De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

849 0
01 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 September. De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven. Geraadpleegd op 30 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2f7jq0tg5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derde Jaargang, nr 35. Prijs per nummer : 8 centiem. Zonrîas: 1 ReDtembër De Gazet van Leuven Aboniraettîeritspriis s OPSTEL EN BEHEER : Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn AANKONDIGINQEN : Naar overeenkomst. per :aar _ t _ 400 fr. i t/.o *i \t i/jo PII\/P\I I 0 5te1' — Ongeteekende brieven of bijdragen worden BOEKBESPREKING : Het inzenden van ééitexemplaar Voor zes maanden ' ' . 2.00 fr. Il ' *^aaîlisc'îe *es*> 14o, LcJVclJ j nift in aanmerkinggênomen. — Handschriften worden geeft recht op vermelding ; twee exemplaren op v™r A r; a mpan^n 1.00 fr. :i Postcheck-rekening Nr 242 , ni-et terug gegeven. bespreking. Het Fransch in de lagere schoo! Verordening houdende wijzigin der wet van 15 Juni 1914 □ □ Dat de Vlamingen door de onde: wijswet van Juni 1914 weer eens g( fopt werden, behoeft geen betoo meer. Door de stelling : « het gezins hoofd bepaalt de moedertaal van h( kind», werd de deur open gelaten voc bedrog, omkooperij, vreesaanjaging soms broodroof, eigenwaan en slecb begrepen belang. Het getal klasse met Fransch als voertaal was sinds dien niet verminderd, wel integendeei In hun dommen haat tegen ai wa Vlaamsch is, hadden de stedelijke be sturen en de vrije gestichten hunn razende Franschdolheid nog verdub beld : dat heette vaderlandsliefde R. De Cneudt luidde de alarmklok ii Groot-Brussel. In Leuven en in anderi steden ging het wel niet beter. Daaron moesten er afdoende maatregelen ge noraen worden, die eindelijk het eenig goede princiep huldigden : landstaai voertaal.Hebben de Vlamingen Vlaam sche klassen in 't Walenland ? Waar om moeten de Franschsprekenden hie: dan beter bedeeld zijn en genieter van een voorrecht, dat in geen lanc ter wereld bestaat? Het welzijn van het volk is het ware doel van het schoolonderricht ; niet di van eene enkele klasse, zooals dit to hiertoe het geval was : heel de masse moest Fransch leeren, omdat enkele begunstigden der fortuin dit aldus wenschten. Daarmee is het nu amen en uit Het Fransch — de wensch werd reeds uitgedrukt op 't Congres van hel Davidsfonds 1905, voorzitter wijlet: Heer Fr. Schollaert — ligt nu buiten de lagere school. En dit is maar goed ook : van al de kinderen die de lagere school bezoeken zijn er twee klassen t'e maken. Ofvvel leeren ze een stiel, bewerken het land enz. na h urine 14 jaar, ofwel studeeren zevoort. Van welk nut was voor de eersten het af-zagen van die enkele Fransche tijden en enkele tientallen Fransche woorden, die ze toch nooit in een fatsoenlijk zinnetje konden gebjuiken en waaraan zoo bitter veel tijd en moeite verloren ging? Na 6 maanden thuis blijven was dat louter mernoriewerk vervlo-gen. De anderen zullen in hunne ver-dere studiën Fransch leeren, lijk ze Rekenen en Natuurlijke Wetenschap-pen leeren, maar merk wel op : de vooruitgang zal veel sneller zijn en de jeugdige geesten zullen niet meerver-stompt worden door het te vroegtijdig inpompen van twee verschillende woorden voor elke afzonderlijke zaak. Ieder onderwijzer en elk mensch met een weinig gezond verstand weet wat moeite het kost, het kind reeds ééne taal grondig aan te leeren, zoodat het er kuune een briefje in opstellen, een zin verstaan, hem lezen, ja, hem lezen, want hoevele groote menschen nu kun-nen helaas niet lezen, dat is, verstaan en beoordeelen wat hun wordt voor-gelegd. Welk Vlaamsch werkman ver-stond vôôr den oorlog een boek over zijn vak en was bekwaam er zich op zijn eigen houtje in te volmaken? Tôt daar moeten we komen en dan zal ons ras eerst kunnen beginnen di weg des vooruitgangs te bestijgé De laatst verschenen verordening c het lager onderwijs is daar een gron slag toe. ^ Wie toegelaten wil worden tôt h afleggeti van een eksamen aan 't ; eender welke school, wie een ope baar ambt wil bekleeden moet drag zijn van een der getuigschriften doi ? de verordening ingesteld, bewijzenc dat het Nederlandsch voldoende onde •t wezen werd. Vrije gestichten mog( r nu de verordening niet toepassen t •> voortgaan in hun onvaderlandsch wei • de kinderen te vermuilezelen ; oude: 1 mogen hun kinderen in hun doi vooroordeel naar die scholen zende • en uit officieele scholen zelfs teru< t trekken : ze ontzeggen daardoor allee ' hun kweekelingen den toegang te - aile openbare ambten en toi het hoc ger onderwijs. Want het zal dan niet meer zijn van 1 « Met Fransch komt ge overal, m< ; Vlaamsch alleen nergens ». Neen, d 1 landstaai—gelijk het in elkengezonde staat toch maar moet zijn en is —• d taal van het volk alleen zal de sleut( zijn tôt aile kennis, de trap tôt elk verbetering in den maatschappelijke toestand. De Franskiljons — zij, die het vol 1 niet kunnen rieken, laat me toe het t I 1 zeggen : die met Petrone meenen de het volk zweet en stinkt — zij, di ; zich door een vreemde taal boven he volk willen verheffen en er zich va • afscheiden om het beter te kunne: onderjukken — zij zullen nu wel zeg ; gen : « 't is een Duitsche maatrege ge moet hem niet dulden ». Dan zeg gen wij : Neen, 't is een Vlaamsch maatregel — een Duitsche zou ziji de kinderen doen Duitsch leeren, maa dat gebeurt niet; 't is een maatregel voor 't heil van 't volk, en daarom ver dient hulde gebracht aan den koenei Vlaming Gevolmachtigde J. de Deckei die hem voorlegde, en aan aile Via mingen die hem hielpen stemmen. Veel werd er reeds verbeterd in he lager onderwijs sinds de democratischi Vlamingen aan 't beheer zijn en ho pend zien we uit naar den tijd da ieder kind, 't zij rijk of arm, verplich zal zijn in zijne gemeente tôt oj zekeren ouderdom het kosteloos staats onderwijs te volgen. Geen vrije of ondersteunde scholei meer ! Geen betalende lagere scholen meer J. V. Aan de Studenten Hoogeschool van Gen- Nu wensch ik nog voldoening te gevei aan hen, die belang stellen in den gani der Hoogeschool van Gent, om zoo ieven te gemoet komen aan de vraag naa inliclitingen nopens den toestand, vai wege toekomstige hoogstudenten. Het heeft langen tijd raadselachtig ge schenen hoeveel studenten er eigenlijk we mochten zijn aan de Hoogeschool vai Gent. Ziehier de min of meer ofjicieel cijfers op 1 Februari 1918. V/ijsbegeerte en letteren : 104 manne lijke, en 24 vrouwelijke ; rechtsgeleerd heid 12 ; wis en natuurkunde 62 manne lijke en 2 vrouwelijke ; geneeskunde 35 technische school 86; hoogere handel school 44, land- en tuinbouwschool 23 Dus samen 392 studentinnen en studenten sinds dien zijn er nog een twintigtal bij în gekomen, dus een flink getal, gezien dt n. tijdsomstandigheden, en de duurte vat, ,p het leven. De studenten worden onderwezen dooi een degelijk leeraarcorps ; om slechti eenige te noemen : Prof. Hoffman, rector, Prof. De Decker, decaan der faculteit van :iJ wijsbegeerte en letteren, Prof. Menzirath, buitengewoon hoogleeraar, eveneens in sr de faculteit van wijsbegeerte en letteren, Dr Prof. R. Speleers gewoon hoogleeraar in le de oogheelkunde, Prof. De Bruycker, r. buitengewoon hoogleeraar en bestuurder ,n der Hoogere Land en Tuinbouwschool, n Prof. Claeys, buitengewoon hoogleeraar ^ en bestuurder der Hoogere Handelschool, Prof. L. Dosfel, gewoon hoogleeraar in de S faculteit der rechtsgeleerdheid enz. Hier na de meening van verscheidene n studenten, over de professoren : We heb-ben geenszins te klagen ; de eene biedt n natuurlijk zijne wijsheid beter te koop d dan de andere, dat wil zeggen de eene >- heeft meer talent om te onderwijzen dan de andere, en op het examen zijn allen tamelijk streng : zij doen ons werkelijk ^ blokken. Een volgende maal wat meer over de inrichting van het studenten leven ! 11 Bert Txitsmans Student aan 's Rijks Hoogeschool van Gent e - 11 Ylaamsch-Katholieke Arrondissementsbond k Leuven. e Werkzaamheden voor de volgende week : i Zondag 1 September. — Boekerij j en leestafel van 10 tôt 12 a. 's voormid-! dags. Dinsdag 3 September, van 7 tôt j 9 uur. — Boekerij en leestafel. Woensdag 4 September. — Te 8 uur a stlpt, Vergadering van de tooneel- en ~ zangafdeeling. Donderdag 5 September, — Te 8 uur Bestuursvergadering voor de Jonge Wacht. Boekerij en leestafel van 7 tôt 1 9 uur. Vrijdag 6 September. — Te 8 uur ' stlpt, Plaatselijke Vergadering voor de leden van den VI. Kath. Arrondis-I sementsbond. Zaterdag 7 September. — Van 7 tôt 9 uur, Boekerij en leestafel. TOONEEL Alhambra i HET VLAAMSCH TOONEEL t Zennelaan, 22, Brussel , Zondag 1, Maandag 2, Woensdag 4 en Donderdag 5 September, in avond-verlooning, om 8 uur, alsook Zondag r 1 September in de dagvertooning, om 4 uur : DE LEVENDE BRU©, groot [ melodrama in 4 bedrijven en 11 tafe-j reelen. y l Het Gezelschap « Het Vlaamsch Tooneel » van Brussel zal opvoeren : 1° Te Diest in de zaal de Casino, l Groote Markt : Vrijdag 30 Augustus, i om 8 1/2 uur : HET LUSTIGE ? WEEUWTJE, prachtige operette in 3 bedrijven, door Victor Léon en Léo Styn. 2° Te Mechelen, in de Nationale Schouwburg Bruel : Dinsdag 3 Sep-' tember, om 8 uur : PRINS EN BEDELARES, groot romantisch krijgs-: spel in 5 bedrijven en 6 tafereelen, door S. von Letz. Mededeelinqen. ooo Ministerie van Wetenschappei en Kunsten Lager Onderwijs Op 2 September e. k. te 9 u. T. T. zal in d' Rijksnormaalschool voor jongens, Berkendaal straat, te Brussel en in de Rijksnormaalschoo voor meisjes, Gondbloemstraat, te Laken, eei bijgevoegd ingangsexamen plaats hebben. De belanghebbenden worden verzocht on middellijk hunne aanvraag met de noodigi stukken aan het middenbestuur, 25, Liefda digheidstraat, Brussel, te laten geworden. Zi mogen zich zonder verdere uitnoodiging bi het bestuur der Normaalschool op voornoem den datum aanmelden om het examen af t< leggen. Bij deze inrichtingen is een pensionnaa gevoegd, waar de leerlingen aan gematigder prijs kost en inwoon kunnen verkrijgen. Vooi nadere inlichtingen gelieve men zich te weiv den tôt het bestuur der normaalschool. Kosteîooze lagere Jongensschooi Kostelooze lagere Meisjesschool Bij de Staatsnormaalschool voor onderwij-zers, Berkendaalstraat te Brussel en bij de Staatnormaalschool voor onderwijzeressen te Laken is eene kostelooze lagere school niel vierden graad gevoegd. Om inlichtingen te bekomen en kinderen te laten inschrijven, wende men zich tôt hel bestuur der normaalschool. Voorbereidende Afdeeling tôt de Normaalschool Jongelieden, die op het einde van het schooljaar het toelatingsexamen tôt de normaalschool wenschen af te leggen kunnen kosteloos de lessen in de voorbereidende klasse vol een. Examen van Kantonnaal Opziener Qproep toi de^Kandidaten. In den loop van de maand September e. k. zal te Brussel een examen plaats hebben voor aspiranten naar het getuigschrift van bekwaamheid tôt het ambt van kantonnaal opziener. Om toegelaten te worden moet de betrokkene bewijzen : 1° Dat hij houder is van het diplo-ma van lager onderwijzer of van het middelbaar onderwijs, tweeden graad; 2° Dat hij minstens 10 jaar dienst telt in één der hiernavermelde inrichtingen van lager onderwijs : gemeente, aangenomen en vrije scholen, voorbereidende afdeelingen der staatsmid-delbare scholen, gemeentelijke mid-delbare scholen, inrichtingen van pri-vaat middelbaar onderwijs, normaal-scholen en oefenscholen van den Staat of aangenomene. De aanvragen, bij welke de stukken dienen gevoegd, die bewijzen dat aan voormelde voorwaarden is voldaan, moeten onmiddellijk ingezonden worden aan het Ministerie van Weten-schappen en Kunsten. Het examen zal plaats hebben in de Rijksmiddelbare school, Broek-straat, te Brussel. De kandidaten zullen later over den dag en het uur, waarop het examen begint, ingelicht worden. Een examen over Nederlandsch zal het eigenlijk examen voorafgaan. Hoogeschoolîeergangen. Zooals vorig jaar, sinds 1914, zal de Teaching-Club zijne tôt de kandida-tuur in natuurlijke wetenschappen voorbereidende hoogeschoolîeergangen den 16en September hernemen, Troonstraat 146. Er wordt herinnerd dat die leergan-gen ook toegankelijk zijn voor juffers. □ o IETS □ □ voor iedere week VADERLANDSCHE SCHIEDENIS V V V Haast beginnen de scholen weer. i Dan wordt er in de lagere klassen i weer vaderlandsche geschiedenis ge-leerd. Zou 't nog altijd « Belgische » geschiedenis zijn, 't is te zeggen de vervalschte waar, met welke, op regee-ringsbevel, drie-vier geslachten lang het verstand onzer kinderen op hol gebracht werd? Tôt de vervlaamsching van 't onderwijs behoort in allereerste plaats de nationaliseering onzer geschiedenis, en zulks niet slechts door de taal — moedertaal voertaal — doch en vooral door den geest, waar-vau het onderricht moet doortrokken zijn. Die geest was tôt heden toe uit-sluitend Belgisch, en grooter leugen dan die zoogezegd Belgische geschiedenis is er nooit geweest. De hervor-ming van het geschiedenis-onderricht in de scholen is mee van het dringend-ste, wat de gezondmaking van het Vlaamsche volk vereischt, omdat door de geschiedenis vooral het nationaal bewustzijn wordt gewekt. De vervalsching der geschiedenis behoorde zoozeer tôt de orde van den dag in ons Belgisch staatswezen, dat mannen als professor Jan David er zich niet konden aan onttrekken : de Vaderlandsche Historié van den ver-dienstelijken Leuvenschen hoogleeraar is, spijtig genoeg, in Belgischen zin geschreven. Men moet niet vragen, wat de kleine schoolhandboekjes waren, die hiervan afgegoten en vaak nog erger verbelgischt werden. Om te beantwoorden aan het regee-ringsprogramma eener Belgische geschiedenis, moest het onderricht bij de zoogezegde « oude Belgen » aanvan-gen. Waar dit onderricht zich dan niet voornamelijk tôt de huidige Belgische provinciën beperkte, moesten alleszins de nauwe betrekkingen van ras en afkomst, welke de oorspronkelijke bevolking onzer gouwen met de groote Germaansche familie van tegen en over den Rijn verbonden, met opzet verzwegen, om de heel losse aanknoo-pingspunten met de meer zuidelijk wonende stammen, — welke César voornamelijk als Belgen betitelde — bij voorkeur te doen uitkomen. De inval der Frankische stammen in de Nederlandsche gewesten en de onder-werping van geheel Gallië aan der--zelver gezag — waarin de Franschen aanleiding vonden om zich eenen naam toe te eigenen, die hun niet toe-komt — gaf den Belgische-geschiede-nisschrijver opnieuw gelegenheid tôt eene gewilde begripsverwarring, door het laten-opgaan van het eigen-natio-nale leven in de algemeene geschiedenis van het Frankische rijk. Bij deze aanvankelijke, wat wij zou-den kunnen heeten, de oorsprongen-vervalsching, sluit zich de tweede groote vervalsching aan, namelijk het verzwijgen onzer enge politieke betrekkingen, niet alleen met Noord-Neder-land, met hetwelk wij tôt xvie eeuw toe geheel en al hetzelfde volk uit-maakten, maar ook met Duitschland, met hetwelk wij vele eeuwen, eene politieke eenheid vormden, niet alleen — zoodat wij Duitschers waren met naam en daad, — maar waar wij daarenboven zeer nauwe ekonomische betrekkingen mee onderhielden, van welke het Hanzeverbond eene der machtigste uitingen was. Toen zooals thans leidden onze handelswegen eenerzijds naar Duitschland, zoodat hiervoor zelfs spéciale banen waren aangelegd, anderzijds naar Holland, vanwaar b. v. de Limburger Teuten bij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Leuven van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes