen; in 1909, 2309 ongevallen; in 1910, 2629 ongevallen; in 1911, 3027 ongevallen.Hier is de vermeerdering sinds 19Q9 meer dan 31 per cent ! Hieruit zien we' dus dat het getal arbeidsongevallen vermeerdert terzelfdertijd als hunne grootheid. Dat komt, omdat de arbeid steeds in intensi-teit, in hevigheid toeneemt en dat de werkge-vers nog altijd den brui geven om het nemen der noodige voorzorgsmaatregelen. Hoe komt nu de maatschappij die slachtoffers van den arbeid ter hulp? Door de onvolmaakte en onvoldoende wet van 24 December 1903. Hierover zeggen we wel een woordje in een volgend artikel. JAN. De Paaschklokken luiden! Wanneer dit nummer van den ((Fabriekarbeider)) in uwe handen komen zal, kameraden, zullen alom de paaschklokken hunne blijde to-nen doen weergalmen... Voor velen is het eene gewoonte op Paasch-dag allerlei beschouwingen ten beste te geven, over de hergeboorte der natuur, die symbolisch wordt voorgesteld door de opstanding van Chris-tus. En wie met eenige dichterlijkheid begaafd is, weet zijn beschouwingen vast te knoopen aan nieuwe liefde, nieuw leven, nieuwe vreugde... IJdele woorden baten weinig. Voor de werk-lieden is Paschen een dag gelijk de andere, een dag van miserie, van ontbering. Indien de werk- man een weinig nadacht, zou hij ondervinden dat er door hem geen feest van hergeboorte kan gevierd worden, in een samenleving waar hij gedoemd is om altoos, zonder ophouden, het-zelfde spoor te volgen, denzelfden last te tor-schen.Dagen komen en gaan, en gedurig blijft de tcestand voor hem onveranderd, wordt eerder slechter. Bazen vereenigen zich, om doelmati-ger den arbeid hunner slaven uit te buiten. En het gezag helpt hen; het laat niet toe dat de ver-drukten opstaan om zich tegen knevelarij en uitbuiting te verzetten. Ailes wat in een burger-maatschappij dient om de voorrechten der bezit-ters te vrijwaren, wordt opgeroepen ten einde elke beweging der zwoegers te stuiten. Voor hen geen opstanding, geen herleving, geen nieuw, herboren bestaan. Voortzetting van hun lijden, is wat hun rest. Dulden is het lot van hunne klas. Zoo schikte het, zegt de socialist, de klasse dergenen, die leven op den arbeid van hun tôt knechtschap gebrachte medemenschen. En tegen die schikking verzet zich de klasse-bewuste proletariër, de denkende mensch; in zijn geest gaart het ook, en broeit het, zooals het gaart en broeit in den schoot der aarde, bij het weerkeeren der lente. En hij droomt er van, een eind te stellen aan zulke hatelijke schikkingen. Hij denkt er aan, den ijzigen mantel van ellende en gebrek af te nemen van de schouderen van wie lijden; de droeve, sombere harten te verlichten en te ver-warmen, in de stralen der zonne van gerechtig-heid.De klokken luiden in de kerken en de pries-ter houdt den geloovigen voor, dat hunne tonen een blijde bcodschap van nieuw leven verkon-den.De socialist wil ook klokken doen luiden; maar de tijding welke hij der menschheid bren-gen wil is geene boodschap van onderwerping, wèl een vreugdige mare van vrijheid en recht-vaardigheid.En die boodschap zal komen: de Paaschzon van het socialism zal opgaan, en weldra zal haar weldoende warmte, voor de armen, de verdruk-ten, de dulders der samenleving, een lente doen ontluiken van welzijn, van vrede en geluk... Zijne majesteit s De Onderkruiper Hij scheldt op de vakbeweging, Beweert dat het niemendal geeft, 't Qeploeter voor beteren toestand, Waar zijn makker zoo vurig naar streeft. Hij laat ze maar werken en ploet'ren, Hij maakt zich voor niemendal warm, Geeft zijn centen aan nuttiger dingen, « Die vakbond maakt nood'Ioos arm. » « De bazen, zij zijn nog zoo kwaad niet. * Zoo roept hij zijn makkers toe. « Maar ge moet ze niet meer zoo plagen, » Neem een voorbeeld aan dat. wat ik doe. » Hij wordt dan ook daaglijks geprezen, « Oppassend, voorkomend, beleefd, » Dat zijn zoo de mooie woordjes, Die de baas als belooning hem geeft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1910 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes