De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

711 0
17 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vx05x28x0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 238- 40* Jaar. G- De Graere, Ketelvesf, ES. DE &LEIKE PATR1QT Dinsdag 17 Dec. 1918 Fer Nr 5 etai. — Pcr week 3Q cim Tcegslàien doos* de Ceusuur. Aan en rend de» IJzer. Al' VERVOLG. Schoorbakke komen wij (e doortrekken. VtUii wisten vroeger niet esns wat Schoor-bakke was. Een nederig klein verlaten gehucht lusschen Pereyze ea Ramskapelle. 't is niet meer le zlen ; — er sfaat noch boom, noch steen. 't Is daar dat onze artiilcrie opgesteld was en 'tls daar dat zij zich zoo heldhanig gedroegen. Getuige daarvan de namen « Sc'aoorbakke » die zij op hunne karions droegea en dia wij bij hunne iatreds ia Gent zagen. En de gemeente Pervyze, wel, die is niet meer te ziec. Daar ook waren \roeger 1400 inwoners. En nu verder raar Veume. De baan is lieel goed verJokcn voDr de-n riiand, om dezen ta be-letten met zijne vl'e.;ers of vastliggende ballons inlichtingen te nemen nopens tr^epenbeweging. Bezijden de baan hacg;n matten. vlechtwerk, (trooi, mos, enz. Bij het eeiste zicht houdt dat Vocr een cnicgewijde ciets in, maar dat bewees osschatbare diecsten tijdacs onze beweiingen aan he front. Maer wat aardig mag genoemd wordea is do plotselinge verandering '.au tooneel. Wij be^inden ons op enkels minuten weer in het vruclubare land en niets duidt hier om zoo te zeg.;cn nog a m, dat er daar oorlog gevoord werd, leazij barakken en muniiiedepots. De statie van Vcurne is behouden ; wij komen over Adinkeike naar de vro-gere bad-hoofdstad Van het niet bezet België, liet lieve De Panne. De dagbladschrijvers worden door den heet lui ier.aut MathotaandenheerkommindantLeduc voorges'eld. De kommandant deelt ons mede dat onze Brusse'sche konfraters reeds van Zateidagin De Panne waren aangekomen on heden Dinsdag hun laxiste uitstap deden ea rouaen vertrekken. Na ecn ontbijt in het Hôtel Ter'inc'c gaan wij weer onze autos vinden. Wij deden nu reeds 150 ki'.ometer voor vandaag t n zouden nu b^ur-telingî Veurne en Adinkerke bezoe'.cen. Hat Quels Veurno heeft r.ogal te lijden tehad. Reeds van in 1914, bij ee-, eerste geweldig bombardement werdsa tal van huizen v-eraieiigd, wat veei verhuizing n voor gtMoK" had. Het j-aieis van justicie en dea toren er achter b.even, samen met het stadhuis, dit laatste dag-teeke.^ue van 1G2S, otï zo^tez'pgen gespa3rl. De hoofdkerk St-Walbur^is leed vee! : de ot-iMAC laisk(T < kreeg bezijdin een obus ; maar aeze laJt -'e geraakte ergelukkig niet door. « La nob'e rose » het k iffieluiis der lekker-bekten, v.as gcdeeltdijk vern'eld en verlaten. r,e:i twt ede en derds bombardement heviger S j r»eertte kadden in 1910 en 1918 plaits fienad. Dan ^as onze Vor t reeds in zijn ho:>fd-Iîouthem naby de Fransche grens. i e , V "oe,Pr°ce?sie zeer vermaard ging do «virMStfe- ^"aal e'nde Juli 1914 uit ; het is e»n 5 ^ onzer middeleeuwsche passiespeien waar he' bjden van O. L. H?er, nie op planken werd ui gevoerd, maarzic'ual waadeloadg ia de ■tratcri onti oit. .jW'J zu'len er eens aan onze lezers in een roer numiner, bui'ea onze reis, over sprekott). K.uJi 0nfe^ îerugkeer uit Veurne de len wij rnll i Adl"ikerke, om eens het keikhof van A ,u,avea ,e bezoeken. Ualbbteii wij het hoofd voor degenen,dio nun leven en blosd vocr ons offerden. Dit kerk->ree,s van 1914 aangelegd, bevat de graven vrpi>ir!^,r i10e5 23i0 Belfische ïoldaten ea 400 n ■ j "ondgenootea-krijgers. blo^mfn eï g,af ,îs ,een zerk of kruis en °P aIIen ni? ?r °?eia(Jl£ bloemen en kransen. • -yalalle»1S er EesctùiiLdQQr de sttldaten.die dat zelf voor hunne oversten of vriendon aan'-. ochten. Wij bemerken er de graven van geaeraal Jacquet, luitenant kolonel Rademacker, commandant-ordonnance des Konings Lavreux, vaa Luik ea ontelbare officierea ea vliegeniers. Deza laatsten hebben eene geiijke kerk. Het kerkhof te uitgebreid wordende heeft mea dit jaar een nieuw aangelrgd te Duiahoek. Noc dergelijke kerkhoven bes'aan te Oeron, West-vleteren en Hoogstade. 't Is ook met aandoenin? en tranen in de ooge» dat wij deze laa'ste rustplaats te Adinkork» veriaten eentreurigoblikwerpendeopde kruisea waaronder do moediî«n nu rustea en die wij oas leven lan? moeten gedenkea. Daa keerea wij terug naar ons kwartier en gaan aan do zes staaa oai afleiding ia onzen gee't te vinden. Waarlijk, na meer dan vitr jaar (het was eindo Augustus dat ik de laatste maal de wij de zee zas te Oos!ende) sclieen mij diea grooton majestueuzen p'as to vorwelkomea en mij te doen horleven. 't Was rloed en het blcek mij ook, a^sof het heen-en weerklotsen der baron en de aanwezi?-hpid dor visschersiloe; ea mij aauduLddea dit wij op vrijen bodam stondon. De vuurtoren van Duinkerko en de lichten der Eneelscbo s'eatners piakten in ds verte. Op de i dijk van de Partie oa in dî gemceate zelf, is rrtijdensden oor!o?niet veel beschadigd. Alleî bfpaalt zich maar bij wat ruiten ea bieroa daar cea treffer. Na de wandeling op den dijk re'gA^erdea wij-ia de gulhartigs'e rriendschap, na eerst ons dag-wetk te hebbea verricht. M. Henrion, (op wiens verzoek d^j G. Q. G. de reis inrichte), een oazer Antwerpsche konfrater» die s'oeds achter het front bleef ea nu in ofR-cierskostum stak, kondigde ons voor Wo^nsdaj; een achoone uitstap àm. Hij voegle er bij dat wij nog niet te veel zouden uitwijden over do vernietiging, eaz., wa:it het or^ste zoudan wij i *•>/"*{» TiAn ! rlirror» a pî xi, . Pa îlak ta Sorlijn. Onder dî zeer begosde klassen van Berlijn h erscht groote paniek. Talrijko rijke liedoa hebben hunne woninsen verlaten ; zij vorlangen de tusschenkomst der Verbondonen. In de statiëa en op do straten, verkoopen de soldaten aan zeer hooge prijzeT, postkaarten ea spo'prcnten de leden van de gewezon keizerlijko familie voorstellende. De menschen koopon uit schriic voor de soldatea die zich zeer brutasl aanstellen. Ontalaj vau dokter Soif. Soif, staiisse ^retaris bij h t mmisterio van buitenlandsche zakea, heett aan den kan^elier zijn ontslig gezonden, tengerolgo van uiteeo-loopende goiachtenwisselingen tusschoa hem en de sociaiisten in het gouvernement vortegea-woordigd.Graaf Czemln Zîl e^rs'daags opschtiddingwekkende verklarin-gen doen nopens de betrekkingen van Duitsch-land en Oostenrijk tijdeas den oorlog. Hij zal beies igea dat Dui^schland dreigde Oostenrijk te b°zsttcn, indien daze laatste besloot eenea sfzonderlijken vraie te sluiten. Hij zal ook de redenen openbaar makea die hem dwongea zijn ontslag te nem«n, teagevo^e van de opsnbaar-makingvaa dsn brief aan prias Sixte oyerhan-digde.De 23 mlljosn van loffa. De regeeriug van Moskow eisclit de terug-gave van de 22 miîjoen mark, door de Sovits-regeering aan de bank Mendelsohn van Berlijn in bewarirg gegeven. Deze som was geget'en om dezegepraal der^DuUsçho rgvolutie t§ vierea. ^ Pralasn viort de ravolatla aiet. De Piuisische Staat zal aile feesten van de Revolutie, geste'd op 1 Januari, niet vierea. Het feestis rerdaagd tôt 1 Mei. 6raaf Hertllnsr die te Munchen verolijft, is bezig eeno memorie op te miken om zijne politiek ta verrecht-vaardigen. Het dokument zal eerstdaags open-baar wordoa gemaakt. De Keizer moet gsvonnisd worden. De Duitsche regeering heeft na een« laage bespre-king besloten, dat het gouvernement vertegen-woordigende do socialistische meerderheid en onafhankelijken en de soldaten-en werklieden-raad van Berliin, zich niet kan ea wil verzettea tegea gfene enkele vraag van de Verbondenen opdat Wilhelm II zou worden uitgeleverd om gevonnist te worden. Voor wat dea gewe^en kroonprins betreft, waren de o~rdeelingen nog veel he.iger dan dia over den keizer. De besiissing zou reeds aan de Hollandsche regeering mede^edeeld zijn, ea indien da socialistische partijen nog aan het bo-wind zijn, zal zij aau de konferencie voorstellen dat de Koning van Beleren iasgelijk» zou ver-volg d wordea. De algemecne werkstaking in geheel Duitsch-land zou zooals LiebkisecUt bovestigd, op 1 Junua'i plaats hebben. BôïS3g'rijk9 aanhotedlngr in Zwltssrland. De Zwitsetsche policie hojft dea koe.ir r san de s^cialis ischî raad van Stutigart die naar Zurich wasgettuurd.aangehouden.Ia zijnen reis-zak vo^d men brochuren van Liebknecht om onder de Zvvitsersche werklieden te worden uit-gedeeld. De man werdia het gevangopgesloten. ALLESLEI lia Beats vau Brassas! zal slechts hsropeud wordea ia de eerste dïgen vaa dema-n'î Junuari. Zijne Majaateit Koala® Ait»cri zal Donderdag aanstiande in net P<ilei» van Brussel, da aîvaardiging \an de Kamer der Volks^ertegea woordigers ontvangen, gelast met de overhandi^ ing yan het adres op de troonrede. Herapsnlag (1er MoegosaUolon- De cursussea aan de hoofjeschool vaa Gent, Leuven ea Luik zullea denkelijk road den 20 Januari hernomen worden. Er werd een akkoord getroffen opdat de mili-ta'ro studenten de leergaagen zouden kunnea vol&ea. Zij zijn er rap bij ! Men spreekt reeds van eeue gewestelijke ten-toonstelliag in 1920 te Oosteade ia ta rich^en ea eene internationale tentooastelling te Brussel in 1923. Ds 320 mlljoan in gond door de Duitschers aaa da Verbondenen terug-gevea — som in Rusland gestolea — werd ia de Bank van Frankrijk in bewaring gegeven. De Duitsche vijandelijke eigendommen in Amerika in beslag genomen, wordea geschat op 4 mi'jard fraak. Do Flnlandsoha Zianddasr heeft het regentschap aan generaal M»nnerheim aangebodea. Deze is onmiddellijk uit *Loadea naar Finland vertrokken. ÏSong'erssnood te Weenen. In de aimo wijkea vaa Weenen heerschthou-gersnood,De Toheksobe troepen hebben CarUtad b^zet. Kardlnaal Gibbons is door den Koning van Italie veieerd mot het riddsrkruis yan de orde van Italie. Erge onlnsten in Bohemen. Te Aussig heeft de menigte verscheidene magazijnen geplunderd ; de policie moost zich vaa m traljeuzea bedienea. Er zijn doodsa en Ijekwetsteïi. v Goed nlenirs voor de ânanoieels wsreld. Hoagarië zal ailes in het werk stellen oor zijne financieele ve;biatenissen jejtns de vreemda landen '.ea uitvoer te breugen. De Don~kozakkon hebben bij Nowochoperskia in het distrikï Woronesch, bij een gevecht dat twee dagen, 11,000 Irijesgevangea genomen en 21 kanonnen buitgemaakt. Het Bel^lsoh gronvernsntent heeft de Ho'laadsc'io regeering gevraagd of het vervoervan het ocrlogsmateriaal teAntwerpen, laugs de Schelde mag geschieden. De eerste aohuld door Duitsohl^sxC te beta'ea aan Engeland, is dezo welke d« Engel-che regeering sloot ten gevolee vaa do schade aan Belgie ea Frankrijkberokkend. Ket Boloheviatisob loger van Trotsky deed den d-ig dat den wapenstils and werd gste -kend een inval in Mi.iden-Europa, ailes op zijnen doortochi vernietigende en zich meester makerdï van het materiaal door het Duitsch leger schtergelaten. Duitsche compagnies sloten zich aan bij de Bolchevisten, waarvaa het front zich uitstrekt van aaa de Baltische zee tôt aan de Dnieper. Saïd paoha die h^tTurksch leger bevool, dat opereerdo ia het Hin'erland van Adea, heeft zich met zij non staf overgegeven. Verlengenis vaa dan wapenstllstaud. De wapenstihtaad is voor eene mia id var longen en eiadigt den 17 Jaauari 1919 om 5 uro *8 morsends. STADSNIEIÎWS. — Voeding. — Naar men ons verzekert hebben Fraascnen aan veischeidene han lelaars van voedingswarea van Gent, aangebodea hun kaas, konsarven en koloniale waren te zendaa naar beli=fte en aan lago rrîjzen. De belang-hebben-iea hebbea aanvaard en verwachtea do eerste verzsndingen binnon kort. Di Franschen waren verontwaardigd over da woekeiprijzea welke het publiek hier zfseperst worden. Laat ons hopoa dat hst waar zij. — Paarden. — Zaterdag had in de tëazerna der lansiers te Gent de verkoopiag p'aats van 75 afgekeurde paarden van het leger. Er warea, 6 tôt 700 liefhebbers opgekomen, waaronder een santal paardcakoopmans. Deze laatste hebben al ds paardea opgekocht ; Iandbouwers, voer-mans, nij veraars werdea afgeboden. De prijzen waren 2000 tôt 2500 irank. De koopmans hebben dan de paardon voort-verkocht met winstea van 200 tôt 300 fr. par kop. Zulke opkooperij zou moeten vojrkomea worden. Men zou bijvoorbeeld paarden koopmans van beroep kunnen uitsluiten, ea bepalen dat dezelfde persoon maar één paard mag koopen. — Voor onze soldaten . — De Geotscha Vereeniging voor Toonkuast schikt eene kuast-uitvoeii:.g te geven op Ziiterdag S'S December om7 1/2uurten voordeele van het werk « Da t'huis onzer soldaten », te Gent. Onze moedige jongens d e gedurende vier jarea hunnen glorierijken plicht vervuld hebbîa d'.enen, nu dat het garnizoenlevea de z%vaar-moèdigheid bijbrengt, een te huis te vinden iot op hetgelukkig cogenblik dat zij wedérin hunne familie zu'len mo.'en wederkeeran. Daarom zal de opbretig-ît van het feest ain een drievoudif doel besteed worden : Het inrichten van eea lokaal waar de soldaten het gezell ge te huis zouden terug vinden en zich met aangenama spelea verzetten ; het volledijjan der bibîio'heek voor gekwetsten en ziaken en eindeLjk rooi eea* nieuwiaacgift yoor ome ioneena.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes