De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond

286 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Mei. De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond. Geraadpleegd op 14 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26qx54/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Fabriekarbeider Orgaan van den Belgischen Habrlelcarbeicler-sbonci REDAKTIE EN ADMINISTRATIE : Diepestraat, 152, Antwerpen VIJFDE JAARGANG NUMMER 4 MEI 1914 NA VIER JAAR !... In Mei 1909 werd het eerste kongres bijeen-gercepen, dat voor taak had te pogen in België tusschen de bestaande fabriekwerkersorganisa-ties en gemengde weerstandskassen eene centrale organisatie te scichten. Een jaar nadien bezat deze organisatie reeds haar orgaan. Op 1 April 1910 verscheen het eerste num-mer van den «Fabriekarbeider)), den jongen strijder, die geroepen was kloekmoedig ten velde te trekken tegen al de misbruiken, tegen al de ongerechtigheden welke de slaven der fa-brieken te verduren hebben. In het iiileidend artikel stonden volgende tref-fende woorden: uThans beschikhen wij over een blad, een blad dat sprefyen zal van strijd, een blad dat strooien zal het zaad van verzet; dat opweWen zal die duizenden jabrie\slaven, well^e steeds voortgezweept worden in de reusachtige fabrie-\en, om woel^erwinsten te scheppen voor de hun onbekende uitbuiters, aandeelhouders dier fa-brie\en. » Toen we van gezel Mahlman, die onzen lezers de beste herinneringen nagelaten heeft en zich aan andere werken wijden moest, de redakcie-pen cvernamen wisten we maar al te goed welke mceilijke taak we gingen op ons nemen. îf» îjC Hoevelen cnzer goeie propagandisten zijn er niet, welke zich van den In Januari tôt den 31n December, dag-in, dag-uit, onvermoeid wijden aan de organisatie hunner medearbei-ders ? Zij gunnen zich soms maanden lang geen enkelen \rijen Zcndag. Zij houden zich weinig met hunne familie bezig. Zij gunnen zich weinig ontspanning en vermaak. Cnverpcosd wijden zij hunne beste krachten aan onze grcote, heilige zaak. En wanneer die jongens, welke zich zulke grcote cpofferingen getroosten, zien dat steeds weer een groot deel diergenen, die we dachten voor onzen strijd gewonnen te hebben, ONZE ZAAK DESERTÈERDEN, dan laten ze soms den kop hangen en verliezen den moed. Over die déserteurs wordt er in het verslag, dat al onze leden gekregen hebben, breedvoerig gesproken. De rede van hunne ontrouw aan de organisatie is niet ver te zoeken. De oorzaak is in de meeste gevallen cnverstand. Zij kunnen den prijs eener overwinning niet naar waarde schat-ten. Anderen wanhopen aan den zege van de arbeiderszaak; bij anderen nog is de liefde tôt onze zaak slechts een enkel strooivuurtje, ofwel zoeken ze slechts in de organisatie persoonlijke voordeelen. Bij allen ontbreekt het aan klasse-bewustzijn, aan overtuiging. Zij kunnen wel cens meege-sleept worden in de eene of andere beweging, maar zcodra is het kookpunt er niet af of ze verdwijnen als sneeuw onder de zon. Nieuwe leden winnen is dus niet hoofdzaak. WIJ MOETEN ZE BIJ ONS HOUDEN, door te waken op hunne gehalte, door er rotsvaste kerels van te maken, altijd bereid tôt den strijd, vol opofferingen voor de goede zaak . Daartoe mcet vooral dienen: ONS VAK-BLAD. In de eerste plaats heeft het eenen opvoeden-den roi te vervullen. Het moet de moedeloos geworden propagandisten heropbeuren, van onze leden wakkere strijders maken. Aan die taak hebben wij onze beste krachten gewijd. Wie cnze jaargangen doorbladert vindt er van het beste bewijs. Het kwam er op aan, zonder omhaal van woorden, in eenvoudigen stijl opgestelde, op-vcedend.e artikels te geven om onze kameraden eenen helderen kijk te schenken op den strijd der arbeiders in het algemeen, de voornaamste gebeurtenissen op sociaal gebied en op dat der vakbeweging toe te lichten. We moeten dit doen op zulke aangename wijze mogelijk. Onze schrijftrant moest niet gaan boven de verstandelijke vermogens onzer kameraden. Vooral moesten we ons hoeden voor opgeschroefdheid in de taal en onze nei-ging onderdrukken, die ons zoo dikwijls voert tôt phantaseeren of tôt zweven in hooger sfe-ren.Daarenboven moesten we aan het blad een aangenaam cpzicht geven, strijd artikels afkon-digen zonder in herhalingen te vallen, zooveel mogelijk plaats verleenen aan lokale korrespon-denties, zonder nochtans hierin te ver te gaan, ten einde het blad niet ongenietbaar te maken vcor de overige lezers. Over ailes wat er wetenswaardig voorviel in de nijverheden, waarin we gebezigd worden, moesten we onze kameraden inlichten. Dit ailes hebben we gedaan in de mate die de beperkte plaatsruimte ons toeliet. We hebben cok nog verscheidene artikels ten beste ce geven met een opvoedend karakter, ten einde cnze kameraden een helder inzicht te geven over den strijd der arbeidende klasse voor eene betere samenleving. Al deze rubrieken hadden voor ons hetzelfde belang. Aan allen hebben we onze zorgen gewijd, want ieder mcet in ons blad zijne gading vinden. Ons blad is nochtans nog voor veel verbete-ring vatbaar. Het zou minstens tweemaal per maand verschijnen moeten en grooter van for-maat worden, wilden we het opmaken zooals we het graag wenschten. Hoevele studies cver nijverheden in andere lan-den, over de beweging onzer werkgezellen in de zustercrganisaties, wat al wetenswaardige in-lichtingen en beschrijvingen vcor de werklieden der chemische nijverheden, der papierfabrieken, enz., enz... zijn er niet in onze pen moeten blijven steken, omdat we over te weinig plaats beschikten ! Maar ge hebt d.aar de schatbewaarder, die u met schuinsche blikken beziet en angstvallig naar de brandkast kijkt en de overige leden van het Centraal Bureel, die hunne armen ten he-mel heffen, wanneer ze denken aan de kosten, welke een blad, gansch beantwoordende aan cnze opvatting, kosten zou. En die menschen hebben gelijk... Onze finanties en ons le dental laten niet toe, al is ons blad nog zulk uitstekend propaganda-middel, ervan te maken: een ideaal-vakblad. Dat zal komen, kameraden, als ge allen, als goede bondssoldaten, ijvert voor onze grootwor- ding. Ondertusschen beloven we nochtans nog merkelijke verbeteringen te brengen aan ons blad. We denken er o. a. aan onze volgende num-mers te illustreeren. Dat onze kameraden nu eens allen de han-den uit de mouwen steken en er voor zorgen, dat het blad steeds zorgvuldig verspreid worde en weze wat het wezen moet, die propagandist die in de gezinnen der fabriekwerkers dringt, hen aile maanden woorden van hoop in de toekomst brengt, hen opwekt tôt nieuwen strijd... Kameraden ! Houdt uw blad in eere ! HET IS DE FAK-KELDRAGER UWER HEILIGE ZAAK ! ! L. Janssens. De internationale der Fabriekwerkers In het verslag onzer Centrale wordt er ook gesproken over onze Internationale. Dit verslag was juist ter pers, toen we het derde jaarbericht ontvingen van gezel Brey, onzen internationalen sekretaris. Dit bericht bevat belangwekkende gegevens over cnze beweging in het buitenland. Plaatsgebrek belet ons er in dit nummer over uit te wijden. Wij zullen er toekomende maand een artikel aan wijden. Moet er eene grootere zelfstandigheid aan de afdeelingen verleend worden ? « Werkstakingen zijn oorlogen. Wie oorlog wil voeren, moet zich hebben toegerust ten strijd, gewapend tôt de tanden. Wie een oorlog wil winnen moet niet roekeloos beginnen, niet in drift, maar moet zijn oogenblik kiezen, na bedaard overleg. F. M. Wibaut. Verder in het blad vinden onze kameraden het verslag ingediend door de afdeeling Andenne, waarin deze eenige veranderingen voor-stelt te brengen aan de statuten. Wij hebben het te laat ontvangen om het nog af te kondigen in het laatste nummer, zoodat het voor het kongres niet meer in de groepen zal kunnen besproken worden. In ons vorig nummer hebben wi] reeds doen kennen, welke de voorstellen waren onzer kameraden van Andenne. Een bij zonder belang heeft alleen het voorstel tôt verleenen van eene groctere zelfstandigheid aan de afdeelingen. Luidens artikel één, van hoofdstuk XIX der statuten, dat de loonbewegingen betreft, is de toestemming van het centraal bestuur noodig om eene loonbeweging op touw te zetten. De afdeeling Andenne nu stelt vcor te bepa-len, dat deze toestemming zou verleend worden drie dagen nadat eene afdeeling de vraag zal gestuurd hebben aan het centraal bestuur. Onze kameraden van Andenne doen dit voorstel, omdat zij van meening zijn, dat de afdeelingen niet vrij genoeg kunnen ademen in het enge keurslijf der statuten, dat hare bewegin-gen belemmerd worden door de al te strenge bepalingen der standregelen... Zooals wij reeds zeiden, verdedigen zij dat laatste voorstel door geen enkel argument, dat zou kunnen stof leveren tôt grondige diskussie in de groepen...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1910 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes