De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1992 0
26 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3775t3hg91/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

86 3m Donderdag 26 Novemkr 1914 S' 37 i DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Burselen te Genl nr 16 Ketelvsst DAGBOEK De Duitscbe soldâtes TE GENT. âekendmakîng. m,ïk vestig de sandacbt der bevolking van België spp het feit, dat de verkoop en het verspreiden San dagbladen en van aile mededeeliagen, door pie drukpers of op andere wijze vervaardigd, die Siet uitdrukkelijk door de Dultschs censuur goedgekeurd ziin, streng verboden is. Elke over-jtreder zal onmiddellijk aangehouden en met Sfforare hechtenis gestrai't worden. De Gouverneur-Generaal van België, Baron VON DER GOLTZ, Veldmaarschalk. Jîrussel, 4 November 1914. Aile voorwerpen, welke door personen uit de 'fiuitsche of vijandelijke legers in huizen of • ïioeven worden acbtergelaten, moeten door de !®igenaars verzameld en op de dichtsbijgelegen !«oor Duitscbe troepen bezette plaats tôt op den 1 December worden afgegeven. De Etappen-Inspekfeur Vrijbeer VON SECKENDORFF, Generalleutenant. Gent, den 23 November. Oorlog In België en in frankrijk. i]i£ nuifselie bran! BERLIJN, 23 November. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling van heden morgend uit het groota hoofdkwartier : ! De gevechten bij Nieuwpoort en bij Ieperen duren voort. I, Een klein Engelsch -smaldeél, dat tweemaal de kust nadeide, is door ons geschut verdreven. f[et vuur van de Engelscho marinekanonnen leef zonder uitslag. In het Argonnerwoud winnen wij stap voor Sîap terrein.De eene Joopgracht na de andere, het eene steunpunt na het andere wordt den Fran-schen ontnomen. Dagelijks worden ook een iaantal gevangenen gemaakt. : Een op krachtige wijze tegen onze stellingen (ten Oosten van de Moezel ondernomen ver-(kenning, is door een tegenaanval veihinderd. /Oit Fraîssehe bron : PARIJS, 22 November. (Reuter.) Officieel bericht van 11 uur 's avonds : ! Heden heeft een hevige beschieting van l,Ieperen plaats gehad, waarbij de Lukenhalle en iet stadhuis vernield zijn. | Vrij hevig geschutv'uur is er geweest in de Streek van Soissons en Vailly. | Van het overige gedeeite vaa het front valt ■iets te vermelden. PARIJS, 23 November. (Reuter.) Officieele Ikennisgeving van 3 ure s namiddags : j Gisteren heeît de vijaud een hevig kinonvuur ©p Ieperen, Soissons en Reims gericht. h Te Ieperen zijn de klokketoren van de kathe-draal en de markfgebouwen vernield. Tal van iiuizen zijn in brand geraakt. In Argonne hebben wij hevige aanvallen afge-glagenPARIJS, 23 November. (Reuter). — Officieel J»e richî van 11 ure 's avonds : Heden hebben er evenals gisteren, beschie-,4ingen met het geschut p'aats gehad in de streek jtan Soissons en van Reims. f In Argonne zijn hevige aanvallen van beide ^den zonder uitslag geblevcn. Bussischs-Duitsche OOfêLOG. Hit Dultsehe bron : p BERLIJN, 23 November. (WolfF.) Ambtelijke ■mededeeling van heden morgend uit het groote /hoofdkwartier : In Oost-Pruisen is de toestand onveranderd. p In Polen wordt de beslissing verdaagd ten ge* (♦olge van het optreden van nieuwe Russische Strijdkrachten uit de richting van Warschaw. j* In de streek ten Oosten van Czenstochowa en lien Noord-Oosten van Krakovv is de aanval van (de troepen der bondgenooten voortgezet. Uit Oostenrijksebe bron : à WEENEN, 23 November. (Wolff.) Kennis-geving vau den plaats ver vacgenden chef van den generalen staf, generaal-majoor von Hôfer : *, In Russisch Polen is nog geen beslissende uitslag. De bondgenooten hebben hun aan vallen ten oosten van Czenstochowa en ten noordoosten van Krakau voortgezet. Bij de verovering van Pllica hebben onze troepen gisteren 2400 gevangenen gemaakt. Het vuur van ons zwaar geschut had groote uitwerking. De over de Beneden-Dunajec opgerukte Rus-sische strijdkrachien konden niet verder komen. De stand der krijgsverrichtingen bracht met zich, dat wij enkele passen in de Karpathen tijdelijk aan den vijand hebben gelaten. Vrijdag heeft een uitval van het garnizoen van Przemysl de belegeringstroepen voor het Weste-lijke en Zuidwestelijke gedeelte der vesting ver teruggedrongen. De vijand houdt zich nu buiten schotsafstand. Uit Russische bron : ST-PETERSBURG, 23 November. (Pet. Tel., Ag.) Mededeeling van den grooten generalen staf : De strijd tusschen Weichsel en Wartha du'irt voort en draagt ten noorden van Lodz een uiter-mate hardnekkig karakterl Gisteren hebben wij overal de den geheelen dag ondernomen onstui-mige aanvallen der Duitschers afgeslagen. Van den kant van Wielun zijn nieuwe vijan-delijke strijdkrachten gesignaleerd, welke den Russischen linkervleugel beoogden om te . trekken. Aan het front Czenstochowa-Krakau onder -ging de toestand geen verandering van beteeke; nis. In de gevechten van eergisteren namen wij nog 500 Oostenrijkers gevangen. ST-PETERSBURG, 24 November. (Pet. Tel. Ag.) — Mededeeling van den grooten generalen staf : Verscheidene gunstige berichten zijn van het gevechtsterrein tusschen den Weichsel en de Wattha gekomen. Men meldt een achterwaartschô beweging van de Duitschers van de linie Strykow-Zgiers" , Szapek-Zduusliawola-Wozniki. (Dit is in de streek ten noordoosten, ten noorden en ten westen van Lodz. — Red.) RissisoDs-TirlsoâB eorles. Uit Turksche bron : KONSTANTINOPEL, 22 Nov. (Wolff). -Mededeeling uit het hoofdkwartier : Bii eeneu aanval van onze troepen op de Russische strijdkrachten, die in het dal van de Moerad (Armenië) wilden oprukken, sloegen de Russen onder aanzienlijko veriiezeu op de vlucht. Wij veroverden 3 veldkanoanen. Uît Russische bron : ST-PETERSBURG, 24 November. Mededeeling van den generalen staf van het Kaukasische leger : In de richting Erzeroem (Armenië) blijft de Russische voorhoede den vijand terugdrijven, nadat zij eene Turksche afdeeling heeft uiteen-gejaagd. Wij vermeesterden gedeelten van den trein en schietvoorraad. Ten zuiden van Kara Kilissa en van Alasjgerd (evcneens in Armenië, maar meer oosîelijk), hebben met de door geregelde troepen versterkte Koerden in verschilienda richtingen gevechten plaats gehad met voor ons gunsttgen uitslag. In Assrbeidsjan (N. W. Perzië) zijn de Tur-ken in de streelc van den pas van Khanesper en ook van de passen, welke van ûilman naar Kotoer voeren, verslagen. la deze gevechten hebben de Russische troepen een gedeelte van de Turksche artillerie buitgemaakt. Turkije en Enjeiand Uit Turkschs bron: KONSTANTINOPEL, 22 November (Wolff) Een uitvoerig bericht uit het hoofdkwar ier luidt: Onze troepen hebben het Suezkanaal bereikt. In lietgevecht, dat tusschen Katasa ea Keitebe, beide 30 Kilom. ten Oosten van hat lcanaal, en bij Kantara, aan het kanaal zelf, plaats vond, is de Engelsche kapitein Wilson, een luitenant en vele soldaten gevallen, en had de vijand zeer veel gewonden. Er werden tamelijk veel gevangenen gemaakt. De Engelsche troepen trokken zich in orde-looze vlucht terug. Kameelrijders en bij de voorposten sjtaande gendarmen, die eveneens in Engelschen dienst waren, hebben zich overge-geven.Uit ËngeSsshe bron : LONDEN, 22 November. (Reuter.) Het pers-bureau maaKt bekend, dat in Egypte een klein voorposten gevecht heeft plaats gehad tusschen den vijand en het (Indische kameelenkorps van Bikanir. Dit vocht goed en doodde een aantal vijanden. Onze verliezen, meldt het persbureau verder, zijn 13 vermisten. Aan de Perzische Golf. LONDEN, 23 November. Reuter.) De afdee-lin? voor Britsch-Indische zaken van het département van koloniën meldt dat de jongste krijgsverrichtingen aan de Perzische Golf met een nog grooterbij val bekroond zijn dan aanvanka-lijk was gedacht. Na deverpletterende nederlaag eenige dagen aan de Turken toegebrarht zijn dezen gevlucht met achterlating van 8 kanonnen en vele gewonden in Engelsche handen. De vali's van Bassora en Bagdad bavonden zich bij de Turken. Bassora (aan de Sjat-el-Arab)is op 21 Novemb. door Engelsche troepen bezet. Bulgarie en Sarvie. Uit Daitsche bron : BERLIJN, 23 November. — Russiche bladen melden uit Sofia dat Bulgarië een ultimatum op langen termijn tôt Servië heeft gericht, waarin de afstflnd wordt geëischt van de deelen van Macedonië waarop Bulgarië aanspraak maakt. Qg opiioî il ZMFita. PRETORIA, 22 Novemb. (Reuter.) Officieel : De regeeringstroepen vervolgen De Wet nog krachtig. Van zijn kommando zijn slechts 25 manschappen overgebleven. PRETORIA, 23 November (Reuter). — Kom-mancîant Holl meldt, dat liij een troep opstan-delingen heeft ve volgd tôt Bothaville, waar meer dan hon lerd man zich hebben o vergegeven. Onder deze bevonden zich kommandaut Jordaan en vier veldkornettea. DUIVEN. De ïiwestie der dulven. — Enkele dagen galelen, werd, aan het Middenpostbureel op de Koornmarkt, een affiche uitg.ehangen, zonder datum en ook zonder gedrukte aanduiding der genieente, waarbij de Duitscïïe militaire koaa-mandapt aan de bslanghebbenden litt weten, dat de personen die duivèn of reisduiven bezitten of wapons van aile slach, alsook poeder of kar-doez3n;, enz. in hua huis hebben, gedwongen waren dat ailes te gaan s.fgeven tôt op het gemeentehuis van (Met purper potloocl was de naam der stadGent ingeschreven). Het p&kkaat zegt ook, dat alwiî zich niet ge-draa?t aan dat bevel zal gefusiljeerd worden. Dat plakkaat was enkel op eene plaats, t is te zeggeiî, aan bet Middenpostbureel, aangeplakt. Tôt geruststelling onzer lezers,. begaven wij ons naar het stadhuis, w.iar men ons zegde geen hoegenaamd bericht in dien zin ontvaagen te hebben : men voe :de erbij dat mea op het stadhuis over j-eene plaats beschikte ruim genoeg om 70 if 80 duizend duiven te herbsrge i. Dat fvas eene geruststelling, doch het eftekt van bovengeineld plakkaSt blctîf onrust ver-wekken onder de lief hebbers. Maandag namiddag keerden wij terug naar het stadhuis en daar veraieuwde ois de heer g :œeentesekretaris zijngezegde, dat het stedelijk bes'.uur vaa Gent nog geene: ba,derrichtingen dien aangaandebekomen had. Van daar begaven wij ans naar de komraan-dantuur op den Kouter (nevens den Club des Nobles) en vroegea er uitleggingen. Wij deden daar opmerken, dat de gouverneur-geaeraal van Balgië, vrijheer von der Golte, bij p'.akbrief van 17 Oktober, had bskend _gemaakt, dat de reisduiven diï geringi warea, mochten behouden worden, maar dat man den burgemeester eene lijst moestovérhan li^e i van al de g :ringde duiven, het numm r en het jaartal vermeldend, alsook de kleur der duiven opge-vend.Het plakkaat schreef insgelijks voor, al de niet geringda duiven en p'aantaizie-duiven te slachten. Voetstappen werden aaagewend bij de kom-mandantuur, om die laatste bepaling te doen verdvvijnen. De voetstappen aangewead door deu duiven-liefhebberskrîng gevestigd in de Maagd. oan Gent, te L'deberg, hadden esnen goeden uitslag en den Dinsdig 20 Oktober, liet de heer burgemeester Braun weten aan de belanghebbenden, dat, bij uitzonderlij'-e gunst van den heer ger.e-raai-majoor Jung, bevelhebber der p'aats, de duivea welke geene ringen droegen en die dienen van den teelt (ook de phantaizieduiven) niet moesten afgemaakt worden, maar dat zij in het 7e bureel ten stadhuize, op eeaen der vleugels moesten gestempeld worden, met den stempel der stad. De bevoegdî psrsoon aan den dienst der kommandantuur gehecht,zegde dat ailes te weten, hij voegde er zelfs bij, dat al de ingîznnden lijsten der geringde duiven door het stedelijk bestuur van Gent aan de kommandantuur warea afgeleverd en dat deze in het bezit derzelfve was, alsook van al de lijsten der gestempelde teelt-en phantaizie duiven. Al die personen zija in regel zegde hii, maar het plakkaat aan het post-buresl op de Koornmarkt uitgehangen, is gericht tôt die personen, die zich tôt hedea toe niet in regel gesteld hebben met het voarschrift van generaal Van der Goltz, noch met de bekend-making van burgemeester Braun. Ten einde ons nog meer gerust te stellen, begaven wij ons naar het provinciaal gouverne-mentshotel en vroe?en er om dea militairen bevelhebber von Manteuffel, opvolger van generaal Jung, te spreken. Wij werden er ontvangen en een aide-de-camp van dsn generaal stond ons te woord. Wij zelten de zaak breedvoeriî uiteen en legden hem al de stukken voor tôt bewijsvoering van ons gezegde. De aide-de-camp ging ailes overmakea aan den generaal en kwam korte stonden nadiea terug, zeggend : Het bevel vaa generaal Van der Goltz en de toelating van generaal Jung medegedeeld door Burgemeester Braun, b'ijven van kracht. Mea moet zich gedragen aan wat de Burgemeester heeft laten weten. Y*IC Wiiau 1 het nog niet geda&n heeft, haaste zich in regp.l te zijn, schrijf dàt in uw b!ad. Daarop verirokkeo wij hoogst vold-xan en volkomen aerust gesteld. Alwie dus, tôt op dezen oogeablik', nalatig is geweest en geene lijst he°ft ingedisnd van de geringde duiven welke hij bezit. nnet oaver-wijlddie lijst laten geworden aan het bureel der kommandantuur, Kouter, 27, alhier. Eu alwie in het bezit is van teelt-, fantazie-, pauwkens- of torte'duiven we'ke nog niet gestempeld zijn, moet zî van heden af doen stempelen ten stadhuize, in de zial vaa des gemeenteraad, bureel n1>7. Ziedaar de inlichtingen welke wij uit den mnd der bevoegde overheiea hebben ontvangea. Wie tôt heden in gebreke geblevea is, haaste zich, liever heden dan morgen, het noodige te doen om zijne zaken in otde te brengen, want. gelijk men ziet aan het begin onzer mededeeling, is da straf waarmede de Duitxhe overheid dreigt, van kapitail gewicht. A LIER LE!. De loopu^aven. Men schrijft : Over de loopgraven, waarin tbaas de solda'etï in v'iaandere i* zich bevinden, werd zeer ver-schillend géschreven. De eene briefwisseiaar spreekt vsn net erge lijden ea de eilende. die in de loopgraven heerscht,een ander gewaagd î vaa een zeiter gemak dat er hee/schen zou. En... beiden hebben gelijk, mair zij schreven van verschilleade loopgraven. Langs geheel het front ia Vlsa'ideren, zijn er ten minste aan Duitsche zijde twee rijen aardea versterkingea. De eerste is die van de troepea, die werkelijk in het vuur zijn; de twee de is de schuiip'aats der aflossingstroîpen. Iederen avond, als de duisternis gevallen is, worden da troepea in de voDrste loopgraven vervangen door de aflossingstroepen en gaan zij za!f naar de tweede rij loopgraven, waar iaderdaad een zeker gemak heerscht. Deze loopgraven zijn voor een groot dael van binnen bakleei met matten en deksns. Zij zijn geheel overdekt en gesloten niar de zijde vaa den vijand. De troepea bevinden zich betrekke-lijkveilisr gedekt als zij zijn voor het vuur der vijandelijke iafanterie ea m tfaillauzen. Goed verbor^en als deze loopgraven zijn, worden ze door de vijan4elijke ar'allexie niot b îschote.u en het is meestal slechts een enkel veriwaald projektiel dat erin teraclit komt. Heel anders is het in de loopgraven der eerste . lijn, die al naar de plaatselij\e omstan lighelen ea de terreinsgestelaheid 800 tôt 1000 meters meer naar v jrea iiggea. Deze loop<ra .-en staaa soms dag en nacht onder vuur. Zij zijn natuur'ijk aan < e zijde vaa den vijand niet aesloten ea vooral de Duitschers wier iioat ia Viaan>Iereu naar het Zuiden en het Zuid westen ligt ha Iden vaa den regen en de sneeuw ve^l te lijden. Van eene voldoende dakb"dekking is op de meeste plaatsea geen sprake. De mannen oefeaen dag en nacht de grootste waakzaamheid, want steeds moet men bsreid zijaop een verras3end optreden van den vijand. Zooals hiervoren reeJs gezegd wsrd, worden de (roepan in de eerste loopgraven elke 24 uur afgeljst, doir de troepen die ia de tweede rij loopgraven liggëa. Doch zulks is niet aliijd mogelijk. De omstaadigheien van dea strijd makea Int soms plotseling noodig dé troepen der twee le lijn elders in het vuur te brengen .ter afweriag vaa eenen krach'igen aanval der tegenstanders. Dan heeft de aflossing niet plaats, en dan moaten de mannen in dî voxîte loopgraven soms dagea blijven, dikwijls met onvol-doende voedsel ea soms zon ier te slapen. Van voedselvoorziening in de eers'e lijn overdag is er natuu lijk geen sprake. De troepsa die daar 's avonds de loopgrachten betrekken, nemen voor 24 urea voedsel mode. Bovendiea bevindt zich aldaar, om op aile gebeurlijkheid voorbereid te zijn, een voorraad reserve-levens-middelen. , Het vervoer der gewonden en doDden uit der eerste loopgrachten gesc'niedt vooral des avoads en 's nachts. Soms gebeurt het dat gedurende enkele dagen op sommige plaatsen aan het front geea schot wordt gelost, en de verhouding tusschen da b;ide partijen is daa zeer eigenaardig. Duîtsehe daikboaî in dea arand geboord. LONDEN, 23 November. (Reuter.) Niar de admiraliteit meededeeU is de Duitsche duikboot U 18 door een Engelsch pa'roeljevaartuig op de Noordkust van Schotland in dea groad g-:boord. Nadat de U 18 beschoten was, kwam z j bovsn en vertoonde de witte vlag. Spoedig' daarop zoak het vaartuig. De torpedobjot Garry was echt '.t reèds langszij gekomen en had 3 officiere n ea 23 masschappea gered; slechts 1 man is verdronkea. Spaarboekjes. Voor de Be!gen die ia Hollaad verblijven is het volgendevan belang: De Belgen kunnen op de postkantoren in Hollandterugbetaliagen bekomeuophunBelgisch spaarboekje. De terugbetalingen zijn echter beperkt tôt 50 fran'c per 14 dagea en per huisgezin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes