De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1841 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 13 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7659c6w712/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

38' JAAE a ^ -"—11 ■■ flbmtfdâfrc:r-.w~or>v: Eaterdag 1 Jannari 1916 N; 1 DE GENTENAAR =DE LANDWACHT Prljs per numiseï S centEemen. S'im " -'Afcc" "Tytfi w -" J" : ': DE KLEIIB PâTRIQT . . - — ■ nitrr B'iïpfielpnîe GssuS sir I® Ksielvesê âœ,£S*Ét*f "jlL • ^ ■-* OfflÉelfi DuîîscHe liBiicliteii 101. VERORDENING Art 1.— De door verordening van 8 Novem- V;er 1915 (Nr Ti van het Verordeningsblad voor het EtappenRebied van liet 4° le.-er), tôt 31 Decerai-er 1915 varlengde termij n voor protoîst-opmaketr en aadere tôt vrijwaring van verhaU ïioodiKe recbtshaadelingeD, wordt lOt 31 Januc-n 1916 verlengd, . Art. 2. — De vcrordemng van den Koning der Belgen, van 3 Augustus 1914, betrettende het ïeru"trekk-Ti van bsiukteg^ed, blijft met c.e be-rerking, w. lke zij door de verordemng van den Konint; der Belgen van 6 Augustus 19M er> met de uitbr idin:, welke zij door de verordenmg van 8 Novembef 1915 (N* 72 van het V erordeningsblad voor het Etappengebxed van het 4e leeer) verkregea heett, tôt 31 Januan 1916 van kracht. A. H. Qu., den 23 December 1915. De Opperbevelheûber (Ssf.) Hsrzsg SibPBS&t son SurfftmliïrB. 108. VERORDENIHG. i. . Aile voorraden van gedroogde suikerijpeëen ,(suikerijboonen) van den ouden en van den aieuw d oogst zijn in beslag genomen. Iedere ïeschikktug er over is verboden. IL Grogne suikerijwortelen mogen ALLEEN GEDROOGD worden ; înzonderheid is het ver-voederea ervan verboden. III. Het verbranden (roosten) is verboden zonder toeladag der Etappeu-inspektion, in 't operatie-gebieJ van 't Armee-Oberkommando (Land-wirtschattliche Betriebsstelle). Dit veibod be'reft ook die eigenaars van droogerijen, welke door hun zelf gedroogde suikerijpeëen in eigene fabrieken bewerken. Ook dcgenen d e reeds de toelating tôt verbranden verkreuen hebben, moeten opnieuw de toalatmg aanvragen. IV. Wie voorraden van gedroogde suikerijpeëen in bewaring neeft, is verphcht de hoeveel-"tieden, voorhanden zijnde den 5 Januan 1916, Blet opgaaf van den eigenaar en van de berg-plaats aan de Orts- of Etappenkommandantur, ia wier district de bergplaats zich bevindt, tôt den 10 Januri 1916 te melden. De Ortskommandanturen zenden de aan haar ingsdi nde opgaven van voorhanden zijnde voorraden tôt den 15 Januari 1916 door aaa het Armee - Oberkornmando (Landwirtschaftiiche Betriebsstelle), de EtappenUommandanturen op 'tselfde tijdpunt aan de Etappeninspektion. V. Aile voorraden van gedroogde suikerijpeëen moeten worden g eleverd aandecentraal-inkoops-màatschappij (Zentral-E;nkaufsgesellschaft) te Brussel, vertes>enwoordi,d door de forma S. G. Kaufmann: te Gent, statie Gentbrugge Zuid. De hoogste prijs voor gedroogde suikeriipeéen van beste kwaliteit is bepaald tôt 25 (r. per 109 kilo. Zijn uitgezonderd van de levenn^spiicht, drooiers. voor zoo ver hun door het Armée-Oberkommando, betrekkelijk door de Etappen-inspe^ïion.toegestsan is,door hun zelf gedroogde juikerijpeéen ^erder te beweiken. De hoeveelheden bewerkte suikerij, noodig ■voor de behocfte der bevolking, worden door de Belfiische fabrikanten voor den klemhandel {[eleverd. VI. Met ten hoogste 10,000 mark geldboete of ten hoosjste één jaar gerangenis, of met geldboete EN gerangenis tôt hetzellde bedraç wordt ge-Straft : 1. Wie de bepalingen I, II en III overtreedt. 2. Wie z'jne voorraden met, met stipt op tijd Df onjuist op^eeft. 3. Wie zijne voorraden, in spijt van eene aan-maninï door de Orts- of Etappenkommandantur, piet aan de centraal-inkuopmaatschappij, ver-tegenv«oordigd door de forma S. G. Kaufmann te li^nt, levert. De voorraden in kwestie worden aangeslagen. VII. Bevoegd zijn de Duitsche militaire besturen en de militaire rechtbanken. A. H. Q., den 20 December 1915, De Opperbevelhebber (Gef.) Herzog Albrechî von Wurttemburg. 109. VEFORDEMG b©trû{sQïi.ï3 ùs hantlel in kunstmerits&olFen L Voor de bemesting mogen alleen gemengeld Worden . Sup.rphosphaat, gezonken phosphaat (dicalciumphosphaat), ammoniakzout, salpeter-ïuurzout en potaschzoutea (kalizouten). 2. Andere kunstmeststoôen mogen noch ondet clkander noclî met de onder 1. genoem le stoffen Worden gemengeld. Ook is de bijmenging vaa #ndt re stoffen verboden. Deze kunstmeststoffen mogen alleenlij'c met aangifte van de grondstof (beenen, bloed, leder enz,), waaruit zij bereii zijn, te koop gesteld en verkocht worden. 3. ; Bij alie kunstmeststoffen moet de hceveeVheid stikstof, phosphorzuur en potasch op de z ikk^ii, re» eningen en vrachlbrieven worden vernae'd. Bij het verzenden in zakkeu of ia andere ver-rakking moeten deze mft een lood van der. fabri-kant worden gesloten. De verkooper is verp icU^. voor den kooper eene rekening o,> te maken. Wat betreft het opgeg^ve i gehaite is "oor dsn inVioud stiks of eene speùn? veroorloofd vaa 0,25 % en voor den mhoud ph >sphorzuur en potasch voor ieder eene van 0,50 °/o. 4. Overtredingen dezer ""erordening worden met tenhoofste lu,000 (tien duizend V'ark geldbo -te ot met ten hoogste één jaar gevangenisgestraft, Beide straffen kunn«n ook teare ijk to gepast worden. De betreflende goederen worden aaa-gesiagen.Bevoegl zijn de Duitsche militaire besturen en da militaire overheden. 5. * De Be'gische wet van 21 December 1806 het verv iIscùod van meststoff'n en voedermîc' delt n voor het ree blijft van kracht, voor zoovar er geene tegenstrijdige voorschrilten in de-.îe verordeninsj bepaald zijn. Gent, den 22 Decsmber 1915. i Der Etappeninspekteitr, von UNGER, Genernïleiitnant,^^ 1©1S Zeventien maanden reads zucht ons g«-liefde Vaderîand onder de verschrikkingîn en ellenden van eenert vreeselijkea oor;lqk. Van het begin af der beproeving, hseft België zich waardig getoorid vaa zijn g l'or; e-rijk verleden.en na den reusachtigeu weseid-strijd, zâl ons duurbaar Vaderîand, in de ge-schtedenis der eeuwen eeue bloedige maar eervoile bladzijde te meer tellen. Daar zullen de namea gegrift staan, ma onze moedige beîdhaftige jongens, die hnn bloed en ieven ten pandc stelden voor de verdediging van den vadergrond, voor vrij-hetd en eer ! Daar zullen ook in gulden letteren ver-meld staan, de tallooze liefdewerken, voo^t-gevloeid mt den aard zelf en het karakter van ons Volk, waardoor zooveel sm^rtea weiden gelenigd, zooveel lijden verzacht, in zooveel nood werd verholpen ! En onder die liefdewerken hoeft voor-zeker een der eerste geraugschikt te worden, de « Huip aan de krijgsgevangenen ». Van zoohaabt de oproep werd gedaan ten voordeele van onze in ballingschap zuch-tende landajenooten, heeft ons volk begrepen, dàt het nier met alleen een plicht van naastenlietde maar ook een pkcht van vader-lanisctie dankbaarheid gold. Elkeen wedijverde weldra otn te meast voor de « Kantien van den soldaat », en wanneer « De Gentenaai-De Landwacht » in zijne kolommen de inschrijving opende voor het « Pakje van den krijgsge - angene », stioomden de giftea zoo talrtjk en ïoo over-vloedig toe, dat wij ons in eenen wezerilrjk overhoopten uitslag mochten verheuge s. Wij zijn dan ook zoo gelukkig thans met nieuwjaar aan onze lezerste kunnen meds"' deelen dat door tusschenkomst van ons blad het tîsiaduizendste pakje weldra zal ver-zonden woidea, zoodat de giften het cijfer bereiken van 59*00!) ft'ank. Wa al hulp en vertioos^ing heett diesom aan onzekrijgsgevangene so datengeb acht! Met welk verlangen moPten zij gii.ds op vreemden bodem uitzien naar iets dat hun van het geliefd Be'gië spreekt, ea hoe moet hun hart van blijde enerkentehjkeontroenng kloppen bij het bevinden dat men in het verre Vaderîand hen niet rergeet ! In hunnen naatn zeggen wij hier dan nogmaals dank aan al de edelmoedi-je harten, die ons de taak die wij op ons ; namen, tôt zulken schitterenden uitslag \ hielpen brengen. Hunne milde giften en hun iever waren de vrucht van hunne • vadelandslievende gevoelens, en met ge-rechte zelfvoldoening mogen zij zich in hun 1 hart de getuigenis geven, in deze tijden van nood hunne plicht jegens het vaderîand te ' hebben vervuld, namelijk door het ver-schaffen van hulp en vertioosting aan velen ] zijner dapperste zonen, wien het niet werd j vergund langer voor het behoud van den 1 geboortegrond te strijden. ) Met den aanvang van het jaar 1916 richten wij tôt al onze dappere landgenooten, zij mogen nog in de gelederen te velde staan of in het vreemde Ballingschap verzuchsen naar het vaderîand, onze beste wenschen, En de voornaamste dier wenschen zal wel zijn « de Vrede », dien God weldra aan ons bepsotfJ België schenke, opdat het nieuw ingeireden jaar bet einde moge ziea vaa / jammer en lijden, en de blijde hereenig'rng- , onzer moedige soldaten met ailen die hun iierbaar zijn. — Piêiïâapp&l kwesfie. Wij durven ver'aopen dat zoo gauw moge-lijk eene dienstregeling in voege tiedea zal. Verschillige huisgezinnen kunnen zich moeilijk aardappelci aanschaffen, andere hebben reeds geene meer. —' Wij vernemen zoo even, dat in de eerste dagen van Januari, de dienst zal inge-ncht zijn. Laat ons hopen dat het waar zij en dat de dienst zoo zal geschikt zijn, dat iedereen spoedig zal gediei.d geraken, zonder uren lang op straat te moeten wachten. Men behoeft niet te zoeken cm elkeen kontent te stellen. Het systeem der broodkaarten is zeer goed, dat men het hier ook toepasse... maar met ernstig kontrool, en dat men aard-appelen laat verkoopen in al de huizen en wmkels, waar er altijd in Tiedestijd te bekomen waren.,,,,, t|nnT1,||MWI Haadeisbfisfmsaaiiag mat £oiiandB MEDEDEELING. R2!î!3? san Hai.i!iiîiîïî 21 Fa'is'iE^a saa Saurs Eoutâr, 12. Lijst der briev n van Ho laa 1 gekomeu en niet aftjehaal ] op 29 December : Alsberghe-Van Oost. — Anthierens, De Pinfe. B etslé, sih'aren. — A. Bistens. —Bondue. J. Beerens. — J. Beyls. — Bombeke De Werer. Br cke, Lookiisii. — Bier. »— Bruwiere, Si t-Niko aa~. — Bleu d'Outremer. — Braecktaaa-Van den Plas. Centrales électriques. — Colmaa De Coster. O. C jmbaire. — Coppcns Dhont. — M. Cools. A. C issitrs. — F. CUeys. — Coelho. — Caytan. Clouteries Gentbrugge. — Ciiefueau, Eekloo. V. Ciaessens, Kortrijic. — V. Claessens, Wa.e-gem. — Centrales électriques, Langerbrugire. Colpaert, WinkelSt-Kruis. —G. Ciaeys, Zelzate. D unoïtier. — Oe Smat Guequi-r. —= Ûestoop, Debacker Desobryver. — Delaaaye cht:z Ve. saert. L. Dd Brabant. — P. D'Hoadt. — L. Deoy. E. Denobele. — Ch. Delacre. — I. De Joag. L. de Hempiinne. — Directeur contributions. U ine Dekeukelaere.— Fl. Demees er.—M1® De Sme . —• Depree, arm neur. — Debaule.—R. Ds Lant ,heer. — Declerck. — Dutry Joos. — L. De Cock. — J. Deu! inck. — F. Devlieger. — De-s aarcke. — L. Desutter. —Degbom >nt. —A. De Mey er.— P.Deschryver,L)Ocnnsti.—Dubrulle. J. Desc'aryver, ideai. — A. û.sTaryver Slock. E. D'Hanens, St-Nicolas. — E. Decou*ere à Deynze.— E, De Gioote, E/er^em. — E. De Mucck, St-Nicolas. L. Dewael, Renaix. - De Rulder Ch., Scho >naerde. — Decoster. — DeVos Melle. — D. Dhaese, Kortrijk. — Daeainck, E ergem. •- Mme L. Dutrée. — A. Dcmeyer à .vlcireibeke. E^germo it ; Eriksou ; Flamme, Zwijdaerdî ; Force et mécaniques ; F rman ie, Ledeberg ; F ack Savonie ; Filleul, Kortriik. Geirnaert Vve ; Geenens ; Gallet ; Gli'sohka ; Goudstiker ; J. Gits, Aalst ; Goeler^ier, Wjtte-ren ; Gyselinck, Vîe'le ; _T. Gev vert, Beverea. Vict. Huy^ûebaert ; Heyn lenckx; He/mans H îyndrickx; Hôpital civii Le leberg ; Hellez-Leurvelt, St-Amand mers ; M. Hardy ; Hector Heughebaert; Hye decrom; Hofmans, LebbeKe. Joski-dau^e ; ladia Ju.e C° ;Jansseas ; Joskl C° fanssens, B rlare. Korsten ; Kuyk ; Kets ; Kerkvoorde, Wetteren. Lalieve ; Laurent, Avelgi^m. Mat;riink. — C. Monballiu. — G. Mireon. fac ,'vlaes, à Loochristi. — Mi roi erie Flan Ire. Moackarnie. — J. M a es. — M >ulins des bassins. Meert Vaneyck, St-Nic >las.—Alartens, Selzaete. Mortier-Ctuwe's, S imergem. — Naryaert J. Nouvelle Or a ins, Moore, rue Laines, 63. Opstal-'d'Haenens. — Ouwerkrk. — Plas-schaert. — C. Poelman, Melle. — Peeters-Van-nauter. — Pîrmentier Tb., à Deinze. — J. Parasis. — Pfliefjer. — El ctra Pantana'li. — père Perquy. — C. Petiick. — Pulo Bovie, Deynze. — Pierre Praet, Wetteren. Rog<he-Leioux, Ri<outs. — R tsaert Aug. Scheerder. — Sielbo. — Soenen. —'O. Scbaet-laeit. — A. Schollaert. — Slabbaert, Lokeren. Btolle, Ee<loo. — Sioa Gabiels. — J. Scawenk. jpae, Melle. — Swarts. Terryn. — Tytgat O. — Teirlynck, Winkel-st-Kruis.Unioa du Crédit. — J. Union, Hansbeke. — Jsines. Evergem. Van Rechein.—A. Van Damme, kuiper.— Alf. /erstraeten. — A. Vyncke- — L. Vanhaute-3ogaerts. — J. Vercauteren. — Van Meenen, ïharmacien. — J. Vanherre vvege. — L. Ver->eke. — C. Vanhove.— Vandemoere. — Vander-reyden, fr. — R. Velghe. — A. Vercruyssa.— A. /an Hecke. — P. Vervaet. — Van de Walle, r. — Th. Verstrauten. — J. Van Wesemael. — iVoorui*». — M. Van Hoecke. — C. Vinde-rogel. — E. Van Coppenolle. — Vleurink-Eek-nal. _ j. Van Impe. — Verrue. — L. Van Steeakiste. — Verstraete, Gavere. — R. Va dan-loutte, St-Amandsberg. — Vaa Acker-Rompu, dem. — N. Vaa Belle, Gentbrugge. — Re?. Vjnhecke, Stekene.—Vanspaey,lixaarde. -Vikt. Vandenbroeck. — Vandersypt, fr., Loochristi.— Vandenmeersche, Wetteren. — VaaiiiUewyu. — Van Garsse, Moerbeke. Wuytack. — Wyffeïs. jEekToo. — Willemot, assurances. —Soc.de Waa senoot. —Wiemec, Wille a Landegem. — G. VVauters-Van Heuvel< St-Nikolaas. Brieuen uôôr de vèrsending geiseigerd en terug te halrn : Ed. De Jseg°r, EeMoo, voor St-Graveahage. M^e t van Eyck, St-Nikolaas, voor Amsterdam. Dabruyne, Looch'isti, voor Terneuzen. -* Gevaet t, Beverea-Oudenaar le, roor Hulst. -« Banque centrale dendre Aaist voor Hulst (4 brieven), «— Het bureel is opan aile werkdagea van S tôt 11 uur 's morgeas ea van 3 tôt 5 ure 's a vends. Cilf ds l'istindays. «2©k!oo. — Gesneaoeld voor het vaderîand. Nog een stadsgenoot, die zijn leven gaf voor zijneu vadergrond " is thans zeker gekend, namelijk Hippoliet Piepers» so'daat bij de genie, gesaeuveld aan den IJzer, den 22 Oçtober 1914. Lokepeîî. — Diefstal. — Bij M. Paul Baetens, fabrikant, werden er een lOtal kiekens gestolen. — Onze mai kt. — Woensdag was er toe« lating tôt heropening van de veemaïkt, daar het gevaar der muilplaag niet meer bestaat. De bote markt weni insgelijks heringericht. Siatieïare. — Liefdadi {heidsfeesten. voor de krijgsgeoangene i. — Op Donderdag 6 Januari (Driekoningendag) eu den daarop volgetiden Zondag, 9 Januari, zullen tetkeus om 4 ure namiddag, in de nu me zaal van het klooster, Liefdadigheidsfeesten gegeven worden, ten voordeele de krij<sgevangenea van Botte'are ea het omliggende. Ondanks den algemeenen rouw, door de dioevige tijdsomîtand'ghedea verwekt, hebben de leden vaa den tooueelbond vaa Botteîare deze feesten durven op tous* zetten. Edel en verheven is hun doel. Het geldt iramers ongelukkige broeders, verte va t hun vader-la d veiblijvende, in hua ballingschap te troosten en te helpen. Ook heeft dit ontwerp de algemesna bijtreding ontvangea. Dit bewijzen de aan-mopd'gingen van aile kanten aan den boni gesebonken. Dit getuigen ook de honderde ingangskaarten op weinige dagen gep^aatsï en die overal met welwiilendaeid en gul-hartigheid aanvaard worden. De feesten beloven schitterend te ztj i. Het progtamma be>- at de uitgezochtste nummers, welke door de leden van den toonee.Poad meesteriijk zullen vertolkt worde i. AI wie dus, voor zooveel het mogelijk is, eenen aangenamen avoud w i 1 overbrengen ea tevens wil bijdragen tôt het p egen van een uitstekend goed werk, schafïe ^ich kaar-ten aan^ Zij zijn te bekome . aa.i 2 fr., 1 fr. en aan 50 centiemen ten lokaie, of bij de lede i van den tooneelbo id. St-SiUes-bij-î»endiP n mtlô. — Diefstal. — Bij M. Lauwers wuikener ia elle-goedeien, Breestraat, werd eene sorn van 600 fr. gesto en. — Overstrooming. — De aanhoudende regens hebben hier een gtoot gedeelte der gemeeote onder water gezet en het verkeer latigs den steenweg der Moei straat en Boon-wijk tijdelijk onderbrolcen. De schade aan de landerijea veiootzaakt is groot. «eepllfk. — Op 15 December laatst werd aaa ai de krijgsgevangene i vaa Deer-lijk en St-Louis; hun vijide pakje — eene kantien van 5 frank — afgestuuid. Het wordt herinnerd dat raea aile veiandering vati adres onmiddellijlc aau 't korntteit moel keubaar maken. Stadsnieuws Vrijdag, getal te koopgestetde dierea : 154* Takoop Op stal Tôt a Al Schapen 58 — 58 Gettea 7 — 7 Lammeren — — — Kalveren 35 10 45 Vette zwijnen — 55 55 Loopers 17 — 17 Viggeas 148 — 140 Melkkoeien 2 — 2 Groote ossen 7 — 7 Tonge ossen 14 — M Vaarzen 12 — 12 Vette koeien 45 — 4Ç Stieren 19 — 1?) Magere beesten 55 — 55 Siacathuis — — — Er warea 45 beesten meer dan verî. week.' — De bakkers die hunne aanvraag gedaan hebben tôt bekomea van rtjst voor rijstaar» ten te bakken, zijn verzocht hunne betaling te doen, Maandag, 3 Januari, tea 6 uren, « In den Hazewind », Koornmarkt. Nadien zal er geenenota meer vaa geuouaen woidea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes